| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 5 marca 2019 r.

w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące

Na podstawie art. 119 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1183, 1629 i 1637 oraz z 2019 r. poz. 235) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakazy lub ograniczenia lotów nad obszarem całego państwa albo jego części]

Rozporządzenie wprowadza zakazy lub ograniczenia lotów nad obszarem całego państwa albo jego części na czas dłuższy niż 3 miesiące.

§ 2. [Definicje]

Użyte w rozporządzeniu skróty i określenia oznaczają:

1) ADIZ – (Air Defense Identification Zone) strefę identyfikacji obrony powietrznej;

2) AIR POLICING – szczególny rodzaj działań w czasie pokoju i kryzysu, realizowanych przez załogi statków powietrznych sił dyżurnych Obrony Powietrznej Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO) oraz w ramach systemu Obrony Powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej (OP RP) w celu zapewnienia nienaruszalności chronionej przestrzeni powietrznej, ochrony ludności i sił zbrojnych przed atakiem z powietrza oraz udzielania pomocy załogom statków powietrznych znajdujących się w niebezpieczeństwie;

3) ALFA SCRAMBLE – hasło do startu statków powietrznych przechwytujących, stosowane w celu wykonania zadania bojowego, w ramach misji AIR POLICING systemu obrony powietrznej;

4) AMC Polska – (Airspace Management Cell) komórkę zarządzania przestrzenią powietrzną, będącą cywilno-wojskową komórką odpowiedzialną za zarządzanie i alokację elastycznych elementów struktury polskiej przestrzeni powietrznej, działającą w ramach Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej na podstawie porozumienia pomiędzy Polską Agencją Żeglugi Powietrznej a Szefostwem Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

5) AMSL – (Above Mean Sea Level) nad średnim poziomem morza;

6) ATS – (Air Traffic Services) służby ruchu lotniczego w rozumieniu art. 2 pkt 32 rozporządzenia SERA;

7) AUP – (Airspace Use Plan) plan użytkowania przestrzeni powietrznej o statusie NOTAM wydawany przez AMC Polska;

8) D – (Danger Area) strefę niebezpieczną w rozumieniu art. 2 pkt 65 rozporządzenia SERA;

9) FL – (Flight Level) poziom lotu w rozumieniu art. 2 pkt 78 rozporządzenia SERA;

10 ) GND – (Ground) poziom terenu;

11) Instytucja – Polską Agencję Żeglugi Powietrznej – instytucję zapewniającą służby ruchu lotniczego;

12) MATZ – (Military ATZ) strefę ruchu lotniskowego lotniska wojskowego;

13) MCTR – (Military CTR) strefę kontrolowaną lotniska wojskowego;

14) NOTAM – (Notice To Airmen) wiadomość rozpowszechnianą za pomocą środków telekomunikacyjnych, zawierającą informacje o ustanowieniu, stanie lub zmianach urządzeń lotniczych, służbach, procedurach, a także o niebezpieczeństwie, których znajomość we właściwym czasie jest istotna dla personelu związanego z operacjami lotniczymi;

15) P – (Prohibited Area) strefę zakazaną w rozumieniu art. 2 pkt 103 rozporządzenia SERA;

16) R – (Restricted Area) strefę ograniczoną w rozumieniu art. 2 pkt 111 rozporządzenia SERA;

17) rozporządzenia SERA – rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 923/2012 z dnia 26 września 2012 r. ustanawiające wspólne zasady w odniesieniu do przepisów lotniczych i operacyjnych dotyczących służb i procedur żeglugi powietrznej oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze (WE) nr 1035/2011 oraz rozporządzenia (WE) nr 1265/2007, (WE) nr 1794/2006, (WE) nr 730/2006, (WE) nr 1033/2006 i (UE) nr 255/2010 (Dz. Urz. UE L 281 z 13.10.2012, str. 1, z późn. zm.2));

18) SFC – (Surface) powierzchnię morza;

19) UNL – (Unlimited) bez określonej górnej granicy wysokości;

20) UUP – (Updated Airspace Use Plan) zaktualizowany AUP o statusie NOTAM, wydawany przez AMC Polska w dniu operacji w celu aktualizacji informacji zawartych w AUP.

§ 3. [Zakazy lub ograniczenia lotów]

1. W polskiej przestrzeni powietrznej wprowadza się następujące zakazy lub ograniczenia lotów:

1) zakaz przekraczania prędkości dźwięku lub lotu z prędkością naddźwiękową:

a) na FL 300 i poniżej tego poziomu,

b) w całej przestrzeni powietrznej w godzinach 22.00–06.00 czasu urzędowego;

2) zakaz wykonywania lotów nad obszarami miast w ich granicach administracyjnych odpowiednio dla miast:

a) o liczbie mieszkańców powyżej 25 000 do 50 000 – na wysokości mniejszej niż 500 m nad poziomem terenu dla śmigłowców i samolotów tłokowych oraz mniejszej niż 1000 m nad poziomem terenu dla samolotów wyposażonych w inne silniki,

b) o liczbie mieszkańców powyżej 50 000 do 100 000 – na wysokości mniejszej niż 1000 m nad poziomem terenu,

c) o liczbie mieszkańców powyżej 100 000 – na wysokości mniejszej niż 1500 m nad poziomem terenu,

d) miasta stołecznego Warszawy – na wysokości mniejszej niż 2000 m nad poziomem terenu;

3) zakazy wykonywania lotów w strefach P, określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

4) zakazy wykonywania lotów w strefach D, w terminach aktywności tych stref opublikowanych w AUP i UUP, określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

5) zakazy wykonywania lotów w strefach R, określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

6) ograniczenia wykonywania lotów w strefach ADIZ, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia;

7) zakazy wykonywania lotów nad lotniskami wojskowymi oraz nad infrastrukturą lotniskową i obiektami leżącymi na terenie lotnisk w fizycznych granicach lotnisk wojskowych w przypadku nieaktywnej MATZ albo MCTR.

2. Ustalanie liczby mieszkańców miast następuje według stanu wskazanego w dokumencie pt. „Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym”, aktualnym na dzień wykonywania lotu, opracowywanym przez Główny Urząd Statystyczny i publikowanym na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego.

3. Jeżeli z charakterystyk statku powietrznego wykonującego lot nad obszarami miast, o których mowa w ust. 1 pkt 2, wynika, że w przypadku sytuacji awaryjnej wykonanie lądowania może nadmiernie narazić osoby lub mienie na ziemi, to wysokość lotu powinna być zwiększona stosownie do wymogów charakterystyk tego statku powietrznego.

§ 4. [Wyłączenia dotyczące zakazów przekraczania prędkości dźwięku lub lotu z prędkością naddźwiękową]

Zakazów przekraczania prędkości dźwięku lub lotu z prędkością naddźwiękową nie stosuje się do lotów wykonywanych na hasło ALFA SCRAMBLE.

§ 5. [Wyłączenia zakazów wykonywania lotów]

1. Zakazów wykonywania lotów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, nie stosuje się do lotów:

1) wykonywanych na hasła GARDA lub ALFA SCRAMBLE;

2) wykonywanych w celu udzielania pomocy w przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt, w szczególności w czasie wystąpienia klęsk żywiołowych, katastrof, zagrożeń ekologicznych lub sytuacji awaryjnych;

3) wykonywanych zgodnie z procedurami podejścia do lądowania i odlotu, określonymi w instrukcjach operacyjnych lotnisk i lądowisk wpisanych do ewidencji lądowisk, położonych wewnątrz tych stref albo jeżeli wykonywanie tych procedur jest niemożliwe do wykonania bez wlotu do tych stref;

4) związanych z monitorowaniem stanu przeszkód lotniczych;

5) wykonywanych na zlecenie albo za zgodą burmistrza (prezydenta) miasta;

6) wykonywanych przez statki powietrzne lotnictwa wojskowego w ramach uroczystości państwowych pod warunkiem:

a) uzyskania zgody burmistrza (prezydenta) miasta,

b) uzgodnienia lotu z właściwym organem ATS,

c) zachowania wysokości, która w przypadku sytuacji awaryjnej pozwoli na wykonanie lądowania bez nadmiernego narażania osób lub mienia na ziemi;

7) związanych z wykonywaniem kontroli z powietrza lotniczych urządzeń naziemnych.

2. O planowanych lotach nad obszarami miast w ich granicach administracyjnych, z wyłączeniem lotów, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3, należy poinformować Instytucję nie później niż na 24 h przed ich planowanym wykonaniem.

3. Zakazów wykonywania lotów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 7, nie stosuje się do lotów:

1) wykonywanych na hasła GARDA lub ALFA SCRAMBLE;

2) wykonywanych w celu udzielania pomocy w przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt, w szczególności w czasie wystąpienia klęsk żywiołowych, katastrof, zagrożeń ekologicznych lub sytuacji awaryjnych oraz o statusie HEAD, o którym mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze, oraz o statusie STATE, o którym mowa w art. 76 ust. 1 pkt 2 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze;

3) wykonywanych zgodnie z procedurami podejścia do lądowania i odlotu, określonymi w instrukcjach operacyjnych lotnisk i lądowisk wpisanych do ewidencji lądowisk, położonych wewnątrz tych stref albo jeżeli wykonywanie tych procedur jest niemożliwe do wykonania bez wlotu do tych stref;

4) wykonywanych na wniosek albo za zgodą zarządzającego lotniskiem wojskowym.

§ 6. [Wyłączenia zakazów wykonywania lotów w strefach P]

1. Zakazów wykonywania lotów w strefach P nie stosuje się do lotów:

1) wykonywanych na hasła GARDA lub ALFA SCRAMBLE;

2) wykonywanych w celu udzielania pomocy w przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt, w szczególności w czasie wystąpienia klęsk żywiołowych, katastrof, zagrożeń ekologicznych lub sytuacji awaryjnych;

3) wykonywanych na zlecenie albo za zgodą zarządzającego obiektem chronionym strefą P;

4) związanych z wykonywaniem kontroli z powietrza lotniczych urządzeń naziemnych.

2. Zakazów wykonywania lotów w strefie EP P13 OLESNO nie stosuje się do lotów wykonywanych w celu realizacji zadań na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Zakazów wykonywania lotów w strefie EP P21 WARSZAWA II nie stosuje się do lotów lotnictwa państwowego.

4. O planowanych lotach w strefie P, z wyłączeniem lotów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, należy poinformować Instytucję nie później niż na 24 h przed ich planowanym wykonaniem.

5. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego publikuje w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego, w drodze obwieszczenia, wykaz zarządzających obiektami chronionymi strefą P, o których mowa w ust. 1 pkt 3, wraz z informacjami o adresie i stronie internetowej tych zarządzających, jeżeli ją posiadają.

§ 7. [Wyłączenia zakazów wykonywania lotów w strefach D]

1. Zakazów wykonywania lotów w strefach D nie stosuje się do lotów:

1) wykonywanych na hasła GARDA lub ALFA SCRAMBLE;

2) wykonywanych w celu udzielania pomocy w przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt, w szczególności w czasie wystąpienia klęsk żywiołowych, katastrof, zagrożeń ekologicznych lub sytuacji awaryjnych;

3) wykonywanych na zlecenie albo za zgodą właściwego organu kierującego działaniami niebezpiecznymi w strefie D;

4) związanych z wykonywaniem kontroli z powietrza lotniczych urządzeń naziemnych.

2. Dane kontaktowe organu kierującego działaniami niebezpiecznymi w strefie D, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, są udostępniane przez AMC Polska.

§ 8. [Wyłączenia zakazów wykonywania lotów w strefach R z wyjątkiem strefy EP R40 SŁUPSK]

1. Zakazów wykonywania lotów w strefach R, z wyjątkiem strefy EP R40 SŁUPSK, nie stosuje się do lotów:

1) wykonywanych na hasła GARDA lub ALFA SCRAMBLE;

2) wykonywanych w celu udzielania pomocy w przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt, w szczególności w czasie wystąpienia klęsk żywiołowych, katastrof, zagrożeń ekologicznych lub sytuacji awaryjnych;

3) wykonywanych zgodnie z procedurami podejścia do lądowania i odlotu, określonymi w instrukcjach operacyjnych lotnisk i lądowisk wpisanych do ewidencji lądowisk, położonych wewnątrz tych stref albo jeżeli wykonywanie tych procedur jest niemożliwe do wykonania bez wlotu do tych stref;

4) związanych z monitorowaniem stanu przeszkód lotniczych;

5) wykonywanych na zlecenie albo za zgodą zarządzającego obiektem lub rejonem chronionym strefą R;

6) wykonywanych przez statki powietrzne lotnictwa wojskowego w ramach uroczystości państwowych pod warunkiem:

a) uzgodnienia lotu z właściwym organem ATS,

b) zachowania wysokości, która w przypadku sytuacji awaryjnej pozwoli na wykonanie lądowania bez nadmiernego narażania osób lub mienia na ziemi;

7) związanych z wykonywaniem kontroli z powietrza lotniczych urządzeń naziemnych.

2. Zakazów wykonywania lotów w strefie EP R40 SŁUPSK nie stosuje się do lotów wykonywanych za zgodą, o której mowa w art. VII ust. 3 Porozumienia wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczącej rozmieszczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej systemu obrony przed rakietami balistycznymi w sprawie użytkowania terenów oraz przestrzeni powietrznej wokół Bazy systemu obrony przed rakietami balistycznymi, podpisanego w Warszawie dnia 27 kwietnia 2015 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 234), w tym w celu udzielania pomocy w przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia.

3. O planowanych lotach w strefie R, z wyłączeniem lotów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, należy poinformować Instytucję nie później niż na 24 h przed ich planowanym wykonaniem.

4. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego publikuje w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego, w drodze obwieszczenia, wykaz zarządzających obiektami lub rejonami chronionymi strefą R, o których mowa w ust. 1 pkt 5, wraz z informacjami o adresie i stronie internetowej tych zarządzających, jeżeli ją posiadają.

§ 9. [Wyłączenie ograniczeń wykonywania lotów w strefach ADIZ]

1. Ograniczeń wykonywania lotów w strefach ADIZ nie stosuje się do:

1) lotów wykonywanych w celu ochrony granicy państwowej;

2) wykonywanych na hasła GARDA lub ALFA SCRAMBLE;

3) wykonywanych w celu udzielania pomocy w przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt, w szczególności w czasie wystąpienia klęsk żywiołowych, katastrof, zagrożeń ekologicznych lub sytuacji awaryjnych;

4) związanych z wykonywaniem kontroli z powietrza lotniczych urządzeń naziemnych.

2. W strefach ADIZ, za zgodą właściwego organu wojskowego, dopuszcza się loty statków powietrznych, które nie posiadają wyposażenia umożliwiającego utrzymanie dwustronnej łączności z organami ATS, bez złożenia planu lotu po poinformowaniu organu ATS odpowiedzialnego za przestrzeń, w której ma być wykonywany lot lub AMC Polska, o lokalizacji i czasie lotów.

§ 10. [Przepis przejściowy]

Zgody na wykonywanie lotów w strefach R wydane na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.

§ 11. [Przepisy uchylone]

Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące (Dz. U. poz. 678, z 2011 r. poz. 1507 oraz z 2017 r. poz. 2351).

§ 12. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 90 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: A. Adamczyk


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 101 i 176).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 63 z 06.03.2015, str. 1, Dz. Urz. UE L 196 z 21.07.2016, str. 3.

Załącznik 1. [ZAKAZY WYKONYWANIA LOTÓW W STREFACH P]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 5 marca 2019 r. (poz. 617)

Załącznik nr 1

ZAKAZY WYKONYWANIA LOTÓW W STREFACH P

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 2. [ZAKAZY WYKONYWANIA LOTÓW W STREFACH D]

Załącznik nr 2

ZAKAZY WYKONYWANIA LOTÓW W STREFACH D

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 3. [ZAKAZY WYKONYWANIA LOTÓW W STREFACH R]

Załącznik nr 3

ZAKAZY WYKONYWANIA LOTÓW W STREFACH R

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 4. [OGRANICZENIA WYKONYWANIA LOTÓW W STREFACH ADIZ]

Załącznik nr 4

OGRANICZENIA WYKONYWANIA LOTÓW W STREFACH ADIZ

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Iwona Kowalska-Matis

Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »