| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU1)

z dnia 20 kwietnia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pożyczek na innowacyjne przedsięwzięcia w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pożyczek na innowacyjne przedsięwzięcia w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. poz. 766), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pożyczek na innowacyjne przedsięwzięcia w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. poz. 177).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje odnośnika nr 2 oraz § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pożyczek na innowacyjne przedsięwzięcia w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. poz. 177), które stanowią:

"2) Tekst Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 został zaakceptowany decyzją Komisji Europejskiej nr K(2007) 4562 z dnia 1 października 2007 r. w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach pomocy wspólnotowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem "konwergencja" w Polsce, zmieniony decyzją Komisji Europejskiej nr K(2011) 9788 z dnia 22 grudnia 2011 r. oraz decyzją Komisji Europejskiej nr C(2013) 9008 z dnia 9 grudnia 2013 r. zmieniającą decyzję K(2007) 4562 w sprawie przyjęcia programu operacyjnego w ramach pomocy wspólnotowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem Konwergencji dla Polski i przyjęty uchwałą Rady Ministrów z dnia 30 października 2007 r. w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013."

"§ 2. Do wniosków o udzielenie pożyczki złożonych przed dniem 1 grudnia 2016 r. stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.".

Minister Inwestycji i Rozwoju: J. Kwieciński


1) Minister Inwestycji i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Inwestycji i Rozwoju (Dz. U. poz. 94 i 175).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pożyczek na innowacyjne przedsięwzięcia w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Inwestycji i Rozwoju
z dnia 20 kwietnia 2018 r. (poz. 900)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU
1)

z dnia 20 maja 2016 r.

w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pożyczek na innowacyjne przedsięwzięcia w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-20132)

Na podstawie art. 6b ust. 10 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110 i 650) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, zwaną dalej "Agencją", pomocy finansowej w formie pożyczki na innowacyjne przedsięwzięcie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

§ 2. 1. Pomoc finansowa jest udzielana na zasadach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.3)), zwanym dalej "rozporządzeniem Komisji nr 651/2014", i stanowi pomoc publiczną, o której mowa w art. 22 tego rozporządzenia.

2. Pożyczka może być udzielona mikroprzedsiębiorcy lub małemu przedsiębiorcy, który spełnia warunki określone w art. 22 ust. 2 rozporządzenia Komisji nr 651/2014, oraz:

1) jest spółką kapitałową z wyłączeniem spółek kapitałowych w organizacji;

2) został zarejestrowany nie wcześniej niż 55 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie pożyczki;

3) prowadzi działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

3. Pożyczka nie może być udzielona w przypadkach wskazanych w art. 1 ust. 2, ust. 3 lit. b-d, ust. 4 lit. c i ust. 5 rozporządzenia Komisji nr 651/2014.

4. Pożyczka nie może zostać udzielona ani wypłacona mikroprzedsiębiorcy lub małemu przedsiębiorcy, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc za niezgodną z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym.

5. Pożyczka nie może być udzielona na działalność w zakresie:

1) wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu tytoniu i wyrobów tytoniowych;

2) produkcji lub wprowadzania do obrotu napojów alkoholowych;

3) produkcji lub wprowadzania do obrotu treści pornograficznych;

4) obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją;

5) gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych;

6) produkcji lub wprowadzania do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów.

6. Pożyczka może być udzielona, jeżeli spełnia warunki kumulacji pomocy, o których mowa w art. 8 i art. 22 ust. 4 rozporządzenia Komisji nr 651/2014.

7. Pomoc publiczna podlega indywidualnej notyfikacji Komisji Europejskiej, jeżeli jej wartość przekroczy progi określone w art. 22 ust. 3 lit. a, ust. 4 i 5 rozporządzenia Komisji nr 651/2014.

§ 3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) innowacyjnym przedsięwzięciu - należy przez to rozumieć przedsięwzięcie oparte na wdrożeniu innowacji produktowej lub procesowej;

2) inwestorze kapitałowym - należy przez to rozumieć:

a) anioła biznesu będącego osobą fizyczną, która:

- dokonuje inwestycji kapitałowej w przedsiębiorcę niebędącego spółką publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 512 i 685) w celu zapewnienia temu przedsiębiorcy kapitału na uruchomienie lub na rozszerzenie działalności oraz świadczy usługi doradztwa temu przedsiębiorcy, oraz

- nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa wymienione w art. 6b ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, oraz

- w okresie dziesięciu lat poprzedzających dzień zawarcia umowy inwestycyjnej z mikroprzedsiębiorcą lub małym przedsiębiorcą:

- - dokonała co najmniej jednej inwestycji kapitałowej w przedsiębiorcę innego niż wnioskujący o pożyczkę, w kwocie nie mniejszej niż 50% wnioskowanej kwoty pożyczki dla przedsiębiorcy, o którym mowa w tiret pierwszym, lub

- - zarządzała przedsiębiorcą, który w tym okresie dokonał co najmniej jednej inwestycji kapitałowej w przedsiębiorcę innego niż wnioskujący o pożyczkę, o którym mowa w tiret pierwszym, w kwocie nie mniejszej niż 50% wnioskowanej kwoty pożyczki, albo

b) fundusz kapitału podwyższonego ryzyka typu venture capital będący osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej:

- której podstawowym przedmiotem działalności jest dokonywanie inwestycji kapitałowych w przedsiębiorców niebędących spółkami publicznymi w rozumieniu ustawy, o której mowa w lit. a tiret pierwszym, znajdujących się we wczesnym stadium rozwoju, wykazujących duży potencjał wzrostu i rozwoju oraz

- której członkowie organów zarządzających bądź wspólnicy nie zostali skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa wymienione w art. 6b ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, oraz

- która spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:

- - w okresie pięciu lat poprzedzających dzień zawarcia umowy inwestycyjnej z mikroprzedsiębiorcą lub małym przedsiębiorcą dokonała co najmniej 5 inwestycji kapitałowych w mikroprzedsiębiorców lub małych przedsiębiorców niebędących spółkami publicznymi w rozumieniu ustawy, o której mowa w lit. a tiret pierwszym, o łącznej kwocie nie mniejszej niż 3 000 000 zł, z zastrzeżeniem że kwota każdej z tych inwestycji wynosiła co najmniej 500 000 zł, lub

- - jest zarządzana przez co najmniej dwie osoby, które zarządzały podmiotem albo pełniły funkcje kluczowe w procesach decyzyjnych w zakresie dokonywania inwestycji kapitałowych w podmiocie spełniającym warunki określone w tiret pierwszym i tiret trzecim podwójnym tiret pierwszym w okresie, w którym ten podmiot dokonał inwestycji kapitałowych spełniających warunki określone w tiret trzecim podwójnym tiret pierwszym;

3) inwestycji kapitałowej - należy przez to rozumieć wniesienie przez inwestora kapitałowego do przedsiębiorcy wkładu pieniężnego w zamian za udziały albo akcje;

4) mikroprzedsiębiorcy lub małym przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć mikroprzedsiębiorcę lub małego przedsiębiorcę spełniającego warunki określone w załączniku I do rozporządzenia Komisji nr 651/2014.

§ 4. 1. Agencja może udzielić pożyczki na realizację innowacyjnego przedsięwzięcia z przeznaczeniem na:

1) uruchomienie działalności mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy, który nie prowadzi jeszcze sprzedaży produktów lub usług i nie generuje zysków, na opracowywanie produktu lub usługi i początkowe wprowadzenie ich na rynek;

2) wzrost i rozszerzenie działalności mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy, polegające na zwiększeniu mocy produkcyjnych, rozwoju rynku lub opracowywaniu produktów lub usług.

2. Pożyczka jest udzielana na pokrycie wydatków, które zostały:

1) określone w umowie pożyczki i są niezbędne do realizacji innowacyjnego przedsięwzięcia;

2) poniesione po dniu złożenia wniosku o udzielenie pożyczki.

3. Pożyczka jest udzielana w kwocie nominalnej od 200 000 zł do 2 000 000 zł na okres:

1) do 8 lat na realizację innowacyjnego przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1;

2) do 6 lat na realizację innowacyjnego przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.

4. Oprocentowanie pożyczki jest stałe w całym okresie spłaty pożyczki i wynosi 5%.

5. Okresy karencji w spłacie kapitału albo równe okresy karencji w spłacie kapitału i odsetek nie mogą przekroczyć:

1) 36 miesięcy od dnia uruchomienia pierwszej transzy pożyczki - w przypadku pożyczki z przeznaczeniem, o którym mowa w ust. 1 pkt 1;

2) 24 miesięcy od dnia uruchomienia pierwszej transzy pożyczki - w przypadku pożyczki z przeznaczeniem, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.

§ 5. 1. Pożyczka może być udzielona mikroprzedsiębiorcy lub małemu przedsiębiorcy, jeśli:

1) przedstawi co najmniej jedną umowę inwestycyjną zawartą z inwestorem kapitałowym, na mocy której inwestor kapitałowy zobowiązał się do dokonania po dniu złożenia wniosku o udzielenie pożyczki inwestycji kapitałowej w tego mikroprzedsiębiorcę lub małego przedsiębiorcę w kwocie nie niższej niż:

a) kwota pożyczki albo

b) 50% kwoty pożyczki oraz udokumentuje dokonanie inwestycji kapitałowej przez tego samego inwestora kapitałowego w tego samego mikroprzedsiębiorcę lub małego przedsiębiorcę w okresie 55 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie pożyczki, z zastrzeżeniem iż kwota pożyczki nie może być wyższa niż łączna kwota inwestycji kapitałowych, o których mowa w niniejszej literze;

2) w umowie inwestycyjnej, o której mowa w pkt 1, oraz w dokumentach dotyczących inwestycji kapitałowej dokonanej w okresie 55 miesięcy inwestor kapitałowy zobowiązał się do:

a) niedokonania zbycia udziałów albo akcji bez zgody Agencji do dnia całkowitej spłaty pożyczki wraz z odsetkami oraz

b) nieobciążania ograniczonymi prawami rzeczowymi udziałów albo akcji do dnia całkowitej spłaty pożyczki wraz z odsetkami;

3) przedstawi wniosek o udzielenie pożyczki dotyczący realizacji innowacyjnego przedsięwzięcia, który wykaże rentowność mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy po wdrożeniu innowacyjnego przedsięwzięcia;

4) zapewni finansowanie innowacyjnego przedsięwzięcia w części nieobjętej pożyczką, przy czym co najmniej 25% wydatków, o których mowa w § 4 ust. 2, zostanie pokryte ze środków własnych mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy albo finansowania zewnętrznego, pochodzących z innych źródeł niż ze środków publicznych;

5) zobowiąże się do ustanowienia na rzecz Agencji zastawu rejestrowego na nabytych lub wytworzonych w ramach innowacyjnego przedsięwzięcia ze środków pożyczki rzeczach ruchomych i zbywalnych prawach majątkowych, których jednostkowa wartość przekracza 20 000 zł, przy czym zastaw jest ustanawiany wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia mienia będącego przedmiotem zastawu.

2. Agencja wyrazi zgodę na zbycie udziałów albo akcji, jeśli nabywca tych udziałów albo akcji spełnia warunki określone w § 3 pkt 2 i zobowiąże się do przejęcia praw i obowiązków wynikających z umowy inwestycyjnej.

§ 6. 1. Mikroprzedsiębiorca lub mały przedsiębiorca ustanawia i wnosi, najpóźniej przed wypłatą pożyczki, zabezpieczenie należytego wykonania umowy pożyczki w formie:4)

1) weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz

2) oświadczenia pożyczkobiorcy złożonego w formie aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji do kwoty stanowiącej równowartość 120% kwoty udzielonej pożyczki.

2. Agencja może żądać dodatkowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy pożyczki w przypadku powstania uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowego wykonania umowy pożyczki w jednej lub kilku formach określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1161)5).

3. Środki na spłatę pożyczki nie mogą pochodzić ze środków stanowiących pomoc publiczną lub pomoc de minimis.

§ 7. 1. Agencja informuje o rozpoczęciu naboru wniosków o udzielenie pożyczki, zamieszczając ogłoszenie, w szczególności w powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

2. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie pożyczki zawiera co najmniej określenie:

1) przedmiotu naboru oraz zasad udzielania pożyczek;

2) kwoty przeznaczonej na udzielenie pożyczek;

3) terminu, miejsca i formy składania wniosków o udzielenie pożyczki;

4) miejsca udostępnienia dokumentacji naboru;

5) wzoru wniosku o udzielenie pożyczki;

6) wzoru umowy pożyczki;

7) kryteriów oceny wniosku o udzielenie pożyczki;

8) sposobu podania do publicznej wiadomości wyników naboru.

3. Agencja ocenia wnioski o udzielenie pożyczki zgodnie z kryteriami oceny wniosków o udzielenie pożyczki, o których mowa w ust. 2 pkt 7.

4. Agencja ogłasza na swojej stronie internetowej listę wnioskodawców zakwalifikowanych do otrzymania pożyczki oraz pisemnie informuje każdego wnioskodawcę o wyniku rozpatrzenia jego wniosku o udzielenie pożyczki.

5.6) Umowy o udzielenie pożyczki są zawierane do dnia 28 lutego 2017 r.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia7).


1) Obecnie działem administracji rządowej - rozwój regionalny kieruje Minister Inwestycji i Rozwoju, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Inwestycji i Rozwoju (Dz. U. poz. 94 i 175).

Zgodnie z art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2017 r. poz. 1376 i 1475) minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego jest Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

2) Tekst Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 został zaakceptowany decyzją Komisji Europejskiej nr K(2007) 4562 z dnia 1 października 2007 r. w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach pomocy wspólnotowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem "konwergencja" w Polsce, zmieniony decyzją Komisji Europejskiej nr K (2011) 9788 z dnia 22 grudnia 2011 r. oraz decyzją Komisji Europejskiej nr C(2013) 9008 z dnia 9 grudnia 2013 r. zmieniającą decyzję K(2007) 4562 w sprawie przyjęcia programu operacyjnego w ramach pomocy wspólnotowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem Konwergencji dla Polski i przyjęty uchwałą Rady Ministrów z dnia 30 października 2007 r. w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

3) Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 329 z 15.12.2015, str. 28.

4) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pożyczek na innowacyjne przedsięwzięcia w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. poz. 177), które weszło w życie z dniem 28 stycznia 2017 r.

5) Utraciło moc na podstawie art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1475), która weszła w życie z dniem 2 września 2017 r.; zastąpione przez rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. poz. 2367), które weszło w życie z dniem 3 stycznia 2018 r.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

7) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 2 czerwca 2016 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Szkoła Jazdy Subaru

Kursy z doskonalenia techniki jazdy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »