reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW

z dnia 14 lutego 2018 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji o liczbie papierosów poszczególnych marek i ilości tytoniu do palenia oznaczonych maksymalną ceną detaliczną

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie informacji o liczbie papierosów poszczególnych marek i ilości tytoniu do palenia oznaczonych maksymalną ceną detaliczną (Dz. U. poz. 1734), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie informacji o liczbie papierosów poszczególnych marek i ilości tytoniu do palenia oznaczonych maksymalną ceną detaliczną (Dz. U. poz. 325).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji o liczbie papierosów poszczególnych marek i ilości tytoniu do palenia oznaczonych maksymalną ceną detaliczną (Dz. U. poz. 325), które stanowią:

"§ 2. Informacje przekazywane zgodnie z § 2 rozporządzenia zmienianego w § 1, dotyczące roku 2017, powinny zawierać wskazanie urzędu celnego, w którym w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 28 lutego 2017 r. złożono deklarację podatkową lub zgłoszenie celne dotyczące papierosów lub tytoniu do palenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r.".

Minister Finansów: T. Czerwińska

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie informacji o liczbie papierosów poszczególnych marek i ilości tytoniu do palenia oznaczonych maksymalną ceną detaliczną]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 14 lutego 2018 r. (poz. 476)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
1)

z dnia 27 grudnia 2010 r.

w sprawie informacji o liczbie papierosów poszczególnych marek i ilości tytoniu do palenia oznaczonych maksymalną ceną detaliczną2)

Na podstawie art. 99 ust. 12 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 43, 60, 937 i 2216 oraz z 2018 r. poz. 137 i 317) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa termin, formę przekazywania oraz zakres informacji o liczbie papierosów poszczególnych marek i ilości tytoniu do palenia, znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, oznaczonych maksymalną ceną detaliczną, sporządzanych i przekazywanych przez producentów, importerów oraz podmioty dokonujące nabycia wewnątrzwspólnotowego papierosów lub tytoniu do palenia.

§ 2. 1. Informacje, o których mowa w § 1, przekazuje się w terminach:

1) do dnia 8 listopada roku, którego informacja dotyczy - w przypadku, o którym mowa w art. 99 ust. 11 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym;

2) do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, którego informacja dotyczy - w przypadku, o którym mowa w art. 99 ust. 11 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

2. Informacje, o których mowa w § 1, przekazuje się w formie papierowej, po ich uprzednim podpisaniu, oraz w formie elektronicznej w postaci arkusza kalkulacyjnego, na adres wskazany na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych (www.mf.gov.pl).

3. Informacje, o których mowa w § 1, zawierają imię i nazwisko lub nazwę podmiotu przekazującego informację, oraz w podziale na papierosy lub tytoń do palenia:

1) markę papierosów lub tytoniu do palenia;

2)3) wskazanie odpowiednio urzędu skarbowego albo urzędu celno-skarbowego, w którym w okresie pierwszych 10 albo 12 miesięcy danego roku kalendarzowego złożono odpowiednio deklarację podatkową lub zgłoszenie celne dotyczące papierosów lub tytoniu do palenia;

3) liczbę papierosów w jednostkowym opakowaniu, a w przypadku tytoniu do palenia - jego ilość zawartą w opakowaniu jednostkowym wyrażoną w jednostce masy;

4) maksymalną cenę detaliczną w PLN wydrukowaną na jednostkowym opakowaniu papierosów lub tytoniu do palenia;

5) liczbę papierosów w tysiącach sztuk lub ilości tytoniu do palenia w kilogramach, z wyjątkiem liczby papierosów lub ilości tytoniu do palenia, które zostały ujęte w informacjach przekazanych w latach poprzednich.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 styczna 2011 r.4)


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).

2) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 2010/12/UE Rady z dnia 16 lutego 2010 r. zmieniającej dyrektywy 92/79/EWG, 92/80/EWG i 95/59/WE w zakresie struktury oraz stawek podatku akcyzowego stosowanego do wyrobów tytoniowych oraz dyrektywę 2008/118/WE (Dz. Urz. UE L 50 z 27.02.2010, str. 1).

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji o liczbie papierosów poszczególnych marek i ilości tytoniu do palenia oznaczonych maksymalną ceną detaliczną (Dz. U. poz. 325), które weszło w życie z dniem 1 marca 2017 r.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie informacji o wielkości sprzedaży papierosów oznaczonych maksymalną ceną detaliczną (Dz. U. poz. 244), które utraciło moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (Dz. U. poz. 1477).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Wyrwas

wieloletni pracownik jednostek sektora finansów publicznych, praktyk specjalizujący się w dziedzinie finansów publicznych, rachunkowości i podatków

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama