| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 1 marca 2018 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu

Na podstawie art. 34 ust. 1–3 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2017 r. poz. 278 i 624 oraz z 2018 r. poz. 311) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu]

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu (Dz. U. poz. 351, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 1 uchyla się pkt 3;

2) uchyla się § 4;

3) w § 5b ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku, o którym mowa w art. 40 ust. 3 akapit trzeci zdanie trzecie rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 639/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie uzupełnienia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz zmiany załącznika X do tego rozporządzenia (Dz. Urz. UE L 181 z 20.06.2014, str. 1, z późn. zm.3)), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 639/2014”, obszary, na których wysiewa się różne mieszanki nasion, uznaje się, na potrzeby płatności za zazielenienie, za oddzielne pojedyncze uprawy.”;

4) w § 13 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) limity i progi określone w art. 13, art. 14 ust. 2, art. 15 ust. 2b, art. 16 ust. 3 i 4 ustawy oraz zmniejszenie jednolitej płatności obszarowej, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy;”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 2018 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: K. Jurgiel


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2325).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 672 i 1536, z 2016 r. poz. 450 i 1696 oraz z 2017 r. poz. 534 i 1729.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 214 z 13.08.2015, str. 1, Dz. Urz. UE L 28 z 04.02.2016, str. 2 i Dz. Urz. UE L 167 z 30.06.2017, str. 1.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

EIB SA

Broker ubezpieczeniowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »