| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 15 marca 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo

Na podstawie art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 508, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo]

W rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo (Dz. U. poz. 437) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1:

a) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) spółki wchodzące w skład podatkowych grup kapitałowych,”,

b) w pkt 7 po lit. d dodaje się przecinek oraz pkt 8 w brzmieniu:

„8) spółki, których co najmniej jedna akcja jest dopuszczona do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzona do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 512 i 685)”;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Zaliczenie do kategorii, o której mowa w § 2 ust. 1:

1) pkt 1a, następuje z pierwszym dniem roku podatkowego, określonego w umowie o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej zarejestrowanej w formie decyzji przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego;

2) pkt 7, następuje:

a) z dniem 1 stycznia drugiego roku następującego po zakończeniu roku podatkowego, w którym został spełniony warunek, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 7 lit. a – w przypadku podatników i płatników wymienionych w tym przepisie,

b) z dniem 1 stycznia roku następującego po zakończeniu roku podatkowego, w którym został spełniony warunek, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 7 lit. b–d – w przypadku podatników i płatników wymienionych w tym przepisie;

3) pkt 8, następuje z dniem podjęcia uchwały o dopuszczeniu akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym lub o wprowadzeniu akcji spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu.

2. Wyłączenie z kategorii, o której mowa w § 2 ust. 1:

1) pkt 1a, następuje z dniem 1 stycznia roku następującego po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym nastąpiła utrata statusu podatnika przez podatkową grupę kapitałową;

2) pkt 7, następuje z dniem 1 stycznia drugiego roku następującego po upływie dwóch kolejnych lat podatkowych, w których nie został spełniony warunek, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 7;

3) pkt 8, następuje z dniem 1 stycznia roku następującego po zakończeniu roku podatkowego, w którym nastąpiło wycofanie lub wykluczenie akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu.”;

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Podatnicy i płatnicy zawiadamiają, w formie pisemnej, o zmianie właściwości dotychczas właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie:

1) do dnia 15 października roku poprzedzającego rok, od którego nastąpi zaliczenie do kategorii, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 7, lub wyłączenie z tej kategorii; w przypadku gdy spełnienie warunku, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 7 lit. b–d, nastąpiło w okresie od dnia 15 października do dnia 31 grudnia, zawiadomienie powinno nastąpić w terminie 7 dni od spełnienia tego warunku, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, od którego następuje zmiana właściwości;

2) 7 dni od dnia zaliczenia do kategorii, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 8, lub wyłączenia z tej kategorii.”.

§ 2. [Stosowanie przepisów rozporządzenia]

Zaliczenie do kategorii, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1a i pkt 8 rozporządzenia zmienianego w § 1, odpowiednio spółki wchodzącej w skład podatkowej grupy kapitałowej utworzonej przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia oraz spółki, której co najmniej jedna akcja została dopuszczona do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzona do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, następuje z dniem 1 kwietnia 2019 r.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2019 r.

Minister Finansów: T. Czerwińska


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 650, 723, 1000, 1039, 1499, 1544, 1577, 1654, 2193, 2245 i 2354 oraz z 2019 r. poz. 53 i 125.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

ExpaTax

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »