| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 13 marca 2018 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lubiaszów w Puszczy Pilickiej (PLH100026)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142, 10 i 650) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Specjalny obszar ochrony siedlisk Lubiaszów w Puszczy Pilickiej]

1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Lubiaszów w Puszczy Pilickiej (PLH1000262)), obejmujący obszar 202,81 ha, położony w województwie łódzkim.

2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. [Mapa obszaru]

Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Cel wyznaczenia obszaru]

Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych lub odtworzenia ich właściwego stanu.

§ 4. [Przedmiot ochrony]

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Środowiska: J. Szyszko


1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 2323 i 2480).

2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/43 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia jedenastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2017) 8260) (Dz. Urz. UE L 15 z 19.01.2018, str. 397).

Załącznik 1. [GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK LUBIASZÓW W PUSZCZY PILICKIEJ (PLH100026)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 13 marca 2018 r. (poz. 905)

Załącznik nr 1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK LUBIASZÓW W PUSZCZY PILICKIEJ (PLH100026)

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)

X

Y

1

2

3

1

396633,29

560460,96

2

396594,93

560504,02

3

396684,07

560581,88

4

396590,38

560649,85

5

396526,30

560696,34

6

396523,54

560697,98

7

396515,36

560703,07

8

396454,61

560657,06

9

396425,74

560681,42

10

396393,34

560708,78

11

396333,03

560762,35

12

396287,29

560803,71

13

396148,55

560924,53

14

396137,56

560930,33

15

396120,45

560936,99

16

396113,32

560946,02

17

396067,60

560988,48

18

396078,77

561047,04

19

396080,19

561055,23

20

395986,05

561076,95

21

395765,25

561129,47

22

395589,95

561171,17

23

395564,19

561177,29

24

395543,44

561159,30

25

395444,59

561073,47

26

395416,91

561049,43

27

395250,30

560904,40

28

395171,44

560835,76

29

395094,27

560768,58

30

395069,88

560747,62

31

395016,31

560701,56

32

394948,23

560643,04

33

394945,19

560646,55

34

394639,94

560379,96

35

394714,24

560294,24

36

394812,84

560181,05

37

394814,84

559776,74

38

394815,80

559752,72

39

395024,96

559933,24

40

395054,58

559959,36

41

395086,94

559987,89

42

395092,14

559992,48

43

395119,08

560016,24

44

395247,30

560129,30

45

395280,48

560158,56

46

395329,91

560202,14

47

395378,00

560146,58

48

395386,30

560137,00

49

395636,55

559847,93

50

395675,14

559803,34

51

395722,92

559748,15

52

396032,09

560017,30

53

396126,04

559910,69

54

396156,36

559876,32

55

396250,01

559680,42

56

396338,65

559498,85

57

396423,26

559573,42

58

396449,98

559596,97

59

396618,69

559745,66

60

396698,96

559816,41

61

396701,14

559813,87

62

396701,14

559813,87

63

396837,24

559934,88

64

396871,23

559965,10

65

396984,95

560066,21

66

396897,80

560164,04

67

396870,85

560194,30

68

396718,15

560365,70

69

396713,65

560370,75

70

396668,88

560421,01

71

396633,29

560460,96

 


1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 oraz z 2018 r. poz. 650).

Załącznik 2. [MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK LUBIASZÓW W PUSZCZY PILICKIEJ (PLH100026)]

Załącznik nr 2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK LUBIASZÓW W PUSZCZY PILICKIEJ (PLH100026)

infoRgrafika

Załącznik 3. [SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK LUBIASZÓW W PUSZCZY PILICKIEJ (PLH100026)]

Załącznik nr 3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK LUBIASZÓW W PUSZCZY PILICKIEJ (PLH100026)

Lp.

Kod1)

Nazwa

1

9170

Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

2

91E0

Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe

3

91P0

Wyżynny jodłowy bór mieszany (Abietetum polonicum)

 


1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Wal

http://www.w-a-l.pl/

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »