REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2018 poz. 2479

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 21 grudnia 2018 r.

w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 11q ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa szczegółowy zakres elementów lokalnej dokumentacji cen transferowych i grupowej dokumentacji cen transferowych.

§ 2. [Lokalna dokumentacja cen transferowych]

Lokalna dokumentacja cen transferowych obejmuje:

1) w zakresie opisu podmiotu powiązanego, o którym mowa w art. 11q ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, zwanej dalej „ustawą”:

a) opis struktury zarządczej i schemat organizacyjny podmiotu powiązanego,

b) opis podstawowej działalności podmiotu powiązanego, w tym:

– wskazanie przedmiotu prowadzonej działalności,

– wskazanie rynków geograficznych, na których podmiot powiązany prowadzi działalność,

– opis branży i otoczenia rynkowego, w ramach których podmiot powiązany prowadzi działalność, ze wskazaniem wpływu warunków ekonomicznych i regulacyjnych oraz wskazaniem kluczowych konkurentów,

– opis strategii gospodarczej,

– informację o istotnych ekonomicznie funkcjach, aktywach lub ryzykach, mających wpływ na podmiot powiązany, które zostały przeniesione w roku obrotowym i w roku poprzedzającym rok obrotowy, jeżeli takie przeniesienie nastąpiło;

2) w zakresie opisu transakcji, w tym analizy funkcji, ryzyk i aktywów, o którym mowa w art. 11q ust. 1 pkt 2 ustawy:

a) przedmiot i rodzaj transakcji kontrolowanej,

b) informację o podmiotach powiązanych uczestniczących w dokonaniu transakcji kontrolowanej zawierającą:

– nazwę i siedzibę lub miejsce zarządu,

– numer identyfikacji podatkowej, a w przypadku jego braku – inny numer identyfikacyjny wraz z określeniem jego rodzaju,

– wskazanie przedmiotu podstawowej działalności,

– rodzaj powiązań występujących pomiędzy tymi podmiotami,

c) analizę funkcjonalną podmiotów powiązanych uczestniczących w dokonaniu transakcji kontrolowanej, z uwzględnieniem istotnych zmian w porównaniu do poprzedniego roku obrotowego, zawierającą opis:

– wykonywanych funkcji,

– ponoszonych ryzyk, w tym zdolności do ich ponoszenia,

– angażowanych aktywów,

d) sposób kalkulacji ceny transferowej, wraz z przyjętymi założeniami,

e) wartość transakcji kontrolowanej, określoną zgodnie z art. 11l ust. 2 ustawy, z podziałem na kontrahentów,

f) otrzymane lub przekazane płatności związane z transakcją kontrolowaną, w tym dokonane potrącenia wzajemnych wierzytelności,

g) umowy, porozumienia wewnątrzgrupowe lub inne dokumenty dotyczące transakcji kontrolowanej,

h) porozumienia lub interpretacje podatkowe dotyczące transakcji kontrolowanej, w tym uprzednie porozumienia cenowe, zawarte z administracjami podatkowymi państw innych niż Rzeczpospolita Polska lub wydane przez te administracje;

3) w zakresie analizy cen transferowych, o której mowa w art. 11q ust. 1 pkt 3 ustawy:

a) wskazanie metody, o której mowa w art. 11d ust. 1 i 2 ustawy, zastosowanej do weryfikacji ceny transferowej, wraz ze zwięzłym uzasadnieniem wyboru,

b) wskazanie strony lub transakcji podlegającej badaniu w ramach analizy cen transferowych, jeżeli wynika to z metody wskazanej zgodnie z lit. a, wraz z uzasadnieniem wyboru,

c) opis analizy porównawczej, o której mowa w art. 11q ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy, przeprowadzonej z wykorzystaniem metody wskazanej zgodnie z lit. a, zawierający:

– opis procesu wyszukiwania i doboru danych oraz wskazanie źródeł tych danych, wraz z uzasadnieniem doboru kryteriów wyszukiwania oraz istotnych założeń przyjętych na potrzeby dokonania tej analizy,

– dane porównawcze przedstawione w postaci elektronicznej umożliwiającej ich edycję, grupowanie, sortowanie i przeprowadzanie weryfikacji wykonanych obliczeń, w tym wskaźniki finansowe, przyjęte oraz odrzucone w ramach tej analizy, wraz z ich opisem, odnoszące się do transakcji zawieranych przez podmiot powiązany z podmiotem niepowiązanym (dane wewnętrzne) albo zawieranych pomiędzy podmiotami niepowiązanymi (dane zewnętrzne), jeżeli są dostępne,

– uzasadnienie powodów przyjęcia do tej analizy danych z wielu lat lub z jednego roku,

– uzasadnienie wyboru wskaźnika finansowego przyjętego do tej analizy, jeżeli został zastosowany,

– opis korekty porównywalności wraz z uzasadnieniem, jeżeli została zastosowana,

– wskazanie wyznaczonego w wyniku tej analizy punktu lub przedziału wraz z opisem miar statystycznych, jeżeli zostały zastosowane,

d) opis analizy zgodności, o której mowa w art. 11q ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy, jeżeli na podstawie art. 11q ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy nie jest sporządzany opis analizy porównawczej, przy czym w przypadku wskazania zgodnie z lit. a metody stanowiącej technikę wyceny opis tej analizy zawiera:

– uzasadnienie wyboru zastosowanej techniki wyceny,

– opis źródeł danych wykorzystanych do wyceny,

– opis oraz uzasadnienie założeń przyjętych do wyceny, w szczególności założeń do wskaźników stosowanych w wycenie oraz opis sposobu kalkulacji tych wskaźników,

– opis oraz uzasadnienie założeń przyjętych do prognoz, opis źródła wykorzystanych danych oraz wskazanie celu prognozy – w przypadku gdy zastosowanie techniki wyceny wymaga zastosowania prognozy,

– analizę wrażliwości wskazującą wpływ zmian poszczególnych założeń na wynik wyceny,

– uzasadnienie przyjętego punktu z przedziału wartości przedmiotu transakcji kontrolowanej,

e) odniesienie ceny transferowej do wyniku analiz, o których mowa w art. 11q ust. 1 pkt 3 ustawy, wraz z uzasadnieniem odchyleń, jeżeli wystąpiły;

4) w zakresie informacji finansowych, o których mowa w art. 11q ust. 1 pkt 4 ustawy:

a) zatwierdzone sprawozdanie finansowe dotyczące roku obrotowego sporządzone na podstawie przepisów o rachunkowości,

b) opis umożliwiający przyporządkowanie danych finansowych dotyczących transakcji kontrolowanej do pozycji sprawozdania finansowego, o którym mowa w lit. a, lub do innych informacji w nim zawartych.

§ 3. [Grupowa dokumentacja cen transferowych]

Grupowa dokumentacja cen transferowych obejmuje:

1) w zakresie opisu grupy kapitałowej, o którym mowa w art. 11q ust. 2 pkt 1 ustawy:

a) opis lub schemat struktury właścicielskiej grupy kapitałowej wraz z podaniem nazwy i siedziby lub miejsca zarządu podmiotów wchodzących w jej skład,

b) opis przedmiotu i zakresu działalności prowadzonej przez grupę kapitałową, zawierający:

– opis najistotniejszych czynników decydujących o przewadze konkurencyjnej i możliwościach rozwoju grupy kapitałowej,

– opis lub schemat łańcucha wartości dla pięciu najistotniejszych pod względem przychodów grup produktów lub usług oraz takich grup produktów lub usług, z których przychody stanowią powyżej 5% skonsolidowanych przychodów grupy kapitałowej, wraz ze wskazaniem głównych rynków geograficznych dla tych grup produktów lub usług,

– wyszczególnienie i zwięzły opis istotnych umów lub porozumień zawieranych między podmiotami powiązanymi grupy kapitałowej, w zakresie usług, innych niż usługi dotyczące badań i rozwoju, zawierający w szczególności opis zdolności głównych usługodawców do świadczenia istotnych usług wewnątrzgrupowych oraz informację w zakresie polityki cen transferowych grupy w odniesieniu do alokacji kosztów usług wewnątrzgrupowych i zasad ustalania cen za te usługi,

– zwięzły słowny opis analizy funkcjonalnej przedstawiający istotny udział podmiotów powiązanych w tworzeniu wartości w ramach grupy kapitałowej, w tym istotne funkcje pełnione przez te podmioty powiązane, ponoszone przez nie istotne ryzyka i angażowane istotne aktywa,

– informację o istotnych transakcjach restrukturyzacji oraz transakcjach związanych ze zmianami własnościowymi, w tym przejęciach, połączeniach i likwidacjach, przeprowadzonych w sprawozdawczym roku obrotowym grupy kapitałowej;

2) w zakresie opisu istotnych wartości niematerialnych i prawnych grupy kapitałowej, o którym mowa w art. 11q ust. 2 pkt 2 ustawy:

a) ogólny opis strategii grupy kapitałowej w zakresie tworzenia, rozwoju, własności oraz wykorzystania wartości niematerialnych i prawnych wraz z informacją o lokalizacji istotnych ośrodków badawczo-rozwojowych oraz lokalizacji ośrodków zarządzających funkcjami badawczo-rozwojowymi,

b) wykaz wartości niematerialnych i prawnych lub ich grup istotnych z punktu widzenia cen transferowych wraz ze wskazaniem podmiotów posiadających tytuły prawne do tych wartości,

c) wykaz istotnych umów lub porozumień zawartych pomiędzy podmiotami powiązanymi grupy kapitałowej dotyczących wartości niematerialnych i prawnych, w tym umów o podziale kosztów, umów o prowadzenie prac badawczo-rozwojowych i umów licencyjnych,

d) opis polityki cen transferowych grupy kapitałowej w zakresie działalności badawczo-rozwojowej oraz wartości niematerialnych i prawnych,

e) ogólny opis istotnych zmian w zakresie kontroli i własności wartości niematerialnych i prawnych oraz korzystania z tych wartości, wraz ze wskazaniem zaangażowanych podmiotów, ich siedziby lub miejsca zarządu oraz wypłaconego z tytułu tych zmian wynagrodzenia lub rekompensaty;

3) w zakresie opisu istotnych transakcji finansowych grupy kapitałowej, o którym mowa w art. 11q ust. 2 pkt 3 ustawy:

a) ogólny opis sposobu finansowania działalności grupy kapitałowej, w tym informacje o istotnych umowach dotyczących finansowania zawartych z podmiotami niepowiązanymi,

b) wskazanie podmiotów pełniących funkcje w zakresie centralnego finansowania w ramach grupy kapitałowej oraz ich siedziby i miejsca sprawowania faktycznego zarządu,

c) ogólny opis polityki cen transferowych w zakresie finansowania pomiędzy podmiotami powiązanymi;

4) w zakresie informacji finansowych i podatkowych grupy kapitałowej, o których mowa w art. 11q ust. 2 pkt 4 ustawy:

a) roczne skonsolidowane sprawozdanie grupy kapitałowej,

b) wykaz i zwięzły opis zawartych przez podmioty powiązane grupy kapitałowej jednostronnych uprzednich porozumień cenowych lub innych interpretacji podatkowych dotyczących przypisania dochodu pomiędzy państwami.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.3)

Minister Finansów: wz. T. Robaczyński


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1162, 1291, 1629, 1669, 1693, 2073, 2159, 2192, 2193, 2212, 2215, 2243, 2244, 2245 i 2429.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. poz. 1753), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193).

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA