reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 26 lutego 2018 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie okresów wliczanych do okresu służby, od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej, oraz zasad jej obliczania i wypłacania funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie okresów wliczanych do okresu służby, od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej, oraz zasad jej obliczania i wypłacania funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz. U. poz. 1697), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie okresów wliczanych do okresu służby, od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej, oraz zasad jej obliczania i wypłacania funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz. U. poz. 1112).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie okresów wliczanych do okresu służby, od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej, oraz zasad jej obliczania i wypłacania funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz. U. poz. 1112), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Załącznik 1. [Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie okresów wliczanych do okresu służby, od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej, oraz zasad jej obliczania i wypłacania funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 26 lutego 2018 r. (poz. 520)

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 25 listopada 2002 r.

w sprawie okresów wliczanych do okresu służby, od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej, oraz zasad jej obliczania i wypłacania funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Na podstawie art. 126 ust. 2 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1920 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 138) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Do okresów wliczanych do okresu służby, od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej, zwanej dalej „nagrodą”, przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwanych dalej „funkcjonariuszami”, wlicza się:

1) okresy służby i pracy uwzględniane przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariusza z tytułu wysługi lat;

2) okres ukończonych studiów w szkole wyższej, na jednym kierunku, nie dłuższy jednak od programowego czasu ich trwania, pod warunkiem uzyskania dyplomu ich ukończenia;

3) inne okresy uwzględniane przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariusza z tytułu wysługi lat.

2. W przypadku braku w aktach osobowych funkcjonariusza dokumentacji potwierdzającej nabycie przez niego prawa do nagrody, funkcjonariusz przedstawia przełożonemu właściwemu w sprawach osobowych do wglądu oryginał dokumentu potwierdzającego fakt służby lub pracy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oraz okres ich trwania, ukończenia szkoły wyższej, a także czas trwania innych okresów wskazanych w ust. 1 pkt 3.

3. Do dokumentowania okresów uprawniających do nagrody stosuje się odpowiednio przepisy obowiązujące przy ustalaniu wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia funkcjonariuszy.

§ 2. 1. Podstawę obliczania wysokości nagrody stanowi miesięczne uposażenie zasadnicze wynikające z zaszeregowania stanowiska służbowego funkcjonariusza wraz z dodatkami do uposażenia o charakterze stałym, w wysokości przysługującej mu w dniu wypłaty nagrody, a jeżeli jest to dla niego korzystniejsze – w dniu nabycia prawa do tej nagrody, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. W przypadku funkcjonariusza zawieszonego w czynnościach służbowych podstawę obliczenia wysokości nagrody stanowi miesięczne uposażenie zasadnicze wynikające z zaszeregowania stanowiska służbowego tego funkcjonariusza wraz z dodatkami do uposażenia o charakterze stałym w wysokości przysługującej mu w przeddzień zawieszenia w czynnościach służbowych.

3. Podstawę obliczenia wysokości nagrody wypłacanej po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku służbowego stanowi miesięczne uposażenie zasadnicze wynikające z zaszeregowania stanowiska służbowego funkcjonariusza wraz z dodatkami do uposażenia o charakterze stałym, w wysokości przysługującej funkcjonariuszowi na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym, jeżeli są korzystniejsze od uposażenia z dnia nabycia prawa do tej nagrody.

§ 3. Funkcjonariuszowi wypłaca się nagrodę niezwłocznie po nabyciu do niej prawa, z zastrzeżeniem § 4–6.

§ 4. 1. Funkcjonariuszowi, który nabył prawo do nagrody w związku z wejściem w życie przepisów umożliwiających wliczenie do okresu służby, od którego zależy nabycie prawa do nagrody, okresów dotychczas niepodlegających uwzględnieniu przy nabyciu prawa do tej nagrody, nagrodę tę wypłaca się w dniu wejścia w życie tych przepisów.

2. Jeżeli w dniu wejścia w życie przepisów, o których mowa w ust. 1, osiągnięty okres służby uprawnia jednocześnie do kilku nagród, funkcjonariuszowi wypłaca się tylko jedną nagrodę – najwyższą.

3. W przypadku nabycia prawa do nagrody wyższego stopnia w ciągu 12 miesięcy od dnia nabycia prawa do nagrody uzyskanej w przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, funkcjonariuszowi wypłaca się tylko wyrównanie do wysokości nagrody wyższej.

4. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio w przypadku funkcjonariusza, który udokumentował okresy wliczane do okresu służby, od którego zależy nabycie prawa do nagrody, i nabył prawo do nagrody wyższego stopnia przed dniem nabycia prawa do nagrody niższego stopnia, ustalonego na podstawie dotychczas udokumentowanego okresu służby, od którego zależy nabycie prawa do nagrody, albo nabędzie je nie później niż w ciągu 12 miesięcy od tego dnia.

§ 5. W przypadku zwolnienia ze służby funkcjonariusza uprawnionego do emerytury lub renty nagrodę wypłaca się mu w dniu zwolnienia ze służby, jeżeli w tym dniu brakuje mu do okresu służby, od którego zależy nabycie prawa do nagrody, nie więcej niż 12 miesięcy.

§ 6. Funkcjonariuszowi, który osiągnął okres służby, od którego zależy nabycie prawa do nagrody w okresie podlegającym zaliczeniu do wysługi lat, lecz bez prawa do uposażenia, nagrodę wypłaca się bezpośrednio po upływie tego okresu.

§ 7. 1. Nagrodę wypłaca z urzędu jednostka organizacyjna Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w której funkcjonariusz nabył prawo do nagrody.

2. Jeżeli funkcjonariusz udokumentował prawo do nagrody po przeniesieniu do innej jednostki organizacyjnej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, nagrodę wypłaca ta jednostka.

§ 8. 1.1) Nagrodę wypłaca się funkcjonariuszowi w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy wskazany przez funkcjonariusza w formie pisemnej w postaci papierowej albo elektronicznej.

2. W razie śmierci lub zaginięcia funkcjonariusza nagrodę wypłaca się osobom, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia2).3)


1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie okresów wliczanych do okresu służby, od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej, oraz zasad jej obliczania i wypłacania funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz. U. poz. 1112), które weszło w życie z dniem 23 czerwca 2017 r.

2) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 30 listopada 2002 r.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1997 r. w sprawie okresów wliczanych do okresu służby, od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej oraz zasad jej obliczania i wypłacania funkcjonariuszom Urzędu Ochrony Państwa (Dz. U. poz. 609) zachowanym w mocy na podstawie art. 232 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. poz. 676).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

BillBird SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama