| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 18 stycznia 2019 r.

w sprawie ograniczeń lotów na czas nie dłuższy niż 3 miesiące

Na podstawie art. 119 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1183, 1629 i 1637 oraz z 2019 r. poz. 235) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa zasady wprowadzania przez instytucję zapewniającą służby ruchu lotniczego ograniczeń lotów w części przestrzeni powietrznej, których czas trwania nie będzie dłuższy niż 3 miesiące, oraz sposób publikacji tych ograniczeń.

§ 2. [Definicje]

Użyte w rozporządzeniu określenia i skróty oznaczają:

1) AIR POLICING – szczególny rodzaj działań w czasie pokoju i kryzysu, realizowanych przez załogi statków powietrznych sił dyżurnych Obrony Powietrznej Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO) oraz w ramach systemu Obrony Powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej (OP RP) w celu zapewnienia nienaruszalności chronionej przestrzeni powietrznej, ochrony ludności i sił zbrojnych przed atakiem z powietrza oraz udzielania pomocy załogom statków powietrznych znajdujących się w niebezpieczeństwie;

2) AIP Polska – (Aeronautical Information Publication) Zbiór Informacji Lotniczych, wchodzący w skład Zintegrowanego Pakietu Informacji Lotniczych;

3) ALFA SCRAMBLE – hasło do startu statków powietrznych przechwytujących, stosowane w celu wykonania zadania bojowego, w ramach misji AIR POLICING systemu obrony powietrznej;

4) ATZ – (Aerodrome Traffic Zone) strefę ruchu lotniskowego;

5) D – (Danger Area) strefę niebezpieczną w rozumieniu art. 2 pkt 65 rozporządzenia SERA;

6) Instytucja – Polską Agencję Żeglugi Powietrznej – instytucję zapewniającą służby ruchu lotniczego;

7) MATZ – (Military ATZ) strefę ruchu lotniskowego lotniska wojskowego;

8) MCTR – (Military CTR) strefę kontrolowaną lotniska wojskowego;

9) NOTAM – (Notice To Airmen) wiadomość rozpowszechnianą za pomocą środków telekomunikacyjnych, zawierającą informacje o ustanowieniu, stanie lub zmianach urządzeń lotniczych, służbach, procedurach, a także o niebezpieczeństwie, których znajomość we właściwym czasie jest istotna dla personelu związanego z operacjami lotniczymi;

10) R – (Restricted Area) strefę ograniczoną, w rozumieniu art. 2 pkt 111 rozporządzenia SERA;

11) rozporządzenie SERA – rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 923/2012 z dnia 26 września 2012 r. ustanawiające wspólne zasady w odniesieniu do przepisów lotniczych i operacyjnych dotyczących służb i procedur żeglugi powietrznej oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze (WE) nr 1035/2011 oraz rozporządzenia (WE) nr 1265/2007, (WE) nr 1794/2006, (WE) nr 730/2006, (WE) nr 1033/2006 i (UE) nr 255/2010 (Dz. Urz. UE L 281 z 13.10.2012, str. 1, z późn. zm.2));

12) TRA – (Temporary Reserved Area) strefę czasowo rezerwowaną;

13) TSA – (Temporary Segregated Area) strefę czasowo wydzieloną;

14) ustawa – ustawę z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze.

§ 3. [Klasa przestrzeni powietrznej]

1. Część przestrzeni powietrznej, w której wprowadza się ograniczenia lotów, wyznacza się jako TSA, TRA, D albo R. Dla tych stref określa się klasę przestrzeni powietrznej właściwą dla przestrzeni kontrolowanej lub niekontrolowanej albo pozostawia się je jako niesklasyfikowane.

2. Datę rozpoczęcia i zakończenia oraz czas trwania ograniczenia lotów i rodzaj ograniczenia lotów określa się stosownie do daty rozpoczęcia i zakończenia oraz czasu trwania i rodzaju działań, o których mowa w § 4 ust. 1 albo § 5, albo § 6 ust. 1, przy czym czas tego ograniczenia dla działań o charakterze długotrwałym nie może przekroczyć łącznie 3 miesięcy dla danego działania.

§ 4. [Ograniczanie lotów]

1. Ograniczenia lotów przez wyznaczenie TRA lub TSA mogą być wprowadzone ze względu na potrzeby:

1) bezpiecznego wykonywania lotów w czasie ćwiczeń, treningów, zawodów, pokazów lotniczych, przelotów okolicznościowych lub kontroli z powietrza lotniczych urządzeń naziemnych;

2) działań lub czynności o szczególnym znaczeniu operacyjnym lub rozpoznawczym prowadzonych w celu realizacji ustawowych zadań przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu, Policję, Straż Graniczną, Krajową Administrację Skarbową lub Służbę Ochrony Państwa, jeżeli te działania lub czynności mogą powodować zagrożenie dla innych użytkowników przestrzeni powietrznej oraz nie mogą być prowadzone w innych wydzielonych elastycznych elementach przestrzeni powietrznej.

2. Do wyznaczenia TRA lub TSA nie stosuje się wymagań, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 121 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy, dotyczących:

1) opracowywania i przedkładania do akceptacji Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego projektów TRA lub TSA;

2) publikowania w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego informacji o ich wyznaczeniu.

§ 5. [Ograniczanie lotów zgodnie z koncepcją elastycznego użytkowania przestrzeni powietrznej]

Ograniczenia lotów przez wyznaczenie D zgodnie z koncepcją elastycznego użytkowania przestrzeni powietrznej mogą być wprowadzone ze względu na potrzeby przeprowadzenia ćwiczeń wojskowych, w szczególności międzynarodowych, jeżeli działania te mogą powodować zagrożenie dla innych użytkowników przestrzeni powietrznej oraz nie mogą być prowadzone w innych wydzielonych elastycznych elementach przestrzeni powietrznej.

§ 6. [Ograniczenia lotów ze względu na potrzeby przeprowadzenia działań]

1. Ograniczenia lotów przez wyznaczenie R mogą być wprowadzone ze względu na potrzeby przeprowadzenia działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego, zapobieganie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie, ratowanie życia lub zdrowia ludzkiego, przez podmioty, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, lub Państwową Straż Pożarną.

2. Ograniczenia lotów przez wyznaczenie R nie stosuje się do lotów:

1) operacyjnych wykonywanych na hasło GARDA, o którym mowa w art. 76 ust. 1 pkt 2 lit. a tiret drugie ustawy, albo ALFA SCRAMBLE;

2) wykonywanych w celu udzielania pomocy w przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt, w tym w szczególności w czasie wystąpienia klęsk żywiołowych, katastrof, zagrożeń ekologicznych lub sytuacji awaryjnych;

3) wykonywanych zgodnie z instrumentalnymi procedurami podejścia do lądowania i odlotu, opublikowanymi w AIP Polska;

4) wykonywanych w strefach ATZ, MATZ lub MCTR, na warunkach określonych przez podmioty lub organy, o których mowa w § 7 ust. 1;

5) wykonywanych za zgodą podmiotów lub organów, o których mowa w § 7 ust. 1.

§ 7. [Sposób wprowadzania ograniczeń lotów]

1. Ograniczenia lotów są wprowadzane przez Instytucję na wniosek:

1) organizatora ćwiczeń, treningów, zawodów, pokazów lotniczych, przelotów okolicznościowych lub kontroli z powietrza lotniczych urządzeń naziemnych albo Szefa Szefostwa Służb Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku, gdy organizatorem są Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej – ze względu na potrzeby, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1;

2) Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej, Szefa Szefostwa Służb Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu, Komendanta Głównego Policji, Komendanta Głównego Straży Granicznej, Szefa Krajowej Administracji Skarbowej lub Komendanta Służby Ochrony Państwa – ze względu na potrzeby, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2;

3) Szefa Szefostwa Służb Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – ze względu na potrzeby, o których mowa w § 5;

4) organów, o których mowa w pkt 2, lub Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej – ze względu na potrzeby, o których mowa w § 6 ust. 1.

2. Wniosek zawiera:

1) nazwę podmiotu lub organu wnioskującego o wprowadzenie ograniczenia lotów;

2) rodzaj i potrzeby ograniczenia lotów lub charakter zagrożenia;

3) proponowane granice poziome i pionowe ograniczenia lotów;

4) planowaną datę rozpoczęcia i zakończenia oraz czas trwania ograniczenia lotów;

5) rodzaj wykonywanych lotów, działań lub czynności, które mają być realizowane, ze wskazaniem typów statków powietrznych i prędkości lotów – w przypadku TSA lub TRA;

6) proponowaną klasę przestrzeni powietrznej albo propozycję pozostawienia jej jako niesklasyfikowanej.

§ 8. [Publikowanie informacji o ograniczeniach lotów]

1. Instytucja publikuje informacje dotyczące ograniczeń lotów zgodnie z przepisami Załącznika 15 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. poz. 212 i 214, z późn. zm.3)), ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zgodnie z art. 23 ust. 2 pkt 1 ustawy, dotyczącymi NOTAM i Suplementu do AIP Polska.

2. Instytucja niezwłocznie publikuje informacje dotyczące ograniczeń lotów w R.

3. Instytucja informuje Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego o planowanej dacie rozpoczęcia i zakończenia oraz czasie trwania ograniczenia lotów przed ich publikacją, a w przypadkach, o których mowa w § 6 ust. 1 – niezwłocznie po ich wprowadzeniu.

§ 9. [Rejony ograniczeń lotów]

Rejony ograniczeń lotów wyznaczone na podstawie przepisów dotychczasowych utrzymuje się do końca terminu, na jaki zostały wyznaczone.

§ 10. [Stosowanie przepisów]

1. W sprawach o wyznaczenie rejonów ograniczeń lotów wszczętych a niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia.

2. Wnioski w sprawach, o których mowa w ust. 1, uzupełnia się w zakresie informacji określonych w § 7 ust. 2 w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

3. Wnioski nieuzupełnione w terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

§ 11. [Przepisy uchylone]

Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 października 2003 r. w sprawie ograniczeń lotów na czas nie dłuższy niż 3 miesiące (Dz. U. poz. 1794).

§ 12. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 90 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: A. Adamczyk


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 101 i 176).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 63 z 06.03.2015, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 196 z 21.07.2016, str. 3.

3) Zmiany wymienionej umowy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1963 r. poz. 137 i 138, z 1969 r. poz. 210 i 211, z 1976 r. poz. 130, 131, 188, 189, 227 i 228, z 1984 r. poz. 199 i 200, z 2000 r. poz. 446 i 447, z 2002 r. poz. 527 i 528, z 2003 r. poz. 700 i 701, z 2012 r. poz. 368, 369, 370 i 371 oraz z 2016 r. poz. 541.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Odszkodowania Campter

Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »