Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 20 kwietnia 2018 r.

w sprawie uznania za pomnik historii „Gdańsk – Twierdza Wisłoujście”

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 oraz z 2018 r. poz. 10) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Pomnik historii „Gdańsk – Twierdza Wisłoujście”]

Uznaje się za pomnik historii „Gdańsk – Twierdza Wisłoujście”, położony w Gdańsku, w województwie pomorskim.

§ 2. [Cel ochrony pomnika historii]

Celem ochrony pomnika historii wymienionego w § 1 jest zachowanie, ze względu na wartości historyczne, architektoniczne i krajobrazowe, materialne i niematerialne, jedynego na terenie Polski zespołu fortyfikacyjnego twierdzy morskiej z czasów nowożytnych, nazywanego dawniej „Bramą do Rzeczypospolitej”, unikatowego pod względem lokalizacji, zastosowanych rozwiązań technicznych oraz kompozycji przestrzennej.

§ 3. [Obszar i mapa pomnika historii]

1. Obszar pomnika historii „Gdańsk – Twierdza Wisłoujście” obejmuje latarnię morską, wieniec z działobitnią i domkami, Fort Carré, budynek koszar, Szaniec Wschodni z fosą, rawelin Szańca Wschodniego i pokrywa się z obszarem działek ewidencyjnych nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9, nr 10, nr 11, nr 12, nr 13, nr 37/1, nr 37/2, nr 37/3, nr 37/4, nr 38 i nr 39 (obręb ewidencyjny 73).

2. Mapa pomnika historii „Gdańsk – Twierdza Wisłoujście” stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Załącznik 1. [MAPA POMNIKA HISTORII „GDAŃSK – TWIERDZA WISŁOUJŚCIE”]

Załącznik do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 20 kwietnia 2018 r. (poz. 1008)

MAPA POMNIKA HISTORII „GDAŃSK – TWIERDZA WISŁOUJŚCIE”

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-05-25
  • Data wejścia w życie: 2018-05-26
  • Data obowiązywania: 2018-05-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw