reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 18 czerwca 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatkowych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji

Na podstawie art. 336 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 381 i 730) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie dodatkowych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji]

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie dodatkowych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 392) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dodatkowe sprawozdanie finansowe i statystyczne sporządza się w postaci elektronicznej, za pomocą systemu teleinformatycznego Komisji Nadzoru Finansowego, udostępnionego nieodpłatnie przez Komisję Nadzoru Finansowego zakładom ubezpieczeń i zakładom reasekuracji, służącego do przekazywania tego sprawozdania do Komisji Nadzoru Finansowego.”,

b) uchyla się ust. 3;

2) w § 25:

a) uchyla się ust. 1,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Krajowe zakłady ubezpieczeń działające w formie towarzystw ubezpieczeń wzajemnych do dodatkowego rocznego sprawozdania finansowego i statystycznego dołączają w postaci elektronicznej informację o wartości składki przypisanej brutto, wyrażonej w złotych i w groszach, w okresie sprawozdawczym, z tytułu umów ubezpieczenia zawartych z osobami niebędącymi członkami tych towarzystw.”;

3) § 26 otrzymuje brzmienie:

„§ 26. Do części A dodatkowego kwartalnego sprawozdania finansowego i statystycznego zakład ubezpieczeń i zakład reasekuracji dołącza w postaci elektronicznej informacje określone w ust. I pkt 1–5, 7, 8 i 10-12 załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji (Dz. U. poz. 562).”;

4) uchyla się § 27;

5) w § 28:

a) w ust. 1 wyrazy „opatruje się podpisem” zastępuje się wyrazami „opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku powierzenia przez zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji prowadzenia ksiąg rachunkowych przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 76a ust. 3 ustawy o rachunkowości, lub przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w tym zakresie z państwa członkowskiego w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1079), część A dodatkowego sprawozdania finansowego i statystycznego opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby wykonującej czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.”,

c) w ust. 3 po wyrazie „wymaga” dodaje się wyraz „pisemnego”;

6) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a) formularz 12 „Kanały dystrybucji ubezpieczeń na życie” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia,

b) we wstępie do not objaśniających do załącznika nr 1 w zdaniu pierwszym skreśla się wyrazy „w formie zwartej (zszyte, w oprawie termicznej lub innej) oraz”,

c) noty objaśniające do formularza 12 otrzymują brzmienie:

„W wierszu I.4. „Inny bezpośredni sposób” uwzględnia się umowy ubezpieczenia zawarte bez pośrednictwa podmiotów trzecich pomiędzy ubezpieczycielem a ubezpieczającym, czyli umowy zawierane bezpośrednio przez zakład ubezpieczeń (m.in. umowy grupowego ubezpieczenia bancassurance oraz umowy reasekuracji czynnej). Szczegółowa kwalifikacja sprzedaży bezpośredniej należy do zakładu ubezpieczeń i wynika z konkretnych stanów faktycznych, w których zawarta została umowa.

W wierszu II. „Agenci ubezpieczeniowi” uwzględnia się agentów ubezpieczeniowych w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. z 2018 r. poz. 2210 i 2243), w związku z działalnością których zakład ubezpieczeń wykazał przypis składki brutto w okresie sprawozdawczym.

W wierszu III. „Agenci oferujący ubezpieczenia uzupełniające” uwzględnia się agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia z 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń, w związku z działalnością których zakład ubezpieczeń wykazał przypis składki brutto w okresie sprawozdawczym.

W wierszu IV. „Brokerzy ubezpieczeniowi i reasekuracyjni” uwzględnia się brokerów ubezpieczeniowych w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń oraz brokerów reasekuracyjnych w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 4 tej ustawy, w związku z działalnością których zakład ubezpieczeń wykazał przypis składki brutto w okresie sprawozdawczym.

W wierszu V. „Inne kanały dystrybucji” ujmuje się sprzedaż dokonywaną w sposób inny niż w wierszach powyżej, w szczególności przez podmioty, które są określone w art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń.

Kwota wykazana w wierszu VI. „Razem” w kolumnie B powinna być równa kwocie składki przypisanej brutto za okres sprawozdawczy wyszczególnionej w formularzu 4 w pozycji I.1.”;

7) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) formularz 11 „Kanały dystrybucji pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia,

b) we wstępie do not objaśniających do załącznika nr 2 w zdaniu pierwszym skreśla się wyrazy „w formie zwartej (zszyte, w oprawie termicznej lub innej) oraz”,

c) noty objaśniające do formularza 11 otrzymują brzmienie:

„W wierszu I.4. „Inny bezpośredni sposób” uwzględnia się umowy ubezpieczenia zawarte bez pośrednictwa podmiotów trzecich pomiędzy ubezpieczycielem a ubezpieczającym, czyli umowy zawierane bezpośrednio przez zakład ubezpieczeń (m.in. umowy grupowego ubezpieczenia bancassurance oraz umowy reasekuracji czynnej). Szczegółowa kwalifikacja sprzedaży bezpośredniej należy do zakładu ubezpieczeń i wynika z konkretnych stanów faktycznych, w których zawarta została umowa.

W wierszu II. „Agenci ubezpieczeniowi” uwzględnia się agentów ubezpieczeniowych w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. z 2018 r. poz. 2210 i 2243), w związku z działalnością których zakład ubezpieczeń wykazał przypis składki brutto w okresie sprawozdawczym.

W wierszu III. „Agenci oferujący ubezpieczenia uzupełniające” uwzględnia się agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń, w związku z działalnością których zakład ubezpieczeń wykazał przypis składki brutto w okresie sprawozdawczym.

W wierszu IV. „Brokerzy ubezpieczeniowi i reasekuracyjni” uwzględnia się brokerów ubezpieczeniowych w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń oraz brokerów reasekuracyjnych w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 4 tej ustawy, w związku z działalnością których zakład ubezpieczeń wykazał przypis składki brutto w okresie sprawozdawczym.

W wierszu V. „Inne kanały dystrybucji” ujmuje się sprzedaż dokonywaną w sposób inny niż w wierszach powyżej, w szczególności przez podmioty, które są określone w art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń.

Kwota wykazana w wierszu VI. „Razem” w kolumnie B powinna być równa kwocie składki przypisanej brutto za okres sprawozdawczy, wyszczególnionej w formularzu 4 w pozycji I.1.”;

8) w załączniku nr 3 do rozporządzenia we wstępie do not objaśniających do załącznika nr 3 w zdaniu pierwszym skreśla się wyrazy „w formie zwartej (zszyte, w oprawie termicznej lub innej) oraz”;

9) w załączniku nr 4 do rozporządzenia we wstępie do not objaśniających do załącznika nr 4 w zdaniu pierwszym skreśla się wyrazy „w formie zwartej (zszyte, w oprawie termicznej lub innej) oraz”;

10) w załączniku nr 5 do rozporządzenia we wstępie do not objaśniających do załącznika nr 5 w zdaniu pierwszym skreśla się wyrazy „w formie zwartej (zszyte, w oprawie termicznej lub innej) oraz”;

11) w załączniku nr 6 do rozporządzenia we wstępie do not objaśniających do załącznika nr 6 w zdaniu pierwszym wyrazy „powinno zostać przesłane” zastępuje się wyrazami „przesyła się”.

§ 2. [Stosowanie przepisów]

1. Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się po raz pierwszy:

1) do części A dodatkowego rocznego sprawozdania finansowego i statystycznego za rok obrotowy rozpoczynający się w 2018 r., a w przypadku gdy zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji przedstawił tę część Komisji Nadzoru Finansowego przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia – za rok obrotowy rozpoczynający się w 2019 r.;

2) do części A dodatkowego kwartalnego sprawozdania finansowego i statystycznego za drugi kwartał w roku obrotowym rozpoczynającym się w 2019 r.

2. Formularz 12 „Kanały dystrybucji ubezpieczeń na życie” i noty objaśniające do formularza 12 określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, oraz formularz 11 „Kanały dystrybucji pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych” i noty objaśniające do formularza 11 określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się po raz pierwszy do części A dodatkowego rocznego sprawozdania finansowego i statystycznego za rok obrotowy rozpoczynający się w 2019 r.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Finansów: M. Banaś


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1059).

Załącznik 1. [KANAŁY DYSTRYBUCJI UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 18 czerwca 2019 r. (poz. 1187)

Załącznik nr 1

KANAŁY DYSTRYBUCJI UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE

infoRgrafika

Załącznik 2. [KANAŁY DYSTRYBUCJI POZOSTAŁYCH UBEZPIECZEŃ OSOBOWYCH I MAJĄTKOWYCH]

Załącznik nr 2

KANAŁY DYSTRYBUCJI POZOSTAŁYCH UBEZPIECZEŃ OSOBOWYCH I MAJĄTKOWYCH

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Integra Consulting Poland

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama