reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW

z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa (Dz. U. poz. 326), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 marca 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa (Dz. U. poz. 606).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 marca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa (Dz. U. poz. 606), które stanowią:

"§ 2. Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się po raz pierwszy do sprawozdań miesięcznych sporządzanych za miesiąc kwiecień 2017 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.".

Minister Finansów: T. Czerwińska

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 27 marca 2018 r. (poz. 746)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
1)

z dnia 6 marca 2014 r.

w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa

Na podstawie art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1768, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa obowiązki sprawozdawcze w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa:

1) domów maklerskich, banków prowadzących działalność maklerską, zagranicznych firm inwestycyjnych prowadzących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską w formie oddziału i zagranicznych osób prawnych, o których mowa w art. 115 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, prowadzących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską w formie oddziału, banków powierniczych, podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;

2) Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., zwanego dalej "Krajowym Depozytem", i spółki, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;

3) Narodowego Banku Polskiego.

§ 2. 1. Podmioty, o których mowa w § 1, jeżeli prowadzą rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze, na których są zapisane papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, są obowiązane do przekazywania ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych informacji dotyczących stanu własności tych papierów i obrotu tymi papierami, obrazujących dynamikę oraz strukturę zadłużenia budżetu państwa w skarbowych papierach wartościowych według grup inwestorów oraz rodzajów tych papierów, z zastrzeżeniem § 3 ust. 5.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, obejmują zakres określony w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia i są przekazywane w formie sprawozdań miesięcznych.

3. Jeżeli informacje, o których mowa w ust. 1, dotyczą papierów wartościowych objętych systemem rejestracji prowadzonym przez Krajowy Depozyt, sprawozdania są przekazywane za pośrednictwem Krajowego Depozytu, który dokonuje sumowania i weryfikacji zgodności tych informacji z danymi wynikającymi ze stanów i obrotów na kontach depozytowych.

4. Krajowy Depozyt dokonuje weryfikacji zgodności informacji, o których mowa w ust. 1, w zakresie, w jakim dotyczą one obrotów skarbowymi papierami wartościowymi, z danymi wynikającymi z obrotu rejestrowanego na kontach depozytowych w wyniku rozrachunku transakcji, których przedmiotem są te papiery wartościowe, pod warunkiem że dane te umożliwiają dokonanie takiej weryfikacji, a w przypadku gdyby tak nie było, pod warunkiem że transakcje te rozliczane są przez Krajowy Depozyt lub spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

5. Jeżeli informacje, o których mowa w ust. 1, dotyczą papierów wartościowych objętych systemem rejestracji prowadzonym przez Narodowy Bank Polski, podmioty, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2, upoważniają Narodowy Bank Polski do sporządzania, na podstawie danych wynikających z tego systemu, sprawozdań, które są przesyłane ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych jako sprawozdania zbiorcze obejmujące zsumowane dane o stanie i obrotach na kontach depozytowych, rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych, dotyczące wszystkich podmiotów uczestniczących w systemie rejestracji prowadzonym przez Narodowy Bank Polski.

§ 3. 1. Sprawozdania, o których mowa w § 2 ust. 3, są przekazywane Krajowemu Depozytowi w postaci elektronicznej w terminie do siódmego roboczego dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą, zgodnie z zakresem informacji określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. Struktura i format danych przekazywanych w ramach sprawozdań, o których mowa w ust. 1, są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa Finansów oraz na stronie internetowej Krajowego Depozytu co najmniej na dwa tygodnie przed terminem, o którym mowa w ust. 1.

3. Podmioty, o których mowa w § 1, są obowiązane wyjaśnić niezwłocznie wszystkie stwierdzone przez Krajowy Depozyt rozbieżności pomiędzy przekazanymi informacjami a stanami własności i obrotami na kontach depozytowych, prowadzonych przez Krajowy Depozyt. W przypadku niewyjaśnienia rozbieżności w terminie, o którym mowa w ust. 4, Krajowy Depozyt przekazuje zsumowane informacje ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych wraz z zawiadomieniem o zaistniałych rozbieżnościach.

4. Zweryfikowane i zsumowane sprawozdania, o których mowa w § 2 ust. 3, Krajowy Depozyt przekazuje, po ich uzupełnieniu o informacje z zakresu skarbowych papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych, w postaci elektronicznej ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych oraz Narodowemu Bankowi Polskiemu w terminie do czternastego roboczego dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą.

5. W zakresie skarbowych papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych Krajowy Depozyt sporządza sprawozdania na podstawie danych wynikających ze stanów i obrotów rejestrowanych na poszczególnych kontach depozytowych oraz zapisanych na rachunkach zbiorczych, prowadzonych przez Krajowy Depozyt. Informacje zawarte w sprawozdaniach obejmują zakres określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

6. Sprawozdania, o których mowa w ust. 4, są przekazywane w formacie elektronicznym uzgodnionym przez ministra właściwego do spraw instytucji finansowych z Krajowym Depozytem.

§ 4. 1. Sprawozdania, o których mowa w § 2 ust. 5, Narodowy Bank Polski przekazuje ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych w terminie do siódmego roboczego dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą, zgodnie z zakresem informacji określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, są przekazywane w formacie elektronicznym uzgodnionym przez ministra właściwego do spraw instytucji finansowych z Narodowym Bankiem Polskim.

§ 5. 1. Krajowy Depozyt przekazuje ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych i Narodowemu Bankowi Polskiemu, w formie sprawozdania, zbiorcze dzienne informacje dotyczące stanu własności obligacji skarbowych i obrotu tymi obligacjami, zgodnie z zakresem informacji określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia, sporządzane za każdy dzień roboczy, na podstawie danych wynikających ze stanów i obrotów na kontach depozytowych, rachunkach papierów wartościowych i na rachunkach zbiorczych, prowadzonych przez Krajowy Depozyt.

2. Jeżeli obrót skarbowymi papierami wartościowymi rejestrowany na kontach depozytowych, rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych, prowadzonych przez Krajowy Depozyt, nie pozwala na uzyskanie informacji o warunkach poszczególnych transakcji składających się na ten obrót, informacje, o których mowa w ust. 1, sporządzane są z uwzględnieniem warunków poszczególnych transakcji, o ile ich rozliczenie prowadzone jest przez Krajowy Depozyt lub spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

3. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, są przekazywane w formacie elektronicznym uzgodnionym przez ministra właściwego do spraw instytucji finansowych z Krajowym Depozytem.

§ 6. W przypadku przekazania przez Krajowy Depozyt wykonywania czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, spółce, o której mowa w § 1 pkt 2, przepisy rozporządzenia mają odpowiednio zastosowanie do tej spółki.

§ 7. Przepisy rozporządzenia stosuje się po raz pierwszy do sprawozdań miesięcznych sporządzanych za miesiąc kwiecień 2014 r.

§ 8. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 331).

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2014 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 6 marca 2014 r.

Załącznik nr 13)

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI DOTYCZĄCYCH STANU WŁASNOŚCI OBLIGACJI SKARBOWYCH I OBROTU TYMI OBLIGACJAMI

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik nr 24)

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI DOTYCZĄCYCH STANU WŁASNOŚCI BONÓW SKARBOWYCH I OBROTU TYMI BONAMI

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik nr 3

ZAKRES ZBIORCZYCH DZIENNYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH STANU WŁASNOŚCI OBLIGACJI SKARBOWYCH I OBROTU TYMI OBLIGACJAMI

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2486 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 650, 685 i 723.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 marca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa (Dz. U. poz. 606), które weszło w życie z dniem 5 kwietnia 2017 r.

4) Ze zmianami wprowadzonymi przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

BlaBlaCar.pl

– wspólne przejazdy: oszczędności i ekologia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama