reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 13 lutego 2019 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523 oraz z 2018 r. poz. 2243) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej (Dz. U. poz. 2116), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 marca 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej (Dz. U. poz. 689).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 marca 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej (Dz. U. poz. 689), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.".

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Załącznik 1. [Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 13 lutego 2019 r.(poz. 374)

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 3 grudnia 2015 r.

w sprawie Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej

Na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064, z 2018 r. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 271) w związku z art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Pełnomocnikiem Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, o którym mowa w art. 12a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, zwanym dalej "Pełnomocnikiem", jest sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

§ 2. 1.2) Pełnomocnik wykonuje uprawnienia z akcji należących do Skarbu Państwa w stosunku do podmiotów, o których mowa w art. 12a ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.

2. Pełnomocnik wykonuje uprawnienia Skarbu Państwa w stosunku do innych podmiotów sektora infrastruktury energetycznej - w zakresie określonym w przepisach odrębnych albo w odrębnie udzielonych mu pełnomocnictwach.

3. Pełnomocnik może, za zgodą Prezesa Rady Ministrów, przedstawiać Radzie Ministrów, do rozpatrzenia, projekty aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych wynikających z zakresu jego działania.

4. Projekty aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych mających znaczenie dla wykonywania zadań Pełnomocnika, opracowane przez organy administracji rządowej, podlegają zaopiniowaniu przez Pełnomocnika.

§ 3. Organy administracji rządowej oraz jednostki im podległe i przez nie nadzorowane są obowiązane do współdziałania i udzielania pomocy Pełnomocnikowi, w szczególności przez udostępnianie mu informacji niezbędnych do realizacji jego zadań.

§ 4. 1. Pełnomocnik przedstawia Radzie Ministrów:

1) analizy, oceny i wnioski związane z zakresem jego działania;

2) coroczne sprawozdania ze swojej działalności, w terminie do dnia 15 marca danego roku za rok poprzedni.

2. Pełnomocnik informuje Prezesa Rady Ministrów o zagrożeniach dla wykonywania zadań określonych w § 2 ust. 1 i 2.

§ 5. Pełnomocnik może powoływać zespoły eksperckie lub doradcze oraz zlecać przeprowadzanie badań i ekspertyz w zakresie realizowanych przez niego zadań.

§ 6.3) 1. Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową Pełnomocnika zapewnia Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Obsługę Pełnomocnika w zakresie ochrony informacji niejawnych zapewnia Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

3. Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Minister Inwestycji i Rozwoju, z wyjątkiem wydatków związanych z obsługą Pełnomocnika w zakresie ochrony informacji niejawnych, które są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Minister Przedsiębiorczości i Technologii.

§ 7. Pełnomocnik przedstawi sprawozdanie za okres od dnia powołania do dnia 31 grudnia 2015 r. wraz ze sprawozdaniem za rok 2016, do dnia 15 marca 2017 r.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia4).


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 650, 685, 771, 1000, 1356, 1629, 1637 i 2348 oraz z 2019 r. poz. 42 i 125.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 marca 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej (Dz. U. poz. 689), które weszło w życie z dniem 9 kwietnia 2018 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 11 grudnia 2015 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Monika Brzostowska

Konsultant podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama