| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie sposobu wyboru, składu, struktury organizacyjnej, trybu działania oraz szczegółowych zadań Rady Ławniczej Sądu Najwyższego

Na podstawie art. 70 § 3 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2018 r. poz. 5 i 650) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) sposób wyboru ławników Sądu Najwyższego do Rady Ławniczej Sądu Najwyższego, zwanej dalej „Radą”, oraz jej skład;

2) strukturę organizacyjną Rady;

3) tryb działania Rady;

4) szczegółowe zadania Rady.

§ 2. [Rada i jej skład]

1. Rada stanowi reprezentację ławników Sądu Najwyższego.

2. W skład Rady wchodzi dziewięciu członków, w tym przewodniczący i dwóch zastępców przewodniczącego.

§ 3. [Wybór członków Rady]

1. Wyboru członków Rady, w tym przewodniczącego i zastępców przewodniczącego, dokonuje się na pierwszym zebraniu ławników Sądu Najwyższego, zwołanym przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, chyba że Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego zarządzi inaczej. Wyboru dokonuje ogół ławników Sądu Najwyższego.

2. Do wyboru członków Rady wymagana jest zwykła większość głosów ławników Sądu Najwyższego obecnych na zebraniu.

3. O jawności albo tajności głosowania decydują obecni na zebraniu ławnicy Sądu Najwyższego, zwykłą większością głosów.

4. Do wyniku wyboru stosuje się odpowiednio przepis § 7 ust. 5.

§ 4. [Kompetencje przewodniczącego]

Przewodniczący:

1) reprezentuje Radę na zewnątrz;

2) zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im;

3) informuje Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej oraz Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych o pracach Rady;

4) kieruje bieżącymi pracami Rady i prowadzi sprawozdawczość w zakresie jej działalności.

§ 5. [Kompetencje zastępców przewodniczącego]

1. Zastępcy przewodniczącego wykonują czynności zlecone przez przewodniczącego.

2. Przewodniczącego, w czasie jego nieobecności, zastępuje wyznaczony przez niego zastępca przewodniczącego, a w razie braku wyznaczenia ‒ zastępca przewodniczącego starszy wiekiem.

§ 6. [Tryby zwoływania posiedzeń Rady]

1. Posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy, na żądanie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego lub Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej lub Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych lub na wniosek co najmniej dwóch członków Rady.

2. O terminie posiedzenia Rady przewodniczący zawiadamia Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej oraz Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych.

3. Posiedzenia Rady odbywają się w razie potrzeby, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 7. [Działania podejmowane przez Radę]

1. W sprawach należących do zadań Rady, Rada wyraża opinie, formułuje wnioski i podejmuje decyzje w formie uchwały.

2. Do podjęcia uchwały wymagana jest obecność na posiedzeniu Rady co najmniej pięciu członków Rady. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

3. O jawności albo tajności głosowania decyduje Rada.

4. Członek Rady wskazany przez przewodniczącego sporządza protokół z posiedzenia Rady.

5. O treści podjętej uchwały Rada zawiadamia niezwłocznie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej, Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz ławników Sądu Najwyższego.

§ 8. [Sprawowanie funkcji przez członków Rady]

1. Członkowie Rady sprawują swoją funkcję osobiście.

2. Nieobecność na posiedzeniu Rady powinna być usprawiedliwiona, w miarę możliwości, przed jego rozpoczęciem.

§ 9. [Okres działalności Rady oraz wybory uzupełniające]

1. Rada wybierana jest na okres kadencji ławników Sądu Najwyższego. W przypadku zmniejszenia liczby członków Rady, przeprowadza się wybory uzupełniające. Przepis § 3 stosuje się odpowiednio.

2. Przewodniczący sporządza sprawozdanie końcowe z realizacji zadań Rady w danej kadencji, które przedstawia na ostatnim posiedzeniu tej Rady.

3. Po ostatnim posiedzeniu Rady w danej kadencji, przewodniczący przekazuje dokumentację Rady, w tym protokoły z jej posiedzeń, Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego.

§ 10. [Zakres zadań Rady]

Do zadań Rady należy:

1) reprezentowanie ławników Sądu Najwyższego;

2) podejmowanie działań zmierzających do podnoszenia poziomu pracy ławników Sądu Najwyższego oraz pobudzania działalności wychowawczej ławników Sądu Najwyższego w społeczeństwie;

3) przedstawianie Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego, Prezesowi Sądu Najwyższego kierującemu pracą Izby Dyscyplinarnej oraz Prezesowi Sądu Najwyższego kierującemu pracą Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych propozycji dotyczących potrzeb szkoleniowych, w tym zakresu tematycznego i form szkolenia ławników Sądu Najwyższego;

4) współpraca z Prezesem Sądu Najwyższego kierującym pracą Izby Dyscyplinarnej oraz Prezesem Sądu Najwyższego kierującym pracą Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych przy ustalaniu przez nich terminów i tematyki narad sędziowsko-ławniczych;

5) współpraca z Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego w zakresie podejmowanych działań zmierzających do odwołania z funkcji ławnika Sądu Najwyższego;

6) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej oraz Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych;

7) przekazywanie Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego, Prezesowi Sądu Najwyższego kierującemu pracą Izby Dyscyplinarnej, Prezesowi Sądu Najwyższego kierującemu pracą Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Rzecznikowi Prasowemu, na ich prośbę, informacji o działalności ławników Sądu Najwyższego.

§ 11. [Udostępnianie pomieszczenia w celu odbycia posiedzenia Rady]

1. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego udostępnia pomieszczenie Sądu Najwyższego w celu odbycia posiedzenia Rady.

2. Obsługę administracyjną Rady, w tym w szczególności obsługę kancelaryjno-biurową, ewidencjonowanie uchwał i przechowywanie dokumentacji Rady, zapewnia Kancelaria Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.

§ 12. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 3 kwietnia 2018 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Tomala

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »