| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie ryczałtowych stawek opłat za badania lub analizy przeprowadzane przez laboratoria celne

Na podstawie art. 92 ust. 4 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. z 2018 r. poz. 167) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Ryczałtowe stawki opłat za badania lub analizy przeprowadzane przez laboratoria celne]

Ustala się ryczałtowe stawki opłat za badania lub analizy przeprowadzane przez laboratoria celne, w wysokości określonej w załączniku do rozporządzenia.

§ 2. [Wyłączenie podatku od towarów i usług w stawkach]

Stawki opłat, o których mowa w § 1, nie zawierają podatku od towarów i usług.

§ 3. [Przepisy uchylone]

Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie ryczałtowych stawek opłat za badania lub analizy przeprowadzane przez laboratoria celne (Dz. U. poz. 913, z 2006 r. poz. 392 oraz z 2011 r. poz. 1581).

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: T. Czerwińska


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).

Załącznik 1. [RYCZAŁTOWE STAWKI ZA BADANIA LUB ANALIZY PRZEPROWADZONE PRZEZ LABORATORIA CELNE]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 24 kwietnia 2018 r. (poz. 904)

RYCZAŁTOWE STAWKI ZA BADANIA LUB ANALIZY PRZEPROWADZONE PRZEZ LABORATORIA CELNE

Lp.

Rodzaj badania

Stawka w PLN

1

2

3

Badania fizykochemiczne

1

Analiza mikroskopowa

100,00

2

Analiza z zastosowaniem wideospektrokomparatora

300,00

3

Analiza sitowa

35,00

4

Odciek części jadalnych (owoców, warzyw, roślin, mięsa) w produktach spożywczych

20,00

5

Analiza termograwimetryczna (do 1000°C)

600,00

6

Analiza termograwimetryczna z identyfikacją, produktów rozpadu technika IR

1000,00

7

Badania amylograficzne

35,00

8

Badania makroskopowe/ocena właściwości fizycznych

60,00

9

Oznaczenie pierwiastków metodą ICP

500,00

10

Zawartość pierwiastków metodą XRF

150,00

za jeden pierwiastek

11

Identyfikacja pierwiastków metodą XRF

150,00

12

Oznaczenie pierwiastków metodą ASA

500,00

13

Oznaczenie zawartości C, H, S, O, Cl z zastosowaniem analizatora elementarnego

200,00

14

Analiza miareczkowa

30,00

15

Liczba diastazowa

80,00

16

Liczba kwasowa

30,00

17

Masa właściwa (gęstość) ciała stałego/cieczy

40,00

18

Pomiar grubości

50,00

19

Określenie objętości/masy

30,00

20

Oznaczanie pH

30,00

21

Oznaczenie substancji krystalicznych metodą dyfrakcji rtg

200,00

22

Pomiar konduktometryczny

30,00

23

Pomiar lepkości

120,00

24

Pomiar napięcia powierzchniowego

50,00

25

Pomiar temperatury kroplenia

60,00

26

Pomiar temperatury mięknięcia

60,00

27

Pomiar temperatury topnienia

60,00

28

Pomiar temperatury wrzenia

60,00

29

Analiza spektroskopią IR

100,00

30

Analiza spektroskopią IR z wykorzystaniem technik mikroskopowych

200,00

31

Różnicowa kalorymetria skaningowa

600,00

32

Wilgotność lub zawartość suchej masy

40,00

33

Absorpcja wody (nasiąkliwość)

150,00

34

Zawartość alkoholu metodą oscylacyjną

20,00

35

Zawartość alkoholu metodą destylacyjno-oscylacyjną

80,00

36

Zawartość alkoholu metodą spektrofotometryczną

50,00

37

Zawartość azotu/białka

100,00

38

Obecność skrobi (jakościowo)

20,00

39

Zawartość błonnika surowego

50,00

40

Zawartość laktozy metodą enzymatyczną

160,00

41

Zawartość suchego ekstraktu w winie

80,00

42

Zawartość ekstraktu brzeczki podstawowej (PLATO)

75,00

43

Zawartość ekstraktu refraktometrycznego/wartość współczynnika załamania światła

30,00

44

Zawartość glutenu

45,00

45

Analiza z wykorzystaniem elektrod jonoselektywnych

80,00

46

Zawartość popiołu nierozpuszczalnego w HCI

110,00

47

Zawartość popiołu siarczanowego

55,00

48

Zawartość popiołu, popiołu całkowitego, popiołu ogólnego

40,00

49

Zawartość sacharozy metodą polarymetryczną

70,00

50

Zawartość skrobi metodą Eversa

90,00

51

Zawartość tłuszczu metodą Gerbera

40,00

52

Ekstrakcja metodą Soxhleta bez hydrolizy

55,00

53

Ekstrakcja metodą Soxhleta z hydrolizą

120,00

54

Ekstrakcja ditlenkiem węgla w stanie nadkrytycznym

30,00

55

Zawartość wody metodą Karla Fischera

100,00

56

Zawartość tłuszczu metodą Röse-Gottlieba lub Szmidta-Bondzyńskiego

65,00

57

Zawartość suchej masy beztłuszczowej w maśle

65,00

58

Oznaczanie gęstości zboża w stanie zsypnym

30,00

59

Zawartość zanieczyszczeń w ziarnie zbóż (Schwarzbesatz)

35,00

60

Oznaczanie szklistości kukurydzy

30,00

61

Oznaczanie natężenia strat szklistości w ziarnie zbóż

40,00

62

Określenie wskaźnika flotacji

70,00

63

Zdolność kiełkowania

50,00

64

Charakterystyka biometryczna ziaren ryżu

100,00

65

Wykrywanie białek niezdenaturowanych w tkankach pochodzenia zwierzęcego

150,00

66

Analiza produktów GMO techniką PCR

300,00

67

Analiza produktów techniką PCR innych niż GMO

200,00

68

Analiza produktów z zastosowaniem enzymów restrykcyjnych

250,00

69

Analiza metodą immunoenzymatyczną

300,00

70

Technika elektroforezy na żelu poliakrylamidowym lub agarozowym

200,00

71

Identyfikacja związków chemicznych metodami spektrofotometrycznymi UV-VIS

100,00

72

Zawartość związków chemicznych metodami spektrofotometrycznymi UV-VIS

170,00

73

Identyfikacja substancji metodami chemicznymi

100,00

74

Przeświecalność wyrobów ceramicznych

50,00

75

Zawartość siarki w stali

100,00

76

Zawartość węgla w stali

100,00

77

Analiza spektroskopią Ramana

120,00

78

Analiza spektroskopią Ramana z wykorzystaniem technik mikroskopowych

240,00

79

Pomiar barwy/białości powierzchni

100,00

80

Analiza z zastosowaniem licznika ciekłoscyntylacyjnego

650,00

81

Oznaczenie zawartości nadtlenku wodoru metodą enzymatyczną

100,00

82

Oznaczanie ditlenku siarki w produktach spożywczych metodą Monier-Williamsa

90,00

83

Pomiar ciśnienia/zawartość CO2

100,00

84

Zawartość substancji nierozpuszczalnych w wodzie, zawartych w miodzie

60,00

Analizy chromatograficzne

Chromatografia cienkowarstwowa

85

Chromatografia jednokierunkowa

320,00

86

Chromatografia wielokierunkowa

475,00

Chromatografia gazowa

87

Identyfikacja związków organicznych z wykorzystaniem spektrometrii mas

100,00

za 1-3 związków,

400,00

za 4-10 związków,

1000,00

powyżej 10 związków

88

Zawartość związków organicznych z wykorzystaniem detektora MS

200,00

za jeden związek

89

Zawartość związków organicznych z wykorzystaniem detektorów innych niż MS

150,00

za jeden związek

90

Zawartość kwasów tłuszczowych

250,00

91

Oznaczanie czystości tłuszczu mlecznego

400,00

92

Zawartość wody

100,00

Wysokosprawna chromatografia cieczowa

93

Analiza produktów enzymatycznego rozpadu skrobi

350,00

94

Zawartość cukrów

200,00

95

Zawartość kofeiny i/lub teobrominy

180,00

96

Zawartość benzoesanu denatonium (bitrexu) w preparatach na bazie alkoholu etylowego

300,00

97

Zawartość benzoesanu denatonium (bitrexu) w preparatach na bazie alkoholu etylowego z wykorzystaniem detektora mas

450,00

98

Analiza jakościowa związków chemicznych metodą HPLC

350,00

99

Zawartość związków chemicznych metodą HPLC

350,00

za jeden związek

100

Oznaczanie suchej masy serwatki podpuszczkowej w odtłuszczonym mleku w proszku oraz w mieszaninie

240,00

Chromatografia jonowa

101

Identyfikacja jonów metodą chromatografii jonowej

250,00

102

Zawartość jonów metodą chromatografii jonowej

100,00 za 1 jon

Analiza produktów petrochemicznych

103

Skład frakcyjny metodą destylacji pod ciśnieniem atmosferycznym

175,00

104

Siarka, zawartość – metodą fluorescencji UV

250,00

105

Azot, zawartość metodą chemiluminescencyjną

250,00

106

Temperatura zapłonu w tyglu zamkniętym (Pensky-Martens)

100,00

107

Temperatura zapłonu w tyglu zamkniętym (Abel)

100,00

108

Wskaźnik lepkości (badanie lepkości w 40°C i 100°C)

240,00

109

Rozkład temperatur wrzenia frakcji naftowych metodą chromatografii gazowej (destylacja symulowana)

350,00

110

Temperatura płynięcia

200,00

111

Temperatura mętnienia

200,00

112

Oznaczanie barwy (kolor)

40,00

113

Oznaczenie zawartości estrów lub olejów roślinnych metodą spektrofotometrii IR

150,00

114

Liczba oktanowa badawcza i motorowa, zawartość w benzynach silnikowych: związków nasyconych, olefin, aromatów (w tym: benzen, toluen, ksyleny), związków tlenowych (MTBE, DIPE, ETBE, TAME, TBA, etanol, metanol) oraz tlenu całkowitego metodą spektrofotometrii w średnim zakresie podczerwieni

150,00

115

Obecność znacznika Solvent Yellow 124 metodą polową

10,00

116

Pomiar penetracji wosków petrochemicznych i materiałów bitumicznych

150,00

117

Zawartość oleju w woskach petrochemicznych

300,00

118

Temperatura krzepnięcia wosków petrochemicznych

80,00

119

Oznaczanie popiołu siarczanowego

150,00

120

Liczba zmydlenia

150,00

121

Indeks cetanowy olejów napędowych (badanie składu frakcyjnego i gęstości)

225,00

122

Oznaczanie frakcji aromatycznych i niearomatycznych w mieszaninie wysokowrzących węglowodorów metodą chromatografii elucyjnej

150,00

123

Oznaczanie charakterystycznych grup (polarnych, aromatycznych i nasyconych) metodą chromatografii elucyjnej

200,00

124

Oznaczanie składu grupowo-strukturalnego związków aromatycznych metodą Hazelwooda

320,00

125

Liczba cetanowa, indeks cetanowy, zawartość dodatku polepszającego liczbę cetanową, ciepło spalania, zawartość związków aromatycznych wielopierścieniowych i węglowodorów aromatycznych w olejach napędowych metodą spektrofotometrii w średnim zakresie podczerwieni

150,00

126

Nafteny, punkt dymienia, ciepło spalania i węglowodory aromatyczne w paliwach turbinowych metodą spektrofotometrii w średnim zakresie podczerwieni

150,00

127

Oznaczanie odczynu wyciągu wodnego

50,00

128

Oznaczenie zawartości metanolu metodą chromatografii gazowej

100,00

129

Wydzielanie i charakterystyka FAME ze średnich destylatów

250,00

130

Analiza estrów metylowych kwasów tłuszczowych metodą chromatografii gazowej

150,00

131

Oznaczanie temperatury zablokowania zimnego filtru

180,00

132

Zawartość grup związków (np. frakcji węglowodorowych, estrów metylowych, oleju roślinnego metodą chromatografii gazowej)

300,00

133

Zawartość związków organicznych metodą chromatografii gazowej z wykorzystaniem spektrometrii mas

200,00

za 1 związek

134

Identyfikacja produktów i związków organicznych metodą chromatografii gazowej z wykorzystaniem detektorów innych niż spektrometrii mas

300,00

135

Identyfikacja produktów i związków organicznych metodą chromatografii gazowej z wykorzystaniem spektrometrii mas

500,00

136

Pozostałość po spopieleniu

150,00

137

Stabilność oksydacyjna

250,00

138

Smarność HFRR

400,00

139

Badanie działania korodującego na Cu

100,00

140

Prężność par

110,00

Analiza produktów włókienniczych

140

Analiza ilościowa składu surowcowego produktów włókienniczych

200,00

141

Określenie masy powierzchniowej

50,00

142

Określenie masy liniowej

100,00

143

Określenie średniej grubości odtłuszczonych włókien metodą mikroskopową

100,00

144

Określenie liczby skrętu przędzy/nitki

240,00

145

Siła zrywania nitek

300,00

Analiza tytoniu

146

Rozdział mieszanki tytoniowej i określenie zawartości procentowej jej składników

60,00

147

Analiza zawartości i szerokości cięcia mieszanki tytoniowej

150,00

148

Identyfikacja tytoniu ekspandowanego

120,00

149

Analiza porównawcza składu pierwiastkowego tytoniu metodą XRF

150,00

150

Analiza porównawcza składu tytoniu metodą chromatografii gazowej z detektorem MS

300,00

151

Badanie przydatności tytoniu do palenia z użyciem aparatu do rutynowego spalania papierosów

100,00

Badanie urządzeń losujących, urządzeń do gier i automatów do gier

152

Badanie urządzeń losujących, urządzeń do gier i automatów do gier

900,00

 

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Ostaszewska

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »