REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2019 poz. 115

USTAWA

z dnia 6 grudnia 2018 r.

o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

Tekst pierwotny
Art. 1.
W ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 15 po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

"5a. Program, o którym mowa w ust. 5, podaje do publicznej wiadomości w terminie 7 dni od dnia powołania dyrektora instytucji kultury:

1) organizator na swojej stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej lub

2) instytucja kultury na swojej stronie internetowej.";

2) w art. 16:

a) po ust. 3c dodaje się ust. 3d i 3e w brzmieniu:

"3d. Organizator przed ogłoszeniem konkursu, o którym mowa w ust. 2, podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze ogłoszenia konkursu, zawierającą w szczególności termin rozpoczęcia i przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego.

3e. Uwzględniając formę organizacyjno-prawną, zakres działalności oraz aktualną sytuację instytucji kultury, której dotyczy konkurs, o którym mowa w ust. 2, organizator określa w ogłoszeniu o konkursie co najmniej:

1) nazwę, siedzibę i adres instytucji kultury;

2) opis kwalifikacji wymaganych od kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury;

3) określenie umiejętności i kompetencji, jakie ma posiadać kandydat na stanowisko dyrektora instytucji kultury, oraz zadań, jakie ma realizować dyrektor w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju instytucji kultury;

4) wymóg złożenia przez osoby przystępujące do konkursu programu realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju instytucji kultury;

5) wykaz dokumentów wymaganych od osób przystępujących do konkursu;

6) informację o sposobie udostępnienia przez organizatora dokumentów i informacji, dotyczących warunków organizacyjno-finansowych funkcjonowania instytucji kultury, w tym jej planów finansowych i rzeczowych na okresy po rozstrzygnięciu konkursu, jeżeli w danej instytucji kultury plan rzeczowy jest opracowywany, oraz inne ogólne informacje na temat działalności instytucji kultury;

7) miejsce i termin złożenia ofert, nie krótszy niż 30 dni od dnia podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o konkursie;

8) termin rozpatrzenia złożonych ofert.",

b) po ust. 5 dodaje się ust. 5a-5c w brzmieniu:

"5a. Komisja konkursowa, o której mowa w ust. 4:

1) ustala szczegółowe kryteria oceny uczestników konkursu, uwzględniając treść ogłoszenia o konkursie;

2) przeprowadza postępowanie konkursowe na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury, w tym:

a) ustala spełnienie warunków określonych w ogłoszeniu o konkursie przez jego uczestników lub stwierdza uchybienia lub braki w złożonych ofertach,

b) przeprowadza rozmowy z uczestnikami konkursu, w tym dotyczące złożonych przez nich programów realizacji zadań, o których mowa w ust. 3e pkt 4;

3) rozstrzyga konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury, sporządza z niego protokół końcowy i przekazuje organizatorowi wyniki konkursu wraz z jego dokumentacją.

5b. Obsługę komisji konkursowej, o której mowa w ust. 4, w tym niezbędne warunki organizacyjne i środki finansowe związane z przeprowadzeniem postępowania konkursowego na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury oraz działalnością komisji konkursowej, zapewnia organizator.

5c. Członkowi komisji konkursowej, o której mowa w ust. 4, zamieszkałemu poza miejscowością, w której odbywa się posiedzenie komisji konkursowej, niebędącemu pracownikiem podmiotu, którego jest przedstawicielem w komisji konkursowej, biorącemu udział w posiedzeniu komisji konkursowej organizator zwraca koszty podróży w wysokości i na warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.1)).",

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze rozporządzenia, w odniesieniu do konkursu, o którym mowa w ust. 2, sposób:

1) podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze ogłoszenia konkursu, w tym terminu i miejsca podania tej informacji do publicznej wiadomości,

2) ogłoszenia konkursu, w tym terminu i miejsca publikacji tego ogłoszenia,

3) przeprowadzania konkursu

- uwzględniając przyczyny ogłoszenia konkursu, konieczność zapewnienia powszechnego dostępu do informacji o zamiarze ogłoszenia konkursu, do ogłoszenia konkursu oraz do jego warunków, zapewnienie sposobu rzetelnej oceny uczestników konkursu oraz sprawnego przeprowadzenia procedury konkursowej.",

d) dodaje się ust. 7-13 w brzmieniu:

"7. Członkiem komisji konkursowej nie może być osoba:

1) przystępująca do konkursu;

2) w stosunku do której osoba przystępująca do konkursu jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej, krewnym lub powinowatym w linii bocznej do drugiego stopnia włącznie lub pozostaje w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to powodować uzasadnione wątpliwości co do jej obiektywizmu lub bezstronności.

8. Członek komisji konkursowej, po zapoznaniu się z ofertami, składa organizatorowi oświadczenie, że nie zachodzą wobec niego okoliczności, o których mowa w ust. 7.

9. Jeżeli okoliczności, o których mowa w ust. 7, zostaną ujawnione po rozpoczęciu pierwszego posiedzenia komisji konkursowej, organizator niezwłocznie wyznacza inną osobę z zachowaniem trybu właściwego dla powołania członka komisji konkursowej.

10. Jeżeli w ofercie zawierającej wszystkie informacje i dokumenty określone w ogłoszeniu o konkursie komisja konkursowa stwierdzi uchybienia lub braki, w szczególności dotyczące braku podpisu lub braku oznaczenia stron dokumentów, komisja wyznacza osobie, która złożyła ofertę, termin nie krótszy niż trzy dni robocze na usunięcie uchybień lub uzupełnienie braków pod rygorem odrzucenia oferty.

11. Konkurs pozostaje nierozstrzygnięty w razie stwierdzenia przez komisję konkursową, że żadna oferta nie spełnia warunków określonych w ogłoszeniu o konkursie lub że żaden z uczestników dopuszczonych do udziału w konkursie nie spełnia kryteriów oceny, o których mowa w ust. 5a pkt 1.

12. Organizator przedstawia kandydatowi wyłonionemu w konkursie, o którym mowa w ust. 2, warunki organizacyjno-finansowe instytucji kultury, określone z uwzględnieniem programu realizacji zadań, o którym mowa w ust. 3e pkt 4, oraz warunków organizacyjno-finansowych funkcjonowania instytucji kultury, o których mowa w ust. 3e pkt 6, w celu uzgodnienia treści umowy, o której mowa w art. 15 ust. 5.

13. W przypadku nierozstrzygnięcia konkursu, o którym mowa w ust. 2, albo jeżeli kandydat wyłoniony w tym konkursie nie zostanie powołany na stanowisko dyrektora instytucji kultury, organizator niezwłocznie ogłasza kolejny konkurs, chyba że wystąpi do ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o zgodę na powołanie dyrektora bez konkursu w trybie określonym w ust. 3-3c.".

Art. 2.
Do konkursów na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury ogłoszonych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.
Art. 3.
1. Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie oraz Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu, utworzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736 i 1669), mogą zostać przekształcone w państwowe instytucje kultury.

2. Przekształcenie, o którym mowa w ust. 1, następuje na wniosek dyrektora lub rady naukowej instytutu badawczego, o którym mowa w ust. 1.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera:

1) uzasadnienie celowości przekształcenia instytutu badawczego w państwową instytucję kultury;

2) informację na temat składników majątkowych przekształcanego instytutu badawczego, ze wskazaniem ich wartości bilansowej wynikającej ze sprawozdania za ostatni rok obrotowy;

3) informację na temat stanu zobowiązań instytutu badawczego;

4) analizę stanu kadrowego instytutu badawczego;

5) informację na temat badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych i sposobu ich zakończenia w związku z przekształceniem w państwową instytucję kultury.

4. Przed złożeniem wniosku, o którym mowa w ust. 2, wnioskodawca występuje do Rady Głównej Instytutów Badawczych o wyrażenie opinii w sprawie przekształcenia instytutu badawczego, o którym mowa w ust. 1, w państwową instytucję kultury. Rada Główna Instytutów Badawczych wyraża opinię w terminie 14 dni od dnia wystąpienia wnioskodawcy o jej wydanie.

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, wnioskodawca dołącza opinię, o której mowa w ust. 4.

6. Przekształcenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w drodze zarządzenia.

7. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 6, określa:

1) nazwę, siedzibę i numer identyfikacyjny REGON przekształcanego instytutu badawczego;

2) nazwę, siedzibę i przedmiot działania państwowej instytucji kultury utworzonej z przekształconego instytutu badawczego.

8. Organizatorem państwowej instytucji kultury utworzonej z przekształconego instytutu badawczego jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

9. Bilans zamknięcia przekształcanego instytutu badawczego staje się bilansem otwarcia państwowej instytucji kultury.

10. Pracownicy przekształcanego instytutu badawczego stają się pracownikami państwowej instytucji kultury na zasadach określonych w art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.2)).

11. Przekształcany instytut badawczy staje się państwową instytucją kultury z dniem dokonania wpisu państwowej instytucji kultury do rejestru instytucji kultury.

12. Sąd rejestrowy dokonuje z urzędu wykreślenia przekształcanego instytutu badawczego z Krajowego Rejestru Sądowego po przedłożeniu przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zarządzenia, o którym mowa w ust. 6, oraz odpisu wpisu państwowej instytucji kultury do rejestru instytucji kultury.

13. Instytucja kultury utworzona w trybie ust. 1-12 wstępuje we wszystkie stosunki prawne, których podmiotem była przekształcona instytucja, bez względu na charakter prawny tych stosunków, w szczególności pozostaje podmiotem zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane tej instytucji przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.

Art. 4.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 3, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1076, 1608, 1629, 2215, 2244, 2245, 2377 i 2432.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1076, 1608, 1629, 2215, 2244, 2245, 2377 i 2432.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-01-18
  • Data wejścia w życie: 2019-04-19
  • Data obowiązywania: 2019-04-19

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA