| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 6 lutego 2019 r.

w sprawie sprawozdania z działalności brokerskiej

Na podstawie art. 81 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. z 2018 r. poz. 2210 i 2243) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy zakres, częstotliwość, formę i sposób sporządzania sprawozdania z działalności brokerskiej;

2) termin i sposób jego przedstawiania organowi nadzoru.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o brokerze, bez bliższego określenia, należy przez to rozumieć brokera ubezpieczeniowego lub brokera reasekuracyjnego.

§ 2. [Zakres sprawozdania]

1. Sprawozdanie z działalności brokerskiej obejmuje:

1) podstawowe dane brokera;

2) informacje o wykonywanej działalności brokerskiej;

3) podstawowe informacje finansowe.

2. Część sprawozdania z działalności brokerskiej zawierająca podstawowe dane brokera obejmuje:

1) w przypadku brokera będącego osobą fizyczną:

a) dane dotyczące brokera, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń, zwanej dalej „ustawą”,

b) adres do korespondencji,

c) informację o liczbie osób zatrudnionych,

d) wykaz osób fizycznych, przy pomocy których broker wykonywał czynności brokerskie w zakresie ubezpieczeń lub w zakresie reasekuracji, zawierający ich dane osobowe, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 7 lit. a i b ustawy,

e) wykaz pracowników brokera, niebędących osobami, przy pomocy których broker wykonywał czynności brokerskie, zawierający ich dane osobowe, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 7 lit. a i b ustawy;

2) w przypadku brokera będącego osobą prawną:

a) dane dotyczące brokera, o których mowa w art. 59 ust. 2 pkt 2 lit. a, b i d ustawy,

b) adres do korespondencji,

c) dane osobowe osób wchodzących w skład zarządu, o których mowa w art. 59 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy, oraz informacje o pełnionej funkcji,

d) tożsamość akcjonariuszy lub udziałowców brokera, obejmującą:

– w przypadku osób fizycznych – dane osobowe, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 lit. a–c ustawy,

– w przypadku osób prawnych – dane, o których mowa w art. 59 ust. 2 pkt 2 lit. a, b i d ustawy,

e) wysokość akcji lub udziałów posiadanych przez akcjonariuszy lub udziałowców brokera,

f) tożsamość osób mających bliskie powiązania z brokerem, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy, obejmującą:

– w przypadku osób fizycznych – dane osobowe, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 lit. a–c ustawy,

– w przypadku osób prawnych – dane, o których mowa w art. 59 ust. 2 pkt 2 lit. a, b i d ustawy,

g) dane, o których mowa w pkt 1 lit. c–e.

3. Część sprawozdania z działalności brokerskiej zawierająca informacje o wykonywanej działalności brokerskiej obejmuje:

1) podstawowe warunki umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej;

2) informację, czy umowa ubezpieczenia obejmuje ochroną ubezpieczeniową inne podmioty wykonujące działalność brokerską;

3) informację o roszczeniach z umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej;

4) informację o zleceniu czynności brokerskich wymagających specjalistycznej wiedzy innym podmiotom;

5) informację o współpracy z innymi podmiotami wykonującymi działalność brokerską;

6) w przypadku brokera ubezpieczeniowego informacje o skargach na wykonywaną działalność brokerską oraz o reklamacjach związanych z wykonywaną działalnością brokerską;

7) informację, czy osoby, przy pomocy których broker wykonywał czynności brokerskie, odbyły szkolenie;

8) informację o wykonywaniu działalności gospodarczej innej niż działalność brokerska oraz o charakterze wykonywanej działalności;

9) w przypadku brokera będącego osobą prawną, także informacje o zaangażowaniu osób wchodzących w skład zarządu w innych podmiotach wykonujących działalność w zakresie pośrednictwa finansowego lub działalność brokerską.

4. Część sprawozdania z działalności brokerskiej zawierająca podstawowe informacje finansowe obejmuje:

1) w przypadku brokera ubezpieczeniowego:

a) dane o przychodach z tytułu wykonywanej działalności brokerskiej, w tym przychodach z tytułu prowizji brokera,

b) dane o składce ulokowanej w zakładach ubezpieczeń i prowizji brokera,

c) dane o liczbie umów zawartych przez poszczególne zakłady ubezpieczeń za pośrednictwem brokera,

d) ocenę współpracy z zakładami ubezpieczeń;

2) w przypadku brokera reasekuracyjnego:

a) dane o przychodach z tytułu wykonywanej działalności brokerskiej,

b) wykaz umów reasekuracji zawartych za pośrednictwem brokera, w tym informację o prowizji brokera,

c) wykaz umów reasekuracji finansowej zawartych za pośrednictwem brokera, w tym informację o prowizji brokera.

§ 3. [Forma sprawozdania]

Sprawozdanie z działalności brokerskiej sporządza się na formularzu, którego wzór określa:

1) w przypadku brokera ubezpieczeniowego będącego osobą fizyczną – załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) w przypadku brokera ubezpieczeniowego będącego osobą prawną – załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) w przypadku brokera reasekuracyjnego będącego osobą fizyczną – załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) w przypadku brokera reasekuracyjnego będącego osobą prawną – załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 4. [Waluta kwot w sprawozdaniu]

Kwoty wykazywane w sprawozdaniu z działalności brokerskiej wyraża się w złotych z dokładnością do pełnych złotych.

§ 5. [Zakres czasowy przedstawianego sprawozdania]

1. Sprawozdanie z działalności brokerskiej jest sporządzane za okres roku kalendarzowego.

2. Sprawozdanie z działalności brokerskiej jest przekazywane organowi nadzoru w terminie do dnia 31 marca roku kalendarzowego następującego po roku, za który jest przedstawiane sprawozdanie.

§ 6. [Sposób złożenia sprawozdania]

1. Sprawozdanie z działalności brokerskiej składa się z wykorzystaniem bezpłatnego formularza elektronicznego udostępnionego na stronie internetowej organu nadzoru.

2. Organ nadzoru udostępnia, na swojej stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej, adres elektroniczny, pod którym udostępniony jest formularz elektroniczny, o którym mowa w ust. 1.

3. Sprawozdanie z działalności brokerskiej jest przedstawiane przez:

1) brokera albo przez osobę uprawnioną – w przypadku brokera będącego osobą fizyczną;

2) osobę uprawnioną – w przypadku brokera będącego osobą prawną.

4. Broker będący osobą fizyczną może przekazać do organu nadzoru informację o osobach uprawnionych do składania sprawozdania z działalności brokerskiej, obejmującą dane identyfikujące brokera oraz dane osobowe osoby uprawnionej, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 lit. a i b ustawy.

5. Broker będący osobą prawną przekazuje do organu nadzoru informację o osobach uprawnionych do składania sprawozdania z działalności brokerskiej, obejmującą dane identyfikujące brokera oraz dane osobowe osoby uprawnionej, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 lit. a i b ustawy.

6. Złożenie sprawozdania z działalności brokerskiej następuje po uwierzytelnieniu brokera lub osoby uprawnionej za pomocą profilu zaufanego, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570, z 2018 r. poz. 1000, 1544 i 1669 oraz z 2019 r. poz. 60).

7. Broker lub osoba uprawniona, która nie posiada danych wymaganych do uzyskania profilu zaufanego, może złożyć sprawozdanie z działalności brokerskiej w formie pisemnej z wykorzystaniem formularza elektronicznego, o którym mowa w ust. 1, w postaci wydruku.

§ 7. [Stosowanie przepisów rozporządzenia]

Przepisy rozporządzenia stosuje się po raz pierwszy do sprawozdania z działalności brokerskiej sporządzanego za rok 2019.

§ 8. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: T. Czerwińska


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).

Załącznik 1. [WZÓR – OSOBY FIZYCZNE – DZIAŁALNOŚĆ BROKERSKA W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 6 lutego 2019 r. (poz. 329)

Załącznik nr 1

WZÓR – OSOBY FIZYCZNE – DZIAŁALNOŚĆ BROKERSKA W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR – OSOBY PRAWNE – DZIAŁALNOŚĆ BROKERSKA W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ]

Załącznik nr 2

WZÓR – OSOBY PRAWNE – DZIAŁALNOŚĆ BROKERSKA W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR – OSOBY FIZYCZNE – DZIAŁALNOŚĆ BROKERSKA W ZAKRESIE REASEKURACJI]

Załącznik nr 3

WZÓR – OSOBY FIZYCZNE – DZIAŁALNOŚĆ BROKERSKA W ZAKRESIE REASEKURACJI

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR – OSOBY PRAWNE – DZIAŁALNOŚĆ BROKERSKA W ZAKRESIE REASEKURACJI]

Załącznik nr 4

WZÓR – OSOBY PRAWNE – DZIAŁALNOŚĆ BROKERSKA W ZAKRESIE REASEKURACJI

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Kręcisz

Księgowa, ekonomistka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »