reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 11 lutego 2019 r.

w sprawie szczegółowego wykazu polskich kosztów kwalifikowalnych, parametrów utworów audiowizualnych oraz dokumentów związanych z przyznawaniem wsparcia finansowego na produkcję audiowizualną przez Polski Instytut Sztuki Filmowej

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 50) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy wykaz kosztów mogących stanowić polskie koszty kwalifikowalne oraz szczegółowy wykaz kosztów wyłączonych z kwalifikowania jako polskie koszty kwalifikowalne;

2) minimalne planowane czasy trwania utworów audiowizualnych oraz minimalne wartości polskich kosztów kwalifikowalnych uprawniających do wnioskowania o wsparcie finansowe – osobno dla poszczególnych rodzajów utworów audiowizualnych;

3) wzór wniosku o wydanie certyfikatu potwierdzającego spełnienie kryteriów testu kwalifikacyjnego;

4) wzór wniosku o wsparcie finansowe na produkcję audiowizualną albo świadczenie usługi na rzecz produkcji audiowizualnej utworów audiowizualnych;

5) wzór testu kwalifikacyjnego wraz ze szczegółowymi kryteriami testu kwalifikacyjnego i odpowiadającą im punktacją;

6) wzór raportu końcowego z prac objętych wsparciem finansowym na produkcję audiowizualną albo świadczenie usług na rzecz produkcji audiowizualnej.

§ 2. [Wsparcie finansowe na produkcję audiowizualną]

1. Wsparcie finansowe przyznaje się na produkcję audiowizualną następujących utworów audiowizualnych:

1) filmu fabularnego o metrażu nie krótszym niż 70 minut, którego wartość polskich kosztów kwalifikowalnych przekracza kwotę 4 000 000 zł w ramach budżetu produkcji audiowizualnej;

2) filmu dokumentalnego o metrażu nie krótszym niż 40 minut, którego wartość polskich kosztów kwalifikowalnych przekracza kwotę 300 000 zł w ramach budżetu produkcji audiowizualnej;

3) filmu animowanego o metrażu nie krótszym niż 60 minut, którego wartość polskich kosztów kwalifikowalnych przekracza kwotę 1 000 000 zł w ramach budżetu produkcji audiowizualnej;

4) serialu fabularnego o metrażu każdego z odcinków nie krótszym niż 40 minut, którego średnia wartość polskich kosztów kwalifikowalnych przekracza kwotę 1 000 000 zł w ramach budżetu odcinka sezonu serialu;

5) serialu dokumentalnego o metrażu sezonu nie krótszym niż 150 minut, którego łączna wartość polskich kosztów kwalifikowalnych w ramach sezonu przekracza kwotę 1 000 000 zł;

6) serialu animowanego mającego co najmniej 10 odcinków, o metrażu sezonu nie krótszym niż 50 minut, którego łączna wartość polskich kosztów kwalifikowalnych w ramach sezonu przekracza kwotę 1 000 000 zł.

2. Wsparcie finansowe przyznaje się na świadczenie usług na rzecz produkcji audiowizualnej w przypadku:

1) filmu fabularnego o metrażu nie krótszym niż 70 minut, którego wartość polskich kosztów kwalifikowalnych świadczonych usług przekracza kwotę 1 000 000 zł;

2) filmu dokumentalnego o metrażu nie krótszym niż 40 minut, którego wartość polskich kosztów kwalifikowalnych świadczonych usług przekracza kwotę 300 000 zł;

3) filmu animowanego o metrażu nie krótszym niż 60 minut, którego wartość polskich kosztów kwalifikowalnych świadczonych usług przekracza kwotę 500 000 zł;

4) serialu fabularnego o metrażu każdego z odcinków nie krótszym niż 40 minut, którego wartość polskich kosztów kwalifikowalnych świadczonych usług w ramach sezonu przekracza kwotę 1 000 000 zł;

5) serialu dokumentalnego o metrażu nie krótszym niż 150 minut, którego łączna wartość polskich kosztów kwalifikowalnych świadczonych usług w ramach sezonu przekracza kwotę 300 000 zł;

6) serialu animowanego mającego co najmniej 10 odcinków, o metrażu sezonu nie krótszym niż 50 minut, którego łączna wartość polskich kosztów kwalifikowalnych świadczonych usług w ramach sezonu przekracza kwotę 500 000 zł.

§ 3. [Szczegółowy wykaz kosztów mogących stanowić polskie koszty kwalifikowalne oraz szczegółowy wykaz kosztów wyłączonych z kwalifikowania jako polskie koszty kwalifikowalne]

Szczegółowy wykaz kosztów mogących stanowić polskie koszty kwalifikowalne oraz szczegółowy wykaz kosztów wyłączonych z kwalifikowania jako polskie koszty kwalifikowalne określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 4. [Wzór wniosku o wydanie certyfikatu potwierdzającego spełnienie kryteriów testu kwalifikacyjnego]

1. Wzór wniosku o wydanie certyfikatu potwierdzającego spełnienie kryteriów testu kwalifikacyjnego określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. Wzór wniosku o wsparcie finansowe na produkcję audiowizualną albo świadczenie usługi na rzecz produkcji audiowizualnej utworów audiowizualnych określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 5. [Minimalna liczba punktów koniecznych do uzyskania wsparcia finansowego]

1. Minimalna liczba punktów koniecznych do uzyskania wsparcia finansowego wynosi 23.

2. Wzór testu kwalifikacyjnego wraz ze szczegółowymi kryteriami testu kwalifikacyjnego i odpowiadającą im punktacją określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 6. [Wzór raportu końcowego z prac objętych wsparciem finansowym na produkcję audiowizualną albo świadczenie usług na rzecz produkcji audiowizualnej]

Wzór raportu końcowego z prac objętych wsparciem finansowym na produkcję audiowizualną albo świadczenie usług na rzecz produkcji audiowizualnej określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 7. [Wnioski, na podstawie których przyznaje się wsparcie finansowe na produkcję audiowizualną utworu audiowizualnego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1]

Wsparcie finansowe na produkcję audiowizualną utworu audiowizualnego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, przyznaje się w przypadku wniosku złożonego w:

1) 2019 r., gdy wartość polskich kosztów kwalifikowalnych tego utworu przekracza kwotę 2 500 000 zł w ramach budżetu produkcji audiowizualnej;

2) 2020 r., gdy wartość polskich kosztów kwalifikowalnych tego utworu przekracza kwotę 3 000 000 zł w ramach budżetu produkcji audiowizualnej.

§ 8. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: P. Gliński


1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 2321).

Załącznik 1. [SZCZEGÓŁOWY WYKAZ KOSZTÓW MOGĄCYCH STANOWIĆ POLSKIE KOSZTY KWALIFIKOWALNE ORAZ SZCZEGÓŁOWY WYKAZ KOSZTÓW WYŁĄCZONYCH Z KWALIFIKOWANIA JAKO POLSKIE KOSZTY KWALIFIKOWALNE]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 11 lutego 2019 r. (poz. 309)

Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ KOSZTÓW MOGĄCYCH STANOWIĆ POLSKIE KOSZTY KWALIFIKOWALNE ORAZ SZCZEGÓŁOWY WYKAZ KOSZTÓW WYŁĄCZONYCH Z KWALIFIKOWANIA JAKO POLSKIE KOSZTY KWALIFIKOWALNE

1. Polskie koszty kwalifikowalne obejmują uzasadnione i niezbędne dla produkcji audiowizualnej koszty:

1) przygotowania do produkcji powstałe w ramach poszukiwania pozastudyjnych lokalizacji produkcji audiowizualnej, obejmujące koszty:

a) wynagrodzeń osób zaangażowanych w przygotowanie do produkcji, w tym koszty nabycia praw autorskich,

b) pozwoleń na realizację zdjęć,

c) przygotowania materiałów wizualnych oraz dokumentacji obiektów służących produkcji audiowizualnej (w szczególności fotografii, prezentacji drukowanych i multimedialnych, druku materiałów, projektów plastycznych oraz testów związanych z produkcją animacji),

d) najmu sprzętu służącego przygotowaniu materiałów wizualnych,

e) poszukiwania lokalizacji produkcji animacji,

f) tłumaczeń dokumentów i materiałów związanych z poszukiwaniem lokalizacji produkcji audiowizualnej;

2) realizacji produkcji audiowizualnej, w tym koszty:

a) scenografii i kostiumów, obejmujące koszty:

– tworzenia, adaptacji lub najmu scenografii,

– tworzenia, utrzymania, najmu rekwizytów lub zakupu rekwizytów, które zostały zużyte w toku produkcji,

– tworzenia, utrzymania, najmu kostiumów lub zakupu kostiumów, które zostały zużyte w toku produkcji,

– najmu studia filmowego lub hali zdjęciowej,

– najmu lokacji filmowych (obiektów zdjęciowych),

– przygotowania plenerów,

– najmu zwierząt,

– najmu pojazdów,

– najmu broni,

– najmu urządzeń na planie lub w studio, takich jak: przyczepy dla ekipy, mobilne kuchnie, generatory prądotwórcze,

– najmu pomieszczeń scenograficznych, w tym rekwizytorni, magazynów, składów,

– zabezpieczenia planu, w tym koszty pojazdów służb odpowiedzialnych za zachowanie bezpieczeństwa, karetek pogotowia, pojazdów straży pożarnej,

– związane z efektami wizualnymi, modelowaniem postaci, tworzeniem scenografii i tła w animacji, w tym koszty usług oraz koszty wynajęcia lub zakupu materiałów eksploatacyjnych na potrzeby utworów audiowizualnych,

– efektów specjalnych na planie, materiałów eksploatacyjnych, broni filmowej,

– charakteryzacji, makijażu, fryzjerskie,

– techniczne związane z archiwizacją materiałów filmowych,

– związane z montażem filmów na planie,

– związane z korekcją barwną obrazu,

b) pozyskania sprzętu technicznego służącego do produkcji audiowizualnej, obejmujące koszty:

– najmu sprzętu oświetleniowego, w tym podnośników, wież, oraz najmu lub zakupu materiałów eksploatacyjnych,

– najmu agregatów oraz zakupu paliwa do agregatów,

– najmu kamery, sprzętu do kamery, innego sprzętu służącego rejestracji obrazu audiowizualnego oraz najmu lub zakupu materiałów eksploatacyjnych,

– najmu osprzętu kamerowego (gripa) oraz najmu lub zakupu materiałów eksploatacyjnych,

– najmu sprzętu dźwiękowego oraz najmu lub zakupu materiałów eksploatacyjnych,

– zakupu nośników obrazu i dźwięku,

– najmu sprzętu komputerowego do tworzenia animacji,

– najmu mocy obliczeniowej do tworzenia animacji,

– umowy cywilnoprawnej umożliwiającej korzystanie przez czas oznaczony z oprogramowania do tworzenia animacji lub efektów specjalnych,

c) pozostałe koszty realizacji produkcji audiowizualnej, obejmujące koszty:

– nabycia praw do scenariusza oraz praw do adaptacji umożliwiających realizację produkcji audiowizualnej,

– prac literackich i plastycznych związanych z rozwojem i realizacją utworu audiowizualnego, w tym koszty nabycia praw autorskich,

– biurowe i administracyjne poniesione w miejscu produkcji innym niż stała siedziba lub w innym miejscu prowadzenia działalności przez wnioskodawcę, takim jak plan filmowy lub lokacje, w tym koszty:

– – najmu przestrzeni biurowej, magazynowej oraz mebli,

– – najmu sprzętu biurowego, w szczególności telefonu, faksu, komputera, fotokopiarki,

– – artykułów biurowych i papierniczych,

– – umowy cywilnoprawnej umożliwiającej korzystanie przez czas oznaczony z oprogramowania do zarządzania procesami produkcji animacji,

– – użytkowania elektryczności, wody, gazu, telefonu, internetu,

– – usług pocztowych i kurierskich,

– ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej wszystkich członków ekipy,

– łączności na planie,

– zabezpieczenia planu filmowego i zabezpieczenia medycznego,

– cła,

– tłumaczeń dokumentów i materiałów niezbędnych do realizacji produkcji audiowizualnej,

– obsługi i usług prawnych oraz innych usług konsultacyjnych i audytorskich, usług księgowych, realizowanych w związku z realizacją produkcji audiowizualnej przez podmioty mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w wysokości nieprzekraczającej łącznie 3% budżetu prac objętych wsparciem finansowym,

– usług bankowych związanych z prowadzeniem rachunku powierniczego związanego z przyznaniem wsparcia finansowego;

3) związane z podróżami, zakwaterowaniem, wyżywieniem w czasie przygotowania do produkcji audiowizualnej, realizacji produkcji audiowizualnej oraz postprodukcji, obejmujące koszty:

a) transportu, w tym najmu samochodów i wszystkich innych pojazdów niezbędnych do realizacji prac objętych wsparciem finansowym na produkcję audiowizualną albo świadczenie usługi na rzecz produkcji audiowizualnej utworów audiowizualnych, koszty paliwa, opłaty drogowe,

b) przejazdów w klasie ekonomicznej, tylko w sytuacji, w której Rzeczpospolita Polska jest miejscem początkowym lub końcowym przejazdu, oraz parkingów przy obiektach zdjęciowych,

c) zakwaterowania dla ekipy zaangażowanej w produkcję utworu audiowizualnego w okresie przygotowania produkcji, okresie zdjęciowym oraz okresie postprodukcji,

d) posiłków;

4) montażu i postprodukcji, obejmującej koszty:

a) opracowania materiału zdjęciowego,

b) montażu obrazu, dźwięku, muzyki, synchronizacji dźwięku z obrazem,

c) usług związanych z jakością obrazu,

d) udźwiękowienia, nagrania dźwięku lub muzyki,

e) dubbingu, napisów, postsynchronizacji i automatycznego podkładania dialogów i efektów dźwiękowych,

f) najmu sprzętu do montażu obrazu i postprodukcji dźwięku, najmu montażowni obrazu i dźwięku,

g) najmu sprzętu na potrzeby tworzenia animacji, compositingu oraz renderingu,

h) przygotowania taśmy filmowej,

i) umów cywilnoprawnych na czas oznaczony, uprawniających do korzystania z oprogramowania komputerowego niezbędnego do wykonania postprodukcji, w tym montażu, efektów wizualnych lub dźwiękowych lub animacji, do danego projektu na czas określony zgodnie z harmonogramem,

j) najmu studia nagraniowego,

k) zakupu nośników cyfrowych,

l) audytu postprodukcji,

m) przygotowania materiałów wyjściowych,

n) przygotowania materiałów i kopii archiwizacyjnych,

o) wykonania kopii wzorcowej,

p) zgrania filmu;

5) produkcji animacji i efektów specjalnych, obejmujące koszty:

a) rozpoznania graficznego,

b) opracowania projektu,

c) wykonania folderu projektu animacji w formie prezentacji,

d) wykonania w obrębie animacji 2D lub 3D procesów niezbędnych do wykonania animacji,

e) wykonania projektów: postaci, dekoracji, rekwizytów, użytkowych,

f) wykonania scenopisu opisowego i obrazowego, wykonania animatiku,

g) opracowania modeli postaci do animacji,

h) wykonania projektów animacji,

i) wykonania testów animacji, wykonania animacji 2D lub 3D lub animacji lalkowej, poklatkowej oraz kombinowanej,

j) materiałów i narzędzi służących do produkcji animacji eksperymentalnej, kombinowanej lub lalkowej, wykonania efektów specjalnych (animacja efektów 2D lub 3D),

k) materiałów składowych do budowy lalek na potrzeby animacji lalkowej lub poklatkowej,

l) malowania animacji i dekoracji,

m) obróbki komputerowej animacji i dekoracji,

n) renderowania animacji,

o) wykonania korekcji barwnej obrazu,

p) wykonania compositingu,

q) montażu obrazu,

r) audytu produkcji;

6) honorariów, wynagrodzeń i innych świadczeń, w tym świadczeń podmiotów pośredniczących (włącznie z podatkami dochodowymi oraz składkami na ubezpieczenia społeczne) stanowiących udokumentowane koszty pracy związanej z zaangażowaniem osób do utworu audiowizualnego:

a) w przypadku filmu fabularnego lub dokumentalnego albo serialu fabularnego lub dokumentalnego:

– aktorów, w tym obsady głównej, obsady drugoplanowej, epizodystów, kaskaderów, dublerów, statystów,

– scenarzysty albo scenarzystów,

– reżysera, II reżysera, asystenta reżysera, reżysera obsady, klapsera,

– producenta wykonawczego, asystenta produkcji, kierownika produkcji, II kierownika produkcji, asystenta kierownika produkcji, kierownika postprodukcji, kierownika planu, asystenta kierownika planu, sekretarza planu, dyżurnego planu, administratora oraz osób realizujących usługi księgowe, jeżeli dotyczą danej produkcji audiowizualnej,

– osób zaangażowanych w pionie scenograficznym, w tym zaangażowanych do realizacji prac związanych z projektowaniem, produkcją, budową scenografii, najmem lub produkcją rekwizytów, obsługą studia: w tym scenografa, II scenografa, asystentów scenografa, kierownika budowy dekoracji, dekoratora wnętrz, głównego rekwizytora, rekwizytora, pomocników rekwizytora, koordynatora efektów specjalnych, pirotechników, dyżurnego scenograficznego, dyżurnego planu,

– osób zaangażowanych w przygotowanie kostiumów,

– osób zaangażowanych w pionie charakteryzatorskim,

– osób zaangażowanych w pionie operatorskim,

– osób zaangażowanych w pionie dźwiękowym, w tym reżysera dźwięku, operatora dźwięku, asystenta operatora dźwięku, a także osób zaangażowanych w postprodukcję dźwięku, w tym montażystów dialogów, twórców efektów dźwiękowych, twórców efektów synchronicznych, realizatorów postsynchronów, realizatorów zgrania dźwięku,

– osób zaangażowanych w przygotowanie efektów specjalnych na planie,

– osób zaangażowanych w przygotowanie efektów wizualnych,

– twórców animacji,

– osób zaangażowanych w przygotowanie muzyki do filmu, w tym kompozytora, wykonawców, artystów wykonawców, autorów tekstu utworów słowno-muzycznych, osób zaangażowanych w produkcję muzyczną,

– osób zaangażowanych w montaż zdjęć, dźwięku, muzyki, w tym montażysty, asystenta montażysty,

– osób zaangażowanych w wykonanie usług rzemieślniczych potrzebnych do produkcji,

– osób zaangażowanych w realizację specjalistycznych usług na planie, w szczególności lekarzy, pielęgniarek, weterynarzy,

– konsultantów, w szczególności historycznego, muzycznego, medycznego, script doctora, technologa,

– osób zaangażowanych w adaptację scenariusza, dialogów,

– osób zaangażowanych w działania kaskaderskie,

b) w przypadku filmu animowanego lub serialu animowanego:

– osób wymienionych w lit. a,

– twórców projektów postaci,

– twórców wykonania postaci,

– twórców projektów dekoracji,

– twórców projektów rekwizytów,

– twórców animacji różnych technik, w tym głównego animatora dla różnych technik,

– kolorystów,

– twórców scenopisu opisowego lub obrazowego,

– twórców storyboardu lub prezentacji,

– twórców animatiku,

– twórców zdjęć do animacji – compositingu,

c) w przypadku usług postprodukcyjnych:

– montażystów,

– kolorystów,

– specjalistów od jakości obrazu,

– twórców animacji 2D,

– twórców animacji 3D,

– kompozytorów,

– artystów wykonawców,

– reżyserów dźwięku,

– lektorów,

– specjalistów od nagrania, synchronizacji i montażu dźwięku,

– realizatorów zgrania dźwięku,

– specjalistów od rekonstrukcji materiałów archiwalnych;

7) nabycia autorskich praw majątkowych i licencji do utworów wykorzystanych w ramach produkcji audiowizualnej, w tym do:

a) muzyki polskich autorów i wykonawców,

b) materiałów archiwalnych,

c) utworów literackich,

d) utworów słowno-muzycznych;

8) produkcji formatów umożliwiających dostęp do utworu audiowizualnego osobom niepełnosprawnym, obejmujących koszty:

a) audiodeskrypcji,

b) napisów dla niesłyszących,

c) tłumaczenia na język migowy.

2. Polskie koszty kwalifikowalne nie obejmują kosztów niezwiązanych bezpośrednio z produkcją audiowizualną lub świadczeniem usługi na rzecz produkcji audiowizualnej, będącej przedmiotem wsparcia finansowego, takich jak:

1) koszty związane z prowadzeniem działalności przez producentów lub koproducentów;

2) podatek od towarów i usług;

3) koszty reprezentacyjne;

4) koszty obsługi i usług prawnych oraz innych usług konsultacyjnych i audytorskich, usług księgowych, w wysokości powyżej 3% budżetu prac objętych wsparciem finansowym;

5) koszty postępowań sądowych;

6) koszty grzywien, kar pieniężnych, kar umownych i odsetek od nieuiszczonych w terminie należności;

7) koszty zakupu środków trwałych, w tym zakupu infrastruktury studiów filmowych i nagraniowych oraz innego sprzętu służącego produkcji filmowej;

8) koszty zakupu nieruchomości;

9) koszty zakupu urządzeń elektroniki użytkowej;

10) wartości wkładów rzeczowych do produkcji;

11) koszty amortyzacji;

12) koszty pożyczek niebankowych, leasingu, usług bankowych, w tym kredytów lub gwarancji bankowych;

13) koszty ubezpieczenia zakończenia produkcji;

14) koszty innych ubezpieczeń niezwiązanych z produkcją audiowizualną;

15) koszty zakupu i rozwoju oprogramowania (z wyjątkiem licencji oprogramowania służącego do produkcji animacji lub efektów specjalnych);

16) koszty dystrybucji produkcji audiowizualnej;

17) koszty promocji i marketingu związanych z produkcją audiowizualną;

18) koszty związane z prowadzeniem działalności przez wnioskodawcę, producenta lub koproducenta i niezwiązane bezpośrednio z produkcją audiowizualną będącą przedmiotem wsparcia finansowego, w tym koszty wynagrodzeń, koszty mebli i urządzeń biurowych, opłata za najem lub spłata hipoteki, koszty sekretariatu, koszty administracyjne, z wyłączeniem funkcji zarządzających będących częścią wykonawczego procesu produkcyjnego;

19) koszty związane z przygotowaniem wymaganych przez Polski Instytut Sztuki Filmowej fotosów, plakatu artystycznego oraz koszty realizacji making off.

Załącznik 2. [WZÓR – WNIOSEK O WYDANIE CERTYFIKATU POTWIERDZAJĄCEGO SPEŁNIENIE KRYTERIÓW TESTU KWALIFIKACYJNEGO]

Załącznik nr 2

WZÓR – WNIOSEK O WYDANIE CERTYFIKATU POTWIERDZAJĄCEGO SPEŁNIENIE KRYTERIÓW TESTU KWALIFIKACYJNEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR – WNIOSEK O WSPARCIE FINANSOWE NA PRODUKCJĘ AUDIOWIZUALNĄ ALBO ŚWIADCZENIE USŁUGI NA RZECZ PRODUKCJI AUDIOWIZUALNEJ UTWORÓW AUDIOWIZUALNYCH]

Załącznik nr 3

WZÓR – WNIOSEK O WSPARCIE FINANSOWE NA PRODUKCJĘ AUDIOWIZUALNĄ ALBO ŚWIADCZENIE USŁUGI NA RZECZ PRODUKCJI AUDIOWIZUALNEJ UTWORÓW AUDIOWIZUALNYCH

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR – TEST KWALIFIKACYJNY]

Załącznik nr 4

WZÓR – TEST KWALIFIKACYJNY

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 5. [WZÓR – RAPORT KOŃCOWY Z PRAC OBJĘTYCH WSPARCIEM FINANSOWYM NA PRODUKCJĘ AUDIOWIZUALNĄ ALBO ŚWIADCZENIE USŁUG NA RZECZ PRODUKCJI AUDIOWIZUALNEJ]

Załącznik nr 5

WZÓR – RAPORT KOŃCOWY Z PRAC OBJĘTYCH WSPARCIEM FINANSOWYM NA PRODUKCJĘ AUDIOWIZUALNĄ ALBO ŚWIADCZENIE USŁUG NA RZECZ PRODUKCJI AUDIOWIZUALNEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama