REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2019 poz. 534

USTAWA

z dnia 21 lutego 2019 r.

o Sieci Badawczej Łukasiewicz1)

Tekst pierwotny

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1. [Sieć Badawcza Łukasiewicz]

1. Sieć Badawczą Łukasiewicz, zwaną dalej „Siecią”, tworzą:

1) Centrum Łukasiewicz;

2) instytuty działające w ramach Sieci, zwane dalej „instytutami Sieci”.

2. Celami Sieci są:

1) prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych, a w uzasadnionych przypadkach także badań podstawowych, w tym na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, szczególnie ważnych dla realizacji:

a) polityki gospodarczej i innowacyjnej państwa określonej w strategiach rozwoju,

b) polityki naukowej państwa, o której mowa w art. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, 2024 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 276 i 447),

2) transfer wiedzy oraz wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych, o których mowa w pkt 1, do gospodarki,

3) wspieranie polityki gospodarczej państwa, w szczególności przez dokonywanie:

a) prognoz trendów i skutków zmian technologicznych, które mogą mieć silny wpływ na społeczeństwo i jego rozwój,

b) analiz aktualnego stanu techniki oraz opracowywanie technologicznych map drogowych na potrzeby polityk publicznych,

4) prowadzenie działalności mającej na celu kształtowanie świadomości społecznej na temat zaawansowanych technologii

– przez Centrum Łukasiewicz i instytuty Sieci.

Art. 2. [Centrum Łukasiewicz]
1. Centrum Łukasiewicz jest państwową osobą prawną powołaną do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1, prowadzonych przez instytuty Sieci.

2. Do zadań Centrum Łukasiewicz należy:

1) zapewnienie mechanizmów współpracy podmiotów tworzących Sieć;

2) zapewnienie środków finansowych na realizację celów Sieci;

3) realizacja projektów badawczych w ramach celu Sieci, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1;

4) komercjalizacja wyników badań naukowych i prac rozwojowych, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1, lub know-how związanego z tymi wynikami, zwana dalej „komercjalizacją”;

5) współpraca międzynarodowa w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz komercjalizacji.

3. Siedzibą Centrum Łukasiewicz jest miasto stołeczne Warszawa.

4. Centrum Łukasiewicz ma prawo używania okrągłej pieczęci z wizerunkiem orła ustalonym dla godła Rzeczypospolitej Polskiej i nazwą Centrum Łukasiewicz w otoku.

Art. 3. [Instytuty działające w ramach Sieci]
1. Instytut Sieci jest państwową osobą prawną powołaną do prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1.

2. Do zadań instytutu Sieci należy:

1) realizacja projektów badawczych w ramach celu Sieci, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1;

2) komercjalizacja;

3) współpraca międzynarodowa w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz komercjalizacji.

3. Instytut Sieci nabywa osobowość prawną z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, zwanego dalej „KRS”.

4. Instytut Sieci używa nazwy składającej się z określenia „Sieć Badawcza Łukasiewicz” i członu wskazującego na główny zakres działalności badawczej tego instytutu, bez wskazywania jego siedziby.

5. Instytut Sieci ma prawo używania okrągłej pieczęci z wizerunkiem orła ustalonym dla godła Rzeczypospolitej Polskiej i nazwą instytutu Sieci w otoku.

6. Instytut Sieci występuje w obrocie we własnym imieniu i na własny rachunek.

7. Instytut Sieci nie odpowiada za zobowiązania Skarbu Państwa ani innych osób prawnych. Skarb Państwa nie odpowiada za zobowiązania instytutu Sieci.

Art. 4. [Szczegółowy zakres działalności Sieci]
Poza działalnością podstawową, o której mowa w art. 2 ust. 2 i art. 3 ust. 2, Centrum Łukasiewicz i instytuty Sieci mogą:

1) realizować projekty badawcze w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych innych niż określone w art. 1 ust. 2 pkt 1;

2) produkować unikatową aparaturę badawczą i unikatowe materiały;

3) prowadzić działalność:

a) metrologiczną, normalizacyjną i certyfikacyjną,

b) w zakresie standaryzacji procesów wspierających rozwój innowacyjności,

c) w zakresie popularyzacji nauki i wiedzy o nowych technologiach;

4) dokonywać oceny zgodności;

5) opracowywać prototypy nowych rozwiązań technologicznych na podstawie projektów badawczych realizowanych przez podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2, 4–6 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

6) prowadzić kursy i szkolenia kadr dla gospodarki;

7) prowadzić inną działalność związaną z charakterem Centrum Łukasiewicz albo instytutu Sieci.

Art. 5. [Kontrola wewnętrzna]
1. W Centrum Łukasiewicz jest prowadzona kontrola wewnętrzna polegająca na badaniu:

1) czynności w toku ich wykonywania w celu oceny prawidłowości ich realizacji z punktu widzenia legalności, gospodarności, celowości i rzetelności;

2) stanu faktycznego i dokumentów odzwierciedlających wykonane czynności.

2. Prezes Centrum Łukasiewicz, zwany dalej „Prezesem”, odpowiada za organizację i prawidłowe działanie kontroli wewnętrznej w Centrum Łukasiewicz oraz za należyte wykorzystanie jej wyników.

Art. 6. [Audyt zewnętrzny Centrum Łukasiewicz]
1. Działalność Centrum Łukasiewicz podlega audytowi zewnętrznemu w zakresie prawidłowości realizacji zadań, rocznego planu finansowego i sprawozdawczości, a także funkcjonowania kontroli wewnętrznej.

2. Audyt zewnętrzny przeprowadza się nie rzadziej niż co 4 lata.

3. Audyt zewnętrzny obejmuje działalność Centrum Łukasiewicz w roku kalendarzowym z okresu, o którym mowa w ust. 2.

Art. 7. [Statut Centrum Łukasiewicz]
1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, w drodze rozporządzenia, nadaje Centrum Łukasiewicz statut, który określa:

1) tryb pracy organów Centrum Łukasiewicz,

2) sposób i tryb prowadzenia kontroli wewnętrznej w Centrum Łukasiewicz

– mając na uwadze zapewnienie prawidłowej realizacji celu jego działalności określonego w art. 2 ust. 1.

2. Strukturę organizacyjną i tryb pracy komórek organizacyjnych Centrum Łukasiewicz określa regulamin organizacyjny Centrum Łukasiewicz.

Art. 8. [Statut instytutu Sieci]
1. Instytut Sieci działa na podstawie statutu określającego przedmiot i zakres działalności instytutu Sieci oraz tryb pracy jego organów.

2. Strukturę organizacyjną i tryb pracy komórek organizacyjnych instytutu Sieci określa regulamin organizacyjny instytutu Sieci.

Art. 9. [Roczny plan działalności]
1. Centrum Łukasiewicz działa zgodnie z rocznymi planami działalności.

2. Instytut Sieci działa zgodnie z rocznymi planami działalności.

3. Sieć działa zgodnie z:

1) rocznymi planami działalności;

2) 4-letnimi i 10-letnimi strategiami działalności.

Rozdział 2

Organy Centrum Łukasiewicz

Art. 10. [Organy Centrum Łukasiewicz]

Organami Centrum Łukasiewicz są:

1) Prezes;

2) Rada Centrum Łukasiewicz, zwana dalej „Radą”.

Art. 11. [Kadencja Prezesa i Wiceprezesa]
1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki powołuje na okres 5 lat:

1) Prezesa;

2) Wiceprezesów Centrum Łukasiewicz, zwanych dalej „Wiceprezesami”, w liczbie nie większej niż 4, w tym Wiceprezesa do spraw badawczych – na wniosek Prezesa.

2. Powołanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi nawiązanie stosunku pracy na podstawie powołania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.2)).

3. Ta sama osoba może pełnić funkcję Prezesa lub Wiceprezesa nie dłużej niż przez 2 następujące po sobie okresy, o których mowa w ust. 1.

Art. 12. [Umowa o zarządzanie Siecią]
1. Przed powołaniem Prezesa lub Wiceprezesa minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki zawiera z nim umowę o zarządzanie Siecią.

2. Umowę o zarządzanie Siecią zawiera się na okres 5 lat. Umowa zaczyna obowiązywać z dniem powołania Prezesa lub Wiceprezesa.

3. Umowa o zarządzanie Siecią określa w szczególności:

1) warunki wynagradzania Prezesa lub Wiceprezesa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1252 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 492);

2) kryteria oceny pracy Prezesa lub Wiceprezesa;

3) przesłanki i tryb jej rozwiązania przed upływem okresu, na który została zawarta.

4. Odmowa zawarcia umowy o zarządzanie Siecią przez kandydata na Prezesa lub Wiceprezesa skutkuje odmową jego powołania przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

5. Z dniem rozwiązania umowy o zarządzanie Siecią minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki odwołuje Prezesa lub Wiceprezesa.

Art. 13. [Wymagania formalne na stanowisko Prezesa]
1. Prezesem może być osoba, która:

1) korzysta z pełni praw publicznych;

2) posiada co najmniej stopień naukowy doktora;

3) posiada znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się, również w sprawach dotyczących działalności badawczo-rozwojowej;

4) posiada co najmniej 6-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 3-letnie na stanowiskach kierowniczych;

5) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w sektorze publicznym, gospodarczym lub finansowym;

6) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

7) nie została ukarana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1458, 1669, 1693 i 2192);

8) w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 –1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 430, 399 i 447), nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami.

2. Wiceprezesem może być osoba, która:

1) spełnia wymagania, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3 i 5–8;

2) posiada co najmniej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny;

3) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w kierowaniu zespołami pracowniczymi.

3. Wiceprezesem do spraw badawczych może być osoba, która:

1) spełnia wymagania, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3 i 6–8, oraz wymaganie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3;

2) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w sektorze badawczo-rozwojowym.

4. Prezes i Wiceprezesi składają przed powołaniem na stanowisko pisemne oświadczenia o spełnianiu wymagań, o których mowa odpowiednio w ust. 1–3.

Art. 14. [Kompetencje Prezesa]
1. Prezes kieruje Centrum Łukasiewicz i reprezentuje je na zewnątrz.

2. Prezes:

1) opracowuje projekty 4-letnich i 10-letnich strategii działalności Sieci;

2) sporządza projekt rocznego:

a) planu działalności Sieci w oparciu o kierunki działalności Sieci na dany rok określone przez Radę zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 1,

b) planu działalności Centrum Łukasiewicz,

c) planu finansowego Centrum Łukasiewicz;

3) sporządza roczne:

a) sprawozdanie z działalności Sieci na podstawie rocznych sprawozdań z działalności instytutów Sieci i Centrum Łukasiewicz,

b) sprawozdanie z działalności Centrum Łukasiewicz,

c) sprawozdanie finansowe Centrum Łukasiewicz;

4) występuje do ministra właściwego, o którym mowa w art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2153 i 2245), z wnioskami o włączenie kwalifikacji nadawanych po ukończeniu kursów i szkoleń, o których mowa w art. 4 pkt 6, do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji;

5) ustala regulamin organizacyjny Centrum Łukasiewicz;

6) zleca przeprowadzenie audytu zewnętrznego działalności Centrum Łukasiewicz zgodnie z art. 6;

7) wyraża zgodę na tworzenie przez instytuty Sieci spółek kapitałowych, a także na obejmowanie lub nabywanie przez instytuty Sieci akcji lub udziałów w takich spółkach, z uwzględnieniem art. 33.

3. Prezes przedkłada do zatwierdzenia:

1) Radzie:

a) projekty rocznych planów działalności Sieci i Centrum Łukasiewicz na rok następny – w terminie do dnia 31 października każdego roku,

b) roczne sprawozdania z działalności Sieci i Centrum Łukasiewicz za rok poprzedni – w terminie do dnia 15 marca każdego roku;

2) ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki – roczne sprawozdanie finansowe Centrum Łukasiewicz wraz:

a) ze sprawozdaniem z badania w rozumieniu art. 2 pkt 31 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089 oraz z 2018 r. poz. 398, 1669, 2193 i 2243),

b) z opinią Rady,

c) z rocznym sprawozdaniem z działalności Centrum Łukasiewicz za rok poprzedni zatwierdzonym przez Radę

– w terminie do dnia 31 marca każdego roku.

4. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, niezbędne elementy rocznego sprawozdania z działalności Sieci i rocznego sprawozdania z działalności Centrum Łukasiewicz, mając na uwadze zakres i skuteczność sprawowania nadzoru nad działalnością Centrum Łukasiewicz oraz potrzebę monitorowania realizacji celów Sieci.

Art. 15. [Przesłanki odwołania ze stanowiska]
1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki odwołuje Prezesa w przypadku:

1) zaprzestania spełniania wymagań, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1, 2, 6 lub 7;

2) złożenia rezygnacji;

3) utraty zdolności do pełnienia obowiązków na skutek długotrwałej choroby trwającej co najmniej 6 miesięcy;

4) działania niezgodnego z prawem, zasadami gospodarności lub celowości;

5) niezatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Centrum Łukasiewicz albo jego nieprzedłożenia do zatwierdzenia w terminie, o którym mowa w art. 14 ust. 3 pkt 2;

6) niewykonania obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 6.

2. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki odwołuje Wiceprezesa w przypadku:

1) zaprzestania spełniania wymagań, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1, 2, 6 lub 7;

2) o którym mowa w ust. 1 pkt 2–4.

3. Z dniem odwołania Prezesa albo Wiceprezesa wygasa z mocy prawa zawarta z nim umowa o zarządzanie Siecią.

4. W przypadku odwołania albo śmierci Prezesa albo Wiceprezesa minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki wyznacza do pełnienia obowiązków:

1) Prezesa – jednego z Wiceprezesów albo inną osobę spełniającą warunki, o których mowa w art. 13 ust. 1,

2) Wiceprezesa – innego Wiceprezesa albo inną osobę spełniającą warunki, o których mowa w art. 13 ust. 2 albo 3

– na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.

5. Z osobą wyznaczoną do pełnienia obowiązków Prezesa albo Wiceprezesa nie zawiera się umowy o zarządzanie Siecią.

Art. 16. [Kolegium Doradców]
1. Przy Prezesie działa Kolegium Doradców, które pełni rolę opiniodawczo-doradczą.

2. W skład Kolegium Doradców wchodzi 20 członków, w tym:

1) 10 aktywnych zawodowo przedstawicieli środowiska społeczno-gospodarczego lub finansowego;

2) 5 przedstawicieli środowiska naukowego posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, aktywnie prowadzących badania naukowe lub prace rozwojowe;

3) 5 dyrektorów instytutów Sieci, zwanych dalej „dyrektorami”.

3. Członków Kolegium Doradców powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw gospodarki, z tym że członków będących przedstawicielami środowiska naukowego, o których mowa w ust. 2 pkt 2, na wniosek ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

4. Kandydatem na członka Kolegium Doradców może być osoba, która:

1) korzysta z pełni praw publicznych;

2) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

3) posiada wiedzę i niezbędne doświadczenie zawodowe w zakresie działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej.

5. Członkom Kolegium Doradców, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, przysługuje wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Kolegium Doradców w wysokości nieprzekraczającej 50% minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego profesora w uczelni publicznej, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a w przypadku członków zamiejscowych – także zwrot kosztów podróży na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

6. W przypadku odwołania albo śmierci członka Kolegium Doradców minister właściwy do spraw gospodarki niezwłocznie powołuje na jego miejsce inną osobę, z zachowaniem zasad, o których mowa w ust. 2 i 3.

7. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki, określi, w drodze rozporządzenia:

1) tryb pracy Kolegium Doradców,

2) wysokość wynagrodzenia członków Kolegium Doradców

– mając na uwadze zakres jego zadań i ich znaczenie dla efektywnej realizacji celów Sieci.

Art. 17. [Kompetencje Kolegium Doradców]
Do zadań Kolegium Doradców należy:

1) przedstawianie propozycji obszarów priorytetowych działalności Sieci na dany rok;

2) wyrażanie, na wniosek Prezesa albo z własnej inicjatywy, opinii:

a) na temat współpracy Centrum Łukasiewicz i instytutów Sieci ze środowiskiem społeczno-gospodarczym, w szczególności z przedsiębiorcami,

b) na temat współpracy Centrum Łukasiewicz i instytutów Sieci ze środowiskiem naukowym, w szczególności z uczelniami,

c) w innych sprawach istotnych dla funkcjonowania Sieci;

3) przygotowywanie stanowisk na potrzeby realizacji celu Sieci, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 3;

4) opiniowanie projektów regulaminów, o których mowa w art. 31 ust. 1.

Art. 18. [Skład Rady]
1. W skład Rady wchodzą:

1) Przewodniczący;

2) 5 członków, w tym:

a) członek wskazany przez ministra właściwego do spraw energii,

b) 2 członków wskazanych przez ministra właściwego do spraw gospodarki,

c) członek wskazany przez ministra właściwego do spraw informatyzacji,

d) członek wskazany przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

2. Przewodniczącego Rady w randze sekretarza albo podsekretarza stanu powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw gospodarki.

3. Członków Rady w randze sekretarzy albo podsekretarzy stanu powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw gospodarki. Członków Rady, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, c i d, minister właściwy do spraw gospodarki powołuje i odwołuje na wniosek właściwych ministrów.

4. W przypadku odwołania albo śmierci członka Rady minister właściwy do spraw gospodarki niezwłocznie powołuje na jego miejsce inną osobę. Przepis ust. 3 zdanie drugie stosuje się.

Art. 19. [Kompetencje Rady]
1. Do zadań Rady należy:

1) coroczne wyznaczanie kierunków działalności Sieci oraz – w ramach tych kierunków – tematyki projektów badawczych realizowanych przez Centrum Łukasiewicz i instytuty Sieci;

2) zatwierdzanie:

a) rocznych planów działalności Sieci i Centrum Łukasiewicz,

b) rocznych sprawozdań z działalności Sieci i Centrum Łukasiewicz,

c) 4-letnich i 10-letnich strategii działalności Sieci;

3) opiniowanie:

a) projektów rocznych planów finansowych Centrum Łukasiewicz,

b) rocznych sprawozdań finansowych Centrum Łukasiewicz;

4) wyrażanie zgody na tworzenie przez Centrum Łukasiewicz spółek kapitałowych, a także na obejmowanie lub nabywanie przez Centrum Łukasiewicz akcji lub udziałów w takich spółkach, z uwzględnieniem art. 33;

5) podejmowanie uchwał w sprawie łączenia, podziału lub likwidacji instytutów Sieci.

2. W przypadku niezatwierdzenia dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a i b, Przewodniczący Rady składa do ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki wniosek o odwołanie Prezesa.

3. Czynności prawne dokonane bez uzyskania zgody, o której mowa w ust. 1 pkt 4, są nieważne.

Rozdział 3

Organy instytutu Sieci

Art. 20. [Organy instytutu Sieci]

Organami instytutu Sieci są:

1) dyrektor;

2) rada instytutu Sieci.

Art. 21. [Kadencja dyrektora Sieci i jego zastępców]
1. Prezes powołuje na okres 5 lat:

1) dyrektora – po zasięgnięciu opinii rady instytutu Sieci;

2) zastępców dyrektora, w liczbie nie większej niż 3, w tym zastępcę dyrektora do spraw badawczych – na wniosek dyrektora.

2. Powołanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi nawiązanie stosunku pracy na podstawie powołania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

3. Ta sama osoba może pełnić funkcję dyrektora lub zastępcy dyrektora nie dłużej niż przez 2 następujące po sobie okresy, o których mowa w ust. 1.

Art. 22. [Umowa o zarządzanie instytutem Sieci]
1. Przed powołaniem dyrektora lub zastępcy dyrektora Prezes zawiera z nim umowę o zarządzanie instytutem Sieci.

2. Umowę o zarządzanie instytutem Sieci zawiera się na okres 5 lat. Umowa zaczyna obowiązywać z dniem powołania dyrektora lub zastępcy dyrektora.

3. Umowa o zarządzanie instytutem Sieci określa w szczególności:

1) warunki wynagradzania dyrektora lub zastępcy dyrektora w oparciu o przepisy ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi;

2) kryteria oceny pracy dyrektora lub zastępcy dyrektora;

3) przesłanki i tryb jej rozwiązania przed upływem okresu, na który została zawarta.

4. Odmowa zawarcia umowy o zarządzanie instytutem Sieci przez kandydata na dyrektora lub zastępcę dyrektora skutkuje odmową jego powołania przez Prezesa.

5. Z dniem rozwiązania umowy o zarządzanie instytutem Sieci Prezes odwołuje dyrektora lub zastępcę dyrektora.

Art. 23. [Wymagania formalne na stanowisko dyrektora]
1. Dyrektorem lub zastępcą dyrektora do spraw badawczych może być osoba, która:

1) posiada co najmniej stopień naukowy doktora;

2) korzysta z pełni praw publicznych;

3) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami pracowniczymi;

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5) nie została ukarana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

6) w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów, nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami.

2. Zastępcą dyrektora niebędącym zastępcą, o którym mowa w ust. 1, może być osoba, która:

1) posiada co najmniej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny;

2) spełnia wymagania, o których mowa w ust. 1 pkt 2–6.

3. Dyrektor i zastępcy dyrektora składają przed powołaniem na stanowisko pisemne oświadczenie o spełnianiu wymagań, o których mowa odpowiednio w ust. 1 i 2.

Art. 24. [Kompetencje dyrektora]
1. Dyrektor:

1) kieruje działalnością instytutu Sieci;

2) reprezentuje instytut Sieci na zewnątrz;

3) odpowiada za wyniki działalności badawczej i wdrożeniowej instytutu Sieci;

4) odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie instytutu Sieci w jej strukturze, w tym za zapewnienie:

a) przestrzegania regulaminów, o których mowa w art. 31 ust. 1,

b) współpracy z innymi instytutami Sieci i z Centrum Łukasiewicz przy realizacji interdyscyplinarnych projektów badawczych, o których mowa w art. 31 ust. 2.

2. Do zadań dyrektora należy:

1) sporządzanie projektu rocznego:

a) planu działalności instytutu Sieci na podstawie rocznego planu działalności Sieci,

b) planu finansowego instytutu Sieci;

2) sporządzanie rocznego:

a) sprawozdania z działalności instytutu Sieci,

b) sprawozdania finansowego instytutu Sieci;

3) ustalanie regulaminu organizacyjnego instytutu Sieci, po zasięgnięciu opinii rady instytutu Sieci;

4) realizacja polityki kadrowej w instytucie Sieci;

5) zarządzanie mieniem instytutu Sieci w celu jego wykorzystania do realizacji zadań statutowych instytutu Sieci, z uwzględnieniem art. 33 ust. 1 pkt 2;

6) występowanie do ministra właściwego, o którym mowa w art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, z wnioskami o włączenie kwalifikacji nadawanych po ukończeniu kursów i szkoleń, o których mowa w art. 4 pkt 6, do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

3. Dyrektor przedkłada Prezesowi:

1) propozycje zadań, o których mowa w art. 3 ust. 2, planowanych do realizacji przez instytut Sieci w roku następnym wraz z szacowanymi kosztami ich realizacji – w terminie określonym dla prac nad projektem ustawy budżetowej;

2) do zatwierdzenia:

a) projekt rocznego planu działalności instytutu Sieci na rok następny – w terminie do dnia 15 grudnia każdego roku,

b) projekt rocznego planu finansowego instytutu Sieci na rok następny – w terminie do dnia 15 grudnia każdego roku,

c) roczne sprawozdanie z działalności instytutu Sieci wraz z opinią rady instytutu Sieci o tym sprawozdaniu – w terminie do dnia 28 lutego każdego roku,

d) roczne sprawozdanie finansowe instytutu Sieci – w terminie do dnia 31 marca każdego roku.

4. Jeżeli z art. 64 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351) wynika obowiązek badania rocznego sprawozdania finansowego instytutu Sieci, dyrektor instytutu Sieci wraz z tym sprawozdaniem przedkłada Prezesowi sprawozdanie z badania w rozumieniu art. 2 pkt 31 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Art. 25. [Przesłanki odwołania dyrektora]
1. Prezes odwołuje dyrektora w przypadku:

1) zaprzestania spełniania wymagań, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1, 2, 4 lub 5;

2) złożenia rezygnacji;

3) utraty zdolności do pełnienia obowiązków na skutek długotrwałej choroby trwającej co najmniej 6 miesięcy;

4) działania niezgodnego z prawem, zasadami gospodarności lub celowości;

5) niezatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytutu Sieci albo jego nieprzedłożenia do zatwierdzenia w terminie, o którym mowa w art. 24 ust. 3 pkt 2 lit. c.

2. Prezes odwołuje zastępcę dyrektora do spraw badawczych w przypadku:

1) zaprzestania spełniania wymagań, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1, 2, 4 lub 5;

2) o którym mowa w ust. 1 pkt 2–4.

3. Prezes odwołuje zastępcę dyrektora niebędącego zastępcą, o którym mowa w ust. 2, w przypadku:

1) zaprzestania spełniania wymagań, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 2, 4 lub 5;

2) o którym mowa w ust. 1 pkt 2–4.

4. Z dniem odwołania dyrektora albo zastępcy dyrektora wygasa z mocy prawa zawarta z nim umowa o zarządzanie instytutem Sieci.

5. W przypadku odwołania albo śmierci dyrektora albo zastępcy dyrektora Prezes wyznacza do pełnienia obowiązków:

1) dyrektora – jednego z jego zastępców albo inną osobę spełniającą warunki, o których mowa w art. 23 ust. 1,

2) zastępcy dyrektora – innego zastępcę dyrektora albo inną osobę spełniającą warunki, o których mowa w art. 23 ust. 1 albo 2

– na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.

6. Z osobą wyznaczoną do pełnienia obowiązków dyrektora albo zastępcy dyrektora nie zawiera się umowy o zarządzanie instytutem Sieci.

Art. 26. [Zadania rady instytutu Sieci]
Do zadań rady instytutu Sieci należy:

1) określanie perspektywicznych kierunków działalności badawczej i wdrożeniowej instytutu Sieci;

2) uchwalanie statutu instytutu Sieci;

3) opiniowanie:

a) regulaminu organizacyjnego instytutu Sieci,

b) rocznych planów działalności instytutu Sieci,

c) rocznych sprawozdań z działalności instytutu Sieci,

d) projektu podziału zysku netto instytutu Sieci;

4) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących działalności instytutu Sieci przedstawionych przez dyrektora albo organy Centrum Łukasiewicz.

Art. 27. [Skład rady instytutu Sieci]
1. W skład rady instytutu Sieci wchodzi nie mniej niż 9 i nie więcej niż 15 członków.

2. Nie więcej niż 40% składu rady instytutu Sieci stanowią jego pracownicy. Pozostali członkowie rady instytutu Sieci są powoływani przez Prezesa, na wniosek dyrektora, spośród osób niebędących pracownikami instytutu Sieci, wyróżniających się wiedzą i praktycznym dorobkiem w sferze gospodarczej objętej działalnością instytutu Sieci.

3. Liczbę członków rady instytutu Sieci oraz tryb wyboru do rady instytutu Sieci jego pracowników określa jego statut.

4. Kadencja rady instytutu Sieci trwa 4 lata.

5. Rada instytutu Sieci działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

6. Członkowie rady instytutu Sieci niebędący pracownikami tego instytutu są obowiązani do nieujawniania uzyskanych informacji stanowiących tajemnicę instytutu Sieci w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

7. Członkom rady instytutu Sieci, z wyłączeniem członków będących pracownikami instytutu Sieci, przysługuje wynagrodzenie za udział w posiedzeniach rady instytutu Sieci w wysokości nieprzekraczającej 10% minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego profesora w uczelni publicznej, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a w przypadku członków zamiejscowych – także zwrot kosztów podróży na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

8. W posiedzeniach rady instytutu Sieci biorą udział:

1) dyrektor;

2) przedstawiciel zakładowych organizacji związkowych;

3) przedstawiciel Prezesa;

4) przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki;

5) inne zaproszone osoby.

9. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego członkom rady instytutu Sieci za udział w jej posiedzeniach, mając na uwadze znaczenie zadań realizowanych przez radę dla efektywnego działania instytutu Sieci.

Rozdział 4

Działalność Centrum Łukasiewicz i instytutów Sieci

Art. 28. [Warunki prowadzenia działalności gospodarczej]

Centrum Łukasiewicz i instytuty Sieci mogą prowadzić działalność gospodarczą pod warunkiem, że:

1) nie jest ona finansowana ze środków pochodzących z budżetu państwa;

2) dochód osiągany z jej prowadzenia jest przeznaczany wyłącznie na działalność podstawową Centrum Łukasiewicz albo instytutu Sieci, o której mowa odpowiednio w art. 2 ust. 2 albo art. 3 ust. 2.

Art. 29. [Rodzaje prowadzonej działalności]
Centrum Łukasiewicz i instytuty Sieci wyodrębniają pod względem finansowym i rachunkowym prowadzoną działalność:

1) o której mowa w art. 2 ust. 2 pkt 1 i 3–5 albo art. 3 ust. 2;

2) o której mowa w art. 4, niestanowiącą działalności gospodarczej;

3) gospodarczą.

Art. 30. [Spółki kapitałowe]
1. Dla realizacji celów, o których mowa w art. 1 ust. 2, Centrum Łukasiewicz i instytuty Sieci mogą tworzyć spółki kapitałowe, a także obejmować lub nabywać akcje lub udziały w takich spółkach, z uwzględnieniem art. 33 ust. 1.

2. Prezes, Wiceprezesi i główny księgowy Centrum Łukasiewicz oraz dyrektorzy, zastępcy dyrektorów i główni księgowi instytutów Sieci nie mogą:

1) obejmować, nabywać ani posiadać akcji lub udziałów w spółkach, w których Centrum Łukasiewicz albo instytuty Sieci mają akcje lub udziały;

2) pozostawać ze spółkami, o których mowa w pkt 1, w stosunku pracy oraz świadczyć na innej podstawie usług lub pracy na rzecz tych spółek, z wyłączeniem zasiadania w ich radach nadzorczych lub komisjach rewizyjnych.

Art. 31. [Regulaminy Centrum Łukasiewicz i instytutów Sieci]
1. Prezes ustala wspólne dla Centrum Łukasiewicz i instytutów Sieci regulaminy:

1) zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej wraz z zasadami komercjalizacji w ramach Sieci, który określa w szczególności:

a) zasady i procedury komercjalizacji,

b) prawa i obowiązki Centrum Łukasiewicz i jego pracowników oraz instytutów Sieci i ich pracowników w zakresie ochrony i korzystania z praw autorskich i praw pokrewnych oraz praw własności przemysłowej,

c) zasady wynagradzania twórców,

d) zasady podziału środków finansowych uzyskanych z komercjalizacji między twórcę będącego pracownikiem Centrum Łukasiewicz albo instytutu Sieci a Centrum Łukasiewicz albo instytut Sieci,

e) zasady korzystania z majątku Centrum Łukasiewicz i instytutów Sieci do celów komercjalizacji oraz świadczenia usług badawczych;

2) korzystania z infrastruktury badawczej Centrum Łukasiewicz i instytutów Sieci, który określa w szczególności:

a) prawa i obowiązki Centrum Łukasiewicz i jego pracowników oraz instytutów Sieci i ich pracowników w zakresie wykorzystywania tej infrastruktury do realizacji projektów badawczych,

b) zasady wykorzystywania tej infrastruktury do realizacji projektów badawczych przez osoby niebędące pracownikami Centrum Łukasiewicz ani instytutów Sieci oraz podmioty niedziałające w ramach Sieci.

2. Prezes wyznacza instytuty Sieci do:

1) realizacji wspólnych projektów badawczych i innych zadań;

2) współpracy z Centrum Łukasiewicz przy realizacji projektów badawczych i innych zadań.

Art. 32. [Współpraca z uczelniami]
Centrum Łukasiewicz i instytuty Sieci mogą zawierać z uczelniami umowy o współpracy, w szczególności w zakresie prowadzenia badań naukowych, prac rozwojowych i komercjalizacji, a także kształcenia kadr.
Art. 33. [Rozporządzanie składnikami aktywów trwałych]
1. W przypadku zamiaru dokonania czynności prawnej w zakresie rozporządzenia składnikami aktywów trwałych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczanymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym przez ich wniesienie jako wkładu do spółki, lub czynności prawnej w zakresie oddania tych składników do korzystania innym podmiotom na podstawie umów, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym:

1) Prezes jest obowiązany uzyskać zgodę Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej – jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza kwotę 5 000 000 zł;

2) dyrektor jest obowiązany uzyskać zgodę:

a) Prezesa – jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza kwotę 250 000 zł, ale nie przekracza kwoty 5 000 000 zł,

b) Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej – jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza kwotę 5 000 000 zł.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b, do wniosku o wyrażenie zgody dołącza się opinię ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

3. Do określenia wartości rynkowej składników aktywów trwałych oddanych do korzystania innym podmiotom na podstawie umów stosuje się przepis art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1182, z późn. zm.3)).

4. Uzyskania zgody, o której mowa w ust. 1, nie wymagają czynności prawne, o których mowa w art. 38 ust. 5 pkt 1–3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

5. W postępowaniu o wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 1, stosuje się przepisy art. 39 i art. 40 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

6. Czynność prawna dokonana w celu obejścia albo z naruszeniem obowiązku, o którym mowa w ust. 1, jest nieważna.

Art. 34. [Zwolnienie z opłat z tytułu użytkowania wieczystego]
1. Centrum Łukasiewicz i instytuty Sieci są zwolnione z opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub gminy, z wyjątkiem części tych gruntów wykorzystywanej wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do użytkowania wieczystego gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Z tytułu użytkowania wieczystego tych gruntów Centrum Łukasiewicz i instytuty Sieci ponoszą opłaty określone w art. 17b ust. 2 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 91 i 1162).

Rozdział 5

Nadzór nad działalnością Centrum Łukasiewicz i instytutów Sieci

Art. 35. [Nadzór nad działalnością Centrum Łukasiewicz]

1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki sprawuje nadzór nad działalnością Centrum Łukasiewicz pod względem legalności, rzetelności, celowości i gospodarności.

2. W ramach nadzoru minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki:

1) zatwierdza roczny plan finansowy i roczne sprawozdanie finansowe Centrum Łukasiewicz;

2) sprawuje kontrolę nad Centrum Łukasiewicz w zakresie legalności, rzetelności, celowości i gospodarności, w trybie określonym w przepisach ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. poz. 1092).

Art. 36. [Nadzór nad działalnością instytutów Sieci]
1. Prezes sprawuje nadzór nad działalnością instytutów Sieci pod względem:

1) zgodności ich działań z przepisami prawa i statutami, rzetelności, celowości i gospodarności;

2) prawidłowości realizacji przez nie podstawowych zadań, o których mowa w art. 3 ust. 2;

3) prawidłowości wydatkowania środków finansowych z dotacji, o których mowa w art. 63 ust. 2 pkt 3.

2. Prezes:

1) zatwierdza statuty i regulaminy organizacyjne instytutów Sieci;

2) dokonuje wyboru firmy audytorskiej do badania rocznych sprawozdań finansowych instytutów Sieci, w przypadku których obowiązek taki wynika z art. 64 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;

3) zatwierdza roczne plany finansowe i roczne sprawozdania finansowe instytutów Sieci.

3. Prezes, nie rzadziej niż raz na 3 lata, przeprowadza kontrolę instytutu Sieci w celu dokonania oceny:

1) gospodarki finansowej;

2) jakości pracy;

3) prawidłowości realizacji zadań wynikających z rocznych planów działalności instytutu Sieci i rocznych planów działalności Sieci;

4) jakości zarządzania, w szczególności przestrzegania regulaminów, o których mowa w art. 31 ust. 1.

4. Na podstawie wyników kontroli instytutu Sieci Prezes może zlecić dyrektorowi podjęcie czynności naprawczych lub usprawniających działalność tego instytutu.

Rozdział 6

Ewaluacja działalności Sieci i instytutów Sieci

Art. 37. [Ewaluacja działalności Sieci]

1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, nie rzadziej niż raz na 4 lata, przeprowadza ewaluację działalności Sieci.

2. Do przeprowadzenia ewaluacji działalności Sieci minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki powołuje ekspertów będących przedstawicielami środowiska naukowego i gospodarczego, w tym ekspertów zagranicznych.

3. Ewaluacja działalności Sieci:

1) ma na celu określenie wpływu działalności Sieci na rozwój nauki, innowacyjności i gospodarki;

2) obejmuje co najmniej ocenę:

a) adekwatności działań podejmowanych w ramach Sieci na rzecz realizacji celów wynikających ze strategii rozwoju i polityki naukowej państwa, o której mowa w art. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

b) stopnia oraz sposobu realizacji celów Sieci ujętych w rocznych planach działalności Sieci,

c) poziomu poniesionych nakładów w stosunku do efektów działalności Sieci,

d) skuteczności działań podejmowanych przez Centrum Łukasiewicz i instytuty Sieci w zakresie komercjalizacji.

Art. 38. [Ewaluacja działalności instytutu Sieci]
Prezes może przeprowadzić ewaluację działalności instytutu Sieci w celu określenia jej wpływu na realizację planu działalności Sieci, obejmującą co najmniej ocenę:

1) adekwatności działań podejmowanych w instytucie Sieci w ramach planu działalności Sieci, ze szczególnym uwzględnieniem działań podejmowanych we współpracy z innymi instytutami Sieci lub Centrum Łukasiewicz oraz innymi podmiotami;

2) stopnia oraz sposobu realizacji celów instytutu Sieci ujętych w jego rocznym planie działalności;

3) poziomu poniesionych nakładów w stosunku do efektów działalności instytutu Sieci.

Rozdział 7

Tworzenie, łączenie, podział, likwidacja i upadłość instytutów Sieci

Art. 39. [Utworzenie instytutu Sieci]

1. Instytut Sieci może zostać utworzony, jeżeli zaistnieje potrzeba prowadzenia w danym obszarze działalności, o której mowa w art. 3 ust. 2, i zostanie zapewniona niezbędna kadra o odpowiednich kwalifikacjach, aparatura naukowo-badawcza, laboratoryjna, infrastruktura informatyczna oraz inne niezbędne warunki materialno-techniczne.

2. Rada Ministrów tworzy instytut Sieci w drodze rozporządzenia, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

3. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 2, określa nazwę i siedzibę instytutu Sieci, jego przedmiot i zakres działalności oraz mienie obejmujące własność lub inne prawa majątkowe, niezbędne do prowadzenia działalności.

4. Prezes wyposaża instytut Sieci w mienie określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 3.

Art. 40. [Przesłanki połączenia, podziału lub likwidacji instytutu Sieci]
1. Instytut Sieci może zostać:

1) połączony z innym instytutem Sieci albo innymi instytutami Sieci,

2) podzielony,

3) zlikwidowany

– jeżeli przeprowadzona przez Prezesa analiza wykaże, że jest to uzasadnione merytorycznie, organizacyjnie lub finansowo, w szczególności jeżeli instytut Sieci osiąga ujemne wyniki finansowe lub nie realizuje celów określonych w rocznych planach działalności.

2. Podział albo likwidacja instytutu Sieci może nastąpić również na wspólny wniosek rady instytutu Sieci i jego dyrektora, a połączenie instytutów Sieci – na wspólny wniosek wszystkich organów wszystkich łączonych instytutów Sieci, złożony do Prezesa.

3. W przypadku, o którym mowa w:

1) ust. 1 – Prezes zasięga opinii rady instytutu Sieci i jego dyrektora oraz działających w tym instytucie zakładowych organizacji związkowych;

2) ust. 2 – rada instytutu Sieci i jego dyrektor przed złożeniem wniosku do Prezesa zasięgają opinii działających w tym instytucie zakładowych organizacji związkowych.

Art. 41. [Połączenie instytutu Sieci]
1. Połączenie instytutów Sieci może polegać na:

1) utworzeniu jednego instytutu Sieci z dwóch albo większej liczby instytutów Sieci, które w wyniku połączenia tracą osobowość prawną;

2) włączeniu do instytutu Sieci jednego albo większej liczby instytutów Sieci, które w wyniku włączenia tracą osobowość prawną.

2. Instytut Sieci, do którego włączono inny instytut Sieci albo inne instytuty Sieci, może zachować dotychczasową nazwę.

3. Instytut Sieci powstały w wyniku połączenia instytutów Sieci przejmuje pracowników, mienie, należności i zobowiązania łączonych instytutów Sieci albo włączanych do niego instytutów Sieci.

4. Do pracowników łączonych instytutów Sieci stosuje się art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

5. Dyrektor instytutu Sieci powstałego w wyniku połączenia instytutów Sieci niezwłocznie składa wniosek o dokonanie:

1) wpisu tego instytutu do KRS i wykreślenie z KRS instytutów podlegających połączeniu – w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1;

2) odpowiednich zmian we wpisie tego instytutu do KRS i wykreślenie z KRS instytutu Sieci albo instytutów Sieci podlegających włączeniu – w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.

6. Z dniem połączenia instytutów Sieci kończy się kadencja rad połączonych instytutów Sieci.

Art. 42. [Podział instytutu Sieci]
1. Podział instytutu Sieci polega na wydzieleniu z tego instytutu komórki organizacyjnej albo komórek organizacyjnych w celu włączenia tej komórki organizacyjnej albo tych komórek organizacyjnych do Centrum Łukasiewicz albo innego instytutu Sieci.

2. Centrum Łukasiewicz albo instytut Sieci, do którego została włączona komórka organizacyjna albo komórki organizacyjne innego instytutu Sieci, przejmuje pracowników i mienie przekazane tej komórce organizacyjnej albo tym komórkom organizacyjnym w wyniku podziału.

3. Do pracowników, o których mowa w ust. 2, stosuje się art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

Art. 43. [Likwidacja instytutu Sieci]
1. Likwidacja instytutu Sieci polega na:

1) zakończeniu jego działalności;

2) zadysponowaniu jego mieniem;

3) zaspokojeniu albo zabezpieczeniu jego wierzycieli;

4) wykreśleniu go z KRS.

2. Instytut Sieci w likwidacji działa pod dotychczasową nazwą z dodaniem wyrazów „w likwidacji”.

3. Z dniem otwarcia likwidacji instytutu Sieci:

1) jego rada ulega rozwiązaniu;

2) wygasają pełnomocnictwa udzielone przed tym dniem.

4. W okresie likwidacji instytutu Sieci instytutem tym zarządza likwidator, który działa na podstawie umowy zawartej z Prezesem.

5. Likwidator wykonuje prawa i obowiązki dyrektora likwidowanego instytutu Sieci w zakresie niezbędnym do zakończenia działalności instytutu Sieci. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:

1) sporządzenie planu finansowego likwidacji instytutu Sieci;

2) opracowanie harmonogramu likwidacji instytutu Sieci;

3) zgłoszenie do KRS wniosku o wpisanie otwarcia likwidacji instytutu Sieci;

4) zawiadomienie banku obsługującego instytut Sieci o otwarciu likwidacji;

5) składanie Prezesowi okresowych sprawozdań z przebiegu likwidacji instytutu Sieci;

6) sporządzenie sprawozdania finansowego likwidowanego instytutu Sieci;

7) egzekucja należności, zaspokojenie albo zabezpieczenie wierzycieli likwidowanego instytutu Sieci;

8) zadysponowanie mieniem likwidowanego instytutu Sieci;

9) uregulowanie zobowiązań likwidowanego instytutu Sieci wobec jego pracowników i rozwiązanie z nimi stosunku pracy;

10) złożenie wniosku o wykreślenie instytutu Sieci z KRS po zakończeniu likwidacji;

11) przekazanie dokumentacji zlikwidowanego instytutu Sieci do archiwum.

6. Wynagrodzenie likwidatora jest finansowane ze środków likwidowanego instytutu Sieci i zaliczane do kosztów likwidacji.

Art. 44. [Uchwała o połączeniu, podziale lub likwidacji instytutu Sieci]
Rada, na wniosek Prezesa, w drodze uchwały, dokonuje:

1) połączenia instytutów Sieci, wskazując:

a) nazwy i siedziby łączonych instytutów Sieci oraz ich numery REGON i NIP,

b) instytut Sieci powstały w wyniku połączenia,

c) termin połączenia,

d) składniki majątkowe, w tym tytuł prawny do nieruchomości, które w wyniku połączenia wejdą w skład majątku instytutu Sieci, o którym mowa w lit. b,

e) sposób łączenia planów finansowych łączonych instytutów Sieci i podziału nagród – w przypadku gdy połączenie następuje w trakcie roku obrotowego;

2) podziału instytutu Sieci, wskazując:

a) nazwę i siedzibę instytutu Sieci podlegającego podziałowi oraz jego numery REGON i NIP,

b) komórkę organizacyjną albo komórki organizacyjne instytutu Sieci, które będą z niego wydzielone w celu włączenia do Centrum Łukasiewicz albo innego instytutu Sieci,

c) Centrum Łukasiewicz albo instytut Sieci, do którego będzie włączona komórka organizacyjna albo będą włączone komórki organizacyjne instytutu Sieci podlegającego podziałowi,

d) termin podziału,

e) sposób podziału mienia oraz rozliczeń z tytułu zobowiązań i przejęcia uprawnień i obowiązków wynikających z decyzji administracyjnych;

3) likwidacji instytutu Sieci, wskazując:

a) nazwę i siedzibę likwidowanego instytutu Sieci oraz jego numery REGON i NIP,

b) dzień otwarcia i dzień zakończenia likwidacji,

c) termin zakończenia działalności instytutu Sieci,

d) sposób i tryb rozdysponowania mienia instytutu Sieci, z uwzględnieniem art. 47 ust. 1,

e) sposób uregulowania zobowiązań instytutu Sieci.

Art. 45. [Określenie trybu łączenia, podziału i likwidacji instytutów Sieci]
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, tryb łączenia, podziału i likwidacji instytutów Sieci, mając na względzie potrzebę zapewnienia sprawnego przebiegu tych procesów i zabezpieczenia realizacji celów Sieci, o których mowa w art. 1 ust. 2.
Art. 46. [Upadłość instytutu Sieci]
1. W stosunku do instytutu Sieci może być ogłoszona upadłość.

2. Z dniem ogłoszenia upadłości instytutu Sieci jego rada ulega rozwiązaniu.

3. W przypadku wszczęcia postępowania likwidacyjnego Prezes zawiesza to postępowanie z dniem uzyskania informacji o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości instytutu Sieci.

4. Z dniem ogłoszenia upadłości instytutu Sieci postępowanie likwidacyjne ulega umorzeniu.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą ustawą do upadłości instytutu Sieci stosuje się przepisy ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498).

Art. 47. [Wyłączenie z postępowania likwidacyjnego i upadłościowego]
1. Z postępowania likwidacyjnego i upadłościowego są wyłączone i podlegają przekazaniu innemu instytutowi Sieci:

1) aparatura naukowo-badawcza i księgozbiory;

2) prawa do patentów na wynalazki, prawa ochronne na wzory użytkowe, prawa z rejestracji wzorów przemysłowych i topografii układów scalonych oraz dodatkowe prawa ochronne na produkty lecznicze i środki ochrony roślin, których właścicielem jest likwidowany instytut Sieci albo instytut Sieci, w stosunku do którego została ogłoszona upadłość.

2. Prezes:

1) wskazuje instytut Sieci, któremu zostanie przekazana aparatura naukowo-badawcza i księgozbiory oraz prawa, o których mowa w ust. 1 pkt 2;

2) określa tryb i warunki przekazania, o którym mowa w pkt 1.

Rozdział 8

Pracownicy Centrum Łukasiewicz i instytutów Sieci

Art. 48. [Pracownicy Centrum Łukasiewicz i instytutów Sieci]

1. Centrum Łukasiewicz i instytuty Sieci zatrudniają pracowników:

1) pionu badawczego;

2) pionu wsparcia.

2. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, wykaz stanowisk, na których są zatrudniani pracownicy Centrum Łukasiewicz i instytutów Sieci w ramach pionów, o których mowa w ust. 1, oraz kwalifikacje wymagane do ich zajmowania, mając na uwadze zakres zadań tych pracowników.

Art. 49. [Urlop wypoczynkowy pracowników pionu badawczego]
Pracownikom pionu badawczego przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze 36 dni w roku.
Art. 50. [Nabór]
1. Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy w Centrum Łukasiewicz i w instytutach Sieci, zwany dalej „naborem”, jest otwarty i konkurencyjny.

2. Ogłoszenie o naborze udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej, zwanym dalej „BIP”, na stronie podmiotowej Centrum Łukasiewicz albo instytutu Sieci, a w przypadku pracowników pionu badawczego – dodatkowo w BIP na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz na stronie internetowej Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców przeznaczonym do publikacji ofert pracy dla naukowców.

3. Termin składania dokumentów określony w ogłoszeniu o naborze nie może być krótszy niż 14 dni, licząc od dnia udostępnienia tego ogłoszenia.

4. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze.

Art. 51. [Protokół z przeprowadzonego naboru]
1. Z przeprowadzonego naboru sporządza się protokół.

2. Protokół zawiera:

1) określenie stanowiska pracy, na które nabór był prowadzony;

2) liczbę kandydatów;

3) imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, 1104, 1629, 2073 i 2244 oraz z 2019 r. poz. 80) nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów uszeregowanych według poziomu spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze;

4) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru;

5) uzasadnienie dokonanego wyboru kandydatów.

Art. 52. [Informacja o wyniku naboru]
1. Informację o wyniku naboru udostępnia się w BIP na stronie podmiotowej Centrum Łukasiewicz albo instytutu Sieci w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata albo od dnia zakończenia naboru, w przypadku gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.

2. Informacja o wyniku naboru zawiera:

1) określenie stanowiska pracy, na które nabór był prowadzony;

2) imię albo imiona i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;

3) uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo niezatrudnienia żadnego kandydata.

Art. 53. [Ustanie stosunku pracy osoby wybranej w drodze naboru]
Jeżeli stosunek pracy osoby wybranej w drodze naboru ustał w terminie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, można zatrudnić na tym samym stanowisku pracy kolejną osobę spośród kandydatów, o których mowa w art. 51 ust. 2 pkt 3. Przepisy art. 52 stosuje się odpowiednio.
Art. 54. [Wyłączenia podmiotowe ze względu na stosunek bezpośredniej podległości służbowej]
W Centrum Łukasiewicz i w instytutach Sieci nie może istnieć stosunek bezpośredniej podległości służbowej między:

1) małżonkami;

2) osobami pozostającymi ze sobą w stosunku:

a) pokrewieństwa do drugiego stopnia włącznie,

b) powinowactwa pierwszego stopnia,

c) przysposobienia, opieki lub kurateli.

Art. 55. [Zgoda na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej]
1. Pracownik pionu badawczego nie może podejmować dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy ani prowadzić działalności gospodarczej bez uzyskania zgody:

1) Prezesa – w przypadku osoby zatrudnionej w Centrum Łukasiewicz;

2) dyrektora – w przypadku osoby zatrudnionej w instytucie Sieci.

2. Podejmowanie przez pracownika pionu badawczego dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy lub prowadzenie przez niego działalności gospodarczej bez uzyskania zgody, o której mowa w ust. 1, stanowi podstawę do rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem.

Art. 56. [Warunki wynagradzania pracowników]
Warunki wynagradzania pracowników:

1) Centrum Łukasiewicz – określa się w zakładowym regulaminie wynagradzania ustalonym przez Prezesa albo w zakładowym układzie zbiorowym pracy;

2) instytutu Sieci – określa się w zakładowym regulaminie wynagradzania ustalonym przez dyrektora albo w zakładowym układzie zbiorowym pracy.

Rozdział 9

Gospodarka finansowa Sieci

Art. 57. [Roczny plan finansowy]

1. Centrum Łukasiewicz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu finansowego ustalanego na okres roku obrotowego. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

2. W rocznym planie finansowym Centrum Łukasiewicz wyodrębnia się:

1) przychody z prowadzonej działalności;

2) subwencję na dofinansowanie działalności bieżącej Centrum Łukasiewicz związanej z obsługą realizacji jego zadań;

3) dotacje celowe na:

a) realizację przez Centrum Łukasiewicz projektów badawczych w ramach celu Sieci, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1,

b) realizację przez instytuty Sieci projektów badawczych w ramach celu Sieci, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1,

c) inwestycje związane z obsługą realizacji zadań Centrum Łukasiewicz,

d) finansowanie lub dofinansowanie Centrum Łukasiewicz kosztów inwestycji związanych z realizacją projektów badawczych w ramach celu Sieci, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1,

e) finansowanie lub dofinansowanie instytutom Sieci kosztów inwestycji związanych z realizacją projektów badawczych w ramach celu Sieci, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1;

4) środki przekazane przez podmioty inne niż minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki;

5) koszty, w tym:

a) wynagrodzenia i prawnie obowiązujące obciążenia od nich naliczane,

b) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań,

c) zakup towarów i usług;

6) środki na wydatki majątkowe;

7) środki przyznane innym podmiotom;

8) stan należności i zobowiązań na początek i na koniec roku;

9) stan środków pieniężnych na początek i na koniec roku.

3. Prezes, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady, w trybie określonym dla prac nad projektem ustawy budżetowej, przekazuje ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki do zatwierdzenia projekty:

1) rocznego planu finansowego Centrum Łukasiewicz,

2) planu finansowego w układzie zadaniowym na dany rok budżetowy oraz na kolejne 2 lata

– z uwzględnieniem terminów określanych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych na przedłożenie materiałów do projektu ustawy budżetowej.

4. Zmian rocznego planu finansowego Centrum Łukasiewicz dokonuje się w trybie określonym dla sporządzania rocznego planu finansowego.

Art. 58. [Przychody Centrum Łukasiewicz]
1. Przychodami Centrum Łukasiewicz są:

1) subwencja na dofinansowanie działalności bieżącej Centrum Łukasiewicz związanej z obsługą realizacji zadań, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 1, 4 i 5;

2) dotacje celowe na:

a) realizację przez Centrum Łukasiewicz projektów badawczych w ramach celu Sieci, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1,

b) inwestycje związane z obsługą realizacji zadań Centrum Łukasiewicz,

c) finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji dotyczących realizacji przez Centrum Łukasiewicz projektów badawczych w ramach celu Sieci, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1, obejmujących:

– zakup, wytworzenie lub rozbudowę aparatury naukowo-badawczej oraz infrastruktury informatycznej,

– budowę, przebudowę lub rozbudowę obiektów budowlanych,

– zakup nieruchomości.

2. Przychodami Centrum Łukasiewicz mogą być także:

1) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi;

2) przychody z działalności gospodarczej;

3) przychody z udziałów, akcji i odsetek;

4) przychody ze sprzedaży składników własnego mienia oraz z tytułu odpłatności za korzystanie z tych składników przez osoby trzecie na podstawie umowy najmu, dzierżawy albo innej umowy;

5) przychody z dziedziczenia, darowizn i zapisów;

6) przychody z innych źródeł.

Art. 59. [Fundusz statutowy i rezerwowy Centrum Łukasiewicz]
1. Centrum Łukasiewicz tworzy fundusze:

1) statutowy;

2) rezerwowy.

2. Fundusz statutowy odzwierciedla wartość netto środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz innych składników aktywów, stanowiących wyposażenie Centrum Łukasiewicz na dzień rozpoczęcia przez nie działalności.

3. Fundusz rezerwowy służy pokrywaniu strat Centrum Łukasiewicz.

Art. 60. [Fundusz rozwoju, nagród lub wdrożeń Centrum Łukasiewicz]
1. Centrum Łukasiewicz może tworzyć fundusze:

1) rozwoju;

2) nagród;

3) wdrożeń.

2. Fundusz rozwoju przeznacza się w szczególności na zakup środków trwałych i materiałów związanych z realizacją projektów badawczych.

3. Z funduszu nagród wypłaca się nagrody dla pracowników Centrum Łukasiewicz. Wypłata następuje po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Centrum Łukasiewicz. Warunki wypłaty ze środków funduszu nagród określa zakładowy układ zbiorowy pracy albo regulamin wynagradzania ustalony przez Prezesa.

4. Fundusz wdrożeń tworzy się ze środków przekazanych Centrum Łukasiewicz na podstawie umów przez przedsiębiorców wdrażających wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych w Centrum Łukasiewicz, z tytułu osiągnięcia wymiernych efektów wdrożenia.

5. Z funduszu wdrożeń wypłaca się nagrody dla pracowników Centrum Łukasiewicz za osiągnięcie wymiernych efektów wdrożenia. Warunki wypłat ze środków funduszu wdrożeń określa zakładowy układ zbiorowy pracy albo regulamin ustalony przez Prezesa.

Art. 61. [Zysk netto Centrum Łukasiewicz za poprzedni rok obrotowy]
1. Z zatwierdzonego zysku netto Centrum Łukasiewicz za poprzedni rok obrotowy w pierwszej kolejności pokrywa się stratę netto Centrum Łukasiewicz z lat ubiegłych.

2. Zysk netto Centrum Łukasiewicz za poprzedni rok obrotowy, a w przypadku wystąpienia straty netto z lat ubiegłych – część tego zysku pozostałą po dokonaniu czynności, o której mowa w ust. 1, przeznacza się na działalność podstawową Centrum Łukasiewicz, o której mowa w art. 2 ust. 2, przez dokonanie corocznie podziału tego zysku w taki sposób, że:

1) co najmniej 8% tego zysku przeznacza się na fundusz rezerwowy;

2) nie więcej niż 92% tego zysku przeznacza się na fundusz rozwoju, fundusz nagród i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

3. W przypadku gdy fundusz rezerwowy osiągnie wartość 20% funduszu statutowego, Centrum Łukasiewicz może nie dokonywać odpisu z zysku na fundusz rezerwowy zgodnie z ust. 2 pkt 1.

4. Prezes, po uzyskaniu opinii Rady, przedstawia ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki projekt podziału zysku netto Centrum Łukasiewicz. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, mając na względzie potrzebę zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Centrum Łukasiewicz, może dokonać innego podziału zysku netto niż proponowany przez Prezesa.

Art. 62. [Audyt rocznego sprawozdania finansowego Centrum Łukasiewicz]
Roczne sprawozdanie finansowe Centrum Łukasiewicz podlega badaniu przez firmę audytorską wybraną przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.
Art. 63. [Roczny plan finansowy instytutu Sieci]
1. Instytut Sieci prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu finansowego ustalanego na okres roku obrotowego. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

2. W rocznym planie finansowym instytutu Sieci wyodrębnia się:

1) przychody z działalności gospodarczej;

2) subwencję przyznawaną przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

3) dotacje celowe przyznawane przez Prezesa na:

a) realizację przez instytut Sieci projektów badawczych w ramach celu Sieci, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1,

b) finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji dotyczących realizacji przez instytut Sieci projektów badawczych w ramach celu Sieci, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1;

4) środki przekazane przez podmioty inne niż minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki lub Prezes;

5) koszty, w tym:

a) wynagrodzenia i prawnie obowiązujące obciążenie od nich naliczane,

b) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań,

c) koszty majątkowe.

3. Dyrektor, w terminie do dnia 15 grudnia każdego roku, przekazuje Prezesowi do zatwierdzenia projekt rocznego planu finansowego instytutu Sieci.

4. Zmian rocznego planu finansowego instytutu Sieci dokonuje się w trybie określonym dla sporządzania rocznego planu finansowego.

Art. 64. [Przychody instytutu Sieci]
Przychodami instytutu Sieci są:

1) subwencja, o której mowa w art. 63 ust. 2 pkt 2;

2) dotacje celowe na:

a) realizację przez instytut Sieci projektów badawczych w ramach celu Sieci, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1,

b) finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji dotyczących realizacji przez instytut Sieci projektów badawczych w ramach celu Sieci, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1, obejmujących:

– zakup, wytworzenie lub rozbudowę aparatury naukowo-badawczej oraz infrastruktury informatycznej,

– budowę, przebudowę lub rozbudowę obiektów budowlanych,

– zakup nieruchomości;

3) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi;

4) przychody z działalności gospodarczej;

5) przychody z udziałów, akcji, skarbowych papierów wartościowych i odsetek;

6) przychody ze sprzedaży składników własnego mienia oraz z tytułu odpłatności za korzystanie z tych składników przez osoby trzecie na podstawie umowy najmu, dzierżawy albo innej umowy;

7) przychody z dziedziczenia, darowizn i zapisów;

8) przychody z innych źródeł.

Art. 65. [Fundusz statutowy i rezerwowy instytutu Sieci]
1. Instytut Sieci tworzy fundusze:

1) statutowy;

2) rezerwowy.

2. Fundusz statutowy odzwierciedla wartość netto środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz innych składników aktywów, stanowiących wyposażenie instytutu Sieci na dzień rozpoczęcia przez niego działalności.

3. Fundusz rezerwowy służy pokrywaniu strat instytutu Sieci.

Art. 66. [Fundusz rozwoju, nagród lub wdrożeń instytutu Sieci]
1. Instytut Sieci może tworzyć fundusze:

1) rozwoju;

2) nagród;

3) wdrożeń.

2. Fundusz rozwoju przeznacza się w szczególności na zakup środków trwałych i materiałów związanych z realizacją projektów badawczych.

3. Z funduszu nagród wypłaca się nagrody dla pracowników instytutu Sieci. Wypłata następuje po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego instytutu Sieci. Warunki wypłaty ze środków funduszu nagród określa zakładowy układ zbiorowy pracy albo regulamin wynagradzania ustalony przez dyrektora.

4. Fundusz wdrożeń tworzy się ze środków przekazanych instytutowi Sieci na podstawie umów przez przedsiębiorców wdrażających wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych w instytucie Sieci, z tytułu osiągnięcia wymiernych efektów wdrożenia.

5. Z funduszu wdrożeń wypłaca się nagrody dla pracowników instytutu Sieci za osiągnięcie wymiernych efektów wdrożenia. Warunki wypłat ze środków funduszu wdrożeń określa zakładowy układ zbiorowy pracy albo regulamin ustalony przez dyrektora.

Art. 67. [Zysk netto instytutu Sieci za poprzedni rok obrotowy]
1. Z zatwierdzonego zysku netto instytutu Sieci za poprzedni rok obrotowy w pierwszej kolejności pokrywa się stratę netto instytutu z lat ubiegłych.

2. Zysk netto instytutu Sieci za poprzedni rok obrotowy, a w przypadku wystąpienia straty netto z lat ubiegłych – część tego zysku pozostałą po dokonaniu czynności, o której mowa w ust. 1, przeznacza się na działalność podstawową instytutu Sieci, o której mowa w art. 3 ust. 2, przez dokonanie corocznie podziału tego zysku w taki sposób, że:

1) co najmniej 8% tego zysku przeznacza się na fundusz rezerwowy;

2) nie więcej niż 92% tego zysku przeznacza się na fundusz rozwoju, fundusz nagród i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

3. W przypadku gdy fundusz rezerwowy osiągnie wartość 20% funduszu statutowego, instytut Sieci może nie dokonywać odpisu z zysku na fundusz rezerwowy zgodnie z ust. 2 pkt 1.

4. Dyrektor, po uzyskaniu opinii rady instytutu Sieci, przedstawia Prezesowi projekt podziału zysku netto instytutu Sieci. Prezes, mając na względzie potrzebę zapewnienia prawidłowego funkcjonowania instytutu Sieci, może dokonać podziału zysku netto innego niż proponowany przez dyrektora.

Art. 68. [Tryb przyznania dotacji instytutom Sieci]
1. Prezes przyznaje instytutom Sieci dotacje, o których mowa w art. 63 ust. 2 pkt 3, na podstawie wniosków złożonych przez dyrektorów, w oparciu o roczny plan finansowy Centrum Łukasiewicz, z uwzględnieniem kierunków działalności Sieci, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1.

2. Przy przyznawaniu dotacji, o których mowa w art. 63 ust. 2 pkt 3, Prezes bierze pod uwagę:

1) znaczenie zadań realizowanych przez instytut Sieci dla:

a) osiągnięcia celów określonych w strategiach działalności Sieci,

b) wzrostu innowacyjności gospodarki;

2) potencjał badawczy instytutu Sieci;

3) znaczenie inwestycji dla osiągania celów polityki gospodarczej i innowacyjnej państwa oraz dla realizacji polityki naukowej państwa, o której mowa w art. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

3. Prezes przekazuje instytutom Sieci dotacje, o których mowa w art. 63 ust. 2 pkt 3, na podstawie umów.

4. Rozliczenie przyznanych dotacji, o których mowa w art. 63 ust. 2 pkt 3, następuje na podstawie raportów rocznych i raportów końcowych z ich wykorzystania.

5. Prezes wydaje decyzje w sprawach, o których mowa w art. 169 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.4)), dotyczących dotacji, o których mowa w art. 63 ust. 2 pkt 3. Od decyzji przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

6. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia:

1) tryb przyznawania dotacji, o których mowa w art. 63 ust. 2 pkt 3, w tym szczegółowy zakres informacji zawartych we wniosku o ich przyznanie,

2) sposób ustalania wysokości dotacji, o których mowa w art. 63 ust. 2 pkt 3,

3) warunki i tryb rozliczania dotacji, o których mowa w art. 63 ust. 2 pkt 3, w tym szczegółowy zakres informacji zawartych w raporcie rocznym i raporcie końcowym z wykorzystania tych dotacji

– mając na uwadze znaczenie tych dotacji dla prawidłowego wykonywania zadań przez instytuty Sieci i dla możliwości realizacji celów Sieci.

Art. 69. [Umorzenie należności finansowych wynikających z rozliczenia dotacji]
1. Należności finansowe wynikające z rozliczenia dotacji, o których mowa w art. 63 ust. 2 pkt 3, Prezes może umorzyć z urzędu albo na wniosek dłużnika, jeżeli:

1) dłużnik został wykreślony z KRS, a odpowiedzialność za długi nie przeszła na osoby trzecie;

2) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych albo postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;

3) sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika z przyczyn, o których mowa w art. 13 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe, albo umorzył postępowanie upadłościowe z przyczyn, o których mowa w art. 361 ust. 1 tej ustawy.

2. Prezes, na uzasadniony wniosek dłużnika albo z urzędu, może odroczyć termin spłaty lub rozłożyć na raty płatność należności finansowej wynikającej z rozliczenia dotacji, o których mowa w art. 63 ust. 2 pkt 3, albo umorzyć w całości albo w części należność finansową wynikającą z rozliczenia tych dotacji, o ile umorzenie nie będzie stanowiło pomocy publicznej lub pomocy de minimis, jeżeli:

1) wystąpiła nadzwyczajna zmiana stosunków gospodarczych, której strony nie mogły przewidzieć w dniu otrzymania dotacji, z powodu której zapłata należności przez dłużnika groziłaby znacznym pogorszeniem jego sytuacji ekonomicznej;

2) wystąpiły ważne zdarzenia losowe niezależne od dłużnika;

3) jest to uzasadnione ryzykiem naukowym wynikającym z charakteru realizowanego projektu badawczego;

4) jest to uzasadnione ważnymi względami społecznymi lub gospodarczymi oraz uzasadnionym interesem Skarbu Państwa.

3. Umorzenie należności finansowej wynikającej z rozliczenia dotacji, o których mowa w art. 63 ust. 2 pkt 3, wymaga zgody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w przypadku, o którym mowa w:

1) ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 1–3, jeżeli wartość należności finansowej przekracza 150 000 zł;

2) ust. 2 pkt 4.

4. Spłata należności finansowej odroczonej albo rozłożonej na raty następuje na podstawie umowy zawartej z dłużnikiem.

5. Do umorzenia należności finansowych wynikających z rozliczenia dotacji, o których mowa w art. 63 ust. 2 pkt 3, w przypadkach, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy o pomocy publicznej lub pomocy de minimis.

6. Prezes zamieszcza, na stronie podmiotowej Centrum Łukasiewicz w BIP, roczną informację o umorzeniach należności finansowych wynikających z rozliczenia dotacji, o których mowa w art. 63 ust. 2 pkt 3, zawierającą wykaz instytutów Sieci wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia, do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału.

Rozdział 10

Zmiany w przepisach

Art. 70. [Ustawa o podatku rolnym]

W ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892 oraz z 2018 r. poz. 1588, 1669 i 2244) w art. 12 w ust. 2 w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8) Centrum Łukasiewicz i instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz.”.

Art. 71. [Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych]
W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445, z późn. zm.5)) w art. 7 w ust. 2 w pkt 5a kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5b w brzmieniu:

„5b) Centrum Łukasiewicz i instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą.”.

Art. 72. [Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa]
W ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 91 i 1162) w art. 17b ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Polska Akademia Nauk, Centrum Łukasiewicz i instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz instytuty badawcze wnoszą z tytułu użytkowania wieczystego opłaty roczne równe cenie 20 kg żyta z hektara przeliczeniowego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. Opłaty te są wnoszone bez uprzedniego wezwania, na rachunek Krajowego Ośrodka, do dnia 15 lutego każdego roku – za poprzedni rok kalendarzowy.”.

Art. 73. [Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych]
W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036, z późn. zm.6)) w art. 4a w pkt 24 w lit. h dodaje się przecinek i lit. i–k w brzmieniu:

„i) Centrum Łukasiewicz,

j) instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz,

k) spółkę utworzoną na podstawie art. 30 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. poz. 534)”.

Art. 74. [Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym]
W ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 986 i 1544 oraz z 2019 r. poz. 55 i 60) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 36 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) instytutów badawczych i instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz;”;

2) w art. 38 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) w przypadku instytutu badawczego i instytutu działającego w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz – organ nadzorujący;”;

3) w art. 39 pkt 3a otrzymuje brzmienie:

„3a) dotyczące pełnomocników podmiotów, o których mowa w art. 36 pkt 8, 9 i 10, i zakresu ich pełnomocnictwa;”.

Art. 75. [Ustawa o działach administracji rządowej]
W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 762, z późn. zm.7)) w art. 4a dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Minister właściwy do spraw gospodarki może, w drodze rozporządzenia, upoważnić do wykonywania zadania określonego w ust. 1 instytut działający w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, mając na uwadze zakres działalności tego instytutu i efektywny przebieg postępowań w sprawie uznania kwalifikacji.”.

Art. 76. [Ustawa o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi]
W ustawie z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1252 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 492) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) państwowych jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną, które nie są jednocześnie podmiotami, o których mowa w pkt 8, 9 i 17, oraz nie są szkołami wyższymi;”,

b) w pkt 16 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 17 w brzmieniu:

„17) Centrum Łukasiewicz i instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, zwanych dalej „instytutami Sieci”.”;

2) w art. 2:

a) pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) kierowników jednostek organizacyjnych wymienionych w art. 1 pkt 1–3, 8–10, 12 i 17, w szczególności dyrektorów, prezesów, tymczasowych kierowników, zarządców komisarycznych i osób zarządzających na podstawie umów cywilnoprawnych;

2) zastępców kierowników jednostek organizacyjnych wymienionych w art. 1 pkt 1–3, 8–10, 12 i 17, w szczególności zastępców dyrektorów i wiceprezesów;”,

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) głównych księgowych jednostek organizacyjnych wymienionych w art. 1 pkt 1–3, 8–10, 12 i 17;”;

3) w art. 6 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W przypadku podmiotów wymienionych w art. 1 pkt 17 wynagrodzenie miesięczne osób, o których mowa w art. 2:

1) pkt 1, 2 i 5 – ustala organ nadzorujący podmiot;

2) pkt 4 – ustala osoba właściwa w sprawach czynności z zakresu prawa pracy.”;

4) w art. 8 po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

„6a) dla zatrudnionych w podmiotach, o których mowa w art. 1 pkt 17, osób, o których mowa w art. 2:

a) pkt 1 i 2 – dziesięciokrotności,

b) pkt 4 – sześciokrotności,”;

5) w art. 10:

a) w ust. 1b dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„Osobom, o których mowa w art. 2 pkt 1, 2 i 4, zatrudnionym w podmiotach, o których mowa w art. 1 pkt 17, nagroda roczna może zostać przyznana, jeżeli uprawniony zajmował swoje stanowisko przez co najmniej 6 miesięcy w roku obrotowym poprzedzającym rok przyznania nagrody i spełnił pozostałe warunki, o których mowa w zdaniu pierwszym, w wysokości proporcjonalnej do okresu zajmowania stanowiska.”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Nagrodę roczną zatrudnionym w:

1) Centrum Łukasiewicz osobom, o których mowa w art. 2 pkt 1 i 2, przyznaje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, uwzględniając:

a) wzrost wartości przychodów w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, w tym ze sprzedaży usług badawczo-rozwojowych i z komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami,

b) realizację inwestycji w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, w tym ich wielkość, stopień złożoności i terminowość realizacji,

c) skuteczność realizacji planów działalności Centrum Łukasiewicz oraz planów i strategii działalności Sieci Badawczej Łukasiewicz;

2) instytutach Sieci osobom, o których mowa w art. 2 pkt 1 i 2, przyznaje Prezes Centrum Łukasiewicz, uwzględniając:

a) wzrost wartości przychodów instytutu Sieci, w tym ze sprzedaży usług badawczo-rozwojowych,

b) skuteczność realizacji planu działalności lub planu restrukturyzacji instytutu Sieci;

3) Centrum Łukasiewicz i instytutach Sieci osobom, o których mowa w art. 2 pkt 4, przyznaje osoba właściwa w sprawach czynności z zakresu prawa pracy.”,

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Wysokość nagrody rocznej przyznanej osobom, o których mowa w art. 2 pkt 1–4 i 10, zatrudnionym w podmiotach, o których mowa w art. 1 pkt 1–3, 8–10 i 12, nie może przekroczyć trzykrotności ich przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w roku poprzedzającym rok przyznania nagrody.”,

d) po ust. 7 dodaje się ust. 7a i 7b w brzmieniu:

„7a. Wysokość nagrody rocznej przyznanej zatrudnionym w podmiotach, o których mowa w art. 1 pkt 17, osobom, o których mowa w art. 2:

1) pkt 1 i 2 – nie może przekroczyć czterokrotności,

2) pkt 4 – nie może przekroczyć trzykrotności

– ich przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w roku poprzedzającym rok przyznania nagrody.

7b. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, tryb przyznawania nagrody rocznej osobom, o których mowa w art. 2 pkt 1 i 2, zatrudnionym w podmiotach, o których mowa w art. 1 pkt 17, uwzględniając możliwość wpływu opinii organów kolegialnych działających w tych podmiotach na przyznanie i wysokość nagrody oraz konieczność uzależnienia jej przyznania i wysokości od sytuacji finansowej podmiotu.”.

Art. 77. [Ustawa o podatku leśnym]
W ustawie z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1821 oraz z 2018 r. poz. 1588, 1669 i 2244) w art. 7 w ust. 2 w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8) Centrum Łukasiewicz i instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz.”.

Art. 78. [Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne]
W ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570, z 2018 r. poz. 1000, 1544 i 1669 oraz z 2019 r. poz. 60) w art. 2:

1) w ust. 1 po pkt 9 dodaje się pkt 9a–9c w brzmieniu:

„9a) instytutów badawczych,

9b) instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz,

9c) jednostek organizacyjnych tworzonych przez Polską Akademię Nauk,”;

2) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Przepisów rozdziału 4 nie stosuje się do instytutów badawczych, Centrum Łukasiewicz, instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, uczelni, federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, Polskiej Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych, Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Rady Doskonałości Naukowej, Rzecznika Praw Obywatelskich, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, Najwyższej Izby Kontroli, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Krajowego Biura Wyborczego, Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Komisji Nadzoru Finansowego oraz Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.”.

Art. 79. [Ustawa o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów]
W ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 430, 399 i 447) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4:

a) po pkt 18b dodaje się pkt 18c w brzmieniu:

„18c) Prezes i Wiceprezesi Centrum Łukasiewicz;”,

b) w pkt 44 w lit. c średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. d w brzmieniu:

„d) osoba zajmująca w instytucie działającym w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz stanowisko dyrektora lub zastępcy dyrektora;”;

2) w art. 8 po pkt 17a dodaje się pkt 17b w brzmieniu:

„17b) pkt 18c – minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki;”.

Art. 80. [Ustawa o kompatybilności elektromagnetycznej]
W ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 397) w art. 5 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) specjalnie skonstruowanych zestawów do przeprowadzania badań, przeznaczonych wyłącznie do użytku w tym celu w instytutach badawczych, Centrum Łukasiewicz lub instytutach działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz.”.

Art. 81. [Ustawa o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej]
W ustawie z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 141 i 1669) w art. 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przedsiębiorca prowadzący badania lub prace rozwojowe, z wyłączeniem instytutu badawczego, Centrum Łukasiewicz i instytutu działającego w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, może uzyskać status centrum badawczo-rozwojowego, z zastrzeżeniem ust. 2.”.

Art. 82. [Ustawa o podatku akcyzowym]
W ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1114, z późn. zm.8)) w art. 7f ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Badania lub analizy wyrobów akcyzowych albo samochodów osobowych mogą być wykonywane przez laboratoria celne lub inne akredytowane laboratoria, a także przez Centrum Łukasiewicz i instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze lub międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium kraju, dysponujące wyposażeniem niezbędnym do wykonywania danego rodzaju badań lub analiz.”.

Art. 83. [Ustawa o finansach publicznych]
W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.9)) w art. 9 pkt 14 otrzymuje brzmienie:

„14) inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, banków oraz spółek prawa handlowego.”.

Art. 84. [Ustawa o instytutach badawczych]
W ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736 i 1669) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 9:

a) w ust. 1 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) przekształcony w instytut działający w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, zwany dalej „instytutem Sieci Łukasiewicz”.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przekształcenia instytutu w instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk albo instytut Sieci Łukasiewicz, albo jego włączenia do instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk dokonuje Rada Ministrów z własnej inicjatywy albo na wniosek ministra nadzorującego, po zasięgnięciu opinii dyrektora i rady naukowej instytutu, który ma zostać przekształcony albo włączony.”,

c) w ust. 3:

– uchyla się pkt 2,

– dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) przekształconego w instytut Sieci Łukasiewicz – przez sąd rejestrowy następuje z urzędu, niezwłocznie po dokonaniu wpisu instytutu Sieci Łukasiewicz do Krajowego Rejestru Sądowego.”,

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Do instytutu:

1) przekształconego w:

a) instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk,

b) instytut Sieci Łukasiewicz,

2) włączonego do instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk

– stosuje się odpowiednio przepisy o łączeniu instytutów.”;

2) art. 11 otrzymuje brzmienie:

„Art. 11. 1. We wszystkie prawa i obowiązki, których podmiotem były łączone instytuty, włączany albo przekształcany instytut, wstępuje odpowiednio:

1) instytut powstały w wyniku połączenia;

2) instytut, do którego włączono inny instytut;

3) instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk – w przypadkach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i 3;

4) instytut Sieci Łukasiewicz – w przypadku, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 4.

2. Uprawnienia i obowiązki łączonych instytutów, włączanego albo przekształcanego instytutu wynikające z decyzji administracyjnych przechodzą z mocy ustawy odpowiednio na:

1) instytut powstały w wyniku połączenia;

2) instytut, do którego włączono inny instytut;

3) instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk;

4) instytut Sieci Łukasiewicz.”;

3) w art. 18 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Niewykonane zobowiązania likwidowanego instytutu uczestniczącego w systemie ochrony zdrowia lub instytutu, który w okresie 10 lat przed likwidacją nie prowadził działalności gospodarczej, obciążają Skarb Państwa.”;

4) w art. 30:

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W skład rady naukowej wchodzą:

1) dyrektor, jego zastępcy oraz główny księgowy, jeżeli spełniają wymagania określone w ust. 3, z prawem głosu w sprawach, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 12–14,

2) przedstawiciel ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki z prawem głosu w sprawach, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1, 4, 5–11 i 17–20

– którzy nie są zaliczani do osób, których liczba została określona w ust. 1.”,

b) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a. Przepisu ust. 5 pkt 2 nie stosuje się do rady naukowej instytutu nadzorowanego przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.”;

5) art. 33 otrzymuje brzmienie:

„Art. 33. 1. Instytuty i instytuty Sieci Łukasiewicz mogą utworzyć Radę Główną Instytutów Badawczych, zwaną dalej „Radą”, jako wybieralny organ przedstawicielski tych instytutów.

2. Rada działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

3. Kadencja Rady trwa 3 lata.

4. Rada składa się z trzydziestu jeden członków wybieranych przez elektorów.

5. Elektorzy są wybierani przez:

1) rady naukowe – spośród pracowników instytutów;

2) rady instytutów Sieci Łukasiewicz – spośród pracowników instytutów Sieci Łukasiewicz.

6. W przypadku instytutu albo instytutu Sieci Łukasiewicz zatrudniającego:

1) do dwustu pięćdziesięciu pracowników – rada naukowa albo rada instytutu Sieci Łukasiewicz wybiera jednego elektora;

2) powyżej dwustu pięćdziesięciu pracowników – rada naukowa albo rada instytutu Sieci Łukasiewicz wybiera dwóch elektorów.

7. Rada opracowuje opinie i wnioski w sprawach polityki naukowej państwa oraz w sprawach warunków i zasad działania instytutów i instytutów Sieci Łukasiewicz, które przedstawia w szczególności Radzie Ministrów, ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz ministrom nadzorującym instytuty.”.

Art. 85. [Ustawa o Narodowym Centrum Nauki]
W ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 947 i 1669) w art. 15:

1) w ust. 6 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) dyrektora:

a) instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk,

b) pomocniczej jednostki naukowej Polskiej Akademii Nauk,

c) instytutu badawczego,

d) instytutu działającego w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz;

3) Prezesa lub wiceprezesa:

a) Polskiej Akademii Nauk,

b) Polskiej Akademii Umiejętności,

c) Centrum Łukasiewicz;”;

2) dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. Członkostwo w Radzie wygasa z dniem:

1) powołania w skład organów, o których mowa w ust. 5;

2) objęcia funkcji, o których mowa w ust. 6.”.

Art. 86. [Ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju]
W ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2018 r. poz. 1249 i 1669) w art. 13:

1) w ust. 7:

a) po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) dyrektora instytutu działającego w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz;”,

b) po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

„5a) Prezesa i Wiceprezesa Centrum Łukasiewicz;”;

2) dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„8. Członkostwo w Radzie wygasa z dniem powołania w skład organów, o których mowa w ust. 6, albo objęcia funkcji, o których mowa w ust. 7. Minister niezwłocznie powołuje w miejsce członka Rady, którego członkostwo wygasło, inną osobę na okres do końca kadencji, z zachowaniem zasady, o której mowa w art. 12 ust. 1.”.

Art. 87. [Ustawa o Polskiej Akademii Nauk]
W ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 1475 i 1669) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 w ust. 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) współpraca z uczelniami, federacjami podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, Centrum Łukasiewicz i instytutami działającymi w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, instytutami badawczymi oraz towarzystwa-mi naukowymi, w szczególności w zakresie działalności naukowej;”;

2) w art. 59 w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Akademia może utworzyć, na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej lub samorządowej, wspólny instytut z uczelniami publicznymi lub z innymi podmiotami, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2, 4–6, 7 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.”.

Art. 88. [Ustawa o wyrobach medycznych]
W ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 175 i 447) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 70 w ust. 5 po wyrazach „o których mowa w ust. 4 pkt 2,” dodaje się wyrazy „Centrum Łukasiewicz lub instytutom działającym w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz,”;

2) w art. 74 w ust. 4 po wyrazach „laboratoria badawcze,” dodaje się wyrazy „Centrum Łukasiewicz i instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz,”;

3) w art. 82 w ust. 2 w pkt 2 po wyrazach „niezależne laboratoria” dodaje się wyrazy „ , Centrum Łukasiewicz i instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz”.

Art. 89. [Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych]
W ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 382) w art. 9 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Minister właściwy do spraw gospodarki może upoważnić, w drodze rozporządzenia, instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz do wykonywania czynności administracyjnych w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 6, mając na uwadze usprawnienie procedury, kompetencje instytutów i kwalifikacje ich personelu.”.

Art. 90. [Ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych]
W ustawie z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2221 oraz z 2019 r. poz. 60) art. 17 otrzymuje brzmienie:

„Art. 17. Wykonywanie zadań wyspecjalizowanej jednostki powierza się Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutowi Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego.”.

Art. 91. [Ustawa o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej]
W ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2272) w art. 6 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wskazany w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ust. 3 albo 4, albo art. 33a ust. 4–6 ustawy, o której mowa w pkt 1, albo,”.

Art. 92. [Ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji]
W ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2153 i 2245) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) kwalifikacje cząstkowe – kwalifikację w zawodzie, o której mowa w art. 3 pkt 19 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; kwalifikacje potwierdzone dyplomami mistrza i świadectwami czeladniczymi wydawanymi po przeprowadzeniu egzaminów w zawodach, o których mowa w art. 3 ust. 3a ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2018 r. poz. 1267 i 2245); kwalifikacje nadawane po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; kwalifikacje nadawane po ukończeniu form kształcenia, o których mowa w art. 162 tej ustawy, w art. 2 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 1475 i 1669 oraz z 2019 r. poz. 534) i w art. 2 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736 i 1669 oraz z 2019 r. poz. 534), oraz kursów i szkoleń, o których mowa w art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. poz. 534); kwalifikacje uregulowane i kwalifikacje rynkowe;”;

2) w art. 40 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przepisy art. 14–25 stosuje się odpowiednio do włączania do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji nadawanych po ukończeniu form kształcenia, o których mowa w art. 162 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w art. 2 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk i w art. 2 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, oraz kursów i szkoleń, o których mowa w art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz.”;

3) w art. 83 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do kwalifikacji uregulowanych, kwalifikacji potwierdzonych dyplomami mistrza i świadectwami czeladniczymi wydawanymi po przeprowadzeniu egzaminów w zawodach, o których mowa w art. 3 ust. 3a ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle, oraz kwalifikacji nadawanych po ukończeniu form kształcenia, o których mowa w art. 162 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w art. 2 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk i w art. 2 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, oraz kursów i szkoleń, o których mowa w art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz.”;

4) w art. 84 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Informacje o kwalifikacjach nadawanych po ukończeniu form kształcenia, o których mowa w art. 162 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w art. 2 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk i w art. 2 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, oraz kursów i szkoleń, o których mowa w art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz, minister właściwy przekazuje podmiotowi prowadzącemu Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji odpowiednio wraz z informacjami, o których mowa w art. 25 ust. 4, art. 30, art. 34 ust. 2, art. 35 ust. 3 i 5, art. 60 ust. 4, art. 61 ust. 2 i art. 80 ust. 4, z wyjątkiem informacji, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 4 lit. b, które przekazuje minister koordynator Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji wraz z informacjami, o których mowa w art. 74 ust. 4.”.

Art. 93. [Prawo oświatowe]
W ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245) w art. 45 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Eksperyment pedagogiczny jest przeprowadzany pod opieką podmiotu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2, 4–6, 7 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, 2024 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 276 i 447), zwanego dalej „jednostką naukową”.”.

Art. 94. [Prawo wodne]
W ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 oraz z 2019 r. poz. 125) w art. 387:

1) ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:

„5. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy jest obowiązany udostępniać nieodpłatnie informacje o stanie atmosfery i hydrosfery organom władzy publicznej oraz właścicielom wód lub działającym w ich imieniu zarządcom, a także uczelniom, instytutom badawczym, Centrum Łukasiewicz, instytutom działającym w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz jednostkom naukowym Polskiej Akademii Nauk.

6. Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy jest obowiązany udostępniać nieodpłatnie zebrane informacje o stanie zasobów wód podziemnych organom władzy publicznej, a także uczelniom, instytutom badawczym, Centrum Łukasiewicz, instytutom działającym w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz jednostkom naukowym Polskiej Akademii Nauk.”;

2) w ust. 7 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) Centrum Łukasiewicz i instytutom działającym w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz na potrzeby badań naukowych.”.

Art. 95. [Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce]
W ustawie z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 39) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 179 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) jeżeli nadanie stopnia lub tytułu następuje po dniu 30 kwietnia 2019 r. stopień lub tytuł nadaje się w dziedzinach lub dyscyplinach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1;”;

2) w art. 212 po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. Do uczelni zawodowych działających w dniu wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, w okresie od dnia wejścia w życie tej ustawy do dnia, w którym decyzje o przyznaniu uczelni kategorii naukowych w wyniku pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej, o której mowa w art. 324 ust. 1 niniejszej ustawy, stały się ostateczne, nie stosuje się przepisu art. 15 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1.

1b. Przepis ust. 1a stosuje się odpowiednio do kształcenia na studiach o profilu ogólnoakademickim utworzonych na podstawie uprawnień uzyskanych przez uczelnie zawodowe zgodnie z art. 205 ust. 1 i 2 niniejszej ustawy.”;

3) art. 216 otrzymuje brzmienie:

„Art. 216. Indywidualne studia międzyobszarowe w rozumieniu ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, prowadzone w dniu wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, są kontynuowane do zakończenia cyklu kształcenia rozpoczętego w roku akademickim 2021/2022.”;

4) w art. 223 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2–4 w brzmieniu:

„2. Członkowie Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego wybrani na kadencję 2018–2021 pełnią swoje funkcje do końca kadencji, na którą zostali wybrani.

3. W skład Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, o której mowa w ust. 1, wchodzą również przedstawiciele pracowników, o których mowa w art. 331 ust. 1 pkt 6 ustawy, o której mowa w art. 1.

4. W terminie do dnia 1 kwietnia 2019 r. reprezentatywne organizacje związków zawodowych dokonają wyboru przedstawicieli pracowników oraz przekażą informacje o tych przedstawicielach przewodniczącemu Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.”;

5) w art. 248 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do stosunków pracy nawiązanych na podstawie mianowania stosuje się odpowiednio przepisy art. 246 ust. 3 i 4, z tym że obowiązek, o którym mowa w ust. 4, uczelnie wykonają w terminie do dnia 1 lipca 2019 r.”;

6) w art. 279 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. Osobie, która uzyskała stopień doktora po ukończeniu studiów doktoranckich, o których mowa w ust. 1, okres odbywania tych studiów, nie dłuższy niż 4 lata, zalicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

4. Osobie, która uzyskała stopień doktora po ukończeniu studiów doktoranckich, o których mowa w ust. 1, do okresu, o którym mowa w ust. 3, zalicza się również okres odbywania stacjonarnych studiów doktoranckich, jeżeli zostały one przerwane z powodu podjęcia zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowego w instytucjach naukowych.”;

7) w art. 310 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Środki uzyskane z tytułu skarbowych papierów wartościowych mogą być przeznaczone wyłącznie na finansowanie nakładów na rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351) lub na spłatę kredytów lub pożyczek zaciągniętych na finansowanie takich nakładów.”;

8) w art. 324 po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

„2a. W przypadku pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej za autorstwo artykułu naukowego opublikowanego w ostatecznej formie w latach 2017 i 2018 w czasopiśmie naukowym ujętym w tych latach w bazach:

1) Scopus – jeżeli posiada status czasopisma aktywnego,

2) Science Citation Index Expanded,

3) Social Sciences Citation Index,

4) Arts & Humanities Citation Index,

5) Emerging Sources Citation Index

– i nieujętym w wykazie czasopism naukowych, o którym mowa w ust. 2, przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą najniżej punktowanemu czasopismu znajdującemu się w części A tego wykazu.

2b. W przypadku pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej za autorstwo artykułu naukowego opublikowanego w ostatecznej formie w latach 2017 i 2018 w recenzowanych materiałach z międzynarodowych konferencji naukowych uwzględnionych w bazie czasopism i abstraktów Web of Science Core Collection przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą najniżej punktowanemu czasopismu znajdującemu się w części A wykazu czasopism naukowych, o którym mowa w ust. 2.”.

Art. 96. [Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce]
W ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, 2024 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 276 i 447) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 7 w ust. 1 po pkt 6 dodaje się pkt 6a i 6b w brzmieniu:

„6a) Centrum Łukasiewicz, działające na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. poz. 534);

6b) instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, zwane dalej „instytutami Sieci Łukasiewicz”;”;

2) w art. 35:

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, w porozumieniu z ministrem nadzorującym uczelnię lub instytut badawczy, po zasięgnięciu opinii dyrektora lub rady naukowej instytutu badawczego, w drodze rozporządzenia, włącza publiczną uczelnię zawodową lub instytut badawczy do uczelni publicznej.”,

b) po ust. 9 dodaje się ust. 9a w brzmieniu:

„9a. Wykreślenie z Krajowego Rejestru Sądowego instytutu badawczego włączonego do uczelni publicznej następuje na wniosek rektora tej uczelni.”;

3) w art. 54 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister wydaje pozwolenie, jeżeli uczelnia spełnia wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 81.”;

4) w art. 119 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) skierowanego do pracy w uczelni na podstawie umowy zawartej z Centrum Łukasiewicz, instytutem Sieci Łukasiewicz albo zagraniczną instytucją naukową;”;

5) w art. 126 uchyla się ust. 3;

6) w art. 130 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) płatnego urlopu w celu uczestnictwa we wspólnych badaniach naukowych prowadzonych z Centrum Łukasiewicz lub instytutem Sieci Łukasiewicz.”;

7) w art. 159:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Uczelnia, w celu realizacji przedsięwzięć z zakresu infrastruktury badawczej lub zarządzania nimi, może utworzyć spółki kapitałowe, a także przystępować do nich, wspólnie z innymi uczelniami, instytutami badawczymi, instytutami PAN, Centrum Łukasiewicz, instytutami Sieci Łukasiewicz lub innymi podmiotami.”,

b) w ust. 3 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) utworzenie przez uczelnię publiczną spółki, o której mowa w ust. 1, z podmiotem innym niż uczelnia publiczna, instytut badawczy, instytut PAN, Centrum Łukasiewicz lub instytut Sieci Łukasiewicz;

2) przystąpienie przez uczelnię publiczną do spółki, o której mowa w ust. 1, której wspólnikiem lub akcjonariuszem jest podmiot inny niż uczelnia publiczna, instytut badawczy, instytut PAN, Centrum Łukasiewicz lub instytut Sieci Łukasiewicz.”,

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Podmiot inny niż uczelnia publiczna, instytut badawczy, instytut PAN, Centrum Łukasiewicz lub instytut Sieci Łukasiewicz może posiadać w spółce, o której mowa w ust. 1, której wspólnikiem lub akcjonariuszem jest uczelnia publiczna, akcje lub udziały stanowiące łącznie nie więcej niż 25% ogólnej liczby głosów lub kapitału zakładowego.”;

8) w art. 190 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora wyznacza się 3 recenzentów spośród osób niebędących pracownikami podmiotu doktoryzującego oraz uczelni, instytutu PAN, instytutu badawczego, instytutu międzynarodowego, Centrum Łukasiewicz albo instytutu Sieci Łukasiewicz, których pracownikiem jest osoba ubiegająca się o stopień doktora.”;

9) w art. 233 w ust. 2 uchyla się pkt 3;

10) w art. 251 w ust. 5 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) spełnia wymagania, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1–5.”;

11) w art. 272 w ust. 2 uchyla się pkt 5;

12) w art. 331 w ust. 1 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) 1 przedstawiciel Centrum Łukasiewicz i instytutów Sieci Łukasiewicz wskazany przez Prezesa Centrum Łukasiewicz spośród kandydatów zgłoszonych przez dyrektorów instytutów Sieci Łukasiewicz;”;

13) w art. 332 w ust. 2:

a) po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

„6a) dyrektor instytutu Sieci Łukasiewicz;”,

b) po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

„7a) Prezes lub Wiceprezes Centrum Łukasiewicz;”;

14) w art. 343:

a) w ust. 2 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

„4a) Prezes Centrum Łukasiewicz i dyrektorzy instytutów Sieci Łukasiewicz – z wyłączeniem danych, o których mowa w ust. 1 pkt 9, 11–13, 16, 17, 19 i 20;”,

b) w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) rektorom, Prezesowi PAN, dyrektorom instytutów PAN, dyrektorom instytutów badawczych, dyrektorom instytutów międzynarodowych, Prezesowi Centrum Łukasiewicz, dyrektorom instytutów Sieci Łukasiewicz, rektorom uczelni prowadzonych przez kościoły i inne związki wyznaniowe otrzymujących subwencje, dotacje i inne środki z budżetu państwa oraz osobom kierującym podmiotami, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 7 i 8, posiadającymi siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w zakresie danych dotyczących nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia lub działalność naukową, zatrudnionych w kierowanych przez nich podmiotach;”,

c) uchyla się ust. 11;

15) w art. 346:

a) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3, 5 i 13–17 oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 353 w tym zakresie, wprowadzają do Systemu POL-on Prezes Centrum Łukasiewicz i dyrektorzy instytutów Sieci Łukasiewicz.”,

b) w ust. 7 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) ministrowi właściwemu do spraw gospodarki – w zakresie danych dotyczących Centrum Łukasiewicz i instytutów Sieci Łukasiewicz;”;

16) w art. 350:

a) w ust. 1:

– po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) roczne plany finansowe Centrum Łukasiewicz i instytutów Sieci Łukasiewicz;”,

– w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) roczne sprawozdania finansowe Centrum Łukasiewicz i instytutów Sieci Łukasiewicz zbadane przez firmę audytorską, o ile z przepisów odrębnych wynika obowiązek ich badania.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dane, o których mowa w ust. 1, wprowadzają do Systemu POL-on rektorzy, rektorzy uczelni prowadzonych przez kościoły i inne związki wyznaniowe, otrzymujących subwencje, dotacje i inne środki z budżetu państwa, dyrektorzy instytutów PAN, dyrektorzy instytutów badawczych, dyrektorzy instytutów międzynarodowych, Prezes Centrum Łukasiewicz, dyrektorzy instytutów Sieci Łukasiewicz oraz osoby kierujące podmiotami, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 7 i 8, posiadającymi siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3, wprowadza się na formularzach w postaci elektronicznej udostępnionych w Systemie POL-on.”,

c) w ust. 3 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) ministrowi właściwemu do spraw gospodarki – w zakresie danych dotyczących Centrum Łukasiewicz i instytutów Sieci Łukasiewicz;”;

17) w art. 354 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Podmiot, o którym mowa w art. 343 ust. 2–4, art. 344 ust. 2, art. 345 ust. 2, art. 346 ust. 4–5, art. 347 ust. 3, art. 348 ust. 2 oraz art. 349 ust. 2, systematycznie aktualizuje dane w Systemie POL-on. Za prawidłowość i rzetelność danych oraz terminowość ich wprowadzania do Systemu POL-on odpowiada osoba kierująca danym podmiotem.

3. W przypadku wprowadzenia do Systemu POL-on danych nieprawidłowych, nierzetelnych lub ich nieterminowego wprowadzenia, minister może wstrzymać przekazywanie środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 1 lit. a–c, pkt 2 lit. a–d i pkt 2a, do czasu usunięcia tych nieprawidłowości.”;

18) w art. 355:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Rektorzy, dyrektorzy instytutów PAN, dyrektorzy instytutów badawczych, dyrektorzy instytutów międzynarodowych, Prezes Centrum Łukasiewicz i dyrektorzy instytutów Sieci Łukasiewicz realizują obowiązek, o którym mowa w art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 997, 1000, 1629 i 1669), za pośrednictwem Systemu POL-on.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W zakresie danych nieobjętych Systemem POL-on rektorzy, dyrektorzy instytutów PAN, dyrektorzy instytutów badawczych, dyrektorzy instytutów międzynarodowych, Prezes Centrum Łukasiewicz i dyrektorzy instytutów Sieci Łukasiewicz uzupełniają dane wymagane na potrzeby statystyki publicznej na formularzach w postaci elektronicznej udostępnionych w Systemie POL-on.”,

c) w ust. 6 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) ministrowi właściwemu do spraw gospodarki – w zakresie danych dotyczących Centrum Łukasiewicz i instytutów Sieci Łukasiewicz;”;

19) w art. 364 w ust. 4 wyrazy „ust. 2” zastępuje się wyrazami „ust. 3”;

20) w art. 365:

a) w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) utrzymanie i rozwój uczelni, w tym domów i stołówek studenckich oraz realizację inwestycji w obszarze działalności dydaktycznej,”,

b) w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) realizację inwestycji w obszarze działalności badawczej,”,

c) po pkt 2 dodaje się pkt 2a i 2b w brzmieniu:

„2a) działalność bieżącą instytutów Sieci Łukasiewicz, w tym:

a) rozwój kompetencji badawczych,

b) zatrudnienie kadry i rozwój zawodowy pracowników pionu badawczego,

c) utrzymanie infrastruktury badawczej i informatycznej,

d) działania związane z komercjalizacją wyników badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w ramach celu Sieci Badawczej Łukasiewicz, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz, lub know-how związanego z tymi wynikami;

2b) realizację projektów badawczych w ramach celu Sieci Badawczej Łukasiewicz, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz;”,

d) w pkt 4:

– lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) obsługą realizacji zadań NAWA, NCN, NCBiR i Centrum Łukasiewicz,”,

– dodaje się lit. d w brzmieniu:

„d) realizacją projektów badawczych w ramach celu Sieci Badawczej Łukasiewicz, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz;”,

e) w pkt 13 w lit. c średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. d w brzmieniu:

„d) Centrum Łukasiewicz;”;

21) w art. 366 w ust. 1:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) pkt 2 lit. a–f, pkt 3, pkt 4 lit. b, pkt 6, 7 i 9 – niepublicznej uczelni akademickiej;”,

b) po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

„5a) pkt 2a – instytutowi Sieci Łukasiewicz;”;

22) po art. 368 dodaje się art. 368a w brzmieniu:

„Art. 368a. 1. Środki finansowe, o których mowa w art. 365 pkt 2a, są przyznawane na podstawie wniosku złożonego przez instytut Sieci Łukasiewicz i zaopiniowanego przez Prezesa Centrum Łukasiewicz.

2. Przy przyznawaniu środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 2a, uwzględnia się w szczególności:

1) wielkość przychodów instytutu Sieci Łukasiewicz ze sprzedaży usług badawczo-rozwojowych;

2) potencjał badawczy i wdrożeniowy instytutu Sieci Łukasiewicz;

3) znaczenie badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w instytucie Sieci Łukasiewicz dla rozwoju gospodarki i innowacyjności;

4) wysokość kosztów utrzymania infrastruktury badawczej i informatycznej instytutu Sieci Łukasiewicz.

3. Niewykorzystane w danym roku kalendarzowym środki finansowe, o których mowa w art. 365 pkt 2a, pozostają w instytucie Sieci Łukasiewicz na rok następny, z przeznaczeniem na cel, na jaki zostały przyznane.”;

23) w art. 370 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) Centrum Łukasiewicz – środki finansowe, o których mowa w art. 365 pkt 2b, pkt 4 lit. c i d oraz pkt 13 lit. d.”;

24) art. 371 otrzymuje brzmienie:

„Art. 371. 1. W formie subwencji przyznaje się środki finansowe, o których mowa w art. 365 pkt 1–2a i pkt 13 lit. d.

2. W formie dotacji podmiotowej przyznaje się środki finansowe, o których mowa w art. 365 pkt 3, 5, 6 i 13 lit. a–c.

3. W formie dotacji celowej przyznaje się środki finansowe, o których mowa w art. 365 pkt 2b, 4 i 10–12.”;

25) w art. 373 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Do przyznawania środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 4 lit. a i b, nie stosuje się przepisów Kpa.”;

26) w art. 376:

a) w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) tryb przeprowadzania naboru do programu, w tym tryb odwoławczy;”,

b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Do przyznawania środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 1 lit. d, pkt 2 lit. e i f, pkt 7 oraz art. 401 ust. 1, nie stosuje się przepisów Kpa.”;

27) w art. 380 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Podmiot, który otrzymał środki finansowe, o których mowa w art. 365 pkt 2a, 4, 5 i 7, przekazuje ministrowi raport z wykorzystania tych środków.”;

28) w art. 387 w ust. 3 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Kwota zwiększenia nie może być mniejsza niż 10% tej subwencji ustalonej na podstawie algorytmów, o których mowa w art. 368 ust. 2 i 3.”;

29) w art. 389 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister przekazuje środki finansowe na podstawie umowy począwszy od roku następującego po roku, w którym został ogłoszony konkurs.”;

30) art. 390 otrzymuje brzmienie:

„Art. 390. Uczelnia, która przystąpiła do konkursu, z którą minister nie zawarł umowy, otrzymuje przez okres 6 lat, począwszy od roku następującego po roku, w którym została sporządzona lista rankingowa wniosków, środki finansowe stanowiące zwiększenie subwencji ze środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 1 lit. a–c i pkt 2 lit. a–d, przyznanej w roku, w którym został ogłoszony konkurs, w wysokości 2% tej subwencji ustalonej na podstawie algorytmów, o których mowa w art. 368 ust. 2 i 3.”;

31) w art. 394 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Uczelnia, która uzyskała pozytywny wynik końcowej ewaluacji oraz pozytywny wynik oceny planu, o którym mowa w art. 393 ust. 1, ale nie uzyskała finansowania na okres kolejnych 6 lat, otrzymuje przez okres 6 lat, począwszy od roku następującego po roku, w którym została sporządzona lista rankingowa, o której mowa w ust. 3, środki finansowe stanowiące zwiększenie subwencji ze środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 1 lit. a–c i pkt 2 lit. a–d, przyznanej w roku, w którym została sporządzona lista rankingowa, w wysokości 2% tej subwencji ustalonej na podstawie algorytmów, o których mowa w art. 368 ust. 2 i 3.”;

32) w art. 396 w ust. 5 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Kwota zwiększenia nie może przekroczyć 2% tej subwencji ustalonej na podstawie algorytmów, o których mowa w art. 368 ust. 2 i 3.”;

33) w art. 402 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) szczegółowe kryteria i tryb przyznawania środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 2a, w tym szczegółowy zakres informacji zawartych we wniosku o ich przyznanie, oraz warunki i tryb rozliczania tych środków, w tym szczegółowy zakres informacji zawartych w raporcie z wykorzystania tych środków, mając na uwadze znaczenie przyznawanych dotacji dla prawidłowego wykonywania zadań przez instytuty Sieci Łukasiewicz i dla możliwości realizacji celów Sieci Badawczej Łukasiewicz;”;

34) w art. 404:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Minister może zlecić uczelni, instytutowi PAN, instytutowi badawczemu, podmiotowi działającemu w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz lub instytutowi międzynarodowemu wykonanie określonego zadania w zakresie ich działalności statutowej, zapewniając odpowiednie środki na jego realizację.”,

b) w ust. 2 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) podmiotowi działającemu w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz – następuje za pośrednictwem Prezesa Centrum Łukasiewicz, który wskazuje Centrum Łukasiewicz albo instytut Sieci Łukasiewicz właściwe do wykonania tego zadania.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister, w przypadku klęski żywiołowej lub w celu wykonania zobowiązań międzynarodowych, może zlecić uczelni, instytutowi PAN, instytutowi badawczemu, Centrum Łukasiewicz lub instytutowi międzynarodowemu wykonanie także innych zadań, zapewniając środki na ich realizację.”;

35) w art. 417 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) subwencji ze środków, o których mowa w art. 365 pkt 2a – subwencja może być przekazywana w transzach miesięcznych w wysokości 1/10 kwoty subwencji przekazanej w poprzednim roku budżetowym;”;

36) w art. 426:

a) w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) NAWA, NCBiR, NCN, Centrum Łukasiewicz i instytutami Sieci Łukasiewicz, w zakresie prawidłowości wydatkowania środków z budżetu państwa.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister sprawuje nadzór również w zakresie wynikającym z odrębnych przepisów nad PAN, instytutami PAN, instytutami badawczymi, instytutami Sieci Łukasiewicz, Centrum Łukasiewicz, instytutami międzynarodowymi, NAWA, NCBiR i NCN.”;

37) w art. 427 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Jeżeli uczelnia, założyciel, instytut PAN, instytut badawczy, Centrum Łukasiewicz, instytut Sieci Łukasiewicz lub instytut międzynarodowy nie zrealizowali wniosków lub zaleceń sporządzonych w wyniku kontroli, o której mowa w ust. 1, przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio.”;

38) w art. 431 w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Minister może nałożyć na instytut PAN, instytut badawczy, Centrum Łukasiewicz, instytut Sieci Łukasiewicz, lub instytut międzynarodowy administracyjną karę pieniężną w wysokości do 50 000 zł w przypadku:”;

39) w art. 432 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 6, uchwałę podejmuje się bezwzględną większością głosów.”.

Art. 97. [Ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw]
W ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245 i 2432) w art. 1 w pkt 21 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Eksperyment pedagogiczny jest przeprowadzany pod opieką podmiotu w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1, 2, 4–6, 7 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, 2024 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 276, 447 i 534), zwanego dalej „jednostką naukową”, a w przypadku eksperymentu pedagogicznego dotyczącego zawodu nieokreślonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego albo klasyfikacji zawodów szkolnictwa artystycznego – pod opieką jednostki naukowej właściwej dla danego zawodu.”,”.

Rozdział 11

Przepisy przejściowe i dostosowujące oraz przepis końcowy

Art. 98. [Utworzenie Centrum Łukasiewicz]

1. Tworzy się Centrum Łukasiewicz.

2. Instytuty badawcze:

1) COBRO – Instytut Badawczy Opakowań w Warszawie,

2) Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi,

3) Instytut Biotechnologii i Antybiotyków w Warszawie,

4) Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie,

5) Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego w Warszawie,

6) Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” w Kędzierzynie-Koźlu,

7) Instytut Elektrotechniki w Warszawie,

8) Instytut Farmaceutyczny w Warszawie,

9) Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu,

10) Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu,

11) Instytut Lotnictwa w Warszawie,

12) Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie,

13) Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie,

14) Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach,

15) Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica w Gliwicach,

16) Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL w Katowicach,

17) Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach,

18) Instytut Obróbki Plastycznej w Poznaniu,

19) Instytut Odlewnictwa w Krakowie,

20) Instytut Optyki Stosowanej imienia prof. Maksymiliana Pluty w Warszawie,

21) Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” w Warszawie,

22) Instytut Pojazdów Szynowych „TABOR” w Poznaniu,

23) Instytut Przemysłu Organicznego w Warszawie,

24) Instytut Przemysłu Skórzanego w Łodzi,

25) Instytut Spawalnictwa w Gliwicach,

26) Instytut Technik Innowacyjnych EMAG w Katowicach,

27) Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM w Zabrzu,

28) Instytut Technologii Drewna w Poznaniu,

29) Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu,

30) Instytut Technologii Elektronowej w Warszawie,

31) Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie,

32) Instytut Tele- i Radiotechniczny w Warszawie,

33) Instytut Włókiennictwa w Łodzi,

34) Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie,

35) Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP w Warszawie,

36) Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu,

37) Przemysłowy Instytut Motoryzacji w Warszawie

– z dniem wejścia w życie ustawy stają się instytutami Sieci.

3. Spółka PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu z dniem wejścia w życie ustawy, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, staje się instytutem Sieci działającym pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii.

4. Przepis ust. 3 stosuje się, jeżeli w dniu 31 marca 2019 r. jedynym wspólnikiem spółki, o której mowa w ust. 3, będzie Skarb Państwa.

Art. 99. [Przepisy przejściowe]
1. Instytuty Sieci powstałe z przekształcenia:

1) instytutów badawczych, o których mowa w art. 98 ust. 2,

2) instytutów badawczych dokonanego zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 4 ustawy, o której mowa w art. 84, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do dnia 31 marca 2020 r.,

3) spółki, o której mowa w art. 98 ust. 3

– zachowują osobowość prawną i działają na podstawie dotychczasowych wpisów do KRS nie dłużej niż do dnia 30 września 2020 r.

2. W okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 lipca 2020 r. dyrektorzy złożą wnioski o wpis do KRS instytutów Sieci powstałych z przekształcenia:

1) instytutów badawczych, o których mowa w art. 98 ust. 2;

2) instytutów badawczych dokonanego zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 4 ustawy, o której mowa w art. 83, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do dnia 31 marca 2020 r.;

3) spółki, o której mowa w art. 98 ust. 3.

3. Niezwłocznie po dokonaniu wpisu instytutu Sieci do KRS sąd rejestrowy z urzędu wykreśli z KRS właściwy instytut badawczy albo spółkę, o której mowa w art. 98 ust. 3.

Art. 100. [Delegacja]
W terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy:

1) minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dokona w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, o którym mowa w art. 342 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zmian związanych z przekształceniem instytutów badawczych, o których mowa w art. 98 ust. 2, w instytuty Sieci;

2) dyrektor instytutu Sieci powstałego z przekształcenia spółki, o której mowa w art. 98 ust. 3, wprowadzi dane dotyczące tego instytutu do Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on.

Art. 101. [Dotychczasowe prawa i obowiązki instytutów badawczych]
1. Instytuty Sieci powstałe z przekształcenia instytutów badawczych, o których mowa w art. 98 ust. 2, i spółki, o której mowa w art. 98 ust. 3, wstępują we wszystkie prawa i obowiązki, których podmiotem były te instytuty badawcze albo ta spółka.

2. Uprawnienia i obowiązki instytutów badawczych, o których mowa w art. 98 ust. 2, i spółki, o której mowa w art. 98 ust. 3, wynikające z decyzji administracyjnych przechodzą z mocy prawa na instytuty Sieci powstałe z przekształcenia tych instytutów badawczych albo tej spółki.

Art. 102. [Dotychczasowe mienie, wierzytelności i zobowiązania instytutów badawczych]
Z dniem wejścia w życie ustawy:

1) mienie instytutów badawczych, o których mowa w art. 98 ust. 2, albo spółki, o której mowa w art. 98 ust. 3, staje się mieniem instytutów Sieci powstałych z przekształcenia tych instytutów badawczych albo tej spółki;

2) wierzytelności i zobowiązania instytutów badawczych, o których mowa w art. 98 ust. 2, albo spółki, o której mowa w art. 98 ust. 3, stają się wierzytelnościami i zobowiązaniami instytutów Sieci powstałych z przekształcenia tych instytutów badawczych albo tej spółki.

Art. 103. [Fundusze statutowe instytutów badawczych]
1. Fundusze statutowe instytutów badawczych, o których mowa w art. 98 ust. 2, stają się funduszami statutowymi instytutów Sieci powstałych z przekształcenia tych instytutów badawczych.

2. Fundusze rezerwowe instytutów badawczych, o których mowa w art. 98 ust. 2, stają się funduszami rezerwowymi instytutów Sieci powstałych z przekształcenia tych instytutów badawczych.

3. Zakładowe fundusze świadczeń socjalnych instytutów badawczych, o których mowa w art. 98 ust. 2, stają się za-kładowymi funduszami świadczeń socjalnych instytutów Sieci powstałych z przekształcenia tych instytutów badawczych.

4. Fundusze wdrożeń instytutów badawczych, o których mowa w art. 98 ust. 2, stają się funduszami wdrożeń instytutów Sieci powstałych z przekształcenia tych instytutów badawczych.

5. Fundusze nagród instytutów badawczych, o których mowa w art. 98 ust. 2, stają się funduszami nagród instytutów Sieci powstałych z przekształcenia tych instytutów badawczych.

6. Środki funduszy badań własnych i funduszy stypendialnych zgromadzone na podstawie dotychczasowych przepisów przez instytuty badawcze, o których mowa w art. 98 ust. 2, stają się środkami funduszy rozwoju utworzonych przez instytuty Sieci powstałe z przekształcenia tych instytutów badawczych, na podstawie przepisów niniejszej ustawy.

7. Suma kapitału zakładowego i kapitału zapasowego spółki, o której mowa w art. 98 ust. 3, przekształcanej w instytut Sieci staje się jego funduszem statutowym, a suma kapitału z aktualizacji wyceny oraz pozostałych kapitałów rezerwowych staje się jego funduszem rezerwowym.

Art. 104. [Przepisy przejściowe]
1. Dyrektorzy i zastępcy dyrektorów instytutów badawczych, o których mowa w art. 98 ust. 2, pełnią swoje funkcje do dnia powołania dyrektorów i zastępców dyrektorów instytutów Sieci powstałych z przekształcenia tych instytutów badawczych, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

2. Rady naukowe instytutów badawczych, o których mowa w art. 98 ust. 2, wykonują zadania rad instytutów Sieci powstałych z przekształcenia tych instytutów badawczych do dnia powołania tych rad na podstawie przepisów niniejszej ustawy, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2019 r.

3. Członkom rad naukowych instytutów badawczych, o których mowa w art. 98 ust. 2, za wykonywanie zadań, o których mowa w ust. 2, nie przysługuje wynagrodzenie.

Art. 105. [Powołanie dyrektora instytutu Sieci powstałego z przekształcenia spółki]
1. Z dniem wejścia w życie ustawy minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki powołuje dyrektora instytutu Sieci powstałego z przekształcenia spółki, o której mowa w art. 98 ust. 3, na okres 5 lat. Przed powołaniem dyrektora, o którym mowa w zdaniu pierwszym, minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki zawiera z nim umowę o zarządzanie instytutem Sieci. Przepisy art. 21 ust. 2, art. 22 ust. 2–4 oraz art. 23 ust. 1 i 3 stosuje się.

2. Z dniem przekształcenia spółki, o której mowa w art. 98 ust. 3, w instytut Sieci mandaty członków zarządu i członków rady nadzorczej spółki oraz prokury udzielone przez spółkę wygasają.

3. Z dniem wejścia w życie ustawy minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki powołuje radę instytutu Sieci powstałego z przekształcenia spółki, o której mowa w art. 98 ust. 3. Przepisy art. 26 i art. 27 ust. 1 oraz 5–9 stosuje się.

4. Rada instytutu Sieci, o której mowa w ust. 3, składa się z 9 członków wyróżniających się wiedzą i praktycznym dorobkiem w sferze gospodarczej objętej działalnością instytutu Sieci.

5. Kadencja rady instytutu Sieci, o której mowa w ust. 3, upływa z dniem powołania rady instytutu Sieci powstałego z przekształcenia spółki, o której mowa w art. 98 ust. 3, zgodnie z postanowieniami statutu tego instytutu Sieci, nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 r.

6. Rada instytutu Sieci opiniuje sprawozdanie finansowe spółki oraz sprawozdanie zarządu z działalności spółki, o których mowa w art. 118 ust. 2 pkt 1 lit. b.

Art. 106. [Przejście pracowników instytutów badawczych]
1. Pracownicy instytutów badawczych, o których mowa w art. 98 ust. 2, i spółki, o której mowa w art. 98 ust. 3, stają się pracownikami instytutów Sieci powstałych z przekształcenia tych instytutów badawczych i tej spółki. Do pracowników tych stosuje się przepisy art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

2. Urlopy wypoczynkowe, do których pracownicy instytutów badawczych, o których mowa w art. 98 ust. 2, i spółki, o której mowa w art. 98 ust. 3, nabyli prawo przed dniem wejścia w życie ustawy, są wykorzystywane na zasadach i w wymiarze ustalonych na podstawie przepisów dotychczasowych.

3. Zgody na wykonywanie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy lub na prowadzenie działalności gospodarczej udzielone pracownikom naukowym instytutów badawczych, o których mowa w art. 98 ust. 2, na podstawie art. 47 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, zachowują ważność do dnia 30 września 2019 r., chyba że zostały udzielone na okres krótszy.

4. Zgody na wykonywanie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy w instytutach badawczych, o których mowa w art. 98 ust. 2, udzielone:

1) nauczycielom akademickim,

2) pracownikom jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk

– zachowują ważność.

Art. 107. [Dostosowanie struktury zatrudnienia]
1. Dyrektorzy lub osoby pełniące te funkcje w instytutach Sieci na podstawie art. 104 ust. 1, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, dostosują strukturę zatrudnienia w instytutach do wykazu stanowisk określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 48 ust. 2.

2. W terminie, o którym mowa w ust. 1:

1) umowy o pracę zawarte z pracownikami instytutów badawczych, o których mowa w art. 98 ust. 2,

2) stanowiska osób zatrudnionych na podstawie mianowania w instytutach badawczych, o których mowa w art. 98 ust. 2

– zostaną dostosowane do wymogów wynikających z przepisów wydanych na podstawie art. 48 ust. 2.

Art. 108. [Rozwiązanie komisji dyscyplinarnych]
1. Z dniem wejścia w życie ustawy ulegają rozwiązaniu komisje dyscyplinarne, o których mowa w art. 54 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, powołane w instytutach badawczych, o których mowa w art. 98 ust. 2.

2. Postępowania dyscyplinarne w sprawach pracowników naukowych lub badawczo-technicznych instytutów badawczych, o których mowa w art. 98 ust. 2, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy podlegają z tym dniem umorzeniu.

Art. 109. [Dotychczasowe konkursy na pracowników naukowych instytutów badawczych]
Konkursy na pracowników naukowych instytutów badawczych, o których mowa w art. 98 ust. 2, niezakończone do dnia wejścia w życie ustawy ulegają zakończeniu z tym dniem.
Art. 110. [Utrata uprawnienia do nadawania stopni naukowych]
1. Z dniem wejścia w życie ustawy instytuty badawcze, o których mowa w art. 98 ust. 2, tracą uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego.

2. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy, wskaże inne podmioty uprawnione do nadawania stopnia naukowego doktora, w których będą kontynuowane postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora wszczęte przed dniem wejścia w życie ustawy w instytutach badawczych, o których mowa w art. 98 ust. 2.

3. Postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego wszczęte przed dniem wejścia w życie ustawy w instytutach badawczych, o których mowa w art. 98 ust. 2, są kontynuowane przez powołane do ich przeprowadzenia komisje habilitacyjne. W terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów wskaże podmioty uprawnione do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego, które podejmą uchwały o nadaniu albo odmowie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego, po przeprowadzeniu postępowań, o których mowa w zdaniu pierwszym.

Art. 111. [Likwidacja studiów doktoranckich]
1. Studiów doktoranckich prowadzonych w dniu wejścia w życie ustawy w Instytucie Elektrotechniki w Warszawie i w Instytucie Technologii Elektronowej w Warszawie po dniu wejścia w życie ustawy nie prowadzi się.

2. Do dnia 31 marca 2019 r. dyrektorzy instytutów badawczych, o których mowa w ust. 1, w porozumieniu z rektorami uczelni zapewnią doktorantom tych instytutów możliwość i warunki kontynuowania studiów doktoranckich w zakresie dyscyplin naukowych, w których studia te były dotychczas prowadzone w instytutach.

3. Przeniesienie na studia doktoranckie prowadzone w uczelni odbywa się za zgodą doktorantów instytutów badawczych, o których mowa w ust. 1.

4. Z dniem wejścia w życie ustawy wygasają umowy zawarte przez instytuty badawcze, o których mowa w ust. 1, z doktorantami.

5. W przypadku przeniesienia na studia doktoranckie prowadzone w uczelni doktoranci instytutów badawczych, o których mowa w ust. 1, są zwolnieni z obowiązku:

1) uzupełniania praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych lub uczestniczenia w ich prowadzeniu za lata studiów doktoranckich, które zostały im zaliczone w instytucie badawczym;

2) odbycia praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych lub uczestniczenia w ich prowadzeniu w roku akademickim 2018/2019.

Art. 112. [Umorzenie postępowania w sprawie przyznania kategorii naukowej]
Postępowania w sprawie przyznania kategorii naukowej instytutom badawczym, o których mowa w art. 98 ust. 2, niezakończone do dnia wejścia w życie ustawy ostateczną decyzją administracyjną podlegają z tym dniem umorzeniu.
Art. 113. [Dystrybucja środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 2 lit. a–d i g oraz art. 368 ust. 8 i 9 Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce]
1. W 2019 r. środki finansowe, o których mowa w art. 365 pkt 2 lit. a–d i g oraz art. 368 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:

1) instytuty badawcze, o których mowa w art. 98 ust. 2,

2) instytuty Sieci powstałe z przekształcenia instytutów badawczych, o których mowa w art. 98 ust. 2

– otrzymują na zasadach dotychczasowych i wykorzystują na realizację zadań, o których mowa w art. 3 ust. 2.

2. Wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy postępowania w sprawie przyznania instytutom badawczym, o których mowa w art. 98 ust. 2, i spółce, o której mowa w art. 98 ust. 3, środków finansowych:

1) na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki, a także środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 9 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – toczą się na zasadach dotychczasowych;

2) o których mowa w art. 365 pkt 4 lit. b, pkt 5 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – podlegają z dniem wejścia w życie ustawy umorzeniu.

Art. 114. [Niezakończone kontrole instytutów badawczych]
Kontrole instytutów badawczych, o których mowa w art. 98 ust. 2, i spółki, o której mowa w art. 98 ust. 3, niezakończone do dnia wejścia w życie ustawy skierowaniem wystąpienia pokontrolnego ulegają zakończeniu z tym dniem.
Art. 115. [Niezakończone postępowania dotyczące uchwał rad naukowych instytutów badawczych]
Wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy postępowania w sprawach, o których mowa w art. 35a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, dotyczące uchwał rad naukowych instytutów badawczych, o których mowa w art. 98 ust. 2, podlegają z tym dniem umorzeniu.
Art. 116. [Prowadzenia działalności przez instytuty Sieci]
1. Instytuty Sieci działają w 2019 r. na podstawie planów działalności i rocznych planów finansowych instytutów badawczych, o których mowa w art. 98 ust. 2, opracowanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych.

2. Instytut Sieci powstały z przekształcenia spółki, o której mowa w art. 98 ust. 3, działa w 2019 r. na podstawie planu działalności i rocznego planu finansowego opracowanych przez tę spółkę.

Art. 117. [Termin uchwalenia statutów instytutów Sieci]
1. W terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy rady instytutów Sieci lub rady naukowe instytutów badawczych, o których mowa w art. 98 ust. 2, działające na podstawie art. 104 ust. 2, uchwalą statuty instytutów Sieci.

2. Rada instytutu Sieci, o której mowa w art. 105 ust. 2, uchwali statut instytutu Sieci powstałego z przekształcenia spółki, o której mowa w art. 98 ust. 3, w terminie 6 miesięcy od dnia jej przekształcenia.

Art. 118. [Termin sporządzenia sprawozdań finansowych instytutów badawczych i ustalenia regulaminu organizacyjnego instytutów Sieci]
1. Dyrektorzy lub osoby pełniące te funkcje w instytutach Sieci na podstawie art. 104 ust. 1, w terminie:

1) 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy sporządzą, za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 marca 2019 r.:

a) sprawozdania finansowe instytutów badawczych, o których mowa w art. 98 ust. 2 pkt 1–19, 22–25 i 27–37, i przekażą do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw gospodarki,

b) sprawozdania finansowe instytutów badawczych, o których mowa w art. 98 ust. 2 pkt 20 i 21, i przekażą do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw energii,

c) sprawozdanie finansowe instytutu badawczego, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 26, i przekażą do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji;

2) 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, ustalą regulaminy organizacyjne instytutów Sieci.

2. Dyrektor instytutu Sieci powstałego z przekształcenia spółki, o której mowa w art. 98 ust. 3, w terminie:

1) 2 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy:

a) przekaże sprawozdanie finansowe spółki oraz sprawozdanie zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2018 do zatwierdzenia podmiotowi uprawnionemu do wykonywania praw z udziałów spółki, o której mowa w art. 98 ust. 3, należących do Skarbu Państwa w dniu 31 marca 2019 r.,

b) sporządzi sprawozdanie finansowe spółki oraz sprawozdanie zarządu z działalności spółki za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 marca 2019 r. i przekaże je, po przeprowadzeniu badania przez wybraną przez spółkę, o której mowa w art. 98 ust. 3, firmę audytorską, do zatwierdzenia podmiotowi uprawnionemu do wykonywania praw z udziałów spółki, o której mowa w art. 98 ust. 3, należących do Skarbu Państwa w dniu 31 marca 2019 r.;

2) 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy ustali regulamin organizacyjny instytutu Sieci powstałego z przekształcenia spółki, o której mowa w art. 98 ust. 3.

3. Podmiot uprawniony do wykonywania praw z udziałów spółki, o której mowa w art. 98 ust. 3, należących do Skarbu Państwa w dniu 31 marca 2019 r., w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r., w drodze pisemnych oświadczeń:

1) rozpatrzy i zatwierdzi bądź odmówi zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdań zarządu z działalności przekształcanej spółki, za okresy o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2;

2) udzieli bądź odmówi udzielenia członkom organów przekształcanej spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w okresach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2.

4. Stany aktywów i pasywów na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych instytutów badawczych, o których mowa w art. 98 ust. 2, i spółki, o której mowa w art. 98 ust. 3, stają się stanami aktywów i pasywów na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych instytutów Sieci powstałych w wyniku przekształcenia tych instytutów badawczych albo tej spółki.

5. Bilans zamknięcia przekształcanej spółki, o której mowa w art. 98 ust. 3, staje się bilansem otwarcia instytutu Sieci, powstałego z jej przekształcenia.

6. Zysk netto przekształcanej spółki, o której mowa w art. 98 ust. 3, za okres poprzedzający jej przekształcenie powiększa zysk z lat ubiegłych bądź pomniejsza stratę z lat ubiegłych.

7. Strata netto przekształcanej spółki, o której mowa w art. 98 ust. 3 za okres poprzedzający jej przekształcenie pomniejsza zysk z lat ubiegłych bądź powiększa stratę z lat ubiegłych.

Art. 119. [Utrata statusu państwowego instytutu badawczego]
Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu pozbawia się z dniem wejścia w życie ustawy statusu państwowego instytutu badawczego.
Art. 120. [Powołanie Prezesa]
1. Z dniem wejścia w życie ustawy minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki powołuje Prezesa.

2. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, na wniosek Prezesa, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy, powołuje Wiceprezesów.

3. Minister właściwy do spraw gospodarki, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, powołuje członków Kolegium Doradców.

4. Ministrowie, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a, c i d, w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy, wskazują ministrowi właściwemu do spraw gospodarki kandydatów na członków Rady.

5. Minister właściwy do spraw gospodarki, w terminie 10 dni od dnia wejścia w życie ustawy, powołuje Przewodniczącego i członków Rady.

Art. 121. [Decyzja w sprawie wyposażenia Centrum Łukasiewicz w mienie niezbędne do prowadzenia działalności]
1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, w drodze decyzji administracyjnej, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, wyposaży Centrum Łukasiewicz w mienie obejmujące własność lub inne prawa majątkowe, niezbędne do prowadzenia działalności.

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, stanowi podstawę wpisu do ksiąg wieczystych.

Art. 122. [Plan finansowy Centrum Łukasiewicz]
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki sporządza plan finansowy Centrum Łukasiewicz na 2019 r.
Art. 123. [Termin na sporządzenie projektu planu działalności Centrum Łukaszewicz i projektu planu działalności Sieci]
Prezes, w terminie:

1) miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy, sporządzi projekt planu działalności Centrum Łukasiewicz na 2019 r.,

2) 2 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, sporządzi, w oparciu o plan działalności Centrum Łukasiewicz i plany działalności instytutów Sieci, o których mowa w art. 116, projekt planu działalności Sieci na 2019 r.

– i przedstawi do zatwierdzenia Radzie.

Art. 124. [Przepis przejściowy]
1. Do dnia wejścia w życie przepisów wydanych na podstawie art. 4a ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 75, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy:

1) Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego,

2) Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego,

3) Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej

– prowadzą w oparciu o dotychczasowe upoważnienia dla Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, Instytutu Przemysłu Organicznego w Warszawie i Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie, wydane na podstawie art. 4a ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 75, postępowania w sprawie uznania nabytych w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub Konfederacji Szwajcarskiej kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodów regulowanych.

2. W przypadku niewejścia w życie przepisów wydanych na podstawie art. 4a ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 75, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie, o którym mowa w ust. 1, wszczęte i niezakończone postępowania, o których mowa w ust. 1, od dnia następującego po upływie tego terminu toczą się przed ministrem właściwym do spraw gospodarki.

3. Czynności dokonane w postępowaniach, o których mowa w ust. 1, przez:

1) Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, Instytut Przemysłu Organicznego w Warszawie i Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie – przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy,

2) Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego i Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej – przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1

– pozostają w mocy.

Art. 125. [Przepis przejściowy]
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, wskaże swojego przedstawiciela do rad naukowych instytutów badawczych.
Art. 126. [Przekształcenie Rady Głównej Instytutów Badawczych]
Rada Główna Instytutów Badawczych staje się z dniem wejścia w życie ustawy Radą Główną Instytutów Badawczych, o której mowa w art. 33 ustawy, o której mowa w art. 84, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, i działa w dotychczasowym składzie do końca kadencji rozpoczętej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.
Art. 127. [Przepis przejściowy]
1. Do dnia wejścia w życie przepisów wydanych na podstawie art. 9 ust. 2a ustawy, o której mowa w art. 89, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy:

1) Sieć Badawcza Łukasiewicz – COBRO – Instytut Badawczy Opakowań,

2) Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych,

3) Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej,

4) Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego

– wykonują w oparciu o dotychczasowe upoważnienia dla COBRO – Instytutu Badawczego Opakowań w Warszawie, Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi, Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie i Instytutu Przemysłu Organicznego w Warszawie, wydane na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 89, czynności administracyjne w sprawach warunków technicznych i badań opakowań towarów niebezpiecznych, badań, klasyfikacji oraz warunków dopuszczania do przewozu towarów niebezpiecznych.

2. W przypadku niewejścia w życie przepisów wydanych na podstawie art. 9 ust. 2a ustawy, o której mowa w art. 89, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie, o którym mowa w ust. 1, rozpoczęte i niezakończone czynności, o których mowa w ust. 1, od dnia następującego po upływie tego terminu wykonuje minister właściwy do spraw gospodarki.

3. Czynności, o których mowa w ust. 1, wykonane przez:

1) COBRO – Instytut Badawczy Opakowań w Warszawie, Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi, Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie i Instytut Przemysłu Organicznego w Warszawie przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy,

2) Sieć Badawcza Łukasiewicz – COBRO – Instytut Badawczy Opakowań, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej i Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1

– pozostają w mocy.

Art. 128. [Wypłata wynagrodzeń dostosowanych w zakresie minimalnej wysokości miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego]
Wypłata wynagrodzeń dostosowanych w zakresie minimalnej wysokości miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego określonego w art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 tej ustawy, zgodnie z art. 248 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 95 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jest dokonywana z wyrównaniem od dnia 1 stycznia 2019 r.
Art. 129. [Termin wskazania przedstawiciela Sieci Badawczej Łukasiewicz do Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego]
W terminie do dnia 1 lipca 2019 r. Prezes Centrum Łukasiewicz wskaże przedstawiciela Sieci Badawczej Łukasiewicz do Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz przekaże jej przewodniczącemu informację w tej sprawie.
Art. 130. [Zwolnienie z obowiązku złożenia oświadczenia]
Osoby, o których mowa w art. 343 ust. 11 ustawy zmienianej w art. 96, które przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy nie złożyły oświadczenia zgodnie z tym przepisem albo zgodnie z art. 219 ust. 12 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, nie składają tego oświadczenia.
Art. 131. [Środki finansowe]
W roku 2019 środki finansowe, o których mowa w art. 365 pkt 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 96, przyznane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy przeznacza się również na realizację inwestycji w obszarze działalności dydaktycznej i w obszarze działalności badawczej.
Art. 132. [Dotychczasowe przepisy wykonawcze]
Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 402 pkt 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 96 zachowują moc, jednak nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Art. 133. [Wejście w życie]
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2019 r., z wyjątkiem:

1) art. 95, art. 96 pkt 3, 5, 9–11, pkt 14 lit. c, pkt 21 lit. a, pkt 25, 26 i 39, art. 111 ust. 2, art. 128 i art. 130, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;

2) art. 39, art. 41 ust. 1 pkt 1 i ust. 5 pkt 1, art. 74 i art. 84 pkt 1 lit. c tiret drugie, które wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda


1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, ustawę z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, ustawę z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawę z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, ustawę z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej, ustawę z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, ustawę z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, ustawę z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawę z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, ustawę z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej, ustawę z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, ustawę z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki, ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk, ustawę z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, ustawę z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych, ustawę z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, ustawę z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, ustawę z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, ustawę z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, ustawę z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawę z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1076, 1608, 1629, 2215, 2244, 2245, 2377 i 2432.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1669, 1735, 2024, 2243 i 2270 oraz z 2019 r. poz. 229, 447 i 492.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i 326.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1588, 1669, 1693, 1722, 2073 i 2244.

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1162, 1291, 1629, 1669, 1693, 2073, 2159, 2192, 2193, 2212, 2215, 2243, 2244, 2245, 2429 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 37, 326 i 504.

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 810, 1090, 1467, 1544, 1560, 1669, 1693, 2227 i 2340.

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1039, 1356, 1629, 1697, 2227, 2244, 2354 i 2538.

9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i 326.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA