| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie minimalnej funkcjonalności systemu teleinformatycznego obsługującego Centralną Ewidencję Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych

Na podstawie art. 29 ust. 7 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. poz. 2361 oraz z 2018 r. poz. 650) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Rozporządzenie określa minimalną funkcjonalność systemu teleinformatycznego utworzonego i prowadzonego przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, zapewniającego możliwość funkcjonowania Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych, zwanej dalej „Ewidencją”.

§ 2. [Przepis wyjaśniający]

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o użytkowniku, należy przez to rozumieć marszałka województwa, ministra właściwego do spraw turystyki, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, a także pracowników urzędów zapewniających ich obsługę.

§ 3. [System teleinformatyczny]

System teleinformatyczny, o którym mowa w § 1, zapewnia następującą minimalną funkcjonalność:

1) przeglądanie danych zgromadzonych w Ewidencji oraz ich wyszukiwanie według następujących kryteriów:

a) firma lub nazwa przedsiębiorcy turystycznego,

b) siedziba przedsiębiorcy turystycznego,

c) adres przedsiębiorcy turystycznego,

d) województwo,

e) forma prawna prowadzonej działalności,

f) numer ewidencyjny,

g) numer identyfikacji podatkowej (NIP),

h) numer wpisu do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych;

2) możliwość generowania predefiniowanych statystyk w zakresie dotyczącym danych zgromadzonych w Ewidencji oraz raportów w zakresie dotyczącym katalogów prowadzonych w ramach Ewidencji;

3) wydruk aktualnych informacji o przedsiębiorcach turystycznych wpisanych do Ewidencji zawierający adres strony internetowej, na której są zamieszczane te informacje, oraz identyfikator pozwalający na potwierdzenie faktu sporządzenia tego wydruku w systemie teleinformatycznym obsługującym Ewidencję oraz prawdziwości danych zawartych w tym wydruku w czasie jego sporządzenia.

§ 4. [Minimalna funkcjonalność zapewniana marszałkom województw przez system teleinformatyczny]

System teleinformatyczny zapewnia marszałkom województw następującą minimalną funkcjonalność:

1) możliwość wprowadzania danych w formie ksiąg ewidencyjnych oraz edycji danych zawartych w Ewidencji;

2) wewnętrzną spójność między wszystkimi katalogami i księgami ewidencyjnymi prowadzonymi w ramach Ewidencji;

3) możliwość monitorowania dostępu do danych oraz zmian wprowadzanych do Ewidencji w odniesieniu do ksiąg ewidencyjnych;

4) możliwość generowania raportów i statystyk, za pomocą wbudowanego narzędzia do ich generowania, w pełnym zakresie dotyczącym danych zgromadzonych w Ewidencji, w tym również danych usuniętych z Ewidencji zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych;

5) mechanizmy uwierzytelniania użytkowników i autoryzacji;

6) zaimplementowanie środowiska szkoleniowo-testowego na potrzeby szkoleń i testów użytkowników;

7) ewidencjonowanie wszystkich danych wprowadzanych do Ewidencji;

8) mechanizm monitoringu umożliwiający rejestrację prób logowań do systemu teleinformatycznego oraz zdefiniowanie zestawu śledzonych czynności wykonywanych przez użytkowników;

9) zapewnienie na każdym etapie mechanizmów zachowania nienaruszalności wpisów w Ewidencji;

10) możliwość zgłaszania usterek i błędów dotyczących funkcjonowania systemu Ewidencji co najmniej na wskazany adres e-mail oraz ich usuwania lub korygowania.

§ 5. [Minimalna funkcjonalność zapewniana ministrowi właściwemu do spraw turystyki oraz Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu przez system teleinformatyczny]

System teleinformatyczny zapewnia ministrowi właściwemu do spraw turystyki oraz Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu minimalną funkcjonalność, o której mowa w § 4 pkt 2–10.

§ 6. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 r.

Minister Sportu i Turystyki: W. Bańka


1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej - turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 2318).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mirosław Siwiński

Radca Prawny nr wpisu WA-9949 Doradca Podatkowy nr wpisu 09923

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »