| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU1)

z dnia 22 lutego 2018 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne oraz wysokości wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne oraz wysokości wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej (Dz. U. poz. 329), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne oraz wysokości wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 20).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne oraz wysokości wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 20), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.".

Minister Inwestycji i Rozwoju: J. Kwieciński


1) Minister Inwestycji i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Inwestycji i Rozwoju (Dz. U. poz. 94 i 175).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne oraz wysokości wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Inwestycji i Rozwoju
z dnia 22 lutego 2018 r. (poz. 516)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU
1)

z dnia 11 marca 2014 r.

w sprawie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne oraz wysokości wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej

Na podstawie art. 191 ust. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 i 50) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wysokość opłaty za postępowanie kwalifikacyjne oraz tryb jej pobierania;

2) przypadki uzasadniające zwrot opłaty za postępowanie kwalifikacyjne oraz tryb jej zwrotu;

3) wysokość wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej.

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) ustawa - ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;

2) kandydat - osobę, która ubiega się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości;

3) Komisja - Państwową Komisję Kwalifikacyjną, o której mowa w art. 191 ust. 3 ustawy;

4) (uchylony);2)

5)3) ministerstwo - urząd obsługujący ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa;

6) zespół kwalifikacyjny - zespół, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 197 pkt 1-5 ustawy.

§ 3. 1. Kandydat wnosi opłatę za postępowanie kwalifikacyjne na rachunek bankowy ministerstwa, którego numer jest udostępniony na stronie internetowej ministerstwa.

2. Opłatę wnosi się nie później niż w dniu złożenia wniosku o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości.

§ 4. 1. Wysokość opłaty za postępowanie kwalifikacyjne jest uzależniona od etapu postępowania kwalifikacyjnego i wynosi:

1) za pierwszy etap postępowania kwalifikacyjnego, zwany dalej "etapem wstępnym" - 250 zł;

2) w drugim etapie postępowania kwalifikacyjnego, zwanym dalej "egzaminem":

a) za część pisemną egzaminu - 450 zł,

b) za część ustną egzaminu - 450 zł.

2. Opłatę za postępowanie kwalifikacyjne kandydat wnosi w całości za etap wstępny i za egzamin.

3. W przypadku ponownego przystąpienia przez kandydata do części pisemnej i ustnej egzaminu wysokość opłaty za egzamin wynosi 450 zł odpowiednio za każdą część egzaminu.

4. W przypadku ponownego przystąpienia przez kandydata do części ustnej egzaminu wysokość opłaty wynosi 450 zł.

5. W przypadku złożenia przez kandydata wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w trybie art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 oraz z 2018 r. poz. 149), wysokość opłaty za postępowanie kwalifikacyjne wynosi 250 zł.

§ 5. 1. Wniesiona opłata za postępowanie kwalifikacyjne podlega zwrotowi:

1) za całość postępowania kwalifikacyjnego, w przypadku gdy kandydat nie później niż na 7 dni przed terminem etapu wstępnego wycofa wniosek o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości;

2) za część pisemną i ustną egzaminu, w przypadku gdy kandydat:

a) nie został dopuszczony do egzaminu,

b) nie później niż na 7 dni przed terminem części pisemnej egzaminu wycofał wniosek o ponowne przystąpienie do egzaminu;

3) za część ustną egzaminu, w przypadku gdy kandydat:

a) nie stawił się na części pisemnej egzaminu,

b) zakończył część pisemną egzaminu wynikiem negatywnym,

c) wycofał wniosek o ponowne przystąpienie do części ustnej egzaminu, nie później niż na 7 dni przed terminem tej części egzaminu.

2. Wniesiona opłata za postępowanie kwalifikacyjne podlega również zwrotowi:

1) za część pisemną i ustną egzaminu, w przypadku gdy kandydat nie przystąpił do części pisemnej egzaminu,

2) za część ustną egzaminu, w przypadku gdy kandydat nie przystąpił do tej części egzaminu

- jeżeli nastąpiło to z przyczyn losowych, a kandydat złożył udokumentowany wniosek o zwrot wniesionej opłaty w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia poszczególnych części egzaminu, do których kandydat nie przystąpił.

§ 6. 1. W przypadkach, o których mowa w § 5, wniesioną opłatę za postępowanie kwalifikacyjne albo odpowiednią jego część zwraca się na wskazany przez kandydata numer rachunku bankowego albo przekazem pocztowym.

2. Zwrot opłaty, o której mowa w § 5 ust. 1, następuje w terminie 30 dni od dnia przeprowadzenia poszczególnych etapów postępowania kwalifikacyjnego lub jego części, do których kandydat nie przystąpił lub do których nie został dopuszczony.

3. Zwrot opłaty, o której mowa w § 5 ust. 2, następuje w terminie 30 dni od dnia złożenia przez kandydata wniosku o zwrot wniesionej opłaty.

§ 7. Wysokość wynagrodzenia za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego wynosi:

1) za przeprowadzenie etapu wstępnego:

a) dla przewodniczącego i sekretarza zespołu kwalifikacyjnego - 5% opłaty, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, za każdy rozpatrzony wniosek o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości,

b) dla pozostałych członków zespołu kwalifikacyjnego - 4,4% opłaty, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, za każdy rozpatrzony wniosek o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości;

2) za przeprowadzenie części pisemnej egzaminu:

a) dla przewodniczącego i sekretarza zespołu kwalifikacyjnego - 7,44% opłaty, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. a lub ust. 3, za każdego egzaminowanego kandydata,

b) dla pozostałych członków zespołu kwalifikacyjnego - 6,84% opłaty, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. a lub ust. 3, za każdego egzaminowanego kandydata;

3) za przeprowadzenie części ustnej egzaminu:

a) dla przewodniczącego i sekretarza zespołu kwalifikacyjnego - 10,6% opłaty, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. b lub ust. 3, lub ust. 4, za każdego egzaminowanego kandydata,

b) dla pozostałych członków zespołu kwalifikacyjnego - 10,1% opłaty, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. b lub ust. 3, lub ust. 4, za każdego egzaminowanego kandydata;

4) w przypadku złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w trybie art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego:

a) dla przewodniczącego i sekretarza zespołu kwalifikacyjnego - 12,22% opłaty, o której mowa w § 4 ust. 5,

b) dla pozostałych członków zespołu kwalifikacyjnego - 9,8% opłaty, o której mowa w § 4 ust. 5.

§ 8. Wysokość wynagrodzenia za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego dla przewodniczącego Komisji, a w przypadku jego nieobecności - dla osoby wykonującej zadania przewodniczącego Komisji, wynosi 0,9% opłat, o których mowa w:

1) § 4 ust. 1 pkt 1 - za każdy rozpatrzony wniosek o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości;

2) § 4 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 i 4 - za każdego egzaminowanego kandydata;

3) § 4 ust. 5 - za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego w przypadku złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w trybie art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia4).5)


1) Obecnie działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo kieruje Minister Inwestycji i Rozwoju, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Inwestycji i Rozwoju (Dz. U. poz. 94 i 175).

2) Przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne oraz wysokości wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 20), które weszło w życie z dniem 5 stycznia 2017 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 17 marca 2014 r.

5) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne oraz wysokości wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej (Dz. U. poz. 752 oraz z 2013 r. poz. 10), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. poz. 829).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Effect

Kancelaria Effect z Krakowa zajmuje się dochodzeniem odszkodowań komunikacyjnych i powypadkowych na terenie całego kraju

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »