reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 11 marca 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie metod i środków kontroli w zakresie ochrony żeglugi i portów morskich

Na podstawie art. 42 ustawy z dnia 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 435 i 650) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie metod i środków kontroli w zakresie ochrony żeglugi i portów morskich]

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie metod i środków kontroli w zakresie ochrony żeglugi i portów morskich (Dz. U. poz. 539) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 w ust. 1 w pkt 1 w lit. e średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. f w brzmieniu:

„f) bariery podczerwieni i laserowe;”;

2) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Granice portu oraz obiektu portowego oznacza się od strony lądu tablicami informacyjnymi.”;

3) w § 8 w ust. 2:

a) po pkt 3 dodaje się pkt 3a–3c w brzmieniu:

„3a) pracowników urzędów morskich, zgodnie z właściwością terytorialną danego urzędu, wykonujących obowiązki służbowe wynikające z realizacji zadań organu ochrony portu;

3b) członków zespołu, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy;

3c) członków i ekspertów Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich;”,

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) pracowników granicznych inspektoratów weterynarii, pracowników Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa przeprowadzających graniczne kontrole fitosanitarne oraz inspektorów sanitarnych, a także pracowników innych organów wskazanych przez właściwego dyrektora urzędu morskiego upoważnionych do kontroli statków, obiektów portowych i portu;”,

c) pkt 7 i 8 otrzymują brzmienie:

„7) żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i armii sojuszniczych, żołnierzy oraz funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa oraz Służby Celno-Skarbowej podczas wykonywania czynności służbowych;

8) pojazdów i jednostek pływających kierowanych przez osoby wymienione w pkt 3–7;”;

4) w § 10:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zarządzający portem oraz zarządzający obiektem portowym znajdującym się poza obszarem działania zarządzającego portem koordynują prawidłowe wydawanie przepustek odpowiednio na terenie tego portu lub obiektu portowego i znajdujących się w jego granicach statków.”,

b) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Zarządzający portem oraz zarządzający obiektem portowym wydają instrukcje przepustkowe, w których określają w szczególności:”;

5) w § 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dostęp do obszarów o ograniczonym dostępie, przeznaczonych do dokonywania czynności związanych z dopuszczeniem do wejścia na pokład statku, mają osoby, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 1–7.”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marek Opiela

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama