reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW

z dnia 5 lutego 2018 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rodzajów spraw, w których jest wyłączony obowiązek prowadzenia metryki sprawy

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie rodzajów spraw, w których jest wyłączony obowiązek prowadzenia metryki sprawy (Dz. U. poz. 245), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 stycznia 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów spraw, w których jest wyłączony obowiązek prowadzenia metryki sprawy (Dz. U. poz. 179).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 stycznia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów spraw, w których jest wyłączony obowiązek prowadzenia metryki sprawy (Dz. U. poz. 179), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r.".

Minister Finansów: wz. W. Janczyk

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie rodzajów spraw, w których jest wyłączony obowiązek prowadzenia metryki sprawy]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 5 lutego 2018 r. (poz. 370)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
1)

z dnia 1 marca 2012 r.

w sprawie rodzajów spraw, w których jest wyłączony obowiązek prowadzenia metryki sprawy

Na podstawie art. 171a § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Obowiązek prowadzenia metryki sprawy jest wyłączony w sprawie:

1) zaliczenia wpłaty na poczet zaległości podatkowych,

2) umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej w przypadkach, o których mowa w art. 67d ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa,

3) zaliczenia nadpłaty lub zwrotu podatku na poczet zaległych oraz bieżących zobowiązań podatkowych,

4) ustalenia zobowiązań podatkowych, które zgodnie z odrębnymi przepisami są ustalane corocznie, jeżeli stan faktyczny, na podstawie którego ustalono wysokość zobowiązania podatkowego za poprzedni okres, nie uległ zmianie,

5) ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od spadków i darowizn, jeżeli decyzja jest wydawana wyłącznie na podstawie danych zawartych w złożonym zeznaniu o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych oraz dołączonych do tego zeznania dokumentów,

6) ustalenia wysokości zobowiązań podatkowych w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym, jeżeli wysokość ustalonych zobowiązań wynika z danych zawartych w złożonej przez osobę fizyczną, odpowiednio, informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacji o gruntach lub informacji o lasach,

7) ustalenia wysokości zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych podatnikom, którzy osiągają dochody z działów specjalnych produkcji rolnej,

8) ustalenia wysokości podatku dochodowego w formie karty podatkowej,

9) ustalenia wysokości podatku dochodowego w formie ryczałtu od przychodów osób duchownych,

10) zwrotu osobom fizycznym części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych przez te osoby w związku z budową i remontem budynku mieszkalnego,

11) wydania podatkowych znaków akcyzy lub sprzedaży legalizacyjnych znaków akcyzy,

12) (uchylony),3)

13) (uchylony)3)

- z wyjątkiem sprawy załatwianej w postępowaniu odwoławczym, w postępowaniu dotyczącym wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej albo postanowienia ostatecznego oraz uchylenia albo zmiany decyzji ostatecznej albo postanowienia ostatecznego.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 7 marca 2012 r.


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 648, 768, 935, 1428, 1537, 2169 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 106 i 138.

3) Przez § 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 stycznia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów spraw, w których jest wyłączony obowiązek prowadzenia metryki sprawy (Dz. U. poz. 179), które weszło w życie z dniem 1 marca 2017 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Moduł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Odzyskaj.info

Odszkodowania i wypadki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama