| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 25 lutego 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 627 oraz z 2019 r. poz. 83) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020]

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1371, z 2016 r. poz. 399 i 1617, z 2017 r. poz. 1041 oraz z 2018 r. poz. 544) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Przepisu ust. 3 nie stosuje się do rolnika będącego osobą fizyczną, który prowadzi działalność rolniczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy.”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. W przypadku rolnika będącego osobą prawną albo spółką osobową w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1577, z późn. zm.2)) pomoc jest przyznawana, jeżeli poza warunkami wymienionymi w ust. 1 jest ponadto wpisany do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym co najmniej od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy, a w przypadku przedsiębiorcy zagranicznego będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną posiadającą zdolność prawną, który wykonuje działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach oddziału – jeżeli poza warunkami wymienionymi w ust. 1 jego oddział jest ponadto wpisany do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym co najmniej od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy.”,

c) w ust. 7:

– pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) każdy ze wspólników będący osobą prawną, z wyjątkiem przedsiębiorcy zagranicznego będącego osobą prawną, albo spółką osobową w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych jest wpisany do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym co najmniej od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy;”,

– dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) oddział każdego przedsiębiorcy zagranicznego będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną posiadającą zdolność prawną, który wykonuje działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach tego oddziału, jest wpisany do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym co najmniej od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy.”;

2) w § 4 po ust. 6 dodaje się ust. 6a i 6b w brzmieniu:

„6a. Za staż pracy w rolnictwie, o którym mowa w § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 759 i 1021), uznaje się okres liczony do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy, w którym osoba ubiegająca się o przyznanie pomocy:

1) podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników jako rolnik lub domownik lub ubezpieczeniu społecznemu z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub

2) była zatrudniona w gospodarstwie na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę, na stanowisku związanym z prowadzeniem produkcji rolnej, lub

3) wykonywała pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej w charakterze członka spółdzielni produkcji rolnej, lub

4) odbyła staż dla bezrobotnych, obejmujący wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej.

6b. Dokumentem potwierdzającym okoliczności wymienione w ust. 6a:

1) pkt 1 – jest zaświadczenie właściwej jednostki organizacyjnej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o okresie podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników lub dokument potwierdzający podleganie ubezpieczeniu społecznemu z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);

2) pkt 2 – jest świadectwo pracy wydane przez pracodawcę na podstawie przepisów prawa pracy obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);

3) pkt 3 – jest zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające informację potwierdzającą zatrudnienie na stanowisku związanym z prowadzeniem produkcji rolnej, wydane przez spółdzielnię produkcji rolnej;

4) pkt 4 – jest zaświadczenie o odbyciu stażu dla bezrobotnych w gospodarstwie, wydane przez starostę lub dokument potwierdzający odbycie takiego stażu, wydany przez właściwy organ lub instytucję innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – w przypadku odbycia takiego stażu w tych państwach.”;

3) w § 6:

a) w ust. 3 w pkt 5 po wyrazie „rolnikowi” dodaje się wyrazy „lub jego małżonkowi”,

b) w ust. 6 w pkt 5 po wyrazie „rolnikowi” dodaje się wyrazy „lub jego małżonkowi”;

4) w § 7:

a) w ust. 2:

– w pkt 2 skreśla się wyrazy „lub przeznaczenia”,

– pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) inwestycji trwale związanych z gruntem lub nieruchomością, w tym inwestycji związanych z zakładaniem sadów lub plantacji krzewów owocowych, gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat:

a) innych niż położone na gruntach stanowiących własność lub współwłasność podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub przedmiot użytkowania wieczystego lub dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od jednostek samorządu terytorialnego zawartej na czas nieoznaczony albo na okres co najmniej 7 lat liczony od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy lub

b) realizowanych przez osoby wspólnie wnioskujące;”,

– dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

„11) kosztów dokończenia: budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku operacji realizowanej w obszarach, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a–c, pomoc przyznaje się w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5, mogących służyć produkcji w danym obszarze wsparcia, przy czym operacja ta:

1) obejmuje koszty kwalifikowalne, o których mowa w ust. 1 pkt 1, związane bezpośrednio z:

a) budową lub modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażaniem, lub

b) adaptacją innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie, w tym ich wyposażaniem, lub

c) budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których jest prowadzona produkcja zwierzęca, w tym ich wyposażaniem;

2) może obejmować tylko koszty niezwiązane bezpośrednio z kosztami, o których mowa w pkt 1 – gdy rolnikowi, któremu w wyniku złożenia wniosku o przyznanie pomocy w latach 2015–2018 w obszarach, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a–c, wypłacono pomoc za operację zrealizowaną lub przyznano pomoc na operację i operacja nie została zakończona.”;

5) w § 8:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu, na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo, wynosi maksymalnie:

1) 500 tys. zł, z zastrzeżeniem pkt 2 i ust. 1a;

2) 200 tys. zł – na inwestycje niezwiązane bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażaniem, lub adaptacją innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie, w tym ich wyposażaniem, lub budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których jest prowadzona produkcja zwierzęca, w tym ich wyposażaniem.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Na operacje realizowane w obszarze, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a, wysokość limitu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, wynosi maksymalnie 900 tys. zł.”,

c) w ust. 2 po wyrazach „ust. 1” dodaje się wyrazy „i 1a”,

d) w ust. 3 wyrazy „ust. 1 pkt 1 i 3” zastępuje się wyrazami „ust. 1 pkt 1 i ust. 1a”;

6) w § 13:

a) w ust. 1:

– w pkt 1 w lit. b średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. c w brzmieniu:

„c) współposiadacza gospodarstwa, jeżeli wyraził zgodę na nadanie mu tego numeru – w przypadku gdy gospodarstwo jest przedmiotem współposiadania;”,

– w pkt 2 lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile został nadany;”,

– po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) numer identyfikacji podatkowej (NIP) oddziału przedsiębiorcy zagranicznego, który wykonuje działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w formie oddziału – w przypadku takiego przedsiębiorcy;”,

– uchyla się pkt 5 i 8,

b) w ust. 2 wyrazy „pkt 1–6, 8–10” zastępuje się wyrazami „pkt 1–4, 6, 9 i 10”,

c) w ust. 3:

– pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) kopie dokumentów określonych w:

a) załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych w zakresie dotyczącym wykształcenia,

b) § 4 ust. 6b potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych w zakresie dotyczącym stażu pracy

– w przypadku operacji realizowanej przez młodego rolnika;”,

– w pkt 4 po wyrazie „ust. 3” dodaje się wyrazy „, z wyjątkiem podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy będącego rolnikiem, o którym mowa w § 2 ust. 3a”,

– pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:

„5) plan rozmieszczenia na terenie gospodarstwa budynków i budowli, a w przypadku operacji związanych z zakładaniem lub wyposażeniem plantacji wieloletnich – również tych plantacji, oraz rzuty budynków służących do produkcji rolnej wraz z ich rozplanowaniem wewnętrznym w zakresie niezbędnym do oceny realizowanej operacji – w przypadku operacji niedotyczącej wyłącznie zakupu maszyn lub urządzeń, które będą wykorzystywane wyłącznie poza budynkami i budowlami;

6) kopię umowy przedwstępnej sprzedaży całej produkcji wytworzonej w gospodarstwie w związku z realizacją operacji, jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy jest w jej posiadaniu – w przypadku gdy w związku z realizacją operacji wzrośnie produkcja;”,

– uchyla się pkt 7 i 11,

– w pkt 14 w lit. c po wyrazie „współposiadania” dodaje się wyrazy „, z wyłączeniem współposiadania nieruchomości w ramach wspólnot gruntowych”,

– pkt 17 otrzymuje brzmienie:

„17) kopię projektu budowlanego – w przypadku gdy operacja obejmuje inwestycję polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie połączonym z modernizacją, na realizację której jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę;”,

– po pkt 17 dodaje się pkt 17a w brzmieniu:

„17a) rysunki planowanych do wykonania robót budowlanych umożliwiające poprawne zweryfikowanie kosztorysu inwestorskiego dołączonego do wniosku o przyznanie pomocy wraz z opisem zakresu planowanych robót budowlanych i szkicem sytuacyjnym rozmieszczenia przedmiotu objętego operacją w stosunku do pozostałych budynków na terenie gospodarstwa rolnego – w przypadku operacji obejmujących inwestycję polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie połączonym z modernizacją niewymagającej pozwolenia na budowę;”,

– w pkt 18 po wyrazie „dokumentów” dodaje się wyrazy „, w tym opinii,”,

– pkt 19 otrzymuje brzmienie:

„19) zaświadczenie wydane przez powiatowego lekarza weterynarii dotyczące warunków utrzymywania zwierząt gospodarskich w zakresie niezbędnym do ubiegania się lub otrzymania pomocy finansowej ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – w przypadku gdy operacja jest związana z produkcją zwierzęcą;”,

– pkt 26 otrzymuje brzmienie:

„26) kopię dokumentu potwierdzającego członkostwo w grupie producentów rolnych w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1026), zwanej dalej „grupą producentów rolnych”, lub organizacji producentów w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 945), lub ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 724 i 1578), lub organizacji producentów owoców i warzyw w rozumieniu ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu (Dz. U. z 2018 r. poz. 1131 i 1633), zwanych dalej „organizacjami producentów”;”;

7) w § 16:

a) w ust. 2:

– pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) jeżeli w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy posiada:

a) certyfikat lub świadectwo potwierdzające, że uczestniczy w unijnym systemie jakości, o którym mowa w art. 16 ust. 1 lit. a ppkt i, iii–v rozporządzenia nr 1305/2013, lub w krajowym systemie jakości, o którym mowa w art. 16 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1305/2013, w ramach działania „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych” objętego programem, a operacja dotyczy produkcji objętej tym systemem, przyznaje się 2 punkty,

b) certyfikat potwierdzający uczestnictwo w unijnym systemie jakości, o którym mowa w art. 16 ust. 1 lit. a ppkt ii rozporządzenia nr 1305/2013, a operacja dotyczy produkcji objętej tym systemem i suma powierzchni gruntów ornych, sadów, łąk trwałych i pastwisk trwałych w gospodarstwie objętych tym systemem stanowi co najmniej 50% sumy powierzchni gruntów ornych, sadów, łąk trwałych i pastwisk trwałych w tym gospodarstwie, przyznaje się 4 punkty;”,

– w pkt 4 wyrazy „3 punkty” zastępuje się wyrazami „1 punkt”,

– w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) jeżeli do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy podmiotowi ubiegającemu się o przyznanie pomocy albo współposiadaczowi gospodarstwa, w którym będzie realizowana operacja, nie przyznano pomocy w związku z podjęciem albo rozwojem działalności pozarolniczej albo w celu wyposażenia tego samego gospodarstwa w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego PROW 2007–2013 lub operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego programem, przyznaje się 1 punkt, chyba że podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub współposiadacz gospodarstwa wystąpił o tę pomoc i nie przyznano mu pomocy.”,

b) w ust. 3:

– pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) jeżeli w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy posiada:

a) certyfikat lub świadectwo potwierdzające, że uczestniczy w unijnym systemie jakości, o którym mowa w art. 16 ust. 1 lit. a ppkt i, iii–v rozporządzenia nr 1305/2013, lub w krajowym systemie jakości, o którym mowa w art. 16 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1305/2013, w ramach działania „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych” objętego programem, a operacja dotyczy produkcji objętej tym systemem, przyznaje się 2 punkty,

b) certyfikat potwierdzający uczestnictwo w unijnym systemie jakości, o którym mowa w art. 16 ust. 1 lit. a ppkt ii rozporządzenia nr 1305/2013, a operacja dotyczy produkcji objętej tym systemem i suma powierzchni gruntów ornych, sadów, łąk trwałych i pastwisk trwałych w gospodarstwie objętych tym systemem stanowi co najmniej 50% sumy powierzchni gruntów ornych, sadów, łąk trwałych i pastwisk trwałych w tym gospodarstwie, przyznaje się 4 punkty;”,

– w pkt 4 wyrazy „3 punkty” zastępuje się wyrazami „1 punkt”,

– w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) jeżeli do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy podmiotowi ubiegającemu się o przyznanie pomocy albo współposiadaczowi gospodarstwa, w którym będzie realizowana operacja, nie przyznano pomocy w związku z podjęciem albo rozwojem działalności pozarolniczej albo w celu wyposażenia tego samego gospodarstwa w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego PROW 2007–2013 lub operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego programem, przyznaje się 1 punkt, chyba że podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub współposiadacz gospodarstwa wystąpił o tę pomoc i nie przyznano mu pomocy.”,

c) w ust. 4:

– pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) jeżeli w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy posiada:

a) certyfikat lub świadectwo potwierdzające, że uczestniczy w unijnym systemie jakości, o którym mowa w art. 16 ust. 1 lit. a ppkt i, iii–v rozporządzenia nr 1305/2013, lub w krajowym systemie jakości, o którym mowa w art. 16 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1305/2013, w ramach działania „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych” objętego programem, a operacja dotyczy produkcji objętej tym systemem, przyznaje się 2 punkty,

b) certyfikat potwierdzający uczestnictwo w unijnym systemie jakości, o którym mowa w art. 16 ust. 1 lit. a ppkt ii rozporządzenia nr 1305/2013, a operacja dotyczy produkcji objętej tym systemem i suma powierzchni gruntów ornych, sadów, łąk trwałych i pastwisk trwałych w gospodarstwie objętych tym systemem stanowi co najmniej 50% sumy powierzchni gruntów ornych, sadów, łąk trwałych i pastwisk trwałych w tym gospodarstwie, przyznaje się 4 punkty;”,

– w pkt 4 wyrazy „3 punkty” zastępuje się wyrazami „1 punkt”,

– w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) jeżeli do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy podmiotowi ubiegającemu się o przyznanie pomocy albo współposiadaczowi gospodarstwa, w którym będzie realizowana operacja, nie przyznano pomocy w związku z podjęciem albo rozwojem działalności pozarolniczej albo w celu wyposażenia tego samego gospodarstwa w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego PROW 2007–2013 lub operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego programem, przyznaje się 1 punkt, chyba że podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub współposiadacz gospodarstwa wystąpił o tę pomoc i nie przyznano mu pomocy.”,

d) w ust. 5:

– w pkt 1 lit. a i b otrzymują brzmienie:

„a) jeżeli operacja obejmuje wyłącznie koszty budowy lub modernizacji budynków inwentarskich, w tym ich wyposażenia, lub magazynu paszowego, w tym jego wyposażenia, przyznaje się 5 punktów,

b) jeżeli koszty budowy lub modernizacji budynków inwentarskich, w tym ich wyposażenia, lub magazynu paszowego, w tym jego wyposażenia, stanowią co najmniej 50% wszystkich kosztów operacji, przyznaje się 3 punkty;”,

– pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) jeżeli w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy posiada:

a) certyfikat lub świadectwo potwierdzające, że uczestniczy w unijnym systemie jakości, o którym mowa w art. 16 ust. 1 lit. a ppkt i, iii–v rozporządzenia nr 1305/2013, lub w krajowym systemie jakości, o którym mowa w art. 16 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1305/2013, w ramach działania „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych” objętego programem, a operacja dotyczy produkcji objętej tym systemem, przyznaje się 2 punkty,

b) certyfikat potwierdzający uczestnictwo w unijnym systemie jakości, o którym mowa w art. 16 ust. 1 lit. a ppkt ii rozporządzenia nr 1305/2013, a operacja dotyczy produkcji objętej tym systemem i suma powierzchni gruntów ornych, sadów, łąk trwałych i pastwisk trwałych w gospodarstwie objętych tym systemem stanowi co najmniej 50% sumy powierzchni gruntów ornych, sadów, łąk trwałych i pastwisk trwałych w tym gospodarstwie, przyznaje się 4 punkty;”,

– w pkt 5 wyrazy „3 punkty” zastępuje się wyrazami „1 punkt”,

– po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

„6a) jeżeli do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy podmiotowi ubiegającemu się o przyznanie pomocy albo współposiadaczowi gospodarstwa, w którym będzie realizowana operacja, nie przyznano pomocy w związku z podjęciem albo rozwojem działalności pozarolniczej albo w celu wyposażenia tego samego gospodarstwa w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego PROW 2007–2013 lub operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego programem, przyznaje się 1 punkt, chyba że podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub współposiadacz gospodarstwa wystąpił o tę pomoc i nie przyznano mu pomocy;”,

– w pkt 7:

– – w lit. b tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„– jeżeli w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy jest członkiem grupy producentów rolnych lub organizacji producentów, przyznaje się 1 punkt,”,

– – lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) łódzkiego – przyznaje się dodatkowy 1 punkt, jeżeli w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy jest członkiem grupy producentów rolnych lub organizacji producentów,”,

– – w lit. e po wyrazie „gospodarskich” dodaje się wyrazy „obejmujących bydło domowe (Bos taurus), bawoły (Bubalus bubalus), daniele (Dama dama), jelenie szlachetne (Cervus elaphus), jelenie sika (Cervus nippon), konie (Equus caballus), osły (Equus asinus), kozy (Capra hircus) oraz owce (Ovis aries)”,

– – w lit. g tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

„– jeżeli w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy jest członkiem grupy producentów rolnych lub organizacji producentów, przyznaje się 1 punkt,”,

– – w lit. h tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

„– jeżeli w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy jest członkiem grupy producentów rolnych lub organizacji producentów, przyznaje się 1 punkt,”,

– – lit. i otrzymuje brzmienie:

„i) podlaskiego – przyznaje się dodatkowe punkty w następujący sposób:

– jeżeli w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy jest członkiem grupy producentów rolnych lub organizacji producentów, przyznaje się 1 punkt,

– jeżeli w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy gospodarstwo podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy jest położone na obszarze, na którym są podejmowane środki w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania, przyznaje się 1 punkt,”,

– – w lit. k tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„– jeżeli w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy jest członkiem grupy producentów rolnych lub organizacji producentów, przyznaje się 1 punkt,”;

8) w § 17:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kolejność przysługiwania pomocy jest ustalana na podstawie danych zawartych we wniosku o przyznanie pomocy oraz w dokumentach, o których mowa w § 13 ust. 3 pkt 1, 17 i 24–26, złożonych wraz z tym wnioskiem, w dniu złożenia tego wniosku.”,

b) w ust. 3 w pkt 1 wyrazy „4 punkty” zastępuje się wyrazami „3 punkty”;

9) w § 18 w ust. 3 w pkt 1 wyrazy „4 punkty” zastępuje się wyrazami „3 punkty”;

10) w § 24 w ust. 1 w pkt 3 wyrazy „w okresie” zastępuje się wyrazem „przez”;

11) po § 26 dodaje się § 26a w brzmieniu:

„§ 26a. Agencja, na uzasadnioną prośbę beneficjenta, może wyrazić zgodę na zakończenie realizacji operacji lub złożenie wniosku o płatność po upływie terminów określonych w § 4 ust. 7 pkt 1 albo ust. 9 pkt 1 lit. d, w terminie późniejszym, nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia upływu tych terminów, z tym że nie później niż do dnia 30 czerwca 2023 r.”;

12) w § 28 po ust. 1c dodaje się ust. 1d w brzmieniu:

„1d. Do wniosku o płatność dołącza się dokumenty niezbędne do wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy, potwierdzające spełnienie warunków wypłaty pomocy, których wykaz zawiera formularz wniosku o płatność.”;

13) w § 30 ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Do wniosku następcy i trybu jego rozpatrywania stosuje się odpowiednio przepisy § 13 ust. 1 pkt 1, 2, 2a, 4, 7, 9, 10 i 12, ust. 3 pkt 1–6, 8–10, 13–23, 27 i 28 oraz ust. 4 i 5, § 14 ust. 3, § 15 oraz 19–21.”;

14) w § 31 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Do wniosku nabywcy i trybu jego rozpatrywania stosuje się odpowiednio przepisy § 13 ust. 1 pkt 1, 2, 2a, 4, 7, 9, 10 i 12, ust. 3 pkt 1–6, 8–10, 13–23, 27 i 28 oraz ust. 4 i 5, § 14 ust. 3, § 15 oraz 19–21.”;

15) po § 35b dodaje się § 35c i 35d w brzmieniu:

„§ 35c. W odniesieniu do wniosków o przyznanie pomocy złożonych w 2018 r. termin, o którym mowa w § 19 ust. 1, wynosi 14 miesięcy od dnia podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w § 18 ust. 1.

§ 35d. 1. W 2019 r. ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy podaje się do publicznej wiadomości nie później niż 7 dni przed dniem planowanego rozpoczęcia terminu składania tych wniosków.

2. W przypadku ogłoszenia o naborze wniosków o przyznanie pomocy podanego do publicznej wiadomości w 2019 r., termin, o którym mowa w § 10 ust. 3, nie może być krótszy niż 14 dni i dłuższy niż 60 dni.”;

16) w załączniku do rozporządzenia w tabeli w:

a) części VI. Urządzenia do przechowywania i stosowania nawozów naturalnych w lp. 80 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

 

5) szczelinowe tarczowe

8

 

b) części VII. Maszyny do uprawy gleby lp. 84 otrzymuje brzmienie:

84

Pługi dłutowe, kultywatory dłutowe, grubery

8

 

§ 2. [Postępowania wszczęte i niezakończone]

Do postępowań w sprawach o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zawarciem umowy o przyznaniu pomocy, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.

§ 3. [Przepis przejściowy]

Do wypłaty pomocy finansowej, o której mowa w § 2, w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym, z tym że stosuje się również § 26a rozporządzenia zmienianego w § 1, który został dodany niniejszym rozporządzeniem.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. R. Romanowski


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1250).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 398, 650, 1544, 2219 i 2244 oraz z 2019 r. poz. 55 i 60.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Krasoń, Home Broker

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »