REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2019 poz. 202

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)

z dnia 22 stycznia 2019 r.

w sprawie współczynników kosztochłonności

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 367 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, 2024 i 2245) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Rozporządzenie określa:

1) współczynniki kosztochłonności prowadzenia:

a) kształcenia na studiach stacjonarnych w poszczególnych dyscyplinach naukowych lub dyscyplinach artystycznych, zwanych dalej „dyscyplinami”,

b) działalności naukowej w poszczególnych dyscyplinach;

2) sposób ustalania współczynników kosztochłonności prowadzenia kształcenia na studiach stacjonarnych dla poszczególnych kierunków, poziomów i profili.

§ 2. [Współczynniki kosztochłonności, o których mowa w § 1 pkt 1]

Współczynniki kosztochłonności, o których mowa w § 1 pkt 1:

1) lit. a – określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) lit. b – określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Współczynnik kosztochłonności prowadzenia kształcenia]

1. Współczynnik kosztochłonności prowadzenia kształcenia na studiach stacjonarnych dla kierunku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich, o profilu ogólnoakademickim ustala się na podstawie współczynnika kosztochłonności prowadzenia kształcenia na studiach stacjonarnych określonego dla dyscypliny, w ramach której będą uzyskiwane efekty uczenia się określone w programie studiów.

2. Współczynnik kosztochłonności prowadzenia kształcenia na studiach stacjonarnych dla kierunku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich, o profilu ogólnoakademickim, przyporządkowanego do więcej niż jednej dyscypliny, ustala się na podstawie współczynników kosztochłonności prowadzenia kształcenia na studiach stacjonarnych określonych dla każdej z dyscyplin, w ramach których będą uzyskiwane efekty uczenia się określone w programie studiów.

3. Do ustalenia współczynnika kosztochłonności dla kierunku studiów stacjonarnych, o którym mowa w ust. 2, stosuje się średnią ważoną udziałów poszczególnych dyscyplin, w ramach których będą uzyskiwane efekty uczenia się określone w programie studiów. Obliczoną wartość zaokrągla się w dół do jednego miejsca po przecinku.

§ 4. [Odpowiednie stosowanie przepisu § 3]

Do ustalenia współczynnika kosztochłonności prowadzenia kształcenia na studiach stacjonarnych dla kierunku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich, o profilu praktycznym, przepis § 3 stosuje się odpowiednio, z tym że obliczoną wartość podwyższa się o 0,5.

§ 5. [Zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on]

Współczynniki kosztochłonności prowadzenia kształcenia na studiach stacjonarnych dla poszczególnych kierunków, poziomów i profili ustala się na podstawie danych zawartych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, o którym mowa w art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

§ 6. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: J. Gowin


1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 2317 oraz z 2018 r. poz. 1998).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone:

1) w zakresie określenia współczynników kosztochłonności prowadzenia kształcenia na studiach stacjonarnych w poszczególnych dyscyplinach naukowych lub dyscyplinach artystycznych oraz sposobu ich ustalania dla poszczególnych kierunków, poziomów i profili - rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie sposobu i trybu ustalania wskaźników kosztochłonności dla poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz obszarów kształcenia, a także dla stacjonarnych studiów doktoranckich (Dz. U. z 2015 r. poz. 998), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 349 pkt 7 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 39);

2) w zakresie określenia współczynników kosztochłonności prowadzenia działalności naukowej w poszczególnych dyscyplinach naukowych lub dyscyplinach artystycznych - rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2015 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. poz. 1443 oraz z 2017 r. poz. 1495), które utraciło moc z dniem 1 października 2018 r. na podstawie art. 169 pkt 4 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Załącznik 1. [WSPÓŁCZYNNIKI KOSZTOCHŁONNOŚCI PROWADZENIA KSZTAŁCENIA NA STUDIACH STACJONARNYCH W POSZCZEGÓLNYCH DYSCYPLINACH NAUKOWYCH LUB DYSCYPLINACH ARTYSTYCZNYCH]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 22 stycznia 2019 r. (poz. 202)

Załącznik nr 1

WSPÓŁCZYNNIKI KOSZTOCHŁONNOŚCI PROWADZENIA KSZTAŁCENIA NA STUDIACH STACJONARNYCH W POSZCZEGÓLNYCH DYSCYPLINACH NAUKOWYCH LUB DYSCYPLINACH ARTYSTYCZNYCH

Lp.

Dyscyplina naukowa/artystyczna

Współczynnik kosztochłonności

1

Archeologia

2,0

2

Architektura i urbanistyka

2,0

3

Astronomia

2,0

4

Automatyka, elektronika i elektrotechnika

2,5

5

Ekonomia i finanse

1,5

6

Filozofia

1,0

7

Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

1,5

8

Historia

1,0

9

Informatyka

1,5

10

Informatyka techniczna i telekomunikacja

2,5

11

Inżynieria biomedyczna

2,5

12

Inżynieria chemiczna

2,5

13

Inżynieria lądowa i transport

2,5

14

Inżynieria materiałowa

2,5

15

Inżynieria mechaniczna

2,5

16

Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

2,5

17

Językoznawstwo

1,0

18

Literaturoznawstwo

1,0

19

Matematyka

1,5

20

Nauki biologiczne

2,5

21

Nauki chemiczne

2,5

22

Nauki farmaceutyczne

3,5

23

Nauki fizyczne

2,5

24

Nauki leśne

2,0

25

Nauki medyczne

4,0

26

Nauki o bezpieczeństwie

1,5

27

Nauki o komunikacji społecznej i mediach

1,5

28

Nauki o kulturze fizycznej

3,5

29

Nauki o kulturze i religii

1,5

30

Nauki o polityce i administracji

1,5

31

Nauki o sztuce

2,0

32

Nauki o zarządzaniu i jakości

1,5

33

Nauki o zdrowiu

3,5

34

Nauki o Ziemi i środowisku

2,5

35

Nauki prawne

1,0

36

Nauki socjologiczne

1,5

37

Nauki teologiczne

1,0

38

Pedagogika

1,5

39

Prawo kanoniczne

1,0

40

Psychologia

1,5

41

Rolnictwo i ogrodnictwo

2,0

42

Sztuki filmowe i teatralne

3,5

43

Sztuki muzyczne

3,0

44

Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

2,5

45

Technologia żywności i żywienia

2,0

46

Weterynaria

3,5

47

Zootechnika i rybactwo

2,5

 

Załącznik 2. [WSPÓŁCZYNNIKI KOSZTOCHŁONNOŚCI PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ W POSZCZEGÓLNYCH DYSCYPLINACH NAUKOWYCH LUB DYSCYPLINACH ARTYSTYCZNYCH]

Załącznik nr 2

WSPÓŁCZYNNIKI KOSZTOCHŁONNOŚCI PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ W POSZCZEGÓLNYCH DYSCYPLINACH NAUKOWYCH LUB DYSCYPLINACH ARTYSTYCZNYCH

Lp.

Dyscyplina naukowa/artystyczna

Współczynnik kosztochłonności

1

Archeologia

2,5

2

Architektura i urbanistyka

2,5

3

Astronomia

3,5

4

Automatyka, elektronika i elektrotechnika

4,0

5

Ekonomia i finanse

1,0

6

Filozofia

1,0

7

Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

2,0

8

Historia

1,5

9

Informatyka

3,0

10

Informatyka techniczna i telekomunikacja

4,0

11

Inżynieria biomedyczna

4,0

12

Inżynieria chemiczna

3,5

13

Inżynieria lądowa i transport

3,5

14

Inżynieria materiałowa

4,0

15

Inżynieria mechaniczna

4,0

16

Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

4,0

17

Językoznawstwo

1,0

18

Literaturoznawstwo

1,0

19

Matematyka

2,0

20

Nauki biologiczne

3,5

21

Nauki chemiczne

3,5

22

Nauki farmaceutyczne

3,5

23

Nauki fizyczne

3,5

24

Nauki leśne

3,0

25

Nauki medyczne

3,5

26

Nauki o bezpieczeństwie

1,0

27

Nauki o komunikacji społecznej i mediach

1,0

28

Nauki o kulturze fizycznej

2,0

29

Nauki o kulturze i religii

1,5

30

Nauki o polityce i administracji

1,5

31

Nauki o sztuce

2,0

32

Nauki o zarządzaniu i jakości

2,0

33

Nauki o zdrowiu

2,0

34

Nauki o Ziemi i środowisku

3,5

35

Nauki prawne

1,0

36

Nauki socjologiczne

1,5

37

Nauki teologiczne

1,0

38

Pedagogika

1,0

39

Prawo kanoniczne

1,0

40

Psychologia

2,0

41

Rolnictwo i ogrodnictwo

3,0

42

Sztuki filmowe i teatralne

2,0

43

Sztuki muzyczne

2,0

44

Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

2,0

45

Technologia żywności i żywienia

3,0

46

Weterynaria

3,5

47

Zootechnika i rybactwo

3,5

 

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA