reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 17 maja 2018 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zabezpieczeń akcyzowych

Na podstawie art. 66 ust. 1, art. 67 ust. 3 i art. 74 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 43, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie zabezpieczeń akcyzowych]

W rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych (Dz. U. poz. 429) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy – przez złożenie w urzędzie skarbowym odpisu księgi wieczystej potwierdzającego ustanowienie hipoteki na rzecz Skarbu Państwa reprezentowanego przez naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawie złożenia zabezpieczenia akcyzowego na nieruchomości spełniającej przesłanki określone w art. 69a ust. 9 ustawy.”;

2) w § 9 w ust. 1 po wyrazach „o którym mowa w § 7 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2” dodaje się wyrazy „i 5”;

3) załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2018 r.

Minister Finansów: T. Czerwińska


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 937 i 2216 oraz z 2018 r. poz. 137, 317 i 650.

Załącznik 1. [WZÓR – WNIOSEK O WYRAŻENIE ZGODY NA ZŁOŻENIE ZABEZPIECZENIA RYCZAŁTOWEGO / PRZEDŁUŻENIE ZGODY NA ZŁOŻENIE ZABEZPIECZENIA RYCZAŁTOWEGO]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 17 maja 2018 r. (poz. 1017)

Załącznik nr 1

WZÓR – WNIOSEK O WYRAŻENIE ZGODY NA ZŁOŻENIE ZABEZPIECZENIA RYCZAŁTOWEGO / PRZEDŁUŻENIE ZGODY NA ZŁOŻENIE ZABEZPIECZENIA RYCZAŁTOWEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR – POTWIERDZENIE ZŁOŻENIA ZABEZPIECZENIA AKCYZOWEGO]

Załącznik nr 2

WZÓR – POTWIERDZENIE ZŁOŻENIA ZABEZPIECZENIA AKCYZOWEGO

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza FORUM r.pr. K. Piluś i s-ka sp.k.

Masowe odzyskiwanie wierzytelności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama