| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU1)

z dnia 26 marca 2018 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–20202)

Na podstawie art. 6b ust. 10a ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110 i 650) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020]

W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 (Dz. U. poz. 2026) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) mikroprzedsiębiorcy, małym lub średnim przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć odpowiednio mikroprzedsiębiorstwo, małe lub średnie przedsiębiorstwo spełniające warunki określone w załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.3)), zwanego dalej „rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014”;”,

b) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) dużym przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo, o którym mowa w art. 2 pkt 24 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;”,

c) pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) pracowniku przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć osobę, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, wykonującą pracę na rzecz mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy lub dużego przedsiębiorcy;

3) sektorowej radzie do spraw kompetencji – należy przez to rozumieć radę, o której mowa w art. 4c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;”,

d) w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 i 6 w brzmieniu:

„5) firmie rodzinnej – należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo prowadzone w oparciu o osobistą pracę co najmniej dwóch członków rodziny, gdzie co najmniej jeden z nich ma istotny wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwem, oraz członkowie rodziny łącznie posiadają większościowy udział w strukturze własnościowej,

6) członkach rodziny – należy przez to rozumieć zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonków, partnerów, powinowatych, krewnych, osoby przysposabiające lub przysposobione.”;

2) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, jest udzielana w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego, zwanego dalej „wsparciem”, lub w formie finansowania kosztów usług świadczonych przez wykonawców bezpłatnie lub za odpłatnością niższą od ceny rynkowej.”;

3) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pomoc finansowa uzyskana przez przedsiębiorców:

1) w ramach wsparcia, o którym mowa w § 6 ust. 1 i 3,

2) w ramach wsparcia, o którym mowa w § 8 ust. 1,

3) w ramach wsparcia, o którym mowa w § 10,

4) w ramach wsparcia, o którym mowa w § 12a ust. 1,

5) w ramach wsparcia, o którym mowa w § 12c ust. 1,

6) w ramach wsparcia, o którym mowa w § 12e ust. 1,

7) w ramach wsparcia, o którym mowa w § 12g ust. 1,

8) w ramach finansowania kosztów usług, o którym mowa w § 12i ust. 1,

9) w ramach finansowania kosztów usług, o którym mowa w § 12j ust. 1

– stanowi pomoc de minimis.”;

4) w § 5:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pomoc finansowa, o której mowa w § 6 ust. 1 i 3, § 8 ust. 1, § 10 ust. 1, § 12a ust. 1, § 12c ust. 1, § 12e ust. 1, § 12g ust. 1 oraz § 12j ust. 1, przeznaczona na usługi świadczone dla przedsiębiorców, może stanowić pomoc publiczną na szkolenia lub na usługi doradcze dla tych przedsiębiorców, w przypadku gdy jej udzielenie spowodowałoby przekroczenie dopuszczalnej wielkości pomocy de minimis.”,

b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Pomoc finansowa, o której mowa w § 6 ust. 1 i 3, § 12a ust. 1, § 12c ust. 1, § 12e ust. 1, § 12g ust. 1 oraz § 12j ust. 1, nie może być udzielona na szkolenia, których obowiązek przeprowadzenia wynika z przepisów prawa.”;

5) w § 6 uchyla się ust. 4;

6) w § 7 w ust. 1:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) doradztwo w zakresie, o którym mowa w art. 18 ust. 3 i 4 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;”,

b) uchyla się pkt 4;

7) tytuł rozdziału 3 otrzymuje brzmienie:

„Szczegółowe przeznaczenie i warunki udzielania wsparcia w zakresie identyfikacji potrzeb rozwojowych mikroprzedsiębiorstw, małych lub średnich przedsiębiorstw”;

8) w § 8 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Agencja może udzielić wsparcia na realizację projektów w zakresie identyfikacji potrzeb rozwojowych mikroprzedsiębiorstw, małych lub średnich przedsiębiorstw:”;

9) w § 9:

a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) opracowanie analizy potrzeb rozwojowych mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w zakresie, o którym mowa w art. 18 ust. 3 i 4 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wartość wsparcia, o którym mowa w § 8 ust. 1, udzielonego w celu identyfikacji potrzeb rozwojowych mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców stanowi wartość pomocy de minimis dla tych przedsiębiorców.”;

10) po rozdziale 4 dodaje się rozdziały 4a–4e w brzmieniu:

„Rozdział 4a

Szczegółowe przeznaczenie i warunki udzielania wsparcia na rzecz mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zarządzania zasobami ludzkimi

§ 12a. 1. Agencja udziela wsparcia na realizację projektów, skierowanych do mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców, polegających na dofinansowaniu dla tych przedsiębiorców oraz ich pracowników uczestnictwa w usługach szkoleniowych lub doradczych mających na celu opracowanie analizy potrzeb rozwojowych przedsiębiorcy, o ile przedsiębiorca nie dysponuje taką analizą, oraz usługach szkoleniowych lub doradczych z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zarządzania zasobami ludzkimi:

1) podmiotom działającym na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców;

2) podmiotom działającym na rzecz rozwoju gospodarczego;

3) reprezentatywnym organizacjom związkowym i pracodawców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego;

4) organizacjom pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców;

5) organizacjom samorządu gospodarczego w rozumieniu ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle;

6) organizacjom związkowym w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych;

7) przedsiębiorcom.

2. Wsparcie może być udzielone podmiotowi, o którym mowa w ust. 1, który posiada niezbędny potencjał kadrowy, ekonomiczny i techniczny oraz doświadczenie w udzielaniu wsparcia mikroprzedsiębiorcom, małym lub średnim przedsiębiorcom lub ich pracownikom.

3. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, w szczególności może zostać przeznaczone na dofinansowanie uczestnictwa w usługach szkoleniowych lub doradczych mających na celu: opracowanie analizy potrzeb rozwojowych mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy, o ile przedsiębiorca ten nie dysponuje taką analizą, oraz rozwój kompetencji kadry zarządzającej mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy, pracowników tych przedsiębiorców przewidzianych do objęcia stanowisk kierowniczych lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą z wyłączeniem dużych przedsiębiorców.

§ 12b. 1. Do wydatków kwalifikowalnych w ramach wsparcia, o którym mowa w § 12a ust. 1, zalicza się wydatki na:

1) rekrutację potencjalnych odbiorców wsparcia;

2) pokrycie kosztów usług szkoleniowych;

3) pokrycie kosztów doradztwa lub innych usług o charakterze doradczym lub szkoleniowym wspierających rozwój przedsiębiorcy;

4) pokrycie pozostałych kosztów bezpośrednio związanych z dofinansowaniem usług, o których mowa w pkt 2 i 3;

5) pokrycie kosztów pośrednich;

6) zakup środków trwałych niezbędnych do realizacji projektu;

7) zakup infrastruktury oraz dostosowanie lub adaptację budynków, pomieszczeń i miejsc pracy w ramach cross-financingu do wysokości 5% wydatków kwalifikowalnych projektu.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 6 i 7, nie mogą łącznie przekroczyć 10% wydatków kwalifikowalnych projektu.

3. Do wydatków kwalifikowalnych w ramach wsparcia, o którym mowa w § 12a ust. 1, nie zalicza się wydatków poniesionych wcześniej niż na 30 dni przed zawarciem umowy o udzielenie wsparcia lub przed dniem rozpoczęcia realizacji projektu.

4. Uczestnictwo w usługach, o którym mowa w § 12a ust. 1, jest dostępne za częściową odpłatnością ponoszoną przez mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców w wysokości co najmniej 20% wartości usług w części przypadającej na tych przedsiębiorców. Różnica pomiędzy wartością usług, o której mowa w zdaniu pierwszym, a częściową odpłatnością poniesioną przez mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców stanowi wartość pomocy de minimis dla tych przedsiębiorców.

5. W przypadku gdy udzielenie pomocy, o której mowa w ust. 4, spowodowałoby przekroczenie dopuszczalnej wielkości pomocy de minimis, mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca może skorzystać z pomocy publicznej, o której mowa w § 5, na zasadach określonych w art. 18 lub art. 31 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

6. Podstawą wyliczenia wielkości pomocy de minimis lub pomocy publicznej dla mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy w przypadku uczestnictwa w usługach, o którym mowa w § 12a ust. 1, są wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3.

7. Podstawą wyliczenia wielkości pomocy de minimis dla podmiotu, o którym mowa w § 12a ust. 1, są wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 6 i 7.

Rozdział 4b

Szczegółowe przeznaczenie i warunki udzielania wsparcia na rzecz mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców w zakresie sukcesji w firmach rodzinnych

§ 12c. 1. Agencja może udzielić wsparcia:

1) podmiotom działającym na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców,

2) podmiotom działającym na rzecz rozwoju gospodarczego,

3) reprezentatywnym organizacjom związkowym i pracodawców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego,

4) organizacjom pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców,

5) organizacjom samorządu gospodarczego w rozumieniu ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle,

6) organizacjom związkowym w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych,

7) przedsiębiorcom

– na realizację projektów szkoleniowych lub doradczych dla mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców w zakresie przejęcia ogółu lub części praw i obowiązków w firmach rodzinnych.

2. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, może być udzielone podmiotowi, o którym mowa w ust. 1, który posiada niezbędny potencjał kadrowy, ekonomiczny i techniczny oraz doświadczenie w prowadzeniu działań wspierających firmy rodzinne.

3. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności udzielenie pomocy finansowej na szkolenia lub doradztwo mające na celu przygotowanie mikroprzedsiębiorstwa, małego lub średniego przedsiębiorstwa rodzinnego do sukcesji.

§ 12d. 1. Do wydatków kwalifikowalnych w ramach wsparcia, o którym mowa w § 12c ust. 1, zalicza się wydatki na:

1) rekrutację potencjalnych odbiorców wsparcia;

2) prowadzenie szkoleń w zakresie, o którym mowa w art. 31 ust. 3 lit. a–c rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

3) pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników, o którym mowa w art. 31 ust. 3 lit. d rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

4) doradztwo w zakresie, o którym mowa w art. 18 ust. 3 i 4 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

5) pokrycie kosztów pośrednich;

6) zakup środków trwałych niezbędnych do realizacji projektu;

7) zakup infrastruktury oraz dostosowanie lub adaptację budynków, pomieszczeń i miejsc pracy w ramach cross-financingu do wysokości 5% wydatków kwalifikowalnych projektu.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 6 i 7, nie mogą łącznie przekroczyć 10% wydatków kwalifikowalnych projektu.

3. Do wydatków kwalifikowalnych w ramach wsparcia, o którym mowa w § 12c ust. 1, nie zalicza się wydatków poniesionych wcześniej niż na 30 dni przed zawarciem umowy o udzielenie wsparcia lub przed dniem rozpoczęcia realizacji projektu.

4. Wsparcie, o którym mowa w § 12c ust. 1, jest dostępne za częściową odpłatnością ponoszoną przez mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców w wysokości co najmniej 10% kosztów tych usług. Różnica pomiędzy wartością wsparcia a częściową odpłatnością poniesioną przez mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców stanowi wartość pomocy de minimis dla tych przedsiębiorców.

5. W przypadku gdy udzielenie pomocy, o której mowa w ust. 4, spowodowałoby przekroczenie dopuszczalnej wielkości pomocy de minimis, mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca może skorzystać z pomocy publicznej, o której mowa w § 5, na zasadach określonych w art. 18 lub art. 31 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

6. Podstawą wyliczenia wielkości pomocy de minimis lub pomocy publicznej dla mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy w przypadku wsparcia, o którym mowa w § 12c ust. 1, są wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 2–4.

7. Podstawą wyliczenia wielkości pomocy de minimis dla podmiotu, o którym mowa w § 12c ust. 1, są wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 6 i 7.

Rozdział 4c

Szczegółowe przeznaczenie i warunki udzielania wsparcia w zakresie wynikającym z rekomendacji sektorowych rad do spraw kompetencji

§ 12e. 1. Agencja może udzielić wsparcia na realizację projektów polegających na dofinansowaniu dla mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców lub dużych przedsiębiorców oraz ich pracowników uczestnictwa w usługach szkoleniowych lub doradczych w zakresie wynikającym z rekomendacji sektorowych rad do spraw kompetencji:

1) przedsiębiorcom;

2) podmiotom działającym na rzecz rozwoju gospodarczego;

3) podmiotom działającym na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw;

4) partnerom społecznym i gospodarczym w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

5) reprezentatywnym organizacjom związkowym i pracodawców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego;

6) organizacjom pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców;

7) organizacjom samorządu gospodarczego w rozumieniu ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle;

8) organizacjom związkowym w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych.

2. Wsparcie w zakresie wynikającym z rekomendacji sektorowych rad do spraw kompetencji może być udzielone podmiotowi, o którym mowa w ust. 1, który posiada niezbędny potencjał kadrowy, ekonomiczny i techniczny oraz doświadczenie w udzielaniu wsparcia przedsiębiorcom lub ich pracownikom.

§ 12f. 1. Do wydatków kwalifikowalnych w ramach wsparcia, o którym mowa w § 12e ust. 1, zalicza się wydatki na:

1) rekrutację potencjalnych odbiorców wsparcia;

2) pokrycie kosztów usług szkoleniowych;

3) pokrycie kosztów doradztwa lub innych usług o charakterze doradczym lub szkoleniowym wspierających rozwój przedsiębiorcy;

4) pokrycie pozostałych kosztów bezpośrednio związanych z dofinansowaniem usług, o których mowa w pkt 2 i 3;

5) pokrycie kosztów pośrednich;

6) zakup środków trwałych niezbędnych do realizacji projektu;

7) zakup infrastruktury oraz dostosowanie lub adaptację budynków, pomieszczeń i miejsc pracy w ramach cross-financingu do wysokości 5% wydatków kwalifikowanych projektu.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 6 i 7, nie mogą łącznie przekroczyć 10% wydatków kwalifikowalnych projektu.

3. Do wydatków kwalifikowalnych w ramach wsparcia, o którym mowa w § 12e ust. 1, nie zalicza się wydatków poniesionych wcześniej niż na 30 dni przed zawarciem umowy o udzielenie wsparcia lub przed dniem realizacji projektu.

4. Uczestnictwo w usługach, o których mowa w § 12e ust. 1, jest dostępne za częściową odpłatnością ponoszoną przez przedsiębiorców w wysokości co najmniej 20% wartości usług w części przypadającej na tych przedsiębiorców. Różnica pomiędzy wartością usług, o której mowa w zdaniu pierwszym, a częściową odpłatnością poniesioną przez przedsiębiorców stanowi dla nich wartość pomocy de minimis.

5. W przypadku gdy udzielenie pomocy, o której mowa w ust. 4, spowodowałoby przekroczenie dopuszczalnej wielkości pomocy de minimis, przedsiębiorca może skorzystać z pomocy publicznej, o której mowa w § 5, na zasadach określonych w art. 18 lub art. 31 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

6. Podstawą wyliczenia wielkości pomocy de minimis lub pomocy publicznej dla przedsiębiorcy w przypadku uczestnictwa w usługach, o którym mowa w § 12e ust. 1, są wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3.

7. Podstawą wyliczenia wielkości pomocy de minimis dla podmiotu, o którym mowa w § 12e ust. 1, są wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 6 i 7.

Rozdział 4d

Szczegółowe przeznaczenie i warunki udzielania pomocy finansowej na rzecz mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców ponownie rozpoczynających działalność gospodarczą oraz na rozwój mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców w trudnościach

§ 12g. 1. Agencja może udzielić:

1) podmiotom działającym na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców,

2) podmiotom działającym na rzecz rozwoju gospodarczego,

3) reprezentatywnym organizacjom związkowym i pracodawców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego,

4) organizacjom pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców,

5) organizacjom samorządu gospodarczego w rozumieniu ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle,

6) organizacjom związkowym w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych,

7) przedsiębiorcom

– wsparcia na realizację projektów polegających na świadczeniu szkoleń lub doradztwa dla mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców ponownie rozpoczynających działalność gospodarczą, spełniających kryteria określone w ust. 3.

2. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, może być udzielone podmiotowi, który posiada niezbędny potencjał kadrowy, ekonomiczny i techniczny.

3. Wsparcie na rzecz mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców ponownie rozpoczynających działalność gospodarczą może być udzielone na rzecz mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy, który w ciągu 24 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej, a następnie w okresie 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu ponownie podjął działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub jako wspólnik spółki prawa handlowego.

§ 12h. 1. Do wydatków kwalifikowalnych w ramach wsparcia, o którym mowa w § 12g ust. 1, zalicza się wydatki na:

1) rekrutację potencjalnych odbiorców wsparcia;

2) prowadzenie szkoleń w zakresie, o którym mowa w art. 31 ust. 3 lit. a–c rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

3) pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników, o których mowa w art. 31 ust. 3 lit. d rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

4) doradztwo w zakresie, o którym mowa w art. 18 ust. 3 i 4 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

5) pokrycie kosztów pośrednich;

6) zakup środków trwałych niezbędnych do realizacji projektu;

7) zakup infrastruktury oraz dostosowanie lub adaptację budynków, pomieszczeń i miejsc pracy w ramach cross-financingu do wysokości 5% wydatków kwalifikowalnych projektu.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 6 i 7, nie mogą łącznie przekroczyć 10% wydatków kwalifikowalnych projektu.

3. Do wydatków kwalifikowalnych w ramach wsparcia, o którym mowa w § 12g ust. 1, nie zalicza się wydatków poniesionych wcześniej niż na 30 dni przed zawarciem umowy o udzielenie wsparcia lub przed dniem rozpoczęcia realizacji projektu.

4. Wsparcie dla mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców w ramach wsparcia, o którym mowa w § 12g ust. 1, stanowi wartość pomocy de minimis dla tych przedsiębiorców.

5. W przypadku gdy udzielenie pomocy, o której mowa w ust. 4, spowodowałoby przekroczenie dopuszczalnej wielkości pomocy de minimis, mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca może skorzystać z pomocy publicznej, o której mowa w § 5, na zasadach określonych w art. 18 lub art. 31 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

6. Podstawą wyliczenia wielkości pomocy de minimis lub pomocy publicznej dla mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy w przypadku wsparcia, o którym mowa w § 12g ust. 1, są wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 2–4.

7. Podstawą wyliczenia wielkości pomocy de minimis dla podmiotu, o którym mowa w § 12g ust. 1, są wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 6 i 7.

§ 12i. 1. Agencja może udzielić mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy, który doświadcza okresowych trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem przedsiębiorców spełniających kryteria przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji, o którym mowa w art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, pomocy finansowej w formie finansowania kosztów usług informacyjnych lub doradczych świadczonych bezpłatnie przez wykonawców wybranych przez Agencję w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych.

2. Pod pojęciem mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy, który doświadcza okresowych trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej, rozumie się mikroprzedsiębiorcę, małego lub średniego przedsiębiorcę, który w wyniku czynników zewnętrznych lub wewnętrznych utracił sprawność prowadzenia działalności gospodarczej lub w opinii którego ryzyko spowolnienia jego rozwoju społecznego i gospodarczego w przyszłości jest co najmniej wysokie.

3. Do wydatków kwalifikowalnych w ramach finansowania kosztów usług, o którym mowa w ust. 1, zalicza się wydatki na:

1) pokrycie kosztów usług informacyjnych;

2) pokrycie kosztów doradztwa lub innych usług o charakterze doradczym wspierających rozwój mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy;

3) pokrycie pozostałych kosztów bezpośrednio związanych z realizacją usług, o których mowa w pkt 1 i 2.

4. Pomoc finansowa dla mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców, o której mowa w ust. 1, stanowi wartość pomocy de minimis dla tych przedsiębiorców.

Rozdział 4e

Szczegółowe przeznaczenie i warunki udzielania pomocy finansowej na podnoszenie zdolności adaptacyjnych przedsiębiorstw w zakresie wdrożenia procesów innowacyjnych

§ 12j. 1. Agencja może udzielić przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, pomocy finansowej w formie finansowania kosztów usług doradczych lub szkoleniowych świadczonych za cenę niższą niż cena rynkowa przez wykonawców wybranych przez Agencję w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych.

2. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, jest udzielana w formie finansowania kosztów doradztwa lub szkolenia mających na celu rozwój kompetencji innowacyjnych pracowników przedsiębiorców, w szczególności zajmujących stanowiska kierownicze.

3. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, nie może być udzielana z przeznaczeniem na finansowanie uczestnictwa w usługach właścicieli oraz członków zarządu i dyrektorów generalnych w przypadku dużych przedsiębiorców.

4. Do wydatków kwalifikowalnych w ramach pomocy finansowej, o której mowa w ust. 1, zalicza się wydatki na:

1) pokrycie kosztów usług szkoleniowych;

2) pokrycie kosztów doradztwa lub innych usług o charakterze doradczym lub szkoleniowym wspierających rozwój przedsiębiorcy;

3) pokrycie pozostałych kosztów bezpośrednio związanych z realizacją usług, o których mowa w pkt 1 i 2.

5. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, jest dostępna za częściową odpłatnością ponoszoną przez przedsiębiorców. W przypadku mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców odpłatność wynosi co najmniej 20% wartości świadczonych usług, zaś w przypadku dużych przedsiębiorców odpłatność ta wynosi co najmniej 50% wartości tych usług. Różnica pomiędzy kosztem usług, o których mowa w ust. 1, a częściową odpłatnością poniesioną przez przedsiębiorców stanowi wartość pomocy de minimis dla tych przedsiębiorców.

6. W przypadku gdy udzielenie pomocy, o której mowa w ust. 5, spowodowałoby przekroczenie dopuszczalnej wielkości pomocy de minimis, przedsiębiorca może skorzystać z pomocy publicznej, o której mowa w § 5, na zasadach określonych w art. 18 lub art. 31 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.”;

11) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. 1. Agencja, z zastrzeżeniem ust. 2, udziela pomocy finansowej w trybie konkursowym, o którym mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, 1475 i 2433).

2. Agencja, udzielając pomocy finansowej, o której mowa w § 12i oraz § 12j, kieruje ofertę korzystania z pomocy w sposób zapewniający równe traktowanie przedsiębiorców w ubieganiu się o pomoc oferowaną przez Agencję, w szczególności przez zamieszczenie na stronie internetowej Agencji ogłoszenia o możliwości korzystania z pomocy.”.

§ 2. [Stosowanie przepisów dotychczasowych]

1. Do umów o udzielenie pomocy finansowej zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Do wniosków składanych w ramach konkursów ogłoszonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia oraz do umów o udzielenie wsparcia zawartych na podstawie tych wniosków, w zakresie wsparcia, o którym mowa w rozdziałach 2–4 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, stosuje się przepisy dotychczasowe, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Do pomocy de minimis oraz pomocy publicznej udzielanej mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w ramach wniosków składanych w konkursach ogłoszonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia oraz umów o udzielenie wsparcia zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w zakresie wsparcia, o którym mowa w rozdziale 3 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, stosuje się przepisy w brzmieniu określonym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Inwestycji i Rozwoju: J. Kwieciński


1) Minister Inwestycji i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Inwestycji i Rozwoju (Dz. U. poz. 94 i 175).

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, 1475 i 2433) minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełni funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

2) Tekst Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 został zaakceptowany decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 17 grudnia 2014 r. przyjmującą niektóre elementy programu operacyjnego "Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020" do wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach celu "Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia w Polsce" oraz przyjęty uchwałą nr 91/2014 Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia projektu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 329 z 15.12.2015, str. 28, Dz. Urz. UE L 149 z 07.06.2016, str. 10 oraz Dz. Urz. UE L 156 z 20.06.2017, str. 1.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Duraj

doktor hab. nauk prawnych, ekspert z zakresu prawa pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »