REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2018 poz. 1952

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 2 października 2018 r.

w sprawie zakresu działania oraz trybu pracy Kolegium do Spraw Cyberbezpieczeństwa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 66 ust. 9 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. poz. 1560) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Kolegium do Spraw Cyberbezpieczeństwa]

1. Kolegium do Spraw Cyberbezpieczeństwa, zwane dalej „Kolegium”, rozpatruje sprawy na posiedzeniach, w terminach określonych w planie pracy Kolegium.

2. Przewodniczący Kolegium może, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Kolegium albo osoby, o której mowa w art. 66 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, zwanej dalej „ustawą”, zwołać posiedzenie Kolegium w innym terminie niż określony w planie pracy Kolegium.

§ 2. [Posiedzenie Kolegium]

1. Zawiadomienie o terminie posiedzenia Kolegium wraz z porządkiem obrad sekretarz Kolegium doręcza uczestnikom posiedzenia nie później niż na pięć dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia.

2. W przypadku zwołania posiedzenia, o którym mowa w § 1 ust. 2, zawiadomienie o terminie posiedzenia Kolegium wraz z porządkiem obrad sekretarz Kolegium doręcza uczestnikom posiedzenia niezwłocznie po podjęciu przez przewodniczącego Kolegium decyzji o zwołaniu posiedzenia.

3. Przewodniczący Kolegium w trakcie posiedzenia może, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Kolegium albo osoby, o której mowa w art. 66 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 4 ustawy, wprowadzić do porządku obrad sprawy nieprzewidziane w tym porządku.

§ 3. [Niejawne posiedzenie Kolegium]

1. Przewodniczący Kolegium może, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Kolegium albo osoby, o której mowa w art. 66 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 4 ustawy, podjąć decyzję o niejawnym charakterze określonej części lub całości posiedzenia Kolegium.

2. Przewodniczący Kolegium przed posiedzeniem Kolegium określa, które z osób wymienionych w art. 66 ust. 5 pkt 2 ustawy uczestniczą w całości lub określonej części posiedzenia.

3. Doręczenie uczestnikom posiedzenia informacji w zakresie, o którym mowa w ust. 2, następuje nie później niż na dwa dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia Kolegium. W wyjątkowych sytuacjach informacja może zostać wysłana w dniu poprzedzającym posiedzenie.

§ 4. [Rekomendacje i opinie]

1. Kolegium wyraża swoje stanowisko w formie rekomendacji lub opinii.

2. Ustalenia stanowiska Kolegium dokonuje się w drodze głosowania. Przewodniczący Kolegium zarządza głosowanie wśród członków Kolegium oraz osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy, obecnych na posiedzeniu Kolegium. O treści stanowiska decyduje większość głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Kolegium.

3. Członkowie Kolegium oraz osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy, mogą zgłosić do protokołu zdanie odrębne w stosunku do przyjętego stanowiska.

§ 5. [Protokół z posiedzenia Kolegium]

1. Z posiedzenia Kolegium sporządza się protokół oraz pełny zapis jego przebiegu.

2. Protokół zawiera w szczególności:

1) porządek obrad;

2) listę obecności osób uczestniczących w posiedzeniu;

3) wnioski osób uczestniczących w posiedzeniu;

4) przyjęte przez Kolegium stanowisko w formie rekomendacji lub opinii;

5) dokumenty stanowiące przedmiot obrad;

6) stenogram zawierający pełny zapis przebiegu posiedzenia Kolegium.

3. Protokół podpisuje przewodniczący Kolegium i sekretarz Kolegium.

4. Protokół z posiedzenia Kolegium jest udostępniany niezwłocznie przez sekretarza Kolegium:

1) osobom, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz ust. 4 ustawy;

2) osobom, o których mowa w art. 66 ust. 5 pkt 2 ustawy, w części, w jakiej uczestniczyli w posiedzeniu Kolegium.

5. W terminie siedmiu dni od dnia podpisania protokołu osoby uczestniczące w posiedzeniu mogą wnieść sprostowanie do zamieszczonych w protokole sformułowań własnych wypowiedzi i wniosków. Sprostowanie podpisane przez osobę, która je wniosła, umieszcza się w aneksie do protokołu.

§ 6. [Powołanie zespołu o charakterze doraźnym]

1. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący Kolegium może powołać, w ramach Kolegium, zespół o charakterze doraźnym, którego zadaniem będzie szczegółowe rozpatrzenie danej sprawy.

2. Przewodniczący Kolegium określa skład zespołu, o którym mowa w ust. 1, oraz zakres jego zadań.

§ 7. [Sekretarz Kolegium]

1. Sekretarz Kolegium odpowiada za część organizacyjną prac Kolegium oraz wykonywanie zadań wynikających z wyrażonych przez Kolegium rekomendacji i opinii oraz decyzji przewodniczącego Kolegium.

2. Do obowiązków sekretarza Kolegium należy:

1) przygotowanie projektów planów pracy Kolegium;

2) koordynacja przygotowania oraz dostarczenia materiałów i projektów dokumentów przeznaczonych do rozpatrzenia przez Kolegium;

3) informowanie członków Kolegium oraz innych uczestników posiedzenia Kolegium o terminie posiedzenia oraz o jego porządku obrad;

4) przygotowywanie analiz materiałów i dokumentów przekazanych do Kolegium celem ich rozpatrzenia;

5) sporządzanie protokołów z posiedzeń Kolegium i przedstawianie ich do podpisu przewodniczącemu Kolegium;

6) udostępnianie protokołów z posiedzeń Kolegium;

7) prowadzenie rejestru rekomendacji i opinii Kolegium oraz harmonogramu ich realizacji;

8) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji Kolegium;

9) zapewnienie właściwego przygotowania i sprawnej obsługi posiedzeń Kolegium;

10) sporządzanie projektu rocznego sprawozdania z działalności Kolegium i przedstawianie go przewodniczącemu Kolegium;

11) wykonywanie innych zadań zleconych przez Kolegium i przewodniczącego Kolegium.

§ 8. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-10-12
  • Data wejścia w życie: 2018-10-13
  • Data obowiązywania: 2024-05-15

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA