| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 11 lutego 2019 r.

w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się organizmu Spodoptera frugiperda (Smith)2)

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 2 oraz art. 20 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2017 r. poz. 2138 oraz z 2018 r. poz. 810 i 1616) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe sposoby postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Spodoptera frugiperda (Smith), zwanego dalej „organizmem szkodliwym”, w tym metody wykrywania i identyfikacji tego organizmu;

2) wymagania specjalne, ze wskazaniem wymagań, które powinny być zawarte w świadectwie fitosanitarnym, jeżeli rośliny podatne na porażenie przez organizm szkodliwy są wprowadzane na terytorium lub przemieszczane przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państw trzecich;

3) rośliny podatne na porażenie przez organizm szkodliwy, które zaopatruje się w świadectwo fitosanitarne i które muszą przed wprowadzeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostać poddane kontroli zdrowotności w państwach, z których pochodzą lub są wysyłane.

§ 2. [Rośliny podatne na porażenie przez organizm szkodliwy]

Roślinami podatnymi na porażenie przez organizm szkodliwy, o których mowa w § 1 pkt 2 i 3, są owoce roślin z rodzaju Capsicum L. i Momordica L., gatunków Solanum aethiopicum L., Solanum macrocarpon L. i Solanum melongena L. oraz rośliny gatunku Zea mays L. inne niż żywy pyłek, kultury tkankowe, nasiona i ziarno, pochodzące z Afryki, Ameryki Północnej oraz z Ameryki Południowej, zwane dalej „roślinami podatnymi na porażenie”.

§ 3. [Wprowadzenie do obrotu roślin podatnych na porażenie]

1. Rośliny podatne na porażenie mogą być wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli:

1) zostały zaopatrzone w świadectwo fitosanitarne;

2) w rubryce „dodatkowa deklaracja” świadectwa fitosanitarnego zostały zamieszczone informacje, że:

a) rośliny te były uprawiane na terytorium państw trzecich, w których nie zostało stwierdzone występowanie organizmu szkodliwego, lub

b) rośliny te były uprawiane na obszarach państw trzecich wolnych od organizmu szkodliwego, ustanowionych zgodnie z odpowiednim Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych3), a nazwę obszarów umieszczono w rubryce „miejsce pochodzenia” świadectwa fitosanitarnego, lub

c) rośliny te:

– były uprawiane w miejscu produkcji wpisanym do urzędowego rejestru prowadzonego przez służbę ochrony roślin państwa trzeciego oraz podlegającym regularnym kontrolom przeprowadzanym przez tę służbę, w którym w okresie trzech miesięcy poprzedzających wywóz przeprowadzono urzędowe kontrole, w wyniku których nie zostało stwierdzone występowanie organizmu szkodliwego na roślinach podatnych na porażenie,

– bezpośrednio przed wywozem poddano urzędowej kontroli, w wyniku której nie stwierdzono występowania na tych roślinach organizmu szkodliwego,

– były przemieszczane przed ich wywozem przy zachowaniu warunków zapewniających możliwość identyfikacji miejsca produkcji, a informacja umożliwiająca identyfikację miejsca produkcji została umieszczona w świadectwie fitosanitarnym,

– były uprawiane w fizycznej izolacji uniemożliwiającej ich porażenie przez organizm szkodliwy lub w trakcie uprawy zostały poddane zabiegowi zapewniającemu zwalczenie organizmu szkodliwego, lub

d) rośliny te zostały po zbiorze poddane zabiegowi zapewniającemu zwalczenie organizmu szkodliwego, a informacja o tym zabiegu została umieszczona w świadectwie fitosanitarnym;

3) w wyniku przeprowadzonej granicznej kontroli fitosanitarnej zostały uznane za wolne od organizmu szkodliwego.

2. Graniczna kontrola fitosanitarna, o której mowa w ust. 1 pkt 3, obejmuje:

1) ocenę organoleptyczną;

2) pobieranie próbek do badań laboratoryjnych na obecność organizmu szkodliwego – w przypadku podejrzenia jego występowania.

§ 4. [Wykrywanie i identyfikacja organizmu szkodliwego]

Metoda wykrywania i identyfikacji organizmu szkodliwego polega na przeprowadzaniu corocznie kontroli występowania organizmu szkodliwego:

1) w terminach umożliwiających wykrycie tego organizmu;

2) z wykorzystaniem pułapek świetlnych lub feromonowych;

3) obejmujących pobieranie próbek do badań laboratoryjnych na obecność organizmu szkodliwego – w przypadku podejrzenia jego występowania.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. S. Giżyński


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1250).

2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża postanowienia decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/638 z dnia 23 kwietnia 2018 r. ustanawiającej środki nadzwyczajne zapobiegające wprowadzaniu do Unii i rozprzestrzenianiu się w niej organizmu szkodliwego Spodoptera frugiperda (Smith) (Dz. Urz. UE L 105 z 25.04.2018, str. 31).

3) Międzynarodowy Standard w zakresie Środków Fitosanitarnych, Część 4 - Wymagania dla ustanawiania obszarów wolnych od określonych organizmów szkodliwych (International Standards for Phytosanitary Measures, Part 4 - Requirements for the establishment of pest free areas, Publication No 4, FAO, Rome) wydany na podstawie art. X Międzynarodowej konwencji ochrony roślin, sporządzonej w Rzymie dnia 6 grudnia 1951 r. (Dz. U. z 2001 r. poz. 151 oraz z 2007 r. poz. 485).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Anna Snochowska

Aplikantka radcowska w OIRP w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »