| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA

z dnia 23 lutego 2018 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie nadania statutu Parkowi Narodowemu Gór Stołowych z siedzibą w Kudowie-Zdroju

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Parkowi Narodowemu Gór Stołowych z siedzibą w Kudowie-Zdroju (Dz. U. poz. 288), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie nadania statutu Parkowi Narodowemu Gór Stołowych z siedzibą w Kudowie-Zdroju (Dz. U. poz. 2309).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania statutu Parkowi Narodowemu Gór Stołowych z siedzibą w Kudowie-Zdroju (Dz. U. poz. 2309), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.".

Minister Środowiska: H. Kowalczyk

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Parkowi Narodowemu Gór Stołowych z siedzibą w Kudowie-Zdroju]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Środowiska
z dnia 23 lutego 2018 r. (poz. 515)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA
1)

z dnia 18 lutego 2013 r.

w sprawie nadania statutu Parkowi Narodowemu Gór Stołowych z siedzibą w Kudowie-Zdroju

Na podstawie art. 8f ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 i 10) zarządza się, co następuje:

§ 1. Parkowi Narodowemu Gór Stołowych z siedzibą w Kudowie-Zdroju nadaje się statut, który stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia2).3)

Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska
 z dnia 18 lutego 2013 r.

STATUT PARKU NARODOWEGO GÓR STOŁOWYCH Z SIEDZIBĄ W KUDOWIE-ZDROJU

§ 1. Park Narodowy Gór Stołowych z siedzibą w Kudowie-Zdroju, zwany dalej "Parkiem", będący państwową osobą prawną, działa na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 i 10) oraz niniejszego statutu.

§ 2. Organizację wewnętrzną Parku stanowią następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Zespół do spraw Administracyjnych;

1a)4) Zespół do spraw Badań Naukowych i Obszarów Natura 2000;

2) Zespół do spraw Edukacji i Systemu Informacji Geograficznej (GIS);

3) Zespół do spraw Finansowo-Księgowych;

4) Zespół do spraw Ochrony Przyrody;

5) Zespół do spraw Udostępniania Parku;

6) (uchylony);5)

7) (uchylony);5)

8) Samodzielne Stanowisko do spraw Pracowniczych;

9) Posterunek Straży Parku;

10) obwody ochronne:

a) Bukowina,

b) Szczeliniec,

c) Czerwona Woda.

§ 3. Dyrektor Parku może tworzyć komisje lub zespoły opiniodawczo-doradcze o charakterze stałym lub czasowym, określając ich nazwę, skład osobowy, zakres zadań, tryb działania oraz sposób ich obsługi.

§ 4. Dyrektor Parku kieruje działalnością Parku przy pomocy zastępcy lub zastępców dyrektora Parku, głównego księgowego oraz kierujących komórkami organizacyjnymi, o których mowa w § 2.

§ 5. W razie nieobecności dyrektora Parku lub czasowej niezdolności do wykonywania przez niego obowiązków działalnością Parku kieruje i reprezentuje Park na zewnątrz wyznaczony przez dyrektora Parku jego zastępca.

§ 6. Dyrektor Parku udziela pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych na piśmie.


1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 96).

2) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 4 marca 2013 r.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone zarządzeniem nr 40 Ministra Środowiska z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie nadania statutu Parkowi Narodowemu Gór Stołowych (Dz. Urz. Min. Środ. i GIOŚ z 2006 r. poz. 1 i 42 oraz z 2009 r. poz. 44), które utraciło moc z dniem 31 grudnia 2012 r. na podstawie art. 10 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1337).

4) Dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania statutu Parkowi Narodowemu Gór Stołowych z siedzibą w Kudowie-Zdroju (Dz. U. poz. 2309), które weszło w życie z dniem 28 grudnia 2017 r.

5) Przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Konieczny Grzybowski Polak sp. k.

Kancelaria

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »