REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2019 poz. 999

USTAWA

z dnia 16 maja 2019 r.

zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Tekst pierwotny
Art. 1. [Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw]
W ustawie z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 399) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 6:

a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) w art. 48:

a) w ust. 7 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Do kontroli stosuje się przepisy działu IIIA ustawy o świadczeniach.”,

b) w ust. 7a pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wypisania recepty niezgodnej z uprawnieniami świadczeniobiorcy albo osoby uprawnionej;”;”,

b) w pkt 7 w lit. a tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„– w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 i 4 w brzmieniu:

„3) prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób niezgodny z przepisami prawa;

4) nieprowadzenia dokumentacji medycznej.”,”;

2) po art. 19 dodaje się art. 19a w brzmieniu:

„Art. 19a. 1. Nie pobiera się lub nie dochodzi kar określonych w wystąpieniu pokontrolnym, sporządzonym na podstawie art. 64 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, jeżeli ich kwota określona dla danego podmiotu kontrolowanego w dniu sporządzenia wystąpienia pokontrolnego jednorazowo nie przekracza 500 zł.

2. Postępowań w sprawach, o których mowa w ust. 1, nie wszczyna się, a wszczęte umarza.”.

Art. 2. [Wejście w życie]
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2019 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-05-29
  • Data wejścia w życie: 2019-06-01
  • Data obowiązywania: 2019-06-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA