REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2018 poz. 2547

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 31 grudnia 2018 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli celno-skarbowej niektórych wyrobów akcyzowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 90 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 508, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie kontroli celno-skarbowej niektórych wyrobów akcyzowych]

W rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie kontroli celno-skarbowej niektórych wyrobów akcyzowych (Dz. U. poz. 989) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w pkt 1:

a) w lit. b dodaje się tiret czwarte w brzmieniu:

„– płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich,”,

b) po lit. d dodaje się przecinek i dodaje się lit. e w brzmieniu:

„e) objętego zwolnieniem od podatku akcyzowego alkoholu etylowego skażonego mieszaniną alkoholu izopropylowego (propan-2-ol) i benzoesanu denatonium lub mieszaniną alkoholu tert-butylowego i benzoesanu denatonium, lub alkoholem izopropylowym, zawartego w wyrobach nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi bez względu na ich kod CN, zawierających w swoim składzie alkohol etylowy skażony o mocy objętościowej alkoholu etylowego powyżej 50%”;

2) w § 2 w pkt 3 wyrazy „dokumentu zastępującego e-AD lub dokumentu dostawy” zastępuje się wyrazami „dokumentu zastępującego e-AD, e-DD lub dokumentu zastępującego e-DD”;

3) w § 3:

a) w ust. 1 w pkt 2 skreśla się wyrazy „lit. a–d”,

b) w ust. 3 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) przyjmują, magazynują lub wydają alkohol etylowy skażony, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. e.”;

4) w § 4 w ust. 2 wyrazy „wyrobów energetycznych i wyrobów tytoniowych” zastępuje się wyrazami „wyrobów energetycznych, wyrobów tytoniowych, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich”;

5) w § 8 w ust. 2:

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Przepisu ust. 1 nie stosuje się do alkoholu etylowego:”,

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) skażonego zgodnie z § 7;”,

c) w pkt 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„magazynowanego przez:”,

d) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) magazynowanego przez podmioty zużywające alkohol etylowy w ilościach nieprzekraczających w ciągu roku 1000 dm3 alkoholu etylowego 100% vol. w stanie nieskażonym lub 3000 dm3 alkoholu etylowego 100% vol. w stanie skażonym;”,

e) dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) skażonego, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. e.”;

6) w § 19 w ust. 3 po wyrazach „jego wydania i zużycia” dodaje się wyrazy „oraz do alkoholu etylowego skażonego, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. e”;

7) w § 22 w ust. 2 w pkt 2 po wyrazach „do magazynu” dodaje się przecinek oraz wyrazy „a także datę i godzinę dodania napojów bezalkoholowych do piwa”;

8) w § 25:

a) w ust. 1 po wyrazach „wyroby tytoniowe” dodaje się przecinek oraz wyrazy „płyn do papierosów elektronicznych lub wyroby nowatorskie”,

b) w ust. 2 pkt 1–3 otrzymują brzmienie:

„1) określenie rodzaju wyrobów, o których mowa w ust. 1, w tym określenie rodzaju wyrobów tytoniowych, które będą produkowane;

2) datę i godzinę rozpoczęcia procesu wytwarzania oraz przekazania wyrobów tytoniowych, płynu do papierosów elektronicznych lub wyrobów nowatorskich do magazynu;

3) przewidywaną ilość wyrobów tytoniowych, płynu do papierosów elektronicznych lub wyrobów nowatorskich, które zostaną wyprodukowane.”,

c) w ust. 4 po wyrazach „wyrobów tytoniowych” dodaje się wyrazy „lub o przewidywanej ilości płynu do papierosów elektronicznych albo wyrobów nowatorskich”;

9) w § 31 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku, alkoholu etylowego skażonego, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. e, oraz wyrobów akcyzowych innych niż nieprzydatny do dalszego przerobu lub zużycia susz tytoniowy i nieprzydatne do spożycia, dalszego przerobu lub zużycia wyroby akcyzowe określone w § 1 pkt 1 lit. a–d, niszczenie tych wyrobów akcyzowych odbywa się bez obecności kontrolującego.”;

10) w § 34 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Jeżeli podczas przewozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przesyłki wyrobów akcyzowych, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a–c, zostaną uszkodzone naczynia, w których te wyroby są przewożone, lub środek transportu, którym są one przewożone, i zajdzie konieczność przelania ich do innych naczyń lub przeładunku, przewoźnik, podmiot wysyłający lub podmiot przyjmujący jest obowiązany niezwłocznie zgłosić to właściwemu naczelnikowi urzędu celno-skarbowego oraz odnotować w dokumentach, mających zastosowanie do przemieszczania wyrobów akcyzowych, o których mowa w przepisach ustawy lub innym dokumencie towarzyszącym przesyłce, datę i godzinę uszkodzenia lub stwierdzenia uszkodzenia naczyń lub środka transportu.”;

11) po § 35 dodaje się § 35a w brzmieniu:

„§ 35a. 1. W przypadku objęcia podmiotu, który przyjmuje, magazynuje lub wydaje alkohol etylowy skażony, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. e, kontrolą stałą, przyjęcie i wydanie przez ten podmiot alkoholu etylowego skażonego, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. e, odbywa się w obecności kontrolującego.

2. Podmiot objęty kontrolą stałą przyjmujący alkohol etylowy skażony, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. e, informuje komórkę kontroli o zamiarze przyjęcia przesyłki, podając rodzaj i ilość przyjmowanych wyrobów.

3. Podmiot objęty kontrolą stałą wydający alkohol etylowy skażony, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. e, przed dokonaniem wydania informuje komórkę kontroli, o zamiarze jego dokonania, podając rodzaj i ilość wydawanych wyrobów.”;

12) w § 36 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przy przemieszczaniu poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, na podstawie e-DD lub dokumentu zastępującego e-DD, wyrobów akcyzowych określonych w poz. 19–23 załącznika nr 2 do ustawy opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie do zużywającego podmiotu gospodarczego, przepisy § 30 ust. 1 i § 33 stosuje się odpowiednio.”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r., z wyjątkiem § 1 pkt 1 lit. a oraz pkt 4 i 8, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2020 r.

Minister Finansów: wz. L. Skiba


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 650, 723, 1000, 1039, 1499, 1544, 1577, 1654, 2193, 2245 i 2354.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA