| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 18 stycznia 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1459, 1669, 2182 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 55) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony]

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony (Dz. U. poz. 1090 oraz z 2017 r. poz. 42) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) obiektów, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 138, z późn. zm.1));”;

2) w § 2:

a) pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) obiekty, w których produkuje się, remontuje i magazynuje uzbrojenie, sprzęt wojskowy oraz środki bojowe, a także obiekty, w których są prowadzone prace naukowo-badawcze lub konstruktorskie w zakresie produkcji na potrzeby bezpieczeństwa lub obronności państwa;

2) magazyny, w których są przechowywane rezerwy strategiczne; magazyny ropy naftowej i paliw o pojemności powyżej 100 tys. m3, w których są przechowywane zapasy interwencyjne; magazyny, w których są przechowywane zapasy obowiązkowe gazu ziemnego; kluczowe elementy infrastruktury przesyłowej ropy naftowej, paliw i gazu ziemnego oraz instalacje skroplonego gazu ziemnego, a także dyspozycje mocy, stacje elektroenergetyczne o strategicznym znaczeniu dla krajowego systemu elektroenergetycznego;”,

b) w pkt 11 skreśla się wyrazy „budynki mieszkalne lub”,

c) pkt 23 otrzymuje brzmienie:

„23) elektrownie i elektrociepłownie zawodowe, z wyjątkiem elektrowni jądrowych, których produkcja energii jest przekazywana do wspólnej sieci elektroenergetycznej, stacje elektroenergetyczne należące do operatorów systemów dystrybucyjnych;”;

3) w § 4b dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. W przypadku zmiany właściwości organu w stosunku do obiektu ujętego w wykazie organ dotychczas właściwy w sprawach ochrony obiektu:

1) informuje Ministra Obrony Narodowej o:

a) utracie właściwości w stosunku do obiektu,

b) nazwie organu, w którego właściwości będzie znajdował się obiekt;

2) przekazuje organowi, w którego właściwości będzie znajdował się obiekt, informację, która zawiera:

a) nazwę obiektu,

b) adres obiektu,

c) kategorię obiektu,

d) dotychczasowy numer obiektu w wykazie,

e) podstawę prawną zmiany właściwości organu w stosunku do obiektu.

4. W przypadku zmiany właściwości organu w stosunku do obiektu ujętego w wykazie organ, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, przekazuje Ministrowi Obrony Narodowej informację, która zawiera:

1) nazwę organu, w którego właściwości dotychczas znajdował się obiekt;

2) nazwę organu, w którego właściwości będzie znajdował się obiekt;

3) nazwę obiektu;

4) adres obiektu;

5) kategorię obiektu;

6) dotychczasowy numer obiektu w wykazie;

7) podstawę prawną zmiany właściwości organów w stosunku do obiektu;

8) adnotację o uzgodnieniu przejęcia obiektu od organu, w którego właściwości dotychczas znajdował się obiekt.”;

4) w § 5 w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) działania obronne prowadzone przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, obejmujące w szczególności rozbudowę inżynieryjną terenu na podejściach i wewnątrz bronionego obiektu, system ognia broni palnej, powszechną obronę przeciwlotniczą oraz ochronę przed skażeniami.”;

5) w § 7:

a) w ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) organizowanie i prowadzenie, wspólnie z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, szkolenia w zakresie szczególnej ochrony obiektów kategorii I dla osób odpowiedzialnych za realizację zadań w tym obszarze;”,

b) w ust. 3 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) organizowanie i prowadzenie, wspólnie z Ministrem Obrony Narodowej, szkolenia w zakresie szczególnej ochrony obiektów kategorii II dla osób odpowiedzialnych za realizację zadań w tym obszarze;”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 650, 730, 1544, 1562, 1669, 2245 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 125.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Agata Koschel-Sturzbecher

Adwokat, publicystka i szkoleniowiec.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »