| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 2 października 2018 r.

w sprawie zakresu działania oraz trybu pracy Kolegium do Spraw Cyberbezpieczeństwa

Na podstawie art. 66 ust. 9 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. poz. 1560) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Kolegium do Spraw Cyberbezpieczeństwa]

1. Kolegium do Spraw Cyberbezpieczeństwa, zwane dalej „Kolegium”, rozpatruje sprawy na posiedzeniach, w terminach określonych w planie pracy Kolegium.

2. Przewodniczący Kolegium może, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Kolegium albo osoby, o której mowa w art. 66 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, zwanej dalej „ustawą”, zwołać posiedzenie Kolegium w innym terminie niż określony w planie pracy Kolegium.

§ 2. [Posiedzenie Kolegium]

1. Zawiadomienie o terminie posiedzenia Kolegium wraz z porządkiem obrad sekretarz Kolegium doręcza uczestnikom posiedzenia nie później niż na pięć dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia.

2. W przypadku zwołania posiedzenia, o którym mowa w § 1 ust. 2, zawiadomienie o terminie posiedzenia Kolegium wraz z porządkiem obrad sekretarz Kolegium doręcza uczestnikom posiedzenia niezwłocznie po podjęciu przez przewodniczącego Kolegium decyzji o zwołaniu posiedzenia.

3. Przewodniczący Kolegium w trakcie posiedzenia może, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Kolegium albo osoby, o której mowa w art. 66 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 4 ustawy, wprowadzić do porządku obrad sprawy nieprzewidziane w tym porządku.

§ 3. [Niejawne posiedzenie Kolegium]

1. Przewodniczący Kolegium może, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Kolegium albo osoby, o której mowa w art. 66 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 4 ustawy, podjąć decyzję o niejawnym charakterze określonej części lub całości posiedzenia Kolegium.

2. Przewodniczący Kolegium przed posiedzeniem Kolegium określa, które z osób wymienionych w art. 66 ust. 5 pkt 2 ustawy uczestniczą w całości lub określonej części posiedzenia.

3. Doręczenie uczestnikom posiedzenia informacji w zakresie, o którym mowa w ust. 2, następuje nie później niż na dwa dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia Kolegium. W wyjątkowych sytuacjach informacja może zostać wysłana w dniu poprzedzającym posiedzenie.

§ 4. [Rekomendacje i opinie]

1. Kolegium wyraża swoje stanowisko w formie rekomendacji lub opinii.

2. Ustalenia stanowiska Kolegium dokonuje się w drodze głosowania. Przewodniczący Kolegium zarządza głosowanie wśród członków Kolegium oraz osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy, obecnych na posiedzeniu Kolegium. O treści stanowiska decyduje większość głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Kolegium.

3. Członkowie Kolegium oraz osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy, mogą zgłosić do protokołu zdanie odrębne w stosunku do przyjętego stanowiska.

§ 5. [Protokół z posiedzenia Kolegium]

1. Z posiedzenia Kolegium sporządza się protokół oraz pełny zapis jego przebiegu.

2. Protokół zawiera w szczególności:

1) porządek obrad;

2) listę obecności osób uczestniczących w posiedzeniu;

3) wnioski osób uczestniczących w posiedzeniu;

4) przyjęte przez Kolegium stanowisko w formie rekomendacji lub opinii;

5) dokumenty stanowiące przedmiot obrad;

6) stenogram zawierający pełny zapis przebiegu posiedzenia Kolegium.

3. Protokół podpisuje przewodniczący Kolegium i sekretarz Kolegium.

4. Protokół z posiedzenia Kolegium jest udostępniany niezwłocznie przez sekretarza Kolegium:

1) osobom, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz ust. 4 ustawy;

2) osobom, o których mowa w art. 66 ust. 5 pkt 2 ustawy, w części, w jakiej uczestniczyli w posiedzeniu Kolegium.

5. W terminie siedmiu dni od dnia podpisania protokołu osoby uczestniczące w posiedzeniu mogą wnieść sprostowanie do zamieszczonych w protokole sformułowań własnych wypowiedzi i wniosków. Sprostowanie podpisane przez osobę, która je wniosła, umieszcza się w aneksie do protokołu.

§ 6. [Powołanie zespołu o charakterze doraźnym]

1. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący Kolegium może powołać, w ramach Kolegium, zespół o charakterze doraźnym, którego zadaniem będzie szczegółowe rozpatrzenie danej sprawy.

2. Przewodniczący Kolegium określa skład zespołu, o którym mowa w ust. 1, oraz zakres jego zadań.

§ 7. [Sekretarz Kolegium]

1. Sekretarz Kolegium odpowiada za część organizacyjną prac Kolegium oraz wykonywanie zadań wynikających z wyrażonych przez Kolegium rekomendacji i opinii oraz decyzji przewodniczącego Kolegium.

2. Do obowiązków sekretarza Kolegium należy:

1) przygotowanie projektów planów pracy Kolegium;

2) koordynacja przygotowania oraz dostarczenia materiałów i projektów dokumentów przeznaczonych do rozpatrzenia przez Kolegium;

3) informowanie członków Kolegium oraz innych uczestników posiedzenia Kolegium o terminie posiedzenia oraz o jego porządku obrad;

4) przygotowywanie analiz materiałów i dokumentów przekazanych do Kolegium celem ich rozpatrzenia;

5) sporządzanie protokołów z posiedzeń Kolegium i przedstawianie ich do podpisu przewodniczącemu Kolegium;

6) udostępnianie protokołów z posiedzeń Kolegium;

7) prowadzenie rejestru rekomendacji i opinii Kolegium oraz harmonogramu ich realizacji;

8) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji Kolegium;

9) zapewnienie właściwego przygotowania i sprawnej obsługi posiedzeń Kolegium;

10) sporządzanie projektu rocznego sprawozdania z działalności Kolegium i przedstawianie go przewodniczącemu Kolegium;

11) wykonywanie innych zadań zleconych przez Kolegium i przewodniczącego Kolegium.

§ 8. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

StukPuk.pl

Jesteśmy grupą młodych ludzi zdrowo stukniętych na punkcie materiałów budowlanych, którzy pewnego dnia wpadli na pomysł, aby pasję i doświadczenie przekuć w sukces.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »