| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 30 listopada 2018 r.

w sprawie czynności Krajowej Rady Komorniczej umożliwiających komornikom prowadzenie egzekucji na podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego oraz czynności komornika dokonywanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w postępowaniu egzekucyjnym

Na podstawie art. 203 ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. poz. 771, 1443, 1669 i 2244) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe czynności Krajowej Rady Komorniczej umożliwiające komornikom prowadzenie egzekucji na podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego;

2) szczegółowe czynności komornika w egzekucji prowadzonej na podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego;

3) sposób wykonywania czynności przy użyciu systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie egzekucyjne, zwanego dalej „systemem teleinformatycznym”.

§ 2. [Definicje]

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) dokumencie weryfikacyjnym – rozumie się przez to dokument elektroniczny pobrany przy użyciu systemu teleinformatycznego albo wydruk tego dokumentu zawierający treść tytułu egzekucyjnego oraz treść klauzuli wykonalności, umożliwiający weryfikację istnienia i treści tytułu wykonawczego;

2) odwzorowaniu cyfrowym – rozumie się przez to utrwalenie w dokumencie mającym postać elektroniczną treści pisma w postaci papierowej w sposób umożliwiający zapoznanie się z treścią tego pisma;

3) pomocniczym zbiorze dokumentów – rozumie się przez to urządzenie ewidencyjne, w którym składa się wszystkie pisma i dokumenty mające postać papierową.

Rozdział 2

Czynności Krajowej Rady Komorniczej umożliwiające komornikom prowadzenie egzekucji na podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego

§ 3. [Przekazywanie danych komornika]

1. Krajowa Rada Komornicza przekazuje sądom dane komornika umożliwiające udzielanie mu dostępu do systemu teleinformatycznego obsługującego elektroniczne postępowanie upominawcze w celu wykonywania czynności w tym systemie.

2. Komornik może samodzielnie lub za pośrednictwem Krajowej Rady Komorniczej dokonać zmiany danych umożliwiających wykonywanie czynności w systemie teleinformatycznym obsługującym elektroniczne postępowanie upominawcze po uzyskaniu przez niego po raz pierwszy możliwości wykonywania tych czynności.

§ 4. [Przekazywanie zmienionych danych komornika]

1. Krajowa Rada Komornicza niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia zawiadomienia przez komornika o zamiarze dokonania zmiany, o której mowa w § 3 ust. 2, przekazuje zmienione dane sądowi prowadzącemu elektroniczne postępowanie upominawcze.

2. W przypadku gdy Krajowa Rada Komornicza otrzymała wiadomość o uzyskaniu lub utracie możliwości wykonywania przez komornika czynności w systemie teleinformatycznym obsługującym elektroniczne postępowanie upominawcze, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania tej wiadomości, zawiadamia sądy o treści zmiany.

Rozdział 3

Czynności komornika w egzekucji prowadzonej na podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego

§ 5. [Czynności przy składaniu wniosku o wszczęcie egzekucji]

1. Jeżeli wniosek o wszczęcie egzekucji na podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego nie został złożony za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, komornik podejmuje następujące czynności:

1) w systemie teleinformatycznym podaje sygnaturę akt sprawy egzekucyjnej i dane dotyczące egzekwowanej wierzytelności;

2) w systemie teleinformatycznym sprawdza zgodność dokumentu weryfikacyjnego z elektronicznym tytułem wykonawczym.

2. W razie braku zgodności dokumentu weryfikacyjnego z elektronicznym tytułem wykonawczym komornik sporządza adnotację o następującej treści: „Komornik Sądowy (imię i nazwisko komornika) przy Sądzie Rejonowym w (oznaczenie sądu), Kancelaria Komornicza nr w (oznaczenie siedziby kancelarii i adresu kancelarii), po sprawdzeniu wydruku weryfikacyjnego w sprawie o sygnaturze akt sprawy egzekucyjnej (sygnatura akt), przeprowadzonym w dniu (data) o godzinie (godzina i minuta), stwierdza, że w systemie teleinformatycznym nie znajduje się elektroniczny tytuł wykonawczy o treści odpowiadającej wydrukowi. Niezgodność polega na (wskazać istotę niezgodności).”.

3. W przypadku zgodności dokumentu weryfikacyjnego z elektronicznym tytułem wykonawczym komornik sporządza adnotację o następującej treści: „Komornik Sądowy (imię i nazwisko komornika) przy Sądzie Rejonowym w (oznaczenie sądu), Kancelaria Komornicza nr w (oznaczenie siedziby kancelarii i adresu kancelarii), po sprawdzeniu wydruku weryfikacyjnego w sprawie o sygnaturze akt egzekucyjnych (sygnatura sprawy), przeprowadzonym w dniu (data) o godzinie (godzina i minuta), stwierdza, że w systemie teleinformatycznym znajduje się elektroniczny tytuł wykonawczy o treści odpowiadającej niniejszemu wydrukowi.”.

4. Komornik zamieszcza adnotację na dokumencie weryfikacyjnym i opatruje ją własnoręcznym czytelnym podpisem, pieczęcią urzędową komornika oraz datą, w której nazwa miesiąca jest wpisana słownie. W przypadku dokumentu weryfikacyjnego w postaci elektronicznej komornik dołącza do niego adnotację w postaci dokumentu elektronicznego oraz opatruje je łącznie kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Jeżeli dokument weryfikacyjny i adnotacja mają postać elektroniczną, okazanie tytułu wykonawczego polega na okazaniu tego dokumentu weryfikacyjnego i adnotacji w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią albo okazaniu wydruku dokumentu weryfikacyjnego i adnotacji.

§ 6. [Czynności przy składaniu wniosku o wszczęcie egzekucji za pośrednictwem systemu teleinformatycznego]

Jeżeli wniosek o wszczęcie egzekucji został złożony za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, komornik w elektronicznych aktach sprawy zamieszcza dokument weryfikacyjny w postaci elektronicznej wraz z adnotacją, o której mowa w § 5 ust. 2 albo 3.

§ 7. [Stwierdzenie zgodności z elektronicznym tytułem wykonawczym]

Po stwierdzeniu zgodności dokumentu weryfikacyjnego z elektronicznym tytułem wykonawczym komornik odnotowuje w systemie teleinformatycznym fakt prowadzenia egzekucji na podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego, a po ukończeniu postępowania egzekucyjnego – datę jego ukończenia i wynik egzekucji.

§ 8. [Nieprawidłowe działanie systemu teleinformatycznego]

Jeżeli czynności komornika w systemie teleinformatycznym nie zostały właściwie przeprowadzone z uwagi na nieprawidłowe działanie tego systemu, komornik dokumentuje przebieg czynności i stwierdzone nieprawidłowości funkcjonowania systemu, sporządzając notatkę urzędową o następującej treści: „Komornik Sądowy (imię i nazwisko komornika) przy Sądzie Rejonowym w (oznaczenie sądu), Kancelaria Komornicza nr w (oznaczenie siedziby kancelarii i adresu kancelarii), w dniu (data) o godzinie (godzina i minuta) stwierdza, że system teleinformatyczny nie działa prawidłowo. Nieprawidłowość działania tego systemu polega na (należy wskazać funkcjonalność, która nie działa prawidłowo pomimo prawidłowej obsługi systemu, ewentualnie wskazać czas trwania nieprawidłowości, liczbę prób podjętych w celu dokonania czynności oraz sposób zachowania się systemu), w związku z czym nie było możliwe dokonanie (wskazać czynność, której nie udało się dokonać).”. Notatkę urzędową sporządza się niezwłocznie po stwierdzeniu nieprawidłowego działania systemu. Notatka odpowiada wymogom, o których mowa w § 5 ust. 4.

§ 9. [Zgłoszenie nieprawidłowego działania systemu teleinformatycznego]

Komornik niezwłocznie zgłasza nieprawidłowość działania systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe prezesowi właściwego sądu, przesyłając notatkę, o której mowa w § 8.

§ 10. [Omyłkowe odnotowanie faktu prowadzenia egzekucji w systemie teleinformatycznym]

W razie omyłkowego odnotowania faktu prowadzenia egzekucji w systemie teleinformatycznym komornik dokumentuje stwierdzoną omyłkę, sporządzając notatkę urzędową o następującej treści: „Komornik Sądowy (imię i nazwisko komornika) przy Sądzie Rejonowym w (oznaczenie sądu), Kancelaria Komornicza nr w (oznaczenie siedziby kancelarii i adresu kancelarii), w dniu (data) o godzinie (godzina i minuta) stwierdza, że na skutek omyłki komornika w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe błędnie odnotowano fakt prowadzenia egzekucji w sprawie (oznaczyć wierzyciela oraz dłużnika) o sygnaturze akt egzekucyjnych (sygnatura akt). Omyłkowe odnotowanie nastąpiło z powodu (podać przyczynę omyłkowego wpisu, szczegółowo wskazując, w jakiej sprawie powinna być dokonana adnotacja).”. Notatkę sporządza się niezwłocznie po stwierdzeniu omyłkowego odnotowania. Notatka odpowiada wymogom, o których mowa w § 5 ust. 4.

§ 11. [Zgłoszenie omyłkowego odnotowania faktu prowadzenia egzekucji w systemie teleinformatycznym]

Komornik niezwłocznie zgłasza omyłkowe odnotowanie faktu prowadzenia egzekucji prezesowi właściwego sądu, przesyłając notatkę, o której mowa w § 10.

Rozdział 4

Sposób wykonywania czynności przy użyciu systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie egzekucyjne

§ 12. [Dokumenty w postaci papierowej]

1. Jeżeli pismo lub dokument są składane w postaci papierowej, sporządza się cyfrowe odwzorowanie pisma lub dokumentu i umieszcza się je w aktach sprawy.

2. Po sporządzeniu cyfrowego odwzorowania pismo lub dokument w postaci papierowej przechowuje się w pomocniczym zbiorze dokumentów.

3. Do udostępniania akt sprawy prowadzonych w systemie teleinformatycznym oraz pomocniczych zbiorów dokumentów stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące udostępniania akt spraw sądowych.

§ 13. [Dokumenty w postaci elektronicznej]

Postanowienia, zarządzenia i zawiadomienia sporządzone w postaci elektronicznej komornik opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przechowuje w systemie teleinformatycznym.

Rozdział 5

Przepis końcowy

§ 14. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.1)

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro


1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 września 2016 r. w sprawie czynności Krajowej Rady Komorniczej umożliwiających komornikom prowadzenie egzekucji na podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego oraz czynności komornika dokonywanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w postępowaniu egzekucyjnym (Dz. U. poz. 1417), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 300 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. poz. 771, 1443, 1669 i 2244).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dr Katarzyna Pfeifer - Chomiczewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »