| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 16 maja 2018 r.

w sprawie zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych2)

Na podstawie art. 62 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. 723) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Sposób i tryb składania zgłoszenia do Rejestru]

Rozporządzenie określa sposób i tryb składania zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, zwanego dalej „Rejestrem”.

§ 2. [Sposób składania zgłoszenia]

1. Zgłoszenie jest składane za pośrednictwem strony internetowej, której identyfikator URI jest zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

2. Zgłoszenie jest szyfrowane w sposób automatyczny w systemie teleinformatycznym wykorzystywanym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych do przyjmowania zgłoszeń.

§ 3. [Urzędowe poświadczenie odbioru zgłoszenia]

1. Urzędowe poświadczenie odbioru zgłoszenia jest wydawane za pomocą systemu teleinformatycznego wykorzystywanego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych do przyjmowania zgłoszeń, po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym weryfikacji struktury logicznej w zakresie zgodności ze wzorem dokumentu elektronicznego i spójności danych oraz ważności kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

2. Struktura logiczna urzędowego poświadczenia odbioru zgłoszenia jest udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

§ 4. [Postępowanie w przypadku stwierdzenia oczywistej omyłki w złożonym zgłoszeniu]

W przypadku stwierdzenia przez spółkę wymienioną w art. 58 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej „ustawą”, oczywistej omyłki w złożonym zgłoszeniu spółka ta składa niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni roboczych od dnia stwierdzenia oczywistej omyłki, skorygowane zgłoszenie zawierające poprawne dane.

§ 5. [Postępowanie w przypadku stwierdzenia, że zgłoszenie złożono z naruszeniem art. 58–61 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu lub zawiera oczywiste omyłki]

W przypadku stwierdzenia przez organ właściwy w sprawach Rejestru, że zgłoszenie zostało złożone z naruszeniem art. 58–61 ustawy lub zawiera oczywiste omyłki, spółka wymieniona w art. 58 ustawy składa ponownie zgłoszenie, w terminie trzech dni roboczych od dnia wpływu albo udostępnienia żądania ponownego złożenia zgłoszenia przekazanego tej spółce, w formie pisemnej, przez organ właściwy w sprawach Rejestru.

§ 6. [Stosowanie przepisów]

Do składania zgłoszenia w przypadkach, o których mowa w § 4 i § 5, oraz do aktualizacji zgłoszenia stosuje się przepisy § 2 i § 3.

§ 7. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 13 października 2019 r.

Minister Finansów: T. Czerwińska


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).

2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniającą rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylającą dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE (Dz. Urz. UE L 141 z 05.06.2015, str. 73).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Puchała

Pracownik administracji samorządowej, z wykształcenia administratywista. Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w prawie pracy, które stało się jej pasją. Stale podnosi swoje kwalifikacje. Na co dzień zajmuje się m.in. rozliczaniem delegacji służbowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »