| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA

z dnia 13 kwietnia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych (miejskich)

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych (miejskich) (Dz. U. poz. 1012), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 listopada 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych (miejskich) (Dz. U. poz. 1892).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 listopada 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych (miejskich) (Dz. U. poz. 1892), które stanowią:

"§ 2. 1. Postępowania w sprawie odwołań od orzeczeń psychologicznych o braku albo istnieniu przeciwwskazań psychologicznych do pracy w charakterze strażnika wszczęte, a niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, przeprowadza się na podstawie dotychczasowych przepisów.

2. Orzeczenia psychologiczne o braku albo istnieniu przeciwwskazań psychologicznych do pracy w charakterze strażnika wydane na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują ważność przez okres w nich określony.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.".

Minister Zdrowia: wz. J. Szczurek-Żelazko

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych (miejskich)]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia
z dnia 13 kwietnia 2018 r. (poz. 903)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
1)

z dnia 5 sierpnia 2010 r.

w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych (miejskich)

Na podstawie art. 24a ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 706 oraz z 2017 r. poz. 60 i 2405) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa podmioty uprawnione do przeprowadzania badań psychologicznych oraz zakres i tryb przeprowadzania badań psychologicznych:

1) strażników,

2) osób ubiegających się o przyjęcie do pracy w charakterze strażnika

- zwanych dalej "osobami badanymi".

§ 2.2) Badanie psychologiczne przeprowadza psycholog, o którym mowa w art. 15c ust. 1 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1839 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 651 i 730).

§ 3. Badanie psychologiczne osób badanych przeprowadza się na podstawie wydanego przez pracodawcę skierowania, którego wzór określają przepisy wydane na podstawie art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1184 oraz z 2017 r. poz. 60).

§ 4. Badanie psychologiczne przeprowadza się po sprawdzeniu tożsamości osoby badanej.

§ 5. 1. Badanie psychologiczne obejmuje:

1) określenie sprawności intelektualnej,

2) ocenę osobowości, z uwzględnieniem funkcjonowania psychologicznego w trudnych sytuacjach,

3) określenie poziomu dojrzałości społecznej i emocjonalnej

- osoby badanej.

2. Psycholog, przeprowadzając badanie psychologiczne, może poszerzyć jego zakres, jeżeli stwierdzi, że jest to niezbędne dla prawidłowej oceny funkcjonowania psychologicznego osoby badanej.

3. Po przeprowadzeniu badania psycholog wydaje orzeczenie psychologiczne o braku albo istnieniu przeciwwskazań psychologicznych do pracy w charakterze strażnika, zwane dalej "orzeczeniem", zgodnie z wzorem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy.

§ 6. W przypadku stwierdzenia w orzeczeniu istnienia przeciwwskazań psychologicznych do pracy w charakterze strażnika, psycholog informuje osobę badaną o przyczynach uzasadniających wydanie orzeczenia oraz wpisuje uzasadnienie do dokumentacji badań psychologicznych osoby badanej.

§ 7. Orzeczenie wydaje się w trzech egzemplarzach, z których jeden otrzymuje osoba badana, drugi przekazuje się niezwłocznie listem poleconym pracodawcy, a trzeci jest dołączany do dokumentacji badań psychologicznych osoby badanej.

§ 8. Orzeczenie wpisuje się do rejestru orzeczeń psychologicznych prowadzonego przez psychologa.

§ 9. 1.3) Od orzeczenia osobie badanej oraz pracodawcy przysługuje odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania orzeczenia.

2.3) Odwołanie, wraz z uzasadnieniem, wnosi się na piśmie za pośrednictwem psychologa, który wydał orzeczenie:

1) do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy, właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy,

2) w przypadku orzeczenia wydanego przez psychologa zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy - do instytutu badawczego w dziedzinie medycyny pracy

- zwanych dalej "podmiotami odwoławczymi".

3. Psycholog, za pośrednictwem którego jest wnoszone odwołanie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania przekazuje je, wraz z kopią dokumentacji psychologicznej, do podmiotu odwoławczego. Podmiot odwoławczy jest obowiązany do przeprowadzenia badania psychologicznego, o którym mowa w § 5 ust. 1 i 2, oraz do wydania orzeczenia, zgodnie z wzorem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy, w terminie 30 dni od dnia otrzymania odwołania.

4. Od orzeczenia wydanego w trybie odwoławczym nie przysługuje odwołanie.

§ 10. Orzeczenia o braku przeciwwskazań do wykonywania czynności strażnika wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia4).5)


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 listopada 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych (miejskich) (Dz. U. poz. 1892), które weszło w życie z dniem 25 listopada 2016 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 17 sierpnia 2010 r.

5) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone, w przedmiocie określenia zakresu i trybu przeprowadzania badań psychologicznych strażników i osób ubiegających się o przyjęcie do pracy w charakterze strażnika oraz podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badań psychologicznych, rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 1 września 2004 r. w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o przyjęcie do służby oraz pełniących służbę w strażach gminnych, a także jednostek uprawnionych do przeprowadzania badań (Dz. U. poz. 2105), które utraciło moc z dniem 25 czerwca 2010 r. na podstawie art. 4 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy o strażach gminnych, ustawy o Policji oraz ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. poz. 803).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ŻAKIEWICZ ADWOKACI Kancelaria Prawa Karnego i Gospodarczego Sp. k.

Ekspert prawa karnego, karno-skarbowego oraz procedury karnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »