| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 11 maja 2018 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy

Na podstawie art. 138s ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 43, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy]

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy (Dz. U. poz. 643) wprowadza się następujące zmiany:

1) użyte w § 23 w pkt 1 w lit. d, w pkt 2 w lit. e, w pkt 3 w lit. d, w pkt 4 w lit. d, w pkt 5 w lit. c, w pkt 6 w lit. e, w § 24 w pkt 2 w lit. d, w pkt 3 w lit. d, w § 25 w pkt 2 w lit. d, w § 27 w pkt 1 w lit. d, w pkt 2 w lit. d, w § 28 w pkt 4 w lit. e, w § 29 w pkt 1 w lit. e, w pkt 3 w lit. g, w § 30 w pkt 1 w lit. d, w pkt 4 w lit. d, w § 33 w pkt 3 i 7 oraz w § 43 w pkt 2 wyrazy „numer identyfikacyjny, w szczególności NIP lub REGON” zastępuje się wyrazami „numer identyfikacyjny, w szczególności numer identyfikacji podatkowej (NIP)”;

2) w § 31 w pkt 1 lit. a i b otrzymują brzmienie:

„a) numer identyfikacji podatkowej poprzedzony kodem PL, w przypadku gdy podmiot ten posiada miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium kraju, lub

b) nazwę oddziału z siedzibą na terytorium kraju, w ramach którego prowadzi on działalność gospodarczą na terytorium kraju, adres siedziby tego oddziału, numer identyfikacji podatkowej poprzedzony kodem PL oddziału użyty na potrzeby podatku od towarów i usług przy przemieszczaniu na terytorium kraju paliw i numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, w przypadku gdy podmiot ten jest przedsiębiorcą zagranicznym prowadzącym działalność w ramach oddziału z siedzibą na terytorium kraju;”;

3) w § 34 w ust. 2:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, na rzecz którego wyroby akcyzowe zostały nabyte wewnątrzwspólnotowo, adres jego miejsca zamieszkania lub siedziby i jego numer identyfikacji podatkowej (NIP);”,

b) w pkt 2 w lit. a tiret pierwsze i drugie otrzymują brzmienie:

„– numer identyfikacji podatkowej poprzedzony kodem PL, w przypadku gdy podmiot ten posiada miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium kraju, lub

– nazwę oddziału z siedzibą na terytorium kraju, w ramach którego prowadzi on działalność gospodarczą na terytorium kraju, adres siedziby tego oddziału, numer identyfikacji podatkowej poprzedzony kodem PL oddziału użyty na potrzeby podatku od towarów i usług przy przemieszczaniu na terytorium kraju paliw i numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, w przypadku gdy podmiot ten jest przedsiębiorcą zagranicznym prowadzącym działalność w ramach oddziału z siedzibą na terytorium kraju,”;

4) w § 35 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ewidencja wyrobów akcyzowych nabywanych wewnątrzwspólnotowo przez podatnika, na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, na rzecz innego podmiotu, dodatkowo zawiera imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, na rzecz którego wyroby akcyzowe zostały nabyte wewnątrzwspólnotowo, adres jego miejsca zamieszkania lub siedziby i jego numer identyfikacji podatkowej (NIP).”;

5) w § 44 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) nazwę, adres, numer akcyzowy lub numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu obowiązanego do oznaczania;”;

6) załącznik nr 12 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Finansów: T. Czerwińska


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 937 i 2216 oraz z 2018 r. poz. 137, 317 i 650.

Załącznik 1. [WZÓR – PROTOKÓŁ W SPRAWIE UTRATY, ZNISZCZENIA, USZKODZENIA, ZDJĘCIA, ZNISZCZENIA USZKODZONYCH LUB ZNISZCZONYCH BANDEROL]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 11 maja 2018 r. (poz. 955)

WZÓR – PROTOKÓŁ W SPRAWIE UTRATY, ZNISZCZENIA, USZKODZENIA, ZDJĘCIA, ZNISZCZENIA USZKODZONYCH LUB ZNISZCZONYCH BANDEROL

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Perfecta

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »