| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

USTAWA

z dnia 20 lipca 2018 r.

o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt

Art. 1. [Ustawa o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt]

W ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 546) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 12 ust. 3a otrzymuje brzmienie:

„3a. W przypadku zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania i określenia obszaru zapowietrzonego, zagrożonego lub innego obszaru podlegającego ograniczeniom, ustanowionego zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w tym zgodnie z przepisami Unii Europejskiej obowiązującymi w tym zakresie, posiadacz świni znajdującej się w siedzibie stada na tym obszarze jest obowiązany zgłosić kierownikowi biura w terminie 2 dni:

1) zwiększenie lub zmniejszenie liczebności stada, z wyjątkiem urodzenia,

2) ubój zwierzęcia gospodarskiego

– z podaniem liczby zwierząt, które przybyły lub ubyły ze stada, oraz miejsca pochodzenia lub przeznaczenia zwierzęcia.”;

2) w art. 14 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Właściciel koniowatego, dla którego dokument identyfikacyjny został wydany przez podmiot, o którym mowa w art. 5 ust. 1 rozporządzenia 2015/262, działający na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego, przekazuje podmiotowi, o którym mowa w art. 5, dokument identyfikacyjny zgodnie z art. 27 ust. 2 rozporządzenia 2015/262 wraz z wnioskiem o zarejestrowanie tego dokumentu w rejestrze koniowatych zawierającym informacje, o których mowa w art. 13. Po zarejestrowaniu dokumentu identyfikacyjnego w rejestrze koniowatych, dokument ten jest zwracany właścicielowi koniowatego.”;

3) w art. 17:

a) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wytatuowaniu świni numeru identyfikacyjnego świni albo założeniu na małżowinę uszną kolczyka z numerem identyfikacyjnym świni.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku utraty przez bydło, owcę lub kozę kolczyka lub kolczyka zawierającego elektroniczny identyfikator lub uszkodzenia go w sposób uniemożliwiający identyfikację zwierzęcia zastępuje się go odpowiednio duplikatem kolczyka lub duplikatem kolczyka zawierającym elektroniczny identyfikator.”,

c) po ust. 3 dodaje się ust. 31 w brzmieniu:

„31. W przypadku utraty przez świnię kolczyka lub uszkodzenia go w sposób uniemożliwiający identyfikację zwierzęcia z numerem identyfikacyjnym:

1) zgodnym z numerem siedziby stada, w którym świnia przebywa, lub

2) innym niż numer siedziby stada, w którym świnia przebywa

– posiadacz świni jest obowiązany oznakować świnię numerem identyfikacyjnym zgodnym z numerem siedziby stada, w którym świnia przebywa, w terminie 1 dnia od stwierdzenia tej okoliczności.”;

4) w art. 20:

a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) jest obowiązany oznakować świnię numerem identyfikacyjnym zgodnym z numerem siedziby stada, w której świnia się urodziła, przez założenie na małżowinę uszną kolczyka z tym numerem albo wytatuowanie tego numeru przed opuszczeniem przez to zwierzę tej siedziby stada, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia urodzenia tego zwierzęcia;”,

b) ust. 2a otrzymuje brzmienie:

„2a. W przypadku gdy świnia została przemieszczona do siedziby stada innej niż siedziba stada urodzenia i świnia przebywa w tej siedzibie stada dłużej niż 30 dni, posiadacz świni jest obowiązany bezzwłocznie, jednak nie później niż przed opuszczeniem przez to zwierzę tej siedziby stada, dodatkowo oznakować tę świnię numerem identyfikacyjnym zgodnym z numerem siedziby stada, w której świnia przebywa powyżej 30 dni, przez:

1) założenie na małżowinę uszną kolczyka z tym numerem albo

2) wytatuowanie tego numeru.”,

c) uchyla się ust. 2b,

d) po ust. 2b dodaje się ust. 2c w brzmieniu:

„2c. W przypadku zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania i określenia obszaru zapowietrzonego, zagrożonego lub innego obszaru podlegającego ograniczeniom, ustanowionego zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w tym zgodnie z przepisami Unii Europejskiej obowiązującymi w tym zakresie, posiadacz świni znajdującej się w siedzibie stada na tym obszarze zgłasza kierownikowi biura fakt oznakowania świni zgodnie z ust. 2 pkt 1, w terminie 2 dni od dnia oznakowania, określając liczbę oznakowanych zwierząt.”,

e) w ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Zgłoszeń, o których mowa w ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 2c, dokonuje się w formie:”;

5) w art. 20a:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Posiadacz owcy, kozy lub świni dokonuje co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia, spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada, obejmującego liczbę tych zwierząt.

2. Liczbę owiec, kóz lub świń ustaloną podczas spisu, o którym mowa w ust. 1, umieszcza się w księdze rejestracji, o której mowa w art. 23 ust. 2 albo 3.”,

b) w ust. 3:

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Posiadacz świni przekazuje kierownikowi biura informacje o liczbie tych zwierząt ustalone podczas spisu, o którym mowa w ust. 1, w formie:”,

– pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) pisemnej, na formularzu udostępnionym przez Agencję albo”,

– w pkt 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„elektronicznej:”,

c) w ust. 4 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „zwierząt gospodarskich” zastępuje się wyrazami „owcy, kozy lub świni”;

6) w art. 23 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Posiadacz świni, z wyłączeniem podmiotu prowadzącego rzeźnię, zarobkowy transport zwierząt, miejsce gromadzenia zwierząt oraz podmiotu prowadzącego działalność w zakresie organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt, jest obowiązany prowadzić księgę rejestracji, w której umieszcza numer siedziby stada oraz liczbę zwierząt gospodarskich w tej siedzibie.”;

7) w art. 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Podmiot prowadzący działalność w zakresie organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt oraz podmiot prowadzący miejsce gromadzenia zwierząt są obowiązane do prowadzenia ewidencji odpowiednio zwierząt wprowadzanych na targ, wystawę, pokaz, konkurs lub do miejsca gromadzenia zwierząt, w formie papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego.”;

8) w art. 33 w ust. 1:

a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) będąc posiadaczem zwierzęcia gospodarskiego, wbrew przepisom art. 19 ust. 1 lub art. 20 ust. 1, ust. 2 pkt 2 lub ust. 2c, nie zgłasza kierownikowi biura faktu jego oznakowania albo dokonuje zgłoszenia z naruszeniem terminów określonych w tych przepisach,”,

b) pkt 10 i 11 otrzymują brzmienie:

„10) będąc posiadaczem zwierzęcia gospodarskiego obowiązanym do prowadzenia księgi rejestracji, o której mowa w art. 23, nie prowadzi tej księgi zgodnie z art. 23,

11) będąc posiadaczem owcy lub kozy, nie dokonuje spisu tych zwierząt zgodnie z art. 20a ust. 1 lub nie umieszcza liczby owiec lub kóz ustalonej podczas tego spisu w księdze rejestracji, o której mowa w art. 23 ust. 2,”,

c) po pkt 11 dodaje się pkt 11a w brzmieniu:

„11a) będąc posiadaczem świni, nie dokonuje spisu świń zgodnie z art. 20a ust. 1 lub nie umieszcza liczby świń ustalonej podczas tego spisu w księdze rejestracji, o której mowa w art. 23 ust. 3, lub nie przekazuje kierownikowi biura liczby świń ustalonej podczas spisu, w terminie określonym w art. 20a ust. 3,”,

d) pkt 13b otrzymuje brzmienie:

„13b) będąc podmiotem prowadzącym działalność w zakresie organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt lub podmiotem prowadzącym miejsce gromadzenia zwierząt, nie prowadzi ewidencji, o której mowa w art. 24, albo prowadzi ją niezgodnie z art. 24,”.

Art. 2. [Wnioski o zarejestrowanie dokumentów identyfikacyjnych]

1. Do wniosków o zarejestrowanie dokumentów identyfikacyjnych, o których mowa w art. 7 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/262 z dnia 17 lutego 2015 r. określającego, na podstawie dyrektyw Rady 90/427/EWG i 2009/156/WE, zasady dotyczące metod identyfikacji koniowatych (rozporządzenie w sprawie paszportu konia) (Dz. Urz. UE L 59 z 03.03.2015, str. 1), wydanych przez podmiot, o którym mowa w art. 5 ust. 1 tego rozporządzenia, działający na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, które zostały złożone i nierozpatrzone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym.

2. Świnie oznakowane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy na podstawie dotychczasowych przepisów uznaje się za oznakowane w rozumieniu przepisów ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 3. [Dotychczasowe przepisy wykonawcze]

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 22 ust. 6 i art. 24 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc i mogą być zmieniane na podstawie tego przepisu.

Art. 4. [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Odszkodowania Campter

Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »