REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2019 poz. 698

USTAWA

z dnia 15 marca 2019 r.

o zmianie ustawy o drogach publicznych

Tekst pierwotny
Art. 1. [Ustawa o drogach publicznych]
W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 13hb:

a) uchyla się ust. 1a i 1b,

b) w ust. 1c:

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Główny Inspektor Transportu Drogowego w związku z poborem opłaty elektronicznej oraz kontrolą prawidłowości jej uiszczenia może zlecić wyłącznie:”,

– w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 i 7 w brzmieniu:

„6) obsługę użytkowników elektronicznego systemu poboru opłaty elektronicznej, w tym w zakresie udostępniania urządzeń, o których mowa w art. 13i ust. 3, oraz wnoszenia opłaty elektronicznej;

7) usługi doradcze, bankowe, płatnicze i ubezpieczeniowe.”,

c) uchyla się ust. 1d i 1e,

d) ust. 1f otrzymuje brzmienie:

„1f. W przypadku gdy do zamówienia, o którym mowa w ust. 1c, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych albo ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, zastosowanie mają przepisy ust. 1g–1j.”,

e) ust. 1i i 1j otrzymują brzmienie:

„1i. Główny Inspektor Transportu Drogowego nie udostępnia informacji związanych z zamówieniem, o którym mowa w ust. 1c, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419 i 1637), jeżeli podmiot zainteresowany wykonaniem zamówienia, nie później niż przed zleceniem, o którym mowa w ust. 1c, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane.

1j. Główny Inspektor Transportu Drogowego niezwłocznie podaje do publicznej wiadomości, w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej, informację o udzieleniu zamówienia, o którym mowa w ust. 1c, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko podmiotu, któremu zlecono wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 1c, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia.”,

f) po ust. 1j dodaje się ust. 1k–1t w brzmieniu:

„1k. Świadczenie usług z zakresu projektowania, budowy, rozwoju, wdrożenia lub wsparcia urządzeń i elementów systemu teleinformatycznego służącego do poboru opłaty elektronicznej oraz kontroli prawidłowości uiszczenia tej opłaty, może być realizowane przez podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zwany dalej „Podmiotem Wyznaczonym”.

1l. Podmiot Wyznaczony posiada przygotowanie techniczne oraz doświadczenie w zakresie projektowania, budowy, rozwoju, wdrażania lub utrzymania technologii teleinformatycznych.

1m. Usługi, o których mowa w ust. 1k, Podmiot Wyznaczony wykonuje na rzecz Skarbu Państwa reprezentowanego przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

1n. Minister właściwy do spraw transportu może, w drodze rozporządzenia, wyznaczyć Podmiot Wyznaczony oraz określić zakres realizowanych przez niego usług, uwzględniając kryteria, o których mowa w ust. 1l, a także mając na względzie interes Skarbu Państwa oraz zapewnienie możliwości wykorzystania systemu teleinformatycznego stosowanego w elektronicznym systemie poboru opłaty elektronicznej do udostępniania danych osobowych w sposób określony w art. 55b ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 58, 60, 125 i 690).

1o. W przypadku gdy Podmiot Wyznaczony jest nadzorowany albo podlega ministrowi innemu niż minister właściwy do spraw transportu, rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1n, wydaje się w porozumieniu z właściwym ministrem.

1p. Podmiot Wyznaczony jest obowiązany osobiście wykonać kluczowe części usług, o których mowa w ust. 1k.

1r. Główny Inspektor Transportu Drogowego zawiera z Podmiotem Wyznaczonym umowę, zwaną dalej „umową o świadczenie usług”, która określa w szczególności:

1) szczegółowy przedmiot i zakres czynności realizowanych przez Podmiot Wyznaczony, z uwzględnieniem przepisów wydanych na podstawie ust. 1n;

2) harmonogram przygotowania lub wykonania czynności przez Podmiot Wyznaczony;

3) termin wykonania czynności;

4) obowiązki Podmiotu Wyznaczonego;

5) wysokość i zasady wypłaty wynagrodzenia na rzecz Podmiotu Wyznaczonego;

6) tryb kontroli wykonania czynności przez Podmiot Wyznaczony;

7) skutki nienależytego wykonania i niewykonania umowy.

1s. Umowę o świadczenie usług finansuje się ze środków Krajowego Funduszu Drogowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.

1t. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1r pkt 5, obejmuje uzasadnione koszty lub rozsądny zysk Podmiotu Wyznaczonego.”;

2) po art. 13hd dodaje się art. 13he w brzmieniu:

„Art. 13he. Główny Inspektor Transportu Drogowego może wykorzystywać system teleinformatyczny stosowany w elektronicznym systemie poboru opłaty elektronicznej w celu udostępniania danych osobowych w sposób określony w art. 55b ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.”.

Art. 2. [Dotychczasowe porozumienia oraz umowy]
Porozumienia oraz umowy, zawarte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy na podstawie art. 13hb ust. 1a, 1d lub 1c ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują ważność do czasu ich wygaśnięcia lub rozwiązania.
Art. 3. [Wejście w życie]
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-04-15
  • Data wejścia w życie: 2019-04-30
  • Data obowiązywania: 2019-04-30
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA