reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie trybu przyznawania samorządom powiatów środków Funduszu Pracy na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych

Na podstawie art. 109 ust. 7l ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa tryb przyznawania samorządom powiatów środków Funduszu Pracy, o których mowa w art. 108a ust. 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwanej dalej „ustawą”, na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych pracowników powiatowych urzędów pracy, które uzyskują najlepsze wskaźniki efektywności zatrudnieniowej i kosztowej podstawowych form aktywizacji zawodowej, o których mowa w art. 4 ust. 11 pkt 2 lit. b i c ustawy, zwanych dalej „środkami”.

§ 2. [Wniosek o przyznanie środków]

1. Środki są przyznawane na wniosek starosty składany do ministra właściwego do spraw pracy w terminie do dnia 15 września 2018 r.

2. Do wniosku o przyznanie środków dołącza się uzasadnienie zawierające co najmniej informacje dotyczące:

1) osiągniętego wskaźnika efektywności:

a) zatrudnieniowej, o którym mowa w art. 4 ust. 11 pkt 2 lit. b ustawy,

b) kosztowej, o którym mowa w art. 4 ust. 11 pkt 2 lit. c ustawy

– opublikowanego w roku 2018;

2) średniej miesięcznej stopy bezrobocia i średniej miesięcznej liczby bezrobotnych na obszarze powiatu, za rok 2017;

3) działań zastosowanych w celu osiągnięcia najlepszych wskaźników efektywności zatrudnieniowej i kosztowej, wymienionych w pkt 1.

§ 3. [Termin na uzupełnienie braków formalnych wniosku]

Na żądanie ministra właściwego do spraw pracy wnioskodawca uzupełnia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego żądania, braki formalne wniosku pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

§ 4. [Wnioski pozostawiane bez rozpoznania]

Wnioski złożone po dniu 15 września 2018 r. są pozostawiane bez rozpoznania.

§ 5. [Termin przyznawania i przekazywania środków]

Środki są przyznawane i przekazywane w terminie do dnia 31 października 2018 r.

§ 6. [Okres obowiązywania rozporządzenia]

Rozporządzenie obowiązuje do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 7. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: E. Rafalska


1) Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 2329).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 1292, 1321, 1428, 1543, 2371 i 2494 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 650.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie trybu przyznawania samorządom powiatów środków Funduszu Pracy na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych (Dz. U. poz. 963), które utraciło moc z dniem 31 grudnia 2017 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Moduł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anna Kubicz

Doradca podatkowy, Partner Kancelarii LTCA odpowiedzialny za Dział Cen Transferowych i Compliance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama