| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie trybu przyznawania samorządom powiatów środków Funduszu Pracy na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych

Na podstawie art. 109 ust. 7l ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa tryb przyznawania samorządom powiatów środków Funduszu Pracy, o których mowa w art. 108a ust. 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwanej dalej „ustawą”, na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych pracowników powiatowych urzędów pracy, które uzyskują najlepsze wskaźniki efektywności zatrudnieniowej i kosztowej podstawowych form aktywizacji zawodowej, o których mowa w art. 4 ust. 11 pkt 2 lit. b i c ustawy, zwanych dalej „środkami”.

§ 2. [Wniosek o przyznanie środków]

1. Środki są przyznawane na wniosek starosty składany do ministra właściwego do spraw pracy w terminie do dnia 15 września 2018 r.

2. Do wniosku o przyznanie środków dołącza się uzasadnienie zawierające co najmniej informacje dotyczące:

1) osiągniętego wskaźnika efektywności:

a) zatrudnieniowej, o którym mowa w art. 4 ust. 11 pkt 2 lit. b ustawy,

b) kosztowej, o którym mowa w art. 4 ust. 11 pkt 2 lit. c ustawy

– opublikowanego w roku 2018;

2) średniej miesięcznej stopy bezrobocia i średniej miesięcznej liczby bezrobotnych na obszarze powiatu, za rok 2017;

3) działań zastosowanych w celu osiągnięcia najlepszych wskaźników efektywności zatrudnieniowej i kosztowej, wymienionych w pkt 1.

§ 3. [Termin na uzupełnienie braków formalnych wniosku]

Na żądanie ministra właściwego do spraw pracy wnioskodawca uzupełnia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego żądania, braki formalne wniosku pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

§ 4. [Wnioski pozostawiane bez rozpoznania]

Wnioski złożone po dniu 15 września 2018 r. są pozostawiane bez rozpoznania.

§ 5. [Termin przyznawania i przekazywania środków]

Środki są przyznawane i przekazywane w terminie do dnia 31 października 2018 r.

§ 6. [Okres obowiązywania rozporządzenia]

Rozporządzenie obowiązuje do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 7. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: E. Rafalska


1) Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 2329).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 1292, 1321, 1428, 1543, 2371 i 2494 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 650.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie trybu przyznawania samorządom powiatów środków Funduszu Pracy na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych (Dz. U. poz. 963), które utraciło moc z dniem 31 grudnia 2017 r.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Ciołko

Ekspert Prawny Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »