REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2018 poz. 2192

USTAWA

z dnia 23 października 2018 r.

o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych1)

Tekst pierwotny
Art. 1. [Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych]
1. Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, zwany dalej „Funduszem”, ma na celu wsparcie społeczne, zawodowe lub zdrowotne osób niepełnosprawnych.

2. Fundusz może posługiwać się skrótem nazwy w brzmieniu „Fundusz Solidarnościowy”.

3. Fundusz jest państwowym funduszem celowym, którego dysponentem jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

Art. 2. [Definicja]
Ilekroć w ustawie jest mowa o osobie niepełnosprawnej – oznacza to osobę niepełnosprawną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, 1000, 1076 i 1925).
Art. 3. [Przychody Funduszu]
1. Przychodami Funduszu są:

1) obowiązkowe składki na Fundusz, o których mowa w art. 4;

2) danina solidarnościowa, o której mowa w rozdziale 6a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.2)), zwana dalej „daniną solidarnościową”;

3) odsetki od środków Funduszu pozostających na wyodrębnionych rachunkach bankowych, których obowiązek utworzenia wynika z obowiązujących przepisów lub umów, będących w dyspozycji kierownika jednostki organizacyjnej realizującej zadania finansowane ze środków Funduszu;

4) odsetki od wolnych środków finansowych przekazanych w zarządzanie ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych na warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 78g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693);

5) dodatkowa opłata, o której mowa w art. 24 ust. 1a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm.3));

6) inne przychody.

2. Wpłaconą na rachunek urzędu skarbowego daninę solidarnościową naczelnik urzędu skarbowego przekazuje na rachunek bankowy Funduszu w terminie:

1) trzech dni roboczych licząc od dnia 1 sierpnia roku, w którym jest składana deklaracja o wysokości daniny solidarnościowej – w przypadku daniny solidarnościowej zapłaconej w terminie jej zapłaty;

2) dwóch miesięcy od dnia wpływu daniny solidarnościowej na rachunek urzędu skarbowego, nie wcześniej jednak niż dnia 1 sierpnia roku, w którym powinna zostać złożona deklaracja o wysokości daniny solidarnościowej – w przypadku daniny solidarnościowej zapłaconej po upływie terminu jej zapłaty.

Art. 4. [Odpowiednie stosowanie przepisów]
1. Do obowiązkowych składek na Fundusz stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące obowiązkowych składek na Fundusz Pracy.

2. Wysokość składki na Fundusz określa ustawa budżetowa.

Art. 5. [Pobór składek]
1. Poboru składek na Fundusz dokonuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

2. Składki na Fundusz płatnik składek oblicza łącznie ze składkami na Fundusz Pracy w wysokości sumy stóp procentowych tych składek i wykazuje w deklaracji rozliczeniowej w łącznej kwocie.

3. Wpłacone składki, o których mowa w ust. 2, Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje na:

1) rachunek bankowy Funduszu Pracy, w wysokości odpowiadającej udziałowi stopy procentowej składki na Fundusz Pracy w sumie stóp procentowych składek na Fundusz Pracy i Fundusz, po uprzednim potrąceniu kosztu poboru;

2) rachunek bankowy Funduszu, w wysokości odpowiadającej udziałowi stopy procentowej składki na Fundusz w sumie stóp procentowych składek na Fundusz Pracy i Fundusz, po uprzednim potrąceniu kosztu poboru.

4. Koszty poboru, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, obciążają Fundusz i są potrącane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w wysokości 0,5% kwoty pobranych składek na Fundusz.

5. Udział stopy procentowej składki w sumie stóp procentowych składek, o którym mowa w ust. 3, zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku w górę, jeżeli na trzecim miejscu po przecinku jest liczba równa lub większa niż 5, lub w dół, jeżeli jest mniejsza.

6. Składki, o których mowa w ust. 3, Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od ich rozliczenia.

7. W przypadku nieprzekazania w terminach określonych w ust. 6 składek, pobranych odsetek oraz dodatkowej opłaty na rachunek bankowy Funduszu, należne są od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odsetki ustawowe za opóźnienie.

Art. 6. [Przeznaczenie środków Funduszu]
Środki Funduszu przeznacza się na realizację:

1) programów rządowych i resortowych, o których mowa w art. 7 ust. 1 i 5, w tym obejmujących realizację zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych;

2) zadań związanych z promowaniem i wspieraniem systemu wsparcia osób niepełnosprawnych;

3) zadań z zakresu innowacyjnych rozwiązań w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych.

Art. 7. [Upoważnienie do przyjęcia rządowego programu]
1. Rada Ministrów może przyjąć, w drodze uchwały, rządowy program mający na celu wsparcie społeczne, zawodowe lub zdrowotne osób niepełnosprawnych oraz realizację zadań, o których mowa w art. 6 pkt 2 i 3.

2. W przypadku gdy Rada Ministrów w przyjętym programie rządowym, o którym mowa w ust. 1, wskaże jako realizatora zadań w nim określonych ministra innego niż minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, zwanego dalej „właściwym ministrem”, lub Narodowy Fundusz Zdrowia, środki z Funduszu przekazuje się odpowiednio na wyodrębniony rachunek urzędu obsługującego właściwego ministra lub Narodowego Funduszu Zdrowia, do wysokości określonej w programie.

3. Podstawą przekazania środków z Funduszu jest umowa zawarta między ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego a odpowiednio właściwym ministrem lub Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia.

4. Umowa określa w szczególności wysokość przekazanych środków, tryb przekazania środków, a także sposób i termin ich rozliczenia i zwrotu niewykorzystanej części.

5. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego może przyjąć resortowy program wsparcia osób niepełnosprawnych mający na celu wsparcie społeczne lub zawodowe osób niepełnosprawnych oraz realizację zadań, o których mowa w art. 6 pkt 2 i 3.

6. W programach, o których mowa w ust. 1 i 5, określa się wysokość udziału środków Funduszu na realizację zadań określonych w tych programach.

Art. 8. [Inne wydatki pokrywane ze środków Funduszu]
1. Ze środków Funduszu pokrywane są również:

1) koszty poboru obowiązkowych składek na Fundusz, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2;

2) zwroty nadpłat z tytułu daniny solidarnościowej;

3) koszty obsługi zadań, o których mowa w art. 6 pkt 2 i 3, oraz programów, o których mowa w art. 7 ust. 1 i 5, w wysokości faktycznie poniesionej, nie więcej niż 2,5% środków przekazanych na realizację tych zadań oraz programów;

4) koszty obsługi wyodrębnionych rachunków bankowych Funduszu;

5) odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań pokrywanych z Funduszu;

6) koszty związane z dochodzeniem zwrotu i egzekucji środków Funduszu.

2. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, na wniosek właściwego naczelnika urzędu skarbowego, przekazuje na rachunek bankowy urzędu skarbowego środki z Funduszu niezbędne do realizacji zwrotu nadpłaty, w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku.

Art. 9. [Przesunięcia kwot przewidzianych w planie finansowym Funduszu]
Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego może dokonywać przesunięć przewidzianych w planie finansowym Funduszu kwot na finansowanie poszczególnych zadań oraz na finansowanie nowych, nieprzewidzianych w planie finansowym zadań w przypadku wprowadzenia ich ustawą.
Art. 10. [Wyłączenie stosowania art. 8 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego]
Do środków przekazanych z Funduszu jednostkom samorządu terytorialnego nie stosuje się art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 i 2161).
Art. 11. [Roczny plan działania na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych]
1. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego opracowuje na dany rok kalendarzowy roczny plan działania na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych, zwany dalej „planem wsparcia”, i umieszcza go do dnia 30 listopada roku poprzedniego na swojej stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej.

2. Plan wsparcia określa w szczególności rodzaj realizowanych zadań, o których mowa w art. 6 pkt 2 i 3, oraz programów, o których mowa w art. 7 ust. 1 i 5, a także warunki ich realizacji.

Art. 12. [Tryb realizacji programów]
1. Realizacja programów, o których mowa w art. 7 ust. 1 i 5, następuje w trybie naboru wniosków lub otwartego konkursu ofert.

2. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, jeżeli jest to niezbędne ze względu na ważny interes społeczny lub ważny interes publiczny, może zlecać realizację zadań z zakresu wsparcia społecznego lub zawodowego osób niepełnosprawnych z pominięciem trybu naboru wniosków lub otwartego konkursu ofert. Przepisy art. 43, art. 47 oraz art. 151 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych stosuje się odpowiednio.

Art. 13. [Nabór wniosków]
1. Nabór wniosków dokonywany jest przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, właściwego ministra lub Narodowy Fundusz Zdrowia.

2. Nabór wniosków, w odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego, dokonywany jest przez wojewodów, którzy sporządzają i przekazują listy rekomendowanych wniosków ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego lub właściwemu ministrowi.

3. Ogłoszenie o naborze wniosków umieszczane jest na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, właściwego ministra lub Narodowego Funduszu Zdrowia oraz w przypadku określonym w ust. 2 w Biuletynie Informacji Publicznej właściwego wojewody.

4. Ogłoszenie o naborze wniosków określa w szczególności:

1) rodzaj zadań;

2) podmioty uprawnione do składania wniosków;

3) wysokość środków z Funduszu przeznaczonych na realizację zadań;

4) warunki przekazania środków i ich maksymalną wysokość dla danego podmiotu;

5) termin i warunki realizacji zadań;

6) termin i miejsce składania wniosków;

7) termin rozpatrzenia wniosków.

5. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, właściwy minister lub Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia może powołać zespół do weryfikacji wniosków lub listy rekomendowanych wniosków przekazywanych przez wojewodów.

6. Przy ocenie wniosków bierze się pod uwagę w szczególności następujące kryteria:

1) adekwatność wniosku w odniesieniu do celów programu;

2) potencjalny wpływ zadań na beneficjentów, w tym także trwałość rezultatów zadań zawartych we wniosku;

3) zasadność wysokości wnioskowanych środków w stosunku do celu, rezultatów i zakresu zadań, które obejmuje wniosek;

4) zdolność organizacyjną wnioskodawcy oraz przygotowanie instytucjonalne do realizacji zadań.

7. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, właściwy minister lub Narodowy Fundusz Zdrowia, a w przypadku określonym w ust. 2 – wojewoda, zamieszcza listę podmiotów, których wnioski zostały zatwierdzone, wraz z kwotą przyznanych środków z Funduszu na swojej stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej.

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, podmiotom, których wnioski zostały zatwierdzone, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, właściwy minister lub Narodowy Fundusz Zdrowia przekazuje środki z Funduszu, na podstawie umowy.

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, podmiotom będącym jednostkami samorządu terytorialnego, których wnioski zostały zatwierdzone, środki z Funduszu przekazuje wojewoda, na podstawie umowy.

10. Umowa, o której mowa w ust. 8 i 9, określa w szczególności:

1) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki środki z Funduszu zostały przyznane, i termin jego wykonania;

2) wysokość przyznanych środków z Funduszu;

3) tryb płatności;

4) termin i sposób rozliczenia przyznanych środków z Funduszu;

5) termin zwrotu niewykorzystanej części środków z Funduszu, nie dłuższy niż 15 dni od określonego w umowie dnia wykonania zadania;

6) tryb kontroli wykonania zadania, przy czym w umowie można postanowić, że kontrola będzie prowadzona na zasadach i w trybie określonych w przepisach o kontroli w administracji rządowej;

7) warunki i sposób zmiany oraz rozwiązania umowy.

11. W przypadku umowy, o której mowa w ust. 8, zawieranej przez Narodowy Fundusz Zdrowia do kontroli, o której mowa w ust. 10 pkt 6, stosuje się przepisy o kontroli nad realizacją i finansowaniem świadczeń opieki zdrowotnej określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego lub właściwy minister przekazuje środki z Funduszu na wyodrębniony rachunek urzędu wojewody, na podstawie umowy z nim zawartej.

13. Umowa, o której mowa w ust. 12, określa w szczególności wysokość środków oraz tryb ich przekazywania, a także sposób rozliczenia otrzymanych środków i zwrotu niewykorzystanej ich części.

14. Podmioty, które otrzymały od ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, właściwego ministra lub Narodowego Funduszu Zdrowia środki z Funduszu, są obowiązane do sporządzania i przekazywania temu ministrowi lub Narodowemu Funduszowi Zdrowia rozliczenia środków z Funduszu w zakresie rzeczowym i finansowym, w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania.

15. Jednostki samorządu terytorialnego, które otrzymały środki z Funduszu, są obowiązane do sporządzania i przekazywania wojewodzie rozliczenia środków z Funduszu w zakresie rzeczowym i finansowym, w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania.

Art. 14. [Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert]
1. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, właściwy minister lub Narodowy Fundusz Zdrowia zamieszcza na swojej stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej ogłoszenie o otwartym konkursie ofert.

2. W ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert określa się:

1) rodzaj zadań;

2) podmioty uprawnione do złożenia oferty;

3) wysokość środków z Funduszu przeznaczonych na realizację zadania;

4) terminy i warunki realizacji zadań;

5) termin i miejsce składania ofert;

6) termin ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert;

7) wykaz dokumentów, które należy dołączyć do oferty;

8) sposób złożenia oferty i dokumentów;

9) termin dokonania wyboru ofert.

3. Oferta złożona w konkursie zawiera w szczególności:

1) szczegółowy sposób realizacji zadania;

2) termin i miejsce realizacji zadania;

3) harmonogram działań podejmowanych w celu realizacji zadania;

4) informację o wysokości wnioskowanej kwoty środków z Funduszu;

5) informację o wysokości środków przeznaczonych na realizację zadania oraz kosztorys wykonania zadania, uwzględniający koszty administracyjne.

4. Termin składania ofert nie może być krótszy niż 14 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o konkursie ofert na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ust. 1.

5. W celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert i dokonania wyboru najkorzystniejszych ofert minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, właściwy minister lub Narodowy Fundusz Zdrowia powołuje komisję konkursową, zwaną dalej „komisją”, w składzie co najmniej trzech osób oraz wyznacza jej przewodniczącego.

6. Do członków komisji biorących udział w przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert oraz dokonywaniu wyboru najkorzystniejszych ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), dotyczące wyłączenia pracownika.

7. Komisja może korzystać z pomocy ekspertów zewnętrznych posiadających specjalistyczną wiedzę z dziedziny obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.

8. Przy ocenie ofert bierze się pod uwagę w szczególności następujące kryteria:

1) adekwatność oferty w odniesieniu do celów programu;

2) potencjalny wpływ zadań na beneficjentów, w tym także trwałość rezultatów zadań zawartych w ofercie;

3) zasadność wysokości wnioskowanych środków w stosunku do celu, rezultatów i zakresu zadań, które obejmuje oferta;

4) zdolność organizacyjną podmiotu oraz przygotowanie instytucjonalne do realizacji zadań.

9. Przewodniczący komisji przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego, właściwemu ministrowi lub Narodowemu Funduszowi Zdrowia zbiorczy protokół przebiegu konkursu ofert oraz listę rankingową ofert.

10. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, właściwy minister lub Narodowy Fundusz Zdrowia zamieszcza listę zatwierdzonych ofert wraz z kwotą przyznanych środków Funduszu na swojej stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej.

11. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, właściwy minister lub Narodowy Fundusz Zdrowia przekazuje środki z Funduszu na podstawie umowy określającej w szczególności:

1) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki środki z Funduszu zostały przyznane, i termin jego wykonania;

2) wysokość przyznanych środków z Funduszu;

3) tryb płatności;

4) termin i sposób rozliczenia przyznanych środków z Funduszu;

5) termin zwrotu niewykorzystanej części środków z Funduszu, nie dłuższy niż 15 dni od określonego w umowie dnia wykonania zadania;

6) tryb kontroli wykonania zadania, przy czym w umowie można postanowić, że kontrola będzie prowadzona na zasadach i w trybie określonych w przepisach o kontroli w administracji rządowej;

7) warunki i sposób zmiany oraz rozwiązania umowy.

12. W przypadku umowy, o której mowa w ust. 11, zawieranej przez Narodowy Fundusz Zdrowia do kontroli, o której mowa w ust. 11 pkt 6, stosuje się przepisy o kontroli nad realizacją i finansowaniem świadczeń opieki zdrowotnej określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

13. Podmioty, które otrzymały od ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, właściwego ministra lub Narodowego Funduszu Zdrowia środki z Funduszu, są obowiązane do sporządzania i przekazywania temu ministrowi lub Narodowemu Funduszowi Zdrowia rozliczenia środków z Funduszu w zakresie rzeczowym i finansowym, w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania.

Art. 15. [Odpowiednie stosowanie przepisów]
1. Do środków Funduszu przekazanych w trybie naboru wniosków oraz w trybie otwartego konkursu ofert przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, właściwych ministrów lub Narodowy Fundusz Zdrowia stosuje się odpowiednio art. 60–67 i art. 169 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tym że organem właściwym do umarzania, odraczania terminów lub rozkładania na raty spłat należności Funduszu, a także wydania decyzji o zwrocie w związku z wykorzystaniem środków niezgodnie z przeznaczeniem albo pobrania ich nienależnie lub w nadmiernej wysokości jest odpowiednio minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, właściwi ministrowie lub Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.

2. Do środków Funduszu przekazanych jednostkom samorządu terytorialnego w trybie naboru wniosków stosuje się odpowiednio art. 60–67 i art. 169 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tym że organem właściwym do umarzania, odraczania terminów lub rozkładania na raty spłat należności Funduszu, a także wydania decyzji o zwrocie w związku z wykorzystaniem środków niezgodnie z przeznaczeniem albo pobrania ich nienależnie lub w nadmiernej wysokości jest wojewoda.

Art. 16. [Nadzór i kontrola nad realizacją zadań]
1. W przypadku realizacji zadań w trybie naboru wniosków lub w trybie otwartego konkursu ofert minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, właściwy minister lub Narodowy Fundusz Zdrowia sprawuje nadzór i kontrolę nad ich realizacją oraz koordynuje ich wykonanie.

2. W przypadku realizacji zadań w trybie naboru wniosków przez jednostki samorządu terytorialnego wojewoda sprawuje nadzór i kontrolę nad ich realizacją, koordynuje ich wykonanie oraz sporządza sprawozdania z ich realizacji, przekazując je ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego lub właściwemu ministrowi.

Art. 17. [Obowiązek posiadania wyodrębnionego rachunku bankowego dla środków Funduszu]
Podmioty realizujące zadania wynikające z umów, o których mowa w art. 13 ust. 8 i 9 oraz art. 14 ust. 11, są obowiązane do posiadania wyodrębnionego rachunku bankowego dla środków Funduszu, prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej otrzymanych środków i dokonywanych z tych środków wydatków.
Art. 18. [Przekazywanie środków Funduszu]
Środki Funduszu na realizację programów oraz zadań, o których mowa w art. 6, przekazywane są podmiotom, o których mowa w art. 17, na wyodrębniony rachunek bankowy i stanowią koszty Funduszu.
Art. 19. [Delegacja]
Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady gospodarki finansowej Funduszu, mając na względzie zapewnienie racjonalności gospodarowania środkami Funduszu.
Art. 20. [Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji]
W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1314, 1356, 1499 i 1629) w art. 3a:

1) w § 1:

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„W zakresie zobowiązań powstałych w przypadkach określonych w art. 8 i art. 21 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, długów celnych powstałych w przypadkach określonych w art. 77 ust. 1 oraz art. 81 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 269 z 10.10.2013, str. 1, z późn. zm.4)), podatków wykazanych w zgłoszeniu celnym, składek na ubezpieczenie społeczne, opłat paliwowych, o których mowa w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2014), dopłat, o których mowa w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165, 650, 723 i 1629), opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6h ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 i 1629), opłat emisyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.5)), oraz daniny solidarnościowej, o której mowa w rozdziale 6a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.6)), stosuje się również egzekucję administracyjną, jeżeli wynikają one odpowiednio:”,

b) w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

„9) z deklaracji o wysokości daniny solidarnościowej.”;

2) w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) w deklaracji, w zeznaniu, w zgłoszeniu celnym, w deklaracji rozliczeniowej, w informacji o opłacie paliwowej, w informacji o dopłatach, w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w rozliczeniu zamknięcia, w informacji o opłacie emisyjnej, w deklaracji o wysokości daniny solidarnościowej zostało zamieszczone pouczenie, że stanowią one podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego;”.

Art. 21. [Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych]
W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.7)) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 1 otrzymuje brzmienie:

„Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób fizycznych oraz daninę solidarnościową.”;

2) w art. 22 w ust. 6bb wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Składki z tytułu należności, o których mowa w ust. 6ba, określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek, składki na Fundusz Pracy, Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, z zastrzeżeniem art. 23 ust. 1 pkt 37, stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który należności te są należne, pod warunkiem że składki zostaną opłacone:”;

3) w art. 23:

a) w ust. 1:

– pkt 37 otrzymuje brzmienie:

„37) składek na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy, Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i inne fundusze celowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw – od nagród i premii wypłaconych w gotówce lub papierach wartościowych z dochodu po opodatkowaniu podatkiem dochodowym;”,

– w pkt 65 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 66 w brzmieniu:

„66) daniny solidarnościowej, o której mowa w rozdziale 6a.”,

b) ust. 3d otrzymuje brzmienie:

„3d. Przepis ust. 1 pkt 55a stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 37 oraz art. 22 ust. 6bb, do składek na Fundusz Pracy, Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.”;

4) po rozdziale 6 dodaje się rozdział 6a w brzmieniu:

„Rozdział 6a

Danina solidarnościowa

Art. 30h. 1. Osoby fizyczne są obowiązane do zapłaty daniny solidarnościowej w wysokości 4% podstawy obliczenia tej daniny.

2. Podstawę obliczenia daniny solidarnościowej stanowi nadwyżka ponad 1 000 000 zł sumy dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 ust. 1, 9 i 9a, art. 30b, art. 30c oraz art. 30f po ich pomniejszeniu o:

1) kwoty składek, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a,

2) kwoty, o których mowa w art. 30f ust. 5

– odliczone od tych dochodów.

3. Przy ustalaniu wysokości podstawy obliczenia daniny solidarnościowej w roku kalendarzowym, o którym mowa w ust. 4, uwzględnia się dochody i kwoty pomniejszające te dochody zgodnie z ust. 2 wykazywane w:

1) rocznym obliczeniu podatku, o którym mowa w art. 34 ust. 7, jeżeli podatek wynikający z tego rozliczenia jest podatkiem należnym,

2) zeznaniach wymienionych w art. 45 ust. 1, ust. 1a pkt 1 i 2 oraz ust. 1aa

– których termin złożenia upływa w okresie od dnia następującego po dniu upływu terminu na złożenie deklaracji o wysokości daniny solidarnościowej w roku poprzedzającym ten rok kalendarzowy do dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 4.

4. Osoby fizyczne, o których mowa w ust. 1, są obowiązane składać urzędom skarbowym deklarację o wysokości daniny solidarnościowej, według udostępnionego wzoru, w terminie do dnia 30 kwietnia roku kalendarzowego i w tym terminie wpłacić daninę solidarnościową. Przepisy art. 45 ust. 1b i 1c stosuje się odpowiednio.

5. Deklaracja o wysokości daniny solidarnościowej zawiera dane umożliwiające prawidłową identyfikację osoby fizycznej i urzędu skarbowego, do którego kierowana jest deklaracja, oraz poprawne rozliczenie daniny solidarnościowej.

6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych udostępnia na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, w formie dokumentu elektronicznego, wzór deklaracji o wysokości daniny solidarnościowej.

Art. 30i. 1. Do daniny solidarnościowej stosuje się odpowiednio przepisy Ordynacji podatkowej.

2. Uprawnienia organu podatkowego przysługują naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu w sprawach podatku dochodowego od osób fizycznych, a w przypadku:

1) gdy jest to uzasadnione ochroną informacji niejawnych i wymogami bezpieczeństwa państwa – organowi wymienionemu w art. 13a Ordynacji podatkowej;

2) spraw, o których mowa w art. 119g § 1 Ordynacji podatkowej – Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej.”.

Art. 22. [Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych]
W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036, z późn. zm.8)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 15 w ust. 4h wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Składki z tytułu należności, o których mowa w ust. 4g, określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek, składki na Fundusz Pracy, Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, z zastrzeżeniem art. 16 ust. 1 pkt 40, stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który należności te są należne, pod warunkiem że składki zostaną opłacone:”;

2) w art. 16:

a) w ust. 1 pkt 40 otrzymuje brzmienie:

„40) składek na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy, Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i na inne fundusze celowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw – od nagród i premii, wypłacanych w gotówce lub w papierach wartościowych z dochodu po opodatkowaniu podatkiem dochodowym;”,

b) ust. 7d otrzymuje brzmienie:

„7d. Przepis ust. 1 pkt 57a stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 40 oraz art. 15 ust. 4h, do składek na Fundusz Pracy, Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.”.

Art. 23. [Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych]
W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, 1000, 1076 i 1925) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 26a:

a) w ust. 1a1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) jeżeli miesięczne koszty płacy zostały poniesione przez pracodawcę z uchybieniem terminów, wynikających z odrębnych przepisów, przekraczającym 14 dni, z zastrzeżeniem ust. 1a2.”,

b) po ust. 1a1 dodaje się ust. 1a2 w brzmieniu:

„1a2. Kwota miesięcznych należnych składek, o których mowa w art. 2 pkt 4a, opłaconych z uchybieniem terminu, o którym mowa w ust. 1a1 pkt 3, nie może przekroczyć wysokości 2% składek należnych za dany miesiąc.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Kwota miesięcznego dofinansowania nie może przekroczyć 90% faktycznie poniesionych miesięcznych kosztów płacy, a w przypadku pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, zwanego dalej „pracodawcą wykonującym działalność gospodarczą”, 75% tych kosztów.”;

2) po art. 48 dodaje się art. 481 w brzmieniu:

„Art. 481. Samorządy wojewódzkie i powiatowe mogą otrzymać środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. poz. 2192), na finansowanie zadań, o których mowa w art. 35 i art. 35a.”.

Art. 24. [Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych]
W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm.9)) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 32 otrzymuje brzmienie:

„Art. 32. Do składek na Fundusz Pracy, Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz na ubezpieczenie zdrowotne w zakresie: ich poboru, egzekucji, wymierzania odsetek za zwłokę i dodatkowej opłaty, przepisów karnych, dokonywania zabezpieczeń na wszystkich nieruchomościach, ruchomościach i prawach zbywalnych dłużnika, odpowiedzialności osób trzecich i spadkobierców oraz stosowania ulg i umorzeń stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące składek na ubezpieczenia społeczne.”;

2) w art. 38a ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Do należności płatnika składek z tytułu składek na Fundusz Pracy, Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz na ubezpieczenie zdrowotne ust. 4–6 stosuje się odpowiednio.”;

3) w art. 46 w ust. 4 w pkt 6 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) Fundusz Pracy, Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;”;

4) w art. 47:

a) w ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) Fundusz Pracy, Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;”,

b) ust. 14 otrzymuje brzmienie:

„14. Przepisy niniejszego artykułu stosuje się odpowiednio do składek na Fundusz Pracy, Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych i ubezpieczenie zdrowotne.”;

5) w art. 50:

a) w ust. 14a w pkt 3 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) Fundusz Pracy, Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,”,

b) w ust. 17 w pkt 3 lit. f otrzymuje brzmienie:

„f) kwota należnych składek na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,”;

6) w art. 68 w ust. 1 w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) wymierzanie i pobieranie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,”;

7) w art. 76 w ust. 1 w pkt 2 w lit. d na końcu dodaje się przecinek i dodaje się lit. e w brzmieniu:

„e) Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych”;

8) w art. 83d ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zakład wydaje interpretacje indywidualne, o których mowa w art. 34 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, w zakresie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek. Interpretacje indywidualne wraz z wnioskiem o wydanie interpretacji, po usunięciu danych identyfikujących wnioskodawcę oraz inne podmioty wskazane w treści interpretacji, Zakład niezwłocznie zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej.”.

Art. 25. [Kodeks karny skarbowy]
W ustawie z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1958) w art. 53 § 30 otrzymuje brzmienie:

„§ 30. Użyte w rozdziale 6 kodeksu określenia, a w szczególności: „czynności sprawdzające”, „deklaracja”, „informacja podatkowa”, „inkasent”, „kontrola podatkowa”, „obowiązek podatkowy”, „podatek”, „podatnik”, „płatnik”, „zwrot podatku”, mają znaczenie nadane im w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.10)), z tym że określenie:

1) „podatek” oznacza również zaliczkę na podatek, ratę podatku, a także opłaty, inne niepodatkowe należności budżetu państwa o podobnym charakterze daninowym oraz daninę solidarnościową, o której mowa w art. 30h ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;

2) „podatnik” oznacza również osobę zobowiązaną do uiszczenia opłat, niepodatkowych należności budżetu państwa o podobnym charakterze daninowym oraz daniny solidarnościowej, o której mowa w art. 30h ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.”.

Art. 26. [Ustawa o pomocy społecznej]
W ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 i 1693) po art. 115 dodaje się art. 115a w brzmieniu:

„Art. 115a. Zadania określone w ustawie mogą być finansowane ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. poz. 2192).”.

Art. 27. [Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy]
W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, 1149, 1544, 1629, 1669 i 2077) w art. 107:

1) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Poboru składek na Fundusz Pracy dokonuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych i przekazuje na rachunek bankowy Funduszu Pracy niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od ich rozliczenia.”;

2) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Koszty poboru składek na Fundusz Pracy obciążają ten fundusz i są potrącane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w wysokości 0,5% kwoty pobranych składek.”.

Art. 28. [Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych]
W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.11)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 47 w ust. 1a zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Świadczeniobiorcom do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, na podstawie zaświadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii, pediatrii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej, przysługuje prawo do wyrobów medycznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o refundacji, na zlecenie osoby uprawnionej, o której mowa w art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji, do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych określonego w tych przepisach, według wskazań medycznych bez uwzględnienia okresów użytkowania.”;

2) w art. 97 w ust. 3 w pkt 12 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 13 w brzmieniu:

„13) realizacja programów rządowych, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. poz. 2192) w zakresie wsparcia zdrowotnego osób niepełnosprawnych.”;

3) po art. 118 dodaje się art. 118a w brzmieniu:

„Art. 118a. Plan finansowy Funduszu nie obejmuje środków finansowych ujętych na wyodrębnionym rachunku Funduszu utworzonym na finansowanie zadań określonych odrębnymi przepisami.”;

4) w art. 131c w ust. 3 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) koszty realizacji programów rządowych, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w zakresie wsparcia zdrowotnego osób niepełnosprawnych.”.

Art. 29. [Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych]
W ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1458, 1669 i 1693) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 3 otrzymuje brzmienie:

„Art. 3. Przepisów ustawy, z zastrzeżeniem art. 16, nie stosuje się do określenia ustalenia, poboru lub wpłaty należności celnych i należności z tytułu podatków i opłat, o których mowa w art. 2 § 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.12)), stanowiących dochody budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, w tym odsetek za zwłokę, a także udzielania ulg i zwolnień w zakresie tych należności oraz dochodzenia należności z tytułu daniny solidarnościowej, o której mowa w art. 30h ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.13)).”;

2) w art. 14 w pkt 5 na końcu dodaje się przecinek i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) składek na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych”.

Art. 30. [Ustawa o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy]
W ustawie z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1433) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 29 uchyla się ust. 3;

2) w art. 30:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Poboru składek na Fundusz dokonuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych i przekazuje na rachunek bankowy Funduszu niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od ich rozliczenia.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Koszty poboru składek, o których mowa w ust. 1, obciążają rachunek bankowy Funduszu i są potrącane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w wysokości 0,5% kwoty pobranych składek.”.

Art. 31. [Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”]
W ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. poz. 1860 oraz z 2018 r. poz. 1076) w art. 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, o których mowa w ust. 2 pkt 2–4, stwierdza w zaświadczeniu lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej.”.

Art. 32. [Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych]
Tworzy się Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
Art. 33. [Zastosowanie przepisów ustaw zmienianych w art. 21 i art. 22]
1. Przepisy ustaw zmienianych w art. 21 i art. 22, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, mają zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

2. Obowiązki składania deklaracji o wysokości daniny solidarnościowej i wpłaty daniny solidarnościowej, o których mowa w art. 30h ust. 4 ustawy zmienianej w art. 21, podlegają wykonaniu po raz pierwszy w terminie do dnia 30 kwietnia 2020 r.

3. Przy ustalaniu wysokości podstawy obliczenia daniny solidarnościowej podlegającej zapłacie w terminie, o którym mowa w ust. 2, uwzględnia się dochody uzyskane od dnia 1 stycznia 2019 r. i kwoty pomniejszające te dochody zgodnie z art. 30h ust. 2 ustawy zmienianej w art. 21, wykazywane w:

1) rocznym obliczeniu podatku, o którym mowa w art. 34 ust. 7 ustawy zmienianej w art. 21,

2) zeznaniach wymienionych w art. 45 ust. 1, ust. 1a pkt 1 i 2 oraz ust. 1aa ustawy zmienianej w art. 21

– których termin złożenia upływa w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r.

Art. 34. [Roczny plan działania na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych na rok 2019]
Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego opracuje roczny plan działania na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych na rok 2019 i umieści go na swojej stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej do dnia 31 stycznia 2019 r.
Art. 35. [Przepis przejściowy]
Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie przepisów zmienianych w art. 23 pkt 1 stosuje się przepisy w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
Art. 36. [Skutki finansowe ustawy]
1. W latach 2019–2028 maksymalny limit wydatków będących skutkiem finansowym ustawy będzie wynosić łącznie 23 694 tys. zł, z tego:

1) w części 44 – Zabezpieczenie społeczne w:

a) 2019 r. – 750 tys. zł,

b) 2020 r. – 800 tys. zł,

c) 2021 r. – 800 tys. zł,

d) 2022 r. – 800 tys. zł,

e) 2023 r. – 800 tys. zł,

f) 2024 r. – 800 tys. zł,

g) 2025 r. – 800 tys. zł,

h) 2026 r. – 800 tys. zł,

i) 2027 r. – 800 tys. zł,

j) 2028 r. – 800 tys. zł;

2) w części 85 – Województwa w:

a) 2019 r. – 1488 tys. zł,

b) 2020 r. – 1584 tys. zł,

c) 2021 r. – 1584 tys. zł,

d) 2022 r. – 1584 tys. zł,

e) 2023 r. – 1584 tys. zł,

f) 2024 r. – 1584 tys. zł,

g) 2025 r. – 1584 tys. zł,

h) 2026 r. – 1584 tys. zł,

i) 2027 r. – 1584 tys. zł,

j) 2028 r. – 1584 tys. zł.

2. W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczeniem przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków zostanie zastosowany mechanizm korygujący, polegający na zmniejszeniu kosztów rzeczowych, związanych z obsługą realizacji zadań wynikających z ustawy.

3. Organem właściwym do monitorowania wykorzystania limitów wydatków jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

4. Organem właściwym do wdrożenia mechanizmu korygującego, o którym mowa w ust. 2, w zakresie części budżetowej 44 – Zabezpieczenie społeczne jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, a wojewodowie w zakresie części budżetowej 85 – Województwa.

Art. 37. [Wejście w życie]
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda


1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawę z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawę z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy, ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawę z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawę z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawę z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1540, 1552, 1629, 1669, 1693, 2073, 2126, 2159 i 2192.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 106, 138, 357, 398, 650, 697, 730, 771, 1076, 1544, 1577, 1613, 1629, 1669 i 2126.

4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 287 z 29.10.2013, str. 90, Dz. Urz. UE L 354 z 23.12.2016, str. 32 oraz Dz. Urz. UE L 42 z 18.02.2017, str. 43.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1356, 1479, 1564, 1590, 1592, 1648, 1722 i 2161.

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1540, 1552, 1629, 1669, 1693, 2073, 2126, 2159 i 2192.

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1540, 1552, 1629, 1669, 1693, 2073, 2126 i 2159.

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1162, 1291, 1629, 1669, 1693, 2073 i 2159.

9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 106, 138, 357, 398, 650, 697, 730, 771, 1076, 1544, 1577, 1613, 1629, 1669 i 2126.

10) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 650, 723, 771, 1000, 1039, 1075, 1499, 1540, 1544, 1629, 1693 i 2126.

11) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1515, 1532, 1544, 1552, 1669 i 1925.

12) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 650, 723, 771, 1000, 1039, 1075, 1499, 1540, 1544, 1629, 1693 i 2126.

13) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1540, 1552, 1629, 1669, 1693, 2073, 2126, 2159 i 2192.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA