| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 13 kwietnia 2018 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji pojazdów Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej i Krajowej Administracji Skarbowej wykorzystywanych przez Służbę Celno-Skarbową

Na podstawie art. 76 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie rejestracji pojazdów Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej i Krajowej Administracji Skarbowej wykorzystywanych przez Służbę Celno-Skarbową]

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie rejestracji pojazdów Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej i Krajowej Administracji Skarbowej wykorzystywanych przez Służbę Celno-Skarbową (Dz. U. poz. 447) wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł rozporządzenia otrzymuje brzmienie:

„w sprawie rejestracji pojazdów Służby Ochrony Państwa, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej i Krajowej Administracji Skarbowej wykorzystywanych przez Służbę Celno-Skarbową”;

2) użyte w § 1, w § 2 we wprowadzeniu do wyliczenia i w pkt 1 oraz w § 5 w ust. 2 w pkt 1 wyrazy „Biura Ochrony Rządu” zastępuje się wyrazami „Służby Ochrony Państwa”;

3) w § 2 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) Komenda Główna Policji – w odniesieniu do pojazdów Komendy Głównej Policji, Centralnego Biura Śledczego Policji i Biura Spraw Wewnętrznych Policji w zakresie:

a) komórek organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji i Biura Spraw Wewnętrznych Policji,

b) terenowych komórek organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji i Biura Spraw Wewnętrznych Policji, dla których właściwa terytorialnie jest Komenda Stołeczna Policji;

3) właściwe terytorialnie komendy wojewódzkie (Komenda Stołeczna) Policji – w odniesieniu do pojazdów:

a) terenowych komórek organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji i Biura Spraw Wewnętrznych Policji, z wyłączeniem komórek organizacyjnych, o których mowa w pkt 2 lit. b,

b) komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji działających na obszarze należącym do terytorialnego zasięgu działania tych komend;”.

§ 2. [Ważność dotychczasowych kart pojazdu, dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych oraz nalepek kontrolnych]

Karty pojazdu, dowody rejestracyjne, tablice rejestracyjne, znaki legalizacyjne oraz nalepki kontrolne, wydane na podstawie dotychczasowych przepisów do pojazdów używanych przez Biuro Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zachowują ważność do czasu ich zmiany lub wydania nowych.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. K. Kozłowski


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 1926 oraz z 2018 r. poz. 79, 106, 138, 317 i 650.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Monika Wolska-Bryńska

Radca prawny w Departamencie Kontroli Podatkowych w Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »