REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2018 poz. 696

USTAWA

z dnia 1 marca 2018 r.

o zmianie ustawy o ewidencji ludności, ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego

Tekst pierwotny

Art. 1. [Ustawa o ewidencji ludności]

W ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017 r. poz. 657 i 2286 oraz z 2018 r. poz. 138) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 8 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) numery PESEL rodziców, jeżeli zostały im nadane;”;

2) art. 9 otrzymuje brzmienie:

„Art. 9. 1. W stosunku do osób, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, gromadzi się dane wymienione w art. 8 pkt 1–3, 4–23 i 26, a dane, o których mowa w art. 8 pkt 3a – o ile są dostępne.

2. W stosunku do osób, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2, gromadzi się dane wymienione w art. 8 pkt 1–3, 4–11, 15 i 23, a dane, o których mowa w art. 8 pkt 3a, 12, 13, 22 i 26 – o ile są dostępne.

3. W stosunku do osób, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 3, gromadzi się dane wymienione w art. 8 pkt 1, 4, 6, 9–11, 14–17, 24 i 24a, a dane, o których mowa w art. 8 pkt 3, 3a, 5, 7, 8, 12, 13, 18–21 i 26 – o ile są dostępne.

4. W stosunku do osób, o których mowa w art. 7 ust. 2, gromadzi się dane wymienione w art. 8 pkt 1, 4, 6, 9–11, 15, 23–24a, a dane, o których mowa w art. 8 pkt 2–3a, 5, 7, 8, 12, 13, 22 i 26 – o ile są dostępne.”;

3) w art. 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, oraz zawiadomienia, o których mowa w ust. 2 i 2a, składa się w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570).”;

4) w art. 32 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Zaświadczenia, o których mowa w ust. 1 i 2, wydaje się, w zależności od żądania wnioskodawcy, w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Zaświadczenia wydawane w formie dokumentu elektronicznego opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.”.

Art. 2. [Ustawa o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw]

W ustawie z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 183, z 2015 r. poz. 1311 oraz z 2016 r. poz. 1579) w art. 11 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) art. 4, który wchodzi w życie z dniem 31 maja 2019 r.”.

Art. 3. [Prawo o aktach stanu cywilnego]

W ustawie z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2064 oraz z 2017 r. poz. 1524) wprowadza się następujące zmiany:

1) po art. 5 dodaje się art. 5a w brzmieniu:

„Art. 5a. 1. Dane z rejestru stanu cywilnego minister właściwy do spraw informatyzacji udostępnia:

1) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

2) Agencji Wywiadu,

3) Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu,

4) Służbie Kontrwywiadu Wojskowego,

5) Służbie Wywiadu Wojskowego

– wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań.

2. Dane z rejestru stanu cywilnego udostępnia się za pomocą urządzeń teletransmisji danych, po złożeniu do ministra właściwego do spraw informatyzacji jednorazowego wniosku i wyrażeniu przez niego zgody, podmiotom, o których mowa w ust. 1, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

1) posiadają urządzenia lub systemy teleinformatyczne przeznaczone do komunikowania się pomiędzy uprawnionymi podmiotami a rejestrem stanu cywilnego, umożliwiające identyfikację osoby uzyskującej dane z rejestru, zakres oraz datę ich uzyskania;

2) posiadają zabezpieczenia techniczne i organizacyjne właściwe dla przetwarzania danych osobowych, w szczególności uniemożliwiające dostęp osób nieuprawnionych do przetwarzania danych osobowych i wykorzystanie danych niezgodnie z celem ich uzyskania;

3) uzyskanie danych tą drogą jest uzasadnione specyfiką lub zakresem wykonywanych zadań albo prowadzonej działalności.

3. W sprawach o udostępnianie danych podmiotom, o których mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw informatyzacji, w drodze decyzji administracyjnej, wyraża zgodę na udostępnianie danych, odmawia wyrażenia zgody na ich udostępnianie, jeżeli nie zostały spełnione warunki określone w ust. 2, albo cofa zgodę na ich udostępnianie, jeżeli warunki te przestały być spełniane.”;

2) w art. 20 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. W rejestrze stanu cywilnego zamieszcza się przy akcie urodzenia, oprócz danych określonych w ust. 2, numery PESEL rodziców osoby, której akt dotyczy, jeżeli zostały nadane.”;

3) art. 45 otrzymuje brzmienie:

„Art. 45. Odpis aktu stanu cywilnego i zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby wydaje się osobie, której akt dotyczy, lub jej małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi, osobie, która wykaże w tym interes prawny, sądowi, prokuratorowi, organizacjom społecznym, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny, oraz organom administracji publicznej, w tym podmiotom, o których mowa w art. 5a ust. 1, Służbie Ochrony Państwa, Policji, Straży Granicznej i Służbie Więziennej, a także Żandarmerii Wojskowej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.”;

4) w art. 52 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Akt urodzenia sporządza się w dniu zgłoszenia urodzenia dziecka, a jeżeli zgłoszenie urodzenia nastąpiło w sposób określony w art. 17 albo w art. 58a – w następnym dniu roboczym po dniu zgłoszenia urodzenia.”;

5) w art. 53 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Akt urodzenia sporządza się na podstawie karty urodzenia albo karty martwego urodzenia przekazanej przez podmiot wykonujący działalność leczniczą oraz protokołu zgłoszenia urodzenia albo zgłoszenia urodzenia w formie dokumentu elektronicznego.”;

6) po art. 58 dodaje się art. 58a w brzmieniu:

„Art. 58a. 1. Matka lub ojciec dziecka posiadający pełną zdolność do czynności prawnych mogą dokonać zgłoszenia urodzenia w formie dokumentu elektronicznego zgodnego ze wzorem, o którym mowa w ust. 4.

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) nazwiska, imiona oraz nazwiska rodowe, daty i miejsca urodzenia rodziców dziecka, numery PESEL rodziców dziecka, jeżeli zostały nadane;

2) oświadczenie o wyborze imienia lub imion dziecka;

3) nazwisko dziecka;

4) datę i miejsce urodzenia dziecka;

5) obywatelstwo dziecka;

6) obywatelstwo rodziców dziecka;

7) nazwisko i imię osoby zgłaszającej urodzenie;

8) miejsce sporządzenia aktu małżeństwa i oznaczenie tego aktu lub miejsce sporządzenia aktu urodzenia każdego z rodziców dziecka i oznaczenie tych aktów, jeżeli są znane;

9) miejsce stałego albo czasowego pobytu rodziców albo tego z rodziców, u którego dziecko faktycznie przebywa;

10) adres do korespondencji osoby zgłaszającej urodzenie;

11) oświadczenia o wyborze formy pisemnej albo formy dokumentu elektronicznego wydawanych z urzędu:

a) odpisu skróconego aktu urodzenia, o którym mowa w art. 47,

b) powiadomienia o nadaniu numeru PESEL, o którym mowa w art. 21 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017 r. poz. 657 i 2286 oraz z 2018 r. poz. 138 i 696),

c) zaświadczenia o zameldowaniu, o którym mowa w art. 32 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.

3. W przypadku zgłoszenia urodzenia w formie dokumentu elektronicznego protokołu zgłoszenia urodzenia nie sporządza się.

4. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi wzór zgłoszenia urodzenia w formie dokumentu elektronicznego.”.

Art. 4. [Maksymalny limit wydatków budżetu państwa w latach 2018–2027]

1. W latach 2018–2027 maksymalny limit wydatków budżetu państwa będących skutkiem finansowym niniejszej ustawy w poszczególnych latach wynosi w:

1) 2018 r. – 0,311 mln zł;

2) 2019 r. – 0,366 mln zł;

3) 2020 r. – 0,368 mln zł;

4) 2021 r. – 0,368 mln zł;

5) 2022 r. – 0,368 mln zł;

6) 2023 r. – 0,368 mln zł;

7) 2024 r. – 0,368 mln zł;

8) 2025 r. – 0,368 mln zł;

9) 2026 r. – 0,368 mln zł;

10) 2027 r. – 0,368 mln zł.

2. Minister właściwy do spraw informatyzacji nadzoruje wykorzystanie limitu wydatków, o których mowa w ust. 1, i dokonuje oceny wykorzystania tego limitu według stanu na koniec każdego kwartału, a w przypadku czwartego kwartału – według stanu na dzień 20 listopada danego roku – oraz wdraża mechanizm korygujący.

3. W przypadku gdy wielkość wydatków, o których mowa w ust. 1, po trzech kwartałach wyniesie łącznie więcej niż 75% limitu przewidzianego na ten rok, wielkość wydatków w czwartym kwartale obniża się o kwotę przekroczenia, określając zakres ograniczeń dla poszczególnych zadań realizowanych na podstawie ustawy.

Art. 5. [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 3 pkt 2, które wchodzą w życie z dniem 1 grudnia 2018 r.;

2) art. 1 pkt 3, który wchodzi w życie z dniem 1 maja 2019 r.;

3) art. 2, który wchodzi w życie z dniem 14 maja 2018 r.;

4) art. 3 pkt 4–7, które wchodzą w życie z dniem 1 czerwca 2018 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA