| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU1)

z dnia 16 marca 2018 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie umów oraz informacji o udzielonym finansowym wsparciu

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie umów oraz informacji o udzielonym finansowym wsparciu (Dz. U. poz. 1364), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 października 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie umów oraz informacji o udzielonym finansowym wsparciu (Dz. U. poz. 1687).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie umów oraz informacji o udzielonym finansowym wsparciu (Dz. U. poz. 1687), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.".

Minister Inwestycji i Rozwoju: J. Kwieciński


1) Minister Inwestycji i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Inwestycji i Rozwoju (Dz. U. poz. 94 i 175).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie umów oraz informacji o udzielonym finansowym wsparciu]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Inwestycji i Rozwoju
z dnia 16 marca 2018 r. (poz. 726)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
1)

z dnia 19 listopada 2013 r.

w sprawie umów oraz informacji o udzielonym finansowym wsparciu

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. z 2018 r. poz. 604) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wymagany zakres postanowień zawartych w umowach w sprawie stosowania finansowego wsparcia;

2) zakres informacji, o której mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi;

2) finansowym wsparciu - należy przez to rozumieć dofinansowanie wkładu własnego i spłatę części kredytu, o których mowa w art. 2 pkt 8 i 9 ustawy;

3) umowie - należy przez to rozumieć umowę w sprawie stosowania finansowego wsparcia, o której mowa w art. 17 ustawy, zawieraną pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a instytucją kredytującą.

§ 3. W zakresie rozpatrywania wniosków i rozliczeń finansowych umowa określa co najmniej:

1) termin, począwszy od którego instytucja kredytująca może rozpocząć przyjmowanie wniosków, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy;

2) sposób przekazywania do Banku Gospodarstwa Krajowego wniosków o finansowe wsparcie;

3) sposób rozpatrywania przez Bank Gospodarstwa Krajowego wniosków przekazanych przez instytucję kredytującą;

4) sposób dokonywania rozliczeń finansowych z tytułu finansowego wsparcia, w szczególności:

a) występowania przez instytucję kredytującą z wnioskiem o wypłatę z Funduszu Dopłat środków z tytułu finansowego wsparcia,

b) przekazywania przez Bank Gospodarstwa Krajowego środków z tytułu finansowego wsparcia,

c) wykonywania rozliczeń przez instytucję kredytującą środków otrzymanych z tytułu finansowego wsparcia,

d) szczegółowe warunki, tryb i terminy zwrotu finansowego wsparcia przez instytucję kredytującą w przypadkach określonych w ustawie;

5) przypadki, do jakich może mieć zastosowanie wypłata finansowego wsparcia zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt 3 ustawy;

6) zasady przyznawania środków na realizację finansowego wsparcia w przypadku przekroczenia limitu, o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy;

7) przypadki, w jakich Bank Gospodarstwa Krajowego zwraca nabywcom, za pośrednictwem instytucji kredytującej, wnioski o dofinansowanie wkładu własnego i wnioski o spłatę części kredytu oraz tryb i terminy dokonania takiego zwrotu;

8) warunki i terminy związane z obowiązkiem zwrotu otrzymanego dofinansowania wkładu własnego, o którym mowa w art. 11 ust. 7 ustawy, oraz zwrotu nadwyżki, o której mowa w art. 13 ust. 4 ustawy;

9) warunki, tryb i terminy dokonywanego przez nabywcę zwrotu środków, o których mowa w art. 14 ust. 3 oraz art. 15 i 16 ustawy;

10) formy zabezpieczenia zwrotu finansowego wsparcia, tryb i warunki dochodzenia zwrotu finansowego wsparcia, w zakresie określonym w art. 14-16 ustawy.

§ 4. W zakresie przekazywania danych umowa określa co najmniej:

1) szczegółowy zakres danych powierzonych przez instytucję kredytującą Bankowi Gospodarstwa Krajowego do przetwarzania w związku z wymogiem prowadzenia ewidencji, o których mowa w art. 9 ust. 2 ustawy;

2) rodzaj, zakres danych i terminy składania przez instytucje kredytujące informacji prognostycznych, planistycznych i sprawozdawczych, niezbędnych do zapewnienia efektywności wykorzystania środków budżetowych oraz do sporządzenia informacji, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy.

§ 5. W pozostałym zakresie umowa określa:

1) tryb sprawowania przez Bank Gospodarstwa Krajowego kontroli spełnienia określonych w ustawie warunków do zastosowania finansowego wsparcia oraz kontroli zgodności udzielonego finansowego wsparcia z wymogami ustawy oraz postanowieniami umowy;

2) odpowiedzialność instytucji kredytującej za udzielanie finansowego wsparcia niezgodnie z przepisami ustawy oraz postanowieniami umowy;

3) tryb stosowania przez Bank Gospodarstwa Krajowego sankcji z tytułu udzielenia finansowego wsparcia niezgodnie z warunkami ustawy i umowy;

4) warunki i skutki wypowiedzenia umowy;

5) rodzaj i formę pisemnych oświadczeń i zobowiązań nabywcy, o których mowa w art. 10 ust. 4 ustawy;

6) zobowiązanie do zawarcia w ofercie kredytów mieszkaniowych informacji o zasadach ubiegania się, za pośrednictwem instytucji kredytującej, o finansowe wsparcie;

7) zobowiązanie do przekazania kredytobiorcy, wraz z zawarciem umowy kredytu objętego finansowym wsparciem, określonej w załączniku do umowy, informacji pod nazwą "Rządowy program "Mieszkanie dla młodych"", zawierającej:

a) opis warunków ustawy, na jakich udzielane jest finansowe wsparcie w formie dofinansowania wkładu własnego, o którym mowa w art. 2 pkt 8 ustawy,

b) informację o możliwości uzyskania przez kredytobiorcę dodatkowego finansowego wsparcia w formie spłaty części kredytu, o której mowa w art. 2 pkt 9 ustawy,

c) informację o określonych w ustawie zdarzeniach skutkujących koniecznością zwrotu udzielonego kredytobiorcy finansowego wsparcia, w całości lub w części;

8) inne postanowienia wynikające z charakteru i celu umowy zawieranej pomiędzy stronami.

§ 6. Zakres informacji, jakie Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje stosownie do art. 18 ust. 1 ustawy, określa załącznik do rozporządzenia.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 23 listopada 2013 r.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 19 listopada 2013 r.2)

INFORMACJA:

□ za kwartał kalendarzowy

□ narastająco od początku roku kalendarzowego

□ narastająco od początku programu

Wyszczególnienie

małżonkowie

osoba samotnie wychowująca

osoba niepozostająca w związku małżeńskim

Razem

bezdzietni

1 dziecko

2 dzieci

3 dzieci

4 i więcej

1 dziecko

2 dzieci

3 dzieci

4 i więcej

bezdzietna

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. INFORMACJE O NABYWCY (na podstawie ewidencji nabywców1)) - Ogółem

1

Liczba nabywców wpisanych do ewidencji nabywców

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Wiek

przeciętny (lata)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 20 lat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 20-25 lat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 25-30 lat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 30-35 lat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 35 lat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Prawo do nieruchomości mieszkalnej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie (art. 4 ust. 3 i art. 5 ust. 2 ustawy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

najem - art. 4 ust. 3 ustawy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

najem - art. 5 ust. 2 ustawy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

Deklarowany miesięczny dochód netto (zł)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

przeciętny (zł)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 1000 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 1000-2000 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 2000-3000 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 3000-4000 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 4000-5000 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 5000-6000 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 6000-7000 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 7000-8000 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 8000 zł (szt.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4

Forma zamieszkiwania na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Własność - budynku jednorodzinnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Własność - lokalu mieszkalnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spółdzielcze prawo do lokalu - własnościowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spółdzielcze prawo do lokalu - lokatorskie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najem mieszkania stanowiącego własność -osoby fizycznej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najem mieszkania stanowiącego własność - spółdzielni mieszkaniowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najem mieszkania stanowiącego własność -osoby fizycznej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najem mieszkania stanowiącego własność -gminy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najem mieszkania stanowiącego własność -Skarbu Państwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najem mieszkania stanowiącego własność -zakładu pracy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najem mieszkania stanowiącego własność -towarzystwa budownictwa społecznego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najem mieszkania stanowiącego własność -innego podmiotu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podnajem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokrewieństwo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

Nabywcy, których nabywane mieszkanie będzie pierwszym mieszkaniem

X

X

X

 

 

X

X

 

 

X

 

1.6

Nabywcy, którzy poza nabywanym mieszkaniem posiadają inne mieszkanie

X

X

X

 

 

X

X

 

 

X

 

I.A INFORMACJE O NABYWCY (na podstawie ewidencji nabywców) - rynek pierwotny (w tym wkład budowlany), zakres danych jak w pkt. 1

I.A.1 INFORMACJE O NABYWCY (na podstawie ewidencji nabywców) - wkład budowlany, zakres danych jak w pkt. 1

I.B INFORMACJE O NABYWCY (na podstawie ewidencji nabywców) - rynek wtórny, zakres danych jak w pkt. 1

 

II. INFORMACJE O FINANSOWANEJ NIERUCHOMOŚCI (na podstawie wpisów do ewidencji nabywców w kwartale) - Ogółem

1

Lokal mieszkalny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Powierzchnia

przeciętna (m2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 30 m2 (szt.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 30-50 m2 (szt.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 50-65 m2 (szt.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 65-75 m2 (szt.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 75-85 m2 (szt.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Cena zakupu

przeciętna (zł/m2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 3000 zł/m2 (szt.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 3000-4000 zł/m2 (szt.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 4000-5000 zł/m2 (szt.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 5000-6000 zł/m2 (szt.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 6000 zł/m2 (szt.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Dom jednorodzinny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Powierzchnia

przeciętna (m2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 50 m2 (szt.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 50-65 m2 (szt.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 65-75 m2 (szt.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 75-100 m2 (szt.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 100 -110 m2 (szt.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Cena zakupu

przeciętna (zł/m2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 3000 zł/m2 (szt.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 3000-4000 zł/m2 (szt.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 4000-5000 zł/m2 (szt.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 5000-6000 zł/m2 (szt.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 6000 zł/m2 (szt.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.A INFORMACJE O FINANSOWANEJ NIERUCHOMOŚCI (na podstawie wpisów do ewidencji nabywców w kwartale) - rynek pierwotny (w tym wkład budowlany), zakres danych jak w pkt. II

II.A.1 INFORMACJE O FINANSOWANEJ NIERUCHOMOŚCI (na podstawie wpisów do ewidencji nabywców w kwartale) - wkład budowlany, zakres danych jak w pkt. II

II.B INFORMACJE O FINANSOWANEJ NIERUCHOMOŚCI (na podstawie wpisów do ewidencji nabywców w kwartale) - rynek wtórny, zakres danych jak w pkt. II

 

III. INFORMACJE O KREDYTACH UDZIELONYCH W ZWIĄZKU Z FINANSOWYM WSPARCIEM (na podstawie wpisów do ewidencji nabywców w kwartale) - Ogółem

1

Liczba zawartych umów, w tym:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

liczba umów zawartych zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy (z osobami przystępującymi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Kwota

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

LTV

przeciętne (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50-60% (szt.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 60-70% (szt.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 70-80% (szt.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 80-90% (szt.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżei 90% (szt.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Okres spłaty kredytu

przeciętnie (lata)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15-20 lat (szt.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 20-25 lat (szt.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 25 - 30 lat (szt.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 30 lat (szt.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.A INFORMACJE O KREDYTACH UDZIELONYCH W ZWIĄZKU Z FINANSOWYM WSPARCIEM (na podstawie wpisów do ewidencji nabywców w kwartale) - rynek pierwotny (w tym wkład budowlany), zakres danych jak w pkt. III

 

III.A.1 INFORMACJE O KREDYTACH UDZIELONYCH W ZWIĄZKU Z FINANSOWYM WSPARCIEM (na podstawie wpisów do ewidencji nabywców w kwartale) - wkład budowlany, zakres danych jak w pkt. III

 

III.B INFORMACJE O KREDYTACH UDZIELONYCH W ZWIĄZKU Z FINANSOWYM WSPARCIEM (na podstawie wpisów do ewidencji nabywców w kwartale) - rynek wtórny, zakres danych jak w pkt. III

 

 

 

IV. INFORMACJE O WNIOSKACH NABYWCÓW W KWARTALE (na podstawie wniosków przekazanych do BGK w kwartale)

 

WYSZCZEGÓLNIENIE

limit 2014

limit 2015

limit 2016

limit 2017

limit 2018

RAZEM

 

liczba

kwota

liczba

kwota

liczba

kwota

liczba

kwota

liczba

kwota

liczba

kwota

 

1

Liczba nabywców ubiegających się o wsparcie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kwota dofinansowania wkładu własnego

10%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

rozpatrzone pozytywnie (art. 10 ust. 10 pkt 1 ustawy), w tym:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

objęte dostępnym limitem

10%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Wnioski zwrócone na podstawie art. 10 ustawy, w tym:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ust. 10 pkt 2 lit. a i c ustawy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ust. 13 ustawy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. WYPŁATY FINANSOWEGO WSPARCIA W KWARTALE

WYSZCZEGÓLNIENIE

Wsparcie w wysokości 10%

Wsparcie w wysokości 15%

Wsparcie w wysokości 20%

Wsparcie w wysokości 30%

Razem

liczba

kwota

liczba

kwota

liczba

kwota

liczba

kwota

liczba

kwota

1

Wypłaty dofinansowania wkładu własnego, w tym:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- wypłaty, o których mowa w art. 11 ust. 4 ustawy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- wypłaty, o których mowa w art. 11 ust. 5 ustawy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Wypłaty finansowego wsparcia na spłatę części kredytu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Wnioski przekazane do BGK

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

2.2

Wnioski zrealizowane

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

2.3

Liczba dzieci w dniu ubiegania się o dofinansowanie wkładu własnego:

bezdzietny

1 dziecko

2 dzieci

3 dzieci

4 dzieci

5 i więcej dzieci

 

- małżeństwo (liczba)

 

 

 

 

 

 

- osoba samotna (liczba)

 

 

 

 

 

 

2.4

Czas wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy (zawarcie umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania) - liczba przypadków

przeciętnie (lata)

do 1 roku

powyżej
1-2 lata

powyżej
2-3 lata

powyżej
3-4 lata

powyżej
4-5 lat

 

 

 

 

 

 

 

VI. ZWROT FINANSOWEGO WSPARCIA W KWARTALE

liczba

kwota

1

z tytułu wskazanego w art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy

 

 

2

z tytułu wskazanego w art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy

 

 

3

z tytułu wskazanego w art. 14 ust. 1 pkt 3 ustawy

 

 

4

z tytułu wskazanego w art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy

 

 

5

z tytułu wskazanego w art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy

 

 

6

z tytułu wskazanego w art. 15 ustawy

 

 

7

z tytułu wskazanego w art. 16 ustawy

 

 

 

 

 

VII. Podstawowe informacje o finansowym wsparciu w poszczególnych województwach - Ogółem

Lp.

LOKALIZACJA

LOKAL MIESZKALNY

Nabywca

Wartość kredytów ogółem (zł)

Przeciętna cena 1 m2 powierzchni użytkowej (zł)

Przeciętna powierzchnia użytkowa (m2)

Przeciętne LTV (%)

Przeciętny okres spłaty (lata)

Kwota dofinansowania wkładu własnego (zł)

Spłata części kredytu

małżeństwo, liczba dzieci

osoba samotna, liczba dzieci

Razem liczba nabywców

0

1

2

3
i więcej

0

1

2

3
i więcej

10%

15%

20%

30%

liczba wniosków

kwota w zł

1.1

województwo dolnośląskie, z pominięciem Wrocławia i gmin sąsiadujących z Wrocławiem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

gminy sąsiadujące z Wrocławiem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

województwo kujawsko-pomorskie, z pominięciem Bydgoszczy i Torunia oraz gmin sąsiadujących z Bydgoszczą lub Toruniem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Bydgoszcz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

gminy sąsiadujące z Bydgoszczą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Toruń

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

gminy sąsiadujące z Toruniem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

województwo lubelskie z pominięciem Lublina oraz gmin sąsiadujących z Lublinem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2

Lublin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3

gminy sąsiadujące z Lublinem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1

województwo lubuskie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z pominięciem Gorzowa Wielkopolskie-go i Zielonej Góry oraz gmin sąsiadujących z Gorzowem Wielkopolskim lub Zieloną Górą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2

Gorzów Wielkopolski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3

gminy sąsiadujące z Gorzowem Wielkopolskim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4

Zielona Góra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5

gminy sąsiadujące z Zieloną Górą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1

województwo łódzkie z pominięciem Łodzi i gmin sąsiadujących z Łodzią

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2

Łódź

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3

gminy sąsiadujące z Łodzią

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1

województwo małopolskie z pominięciem Krakowa i gmin sąsiadujących z Krakowem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2

Kraków

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3

gminy sąsiadujące z Krakowem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1

województwo mazowieckie z pominięciem Warszawy i gmin sąsiadujących z Warszawą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2

Warszawa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3

gminy sąsiadujące z Warszawą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1

województwo opolskie z pominięciem Opola i gmin sąsiadujących z Opolem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2

Opole

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3

gminy sąsiadujące z Opolem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1

województwo podkarpackie z pominięciem Rzeszowa i gmin sąsiadujących z Rzeszowem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2

Rzeszów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3

gminy sąsiadujące z Rzeszowem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.1

województwo podlaskie z pominięciem Białegostoku i gmin sąsiadujących z Białymstokiem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2

Białystok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3

gminy sąsiadujące z Białymstokiem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.1

województwo pomorskie z pominięciem Gdańska i gmin sąsiadujących z Gdańskiem