reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r. poz. 341 i 622) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe warunki i zakres egzaminu dla kandydatów na instruktorów i instruktorów oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców;

2) sposób tworzenia i nadawania numeru ewidencyjnego instruktora i wykładowcy;

3) wzór:

a) wniosku o wpis do ewidencji:

– instruktorów,

– wykładowców,

b) legitymacji instruktora,

c) zaświadczenia o wpisie do ewidencji wykładowców,

d) zaświadczenia o ukończeniu kursu:

– dla kandydatów na instruktorów lub wykładowców,

– uzupełniającego dla instruktorów lub wykładowców,

e) zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w warsztatach doskonalenia zawodowego dla instruktorów lub wykładowców;

4) wysokość:

a) stawek wynagrodzenia członków komisji powołanej przez wojewodę,

b) opłaty za przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego kwalifikacje,

c) opłaty za wpis do ewidencji instruktorów oraz opłaty za wpis do ewidencji wykładowców.

§ 2. [Definicje]

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) egzaminie – rozumie się przez to egzamin sprawdzający kwalifikacje, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 7 ustawy;

2) komisji – rozumie się przez to komisję egzaminacyjną powołaną przez wojewodę, o której mowa w art. 33 ust. 1 pkt 7 ustawy, właściwą ze względu na miejsce zamieszkania osoby egzaminowanej;

3) osobie egzaminowanej – rozumie się przez to osobę przystępującą do egzaminu, o którym mowa w pkt 1;

4) pozwoleniu – rozumie się przez to pozwolenie na kierowanie tramwajem, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy;

5) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

Rozdział 2

Egzamin dla kandydatów na instruktorów i instruktorów oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców

§ 3. [Liczba osób egzaminowanych]

Egzamin, z wyjątkiem egzaminu w zakresie pozwolenia, przeprowadza się dla grupy liczącej nie mniej niż 5 i nie więcej niż 40 osób egzaminowanych.

§ 4. [Kategorie prawa jazdy]

Egzamin przeprowadza się w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E i T oraz pozwolenia.

§ 5. [Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów lub ewidencji wykładowców]

1. Egzamin przeprowadza się dla osób, które złożyły do starosty wniosek o wpis do ewidencji instruktorów lub ewidencji wykładowców i zostały zgłoszone na egzamin na podstawie wniosku starosty do przewodniczącego komisji o wyznaczenie terminu egzaminu.

2. Z wnioskiem starosty przedkłada się listę osób zgłoszonych na egzamin zawierającą następujące dane:

1) oznaczenie starosty;

2) imiona i nazwiska osób zgłoszonych na egzamin;

3) numery PESEL osób zgłoszonych na egzamin, a w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL – datę urodzenia, a także serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument;

4) numer uprawnień instruktora nauki jazdy lub wykładowcy oraz ich zakres, jeżeli osoba zgłoszona na egzamin posiada uprawnienia;

5) zakres kategorii prawa jazdy oraz pozwolenia, dla których ma być przeprowadzony egzamin;

6) datę uiszczenia i wysokość wniesionych opłat za przeprowadzenie egzaminu.

3. Do listy osób zgłoszonych na egzamin dołącza się dowody uiszczenia opłat za egzamin.

4. Wzór wniosku o wpis do ewidencji instruktorów lub ewidencji wykładowców określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 6. [Termin i miejsce egzaminu]

1. Egzamin przeprowadza się w terminie i miejscu wyznaczonych przez przewodniczącego komisji.

2. Egzamin przeprowadza się pod warunkiem poinformowania, przez przewodniczącego komisji za pośrednictwem właściwego starosty, osób, które złożyły wniosek o wpis do ewidencji instruktorów lub ewidencji wykładowców, o terminie i miejscu egzaminu.

§ 7. [Zakres egzaminu]

1. Egzamin składa się z:

1) części pierwszej obejmującej sprawdzenie znajomości następujących przedmiotów:

a) psychologii,

b) metodyki nauczania, w szczególności w zakresie znajomości programów szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami,

c) prawa o ruchu drogowym,

d) techniki kierowania pojazdem i obsługi pojazdu,

e) bezpieczeństwa ruchu drogowego,

f) techniki i taktyki jazdy, z wyjątkiem egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii T oraz egzaminu w zakresie pozwolenia

– w zakresie określonym w § 23 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2018 r. poz. 1885);

2) części drugiej realizowanej w formie pokazu przeprowadzenia zajęć teoretycznych obejmującej przeprowadzenie jednych wybranych losowo zajęć teoretycznych dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi lub tramwajem, wynikających ze szczegółowego programu szkolenia dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi, motorowerami lub tramwajami, o którym mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców, w zakresie odpowiedniej kategorii prawa jazdy lub pozwolenia, z uwzględnieniem odpowiednio do wylosowanego tematu zajęć teoretycznych:

a) przepisów ruchu drogowego,

b) zarysu budowy i zasad obsługi technicznej pojazdu,

c) techniki kierowania odpowiednim pojazdem,

d) zachowania na miejscu wypadku i pomocy przedlekarskiej,

e) bezpieczeństwa ruchu drogowego;

3) części trzeciej realizowanej w formie pokazu przeprowadzenia zajęć praktycznych z czterech losowo wybranych zagadnień egzaminacyjnych; pokaz obejmuje dwa zadania egzaminacyjne na placu manewrowym oraz dwa zadania egzaminacyjne w ruchu drogowym, polegające na sprawdzeniu umiejętności przeprowadzania zajęć praktycznych dla osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami silnikowymi odpowiedniej kategorii prawa jazdy lub tramwajami; zadania egzaminacyjne są określone:

a) w tabeli nr 1 w załączniku nr 2 do rozporządzenia – dla poszczególnych kategorii prawa jazdy objętych egzaminem,

b) w tabeli nr 3 w załączniku nr 2 do rozporządzenia – dla egzaminu przeprowadzanego w zakresie pozwolenia.

2. W stosunku do kandydata na:

1) instruktora lub instruktora, w zakresie prawa jazdy kategorii B+E, C+E i D+E – egzamin składa się z części pierwszej i trzeciej;

2) wykładowcę lub wykładowcy – egzamin składa się z części pierwszej i drugiej;

3) wykładowcę lub wykładowcy, w zakresie prawa jazdy kategorii B+E, C+E i D+E – egzamin składa się z części pierwszej;

4) instruktora lub instruktora posiadających uprawnienia wykładowcy w zakresie kategorii prawa jazdy lub pozwolenia objętych egzaminem – egzamin składa się z części trzeciej.

3. Warunkiem przystąpienia przez osobę egzaminowaną do kolejnej części egzaminu jest uzyskanie pozytywnego wyniku ze wszystkich poprzednich części egzaminu.

§ 8. [Test]

1. Część pierwsza egzaminu jest przeprowadzana w formie testu:

1) komputerowego – za pomocą komputerowego urządzenia egzaminacyjnego – polegającego na wskazaniu wszystkich prawidłowych odpowiedzi w pytaniach ujętych w katalogu pytań, wyświetlanych systemem losowym albo

2) pisemnego – polegającego na wybraniu wszystkich prawidłowych odpowiedzi w pytaniach ujętych w katalogu pytań przygotowanych na test i wpisaniu ich oznaczeń literowych do odpowiednich rubryk imiennego arkusza egzaminacyjnego.

2. Sala przeznaczona do przeprowadzania części pierwszej egzaminu jest:

1) oświetlona, ogrzewana i przewietrzana;

2) oznaczona informacją „Sala egzaminacyjna”;

3) odizolowana od innych pomieszczeń;

4) wyposażona w:

a) oddzielne miejsce lub stanowisko do pracy komisji,

b) oddzielne miejsce lub stanowisko dla każdej osoby egzaminowanej,

c) komputerowe urządzenie egzaminacyjne dla każdej osoby egzaminowanej – w przypadku przeprowadzania części pierwszej egzaminu w formie testu komputerowego.

3. W sali, o której mowa w ust. 2, nie mogą znajdować się plansze lub inne przedmioty mogące stanowić pomoc dla osoby egzaminowanej.

§ 9. [Zakres części pierwszej egzaminu]

1. Część pierwsza egzaminu obejmuje:

1) 20 pytań w zakresie prawa jazdy kategorii A lub B, w tym:

a) 7 pytań o wartości 3 punktów,

b) 6 pytań o wartości 2 punktów,

c) 7 pytań o wartości 1 punktu;

2) 14 pytań w zakresie prawa jazdy kategorii A, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T lub pozwolenia, w tym:

a) 5 pytań o wartości 3 punktów,

b) 4 pytania o wartości 2 punktów,

c) 5 pytań o wartości 1 punktu.

2. Część pierwsza egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii A w wymiarze, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, dotyczy osób egzaminowanych dotychczas nieposiadających uprawnień instruktora lub wykładowcy.

§ 10. [Forma testu]

Każde pytanie ma trzy odpowiedzi, z których co najmniej jedna jest prawidłowa.

§ 11. [Przesłanki braku punktu]

Osoba egzaminowana nie uzyskuje punktów w przypadku, gdy:

1) nie udzieliła odpowiedzi na pytanie;

2) odpowiedź udzielona na pytanie jest nieprawidłowa lub niepełna.

§ 12. [Czas trwania części pierwszej]

Czas trwania części pierwszej egzaminu wynosi:

1) 30 minut – dla prawa jazdy kategorii B oraz prawa jazdy kategorii A w przypadku, o którym mowa w § 9 ust. 2;

2) 20 minut – dla prawa jazdy kategorii A, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T oraz pozwolenia.

§ 13. [Przesłanki uznania wyniku z części pierwszej egzaminu za pozytywny]

Wynik z części pierwszej egzaminu uznaje się za pozytywny, jeżeli osoba egzaminowana uzyskała co najmniej:

1) 34 z 40 punktów – w zakresie prawa jazdy kategorii B oraz prawa jazdy kategorii A w przypadku, o którym mowa w § 9 ust. 2;

2) 23 z 28 punktów – w zakresie prawa jazdy kategorii A, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T oraz pozwolenia.

§ 14. [Organizacja części drugiej egzaminu]

1. Część druga egzaminu jest przeprowadzana w sali:

1) o powierzchni nie mniejszej niż 25 m2;

2) wyposażonej w stoliki i miejsca siedzące dla minimum 10 osób oraz przystosowanej do szkolenia;

3) oświetlonej, ogrzewanej i przewietrzanej;

4) odizolowanej od innych pomieszczeń;

5) wyposażonej w pomoce dydaktyczne, obejmujące co najmniej:

a) tablicę do pisania,

b) makietę lub programy komputerowe, umożliwiające symulowanie sytuacji na drodze i odpowiadające obowiązującemu stanowi prawnemu,

c) tablice poglądowe z zakresu szkolenia, programy komputerowe lub filmy wideo, prezentujące: zasady bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym, zasady kierowania pojazdem, podstawowe czynności kontrolno-obsługowe i zasady udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadku, odpowiadające obowiązującemu stanowi prawnemu,

d) przedmioty i urządzenia umożliwiające korzystanie z tych pomocy dydaktycznych;

6) wyposażonej w cyfrowe urządzenie zobrazowania wielkoformatowego oraz urządzenie komputerowe umożliwiające współpracę z tym urządzeniem.

2. Pokaz przeprowadzenia zajęć teoretycznych nie powinien być krótszy niż 15 minut.

3. Podczas pokazu przeprowadzenia zajęć teoretycznych wykorzystuje się pomoce dydaktyczne, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6.

4. Ocenie podlega umiejętność prawidłowego przeprowadzenia zajęć teoretycznych wynikających ze szczegółowego programu szkolenia dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi, motorowerami lub tramwajami, o którym mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców.

§ 15. [Przesłanki uzyskania pozytywnego wyniku z części drugiej egzaminu]

Osoba egzaminowana uzyskuje pozytywny wynik z części drugiej egzaminu, jeżeli prawidłowo przeprowadziła pokaz zajęć teoretycznych, przy czym za prawidłowe uznaje się przeprowadzenie zajęć w sposób zrozumiały i przystępny, a treści dotyczące prezentowanych zagadnień odpowiadają aktualnie obowiązującym przepisom prawa w zakresie, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2.

§ 16. [Organizacja części trzeciej egzaminu]

1. Część trzecia egzaminu odbywa się przy użyciu pojazdu, o którym mowa w art. 24 ustawy.

2. Ocenie podlega umiejętność prawidłowego przeprowadzenia na placu manewrowym i w ruchu drogowym zajęć praktycznych dla osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami silnikowymi lub tramwajem w zakresie czterech losowo wybranych zadań egzaminacyjnych określonych:

1) w tabeli nr 1 w załączniku nr 2 do rozporządzenia – odpowiednio dla poszczególnych kategorii prawa jazdy objętych egzaminem – wykonywanych:

a) na placu manewrowym – dwa zadania oraz

b) w ruchu drogowym – dwa zadania;

2) w tabeli nr 3 w załączniku nr 2 do rozporządzenia – dla egzaminu przeprowadzanego w zakresie pozwolenia – wykonywanych:

a) na placu manewrowym – dwa zadania oraz

b) w ruchu drogowym – dwa zadania.

3. Przy ocenie zadań wykonywanych na placu manewrowym uwzględnia się treści, o których mowa odpowiednio w tabelach nr 2 i 4 w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

4. Zadania egzaminacyjne przeprowadza się według kolejności określonej odpowiednio w tabelach nr 1 i 3 w załączniku nr 2 do rozporządzenia, z tym że w zakresie prawa jazdy kategorii A przeprowadza się je w kolejności: poz. 1, 8, 11, 7, 9 i 10.

5. Kandydat na instruktora lub instruktor uzyskuje:

1) pozytywny wynik z części trzeciej egzaminu, jeżeli:

a) zaprezentuje w sposób prawidłowy przeprowadzenie wszystkich zadań egzaminacyjnych,

b) nie naruszy przepisów ruchu drogowego;

2) negatywny wynik z trzeciej części egzaminu, jeżeli:

a) zaprezentuje w sposób nieprawidłowy przeprowadzenie zadania egzaminacyjnego,

b) naruszy przepisy ruchu drogowego.

§ 17. [Pozytywny wynik z egzaminu - kandydat na instruktora lub instruktor]

1. Pozytywny wynik z egzaminu otrzymuje kandydat na instruktora lub instruktor, który uzyskał pozytywny wynik z trzech części egzaminu.

2. W przypadku egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii B+E, C+E, i D+E pozytywny wynik otrzymuje kandydat na instruktora lub instruktor, który uzyskał pozytywny wynik z pierwszej i trzeciej części egzaminu.

§ 18. [Pozytywny wynik z egzaminu - kandydat na wykładowcę lub wykładowca]

1. Pozytywny wynik z egzaminu otrzymuje kandydat na wykładowcę lub wykładowca, który uzyskał pozytywny wynik z pierwszej i drugiej części egzaminu.

2. W przypadku egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii B+E, C+E i D+E pozytywny wynik otrzymuje kandydat na wykładowcę lub wykładowca, który uzyskał pozytywny wynik z pierwszej części egzaminu.

§ 19. [Pozytywny wynik z egzaminu - kandydat na instruktora lub instruktor, posiadający uprawnienia wykładowcy w zakresie kategorii prawa jazdy lub pozwolenia objętych egzaminem]

Pozytywny wynik z egzaminu otrzymuje kandydat na instruktora lub instruktor, posiadający uprawnienia wykładowcy w zakresie kategorii prawa jazdy lub pozwolenia objętych egzaminem, który uzyskał pozytywny wynik z trzeciej części egzaminu.

§ 20. [Protokół z egzaminu]

1. Wyniki z egzaminu komisja umieszcza w protokole z egzaminu, który zawiera:

1) numer protokołu;

2) imiona i nazwiska osób egzaminowanych;

3) numery PESEL osób egzaminowanych, a w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL – datę urodzenia, a także serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument;

4) datę przeprowadzenia egzaminu;

5) zakres kategorii prawa jazdy, dla których przeprowadzono egzamin lub wskazanie, że egzamin został przeprowadzony w zakresie pozwolenia;

6) wyniki egzaminu;

7) oznaczenie komisji, która przeprowadziła egzamin, oraz organu, który ją powołał, a także podpis i pieczęć przewodniczącego komisji.

2. Do protokołu z egzaminu dołącza się uzasadnienie negatywnych wyników uzyskanych z egzaminu.

Rozdział 3

Numer ewidencyjny, legitymacja instruktora oraz wzory zaświadczeń

§ 21. [Numer ewidencyjny - ewidencja instruktorów]

Numer ewidencyjny, który nadaje starosta, wpisując kandydata na instruktora do ewidencji instruktorów, składa się z sześciu lub siedmiu znaków, przy czym:

1) pierwsze dwa albo trzy znaki są wyróżnikiem województwa i powiatu ustalonym w przepisach w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów;

2) pozostałe cztery znaki są numerem porządkowym w ewidencji.

§ 22. [Numer ewidencyjny - ewidencja wykładowców]

Numer ewidencyjny, który nadaje starosta, wpisując kandydata na wykładowcę do ewidencji wykładowców, składa się z siedmiu lub ośmiu znaków, przy czym:

1) pierwsze dwa albo trzy znaki są wyróżnikiem województwa i powiatu ustalonym w przepisach w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów;

2) następne cztery znaki są numerem porządkowym w ewidencji;

3) jako ostatni znak numeru stosuje się literę „W”.

§ 23. [Wzory zaświadczeń]

Wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kandydatów na instruktorów albo wykładowców albo zaświadczenia o ukończeniu kursu uzupełniającego dla instruktorów albo wykładowców określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 24. [Wzór legitymacji]

Wzór legitymacji instruktora określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 25. [Wzór zaświadczenia o wpisie do ewidencji wykładowców]

Wzór zaświadczenia o wpisie do ewidencji wykładowców określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 26. [Wzór zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w warsztatach doskonalenia zawodowego dla instruktorów lub wykładowców]

Wzór zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w warsztatach doskonalenia zawodowego dla instruktorów lub wykładowców określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.

Rozdział 4

Opłaty i stawki wynagrodzenia członków komisji

§ 27. [Wysokość opłaty za przeprowadzenie egzaminu]

Wysokość opłaty za przeprowadzenie egzaminu określa tabela nr 1 w załączniku nr 7 do rozporządzenia.

§ 28. [Wysokość stawek wynagrodzenia członków komisji]

Wysokość stawek wynagrodzenia członków komisji określa tabela nr 2 w załączniku nr 7 do rozporządzenia.

§ 29. [Wysokość opłaty za wpis do ewidencji]

Wysokość opłaty za wpis do ewidencji:

1) instruktorów,

2) wykładowców

– wynosi 50 zł.

Rozdział 5

Przepisy przejściowe i przepis końcowy

§ 30. [Złożone wnioski]

Do wniosków o wpis do ewidencji instruktorów lub ewidencji wykładowców, złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 31. [Dotychczasowe zaświadczenia]

1. Wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zaświadczenia:

1) o ukończeniu kursu dla kandydatów na instruktorów albo wykładowców,

2) o ukończeniu kursu uzupełniającego dla instruktorów albo wykładowców,

3) o wpisie do ewidencji wykładowców,

4) potwierdzające uczestnictwo w warsztatach doskonalenia zawodowego dla instruktorów lub wykładowców

– zachowują ważność.

2. Legitymacje instruktora wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.

§ 32. [Przepis przejściowy]

Do przeprowadzenia egzaminów na podstawie wniosku starosty do przewodniczącego komisji o wyznaczenie terminu egzaminu złożonego przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia oraz do przeprowadzenia egzaminów wszczętych a niezakończonych stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.

§ 33. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 r.2)

Minister Infrastruktury: wz. R. Weber


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 101 i 176).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 października 2016 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz. U. z 2018 r. poz. 661), które zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. poz. 2244) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Załącznik 1. [WZÓR WNIOSKU O WPIS DO EWIDENCJI INSTRUKTORÓW LUB EWIDENCJI WYKŁADOWCÓW]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 25 czerwca 2019 r. (poz. 1200)

Załącznik nr 1

WZÓR WNIOSKU O WPIS DO EWIDENCJI INSTRUKTORÓW LUB EWIDENCJI WYKŁADOWCÓW

infoRgrafika

Załącznik 2. [ZADANIA EGZAMINACYJNE STOSOWANE PODCZAS CZĘŚCI TRZECIEJ EGZAMINU DLA KANDYDATÓW NA INSTRUKTORÓW I INSTRUKTORÓW ORAZ TREŚCI, KTÓRE PODLEGAJĄ OCENIE]

Załącznik nr 2

ZADANIA EGZAMINACYJNE STOSOWANE PODCZAS CZĘŚCI TRZECIEJ EGZAMINU DLA KANDYDATÓW NA INSTRUKTORÓW I INSTRUKTORÓW ORAZ TREŚCI, KTÓRE PODLEGAJĄ OCENIE

Tabela nr 1

Poz.

Zadania egzaminacyjne stosowane podczas części trzeciej egzaminu dla egzaminu przeprowadzanego w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy

Kategorie prawa jazdy

1

Przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy.

A,

B, B+E,

C1, C1+E, C, C+E,

D1, D1+E, D, D+E,

T

2

Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu.

B, B+E,

C1, C1+E, C, C+E,

D1, D1+E, D, D+E,

T

3

Parkowanie skośne (wjazd przodem – wyjazd tyłem).

B+E,

C1, C1+E, C, C+E,

D1, D1+E, D, D+E,

T

4

Parkowanie prostopadłe (wjazd przodem – wyjazd tyłem).

B+E,

C1, C1+E, C, C+E,

D1, D1+E, D, D+E,

T

5

Parkowanie prostopadłe (wjazd tyłem – wyjazd przodem).

B+E,

C1, C1+E, C, C+E,

D1, D1+E, D, D+E,

T

6

Parkowanie równoległe (wjazd tyłem – wyjazd przodem).

C1, C, D1, D

7

Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu.

A,

B, B+E,

C1, C1+E, C, C+E,

D1, D1+E, D, D+E,

T

8

Slalom wolny (jazda pomiędzy 5 bramkami ustawionymi na placu manewrowym).

A

9

Slalom szybki (jazda pomiędzy pachołkami ustawionymi na placu manewrowym).

A

10

Ominięcie przeszkody.

A

11

Jazda po łukach w kształcie cyfry osiem.

A

12

Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego.

A,

B, B+E,

C1, C1+E, C, C+E,

D1, D1+E, D, D+E,

T

13

Jazda drogami dwukierunkowymi jednojezdniowymi o różnej liczbie pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości.

A,

B, B+E,

C1, C1+E, C, C+E,

D1, D1+E, D, D+E,

T

14

Jazda drogami dwukierunkowymi dwujezdniowymi o różnej liczbie pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości.

A,

B, B+E,

C1, C1+E, C, C+E,

D1, D1+E, D, D+E,

T

15

Jazda drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie pasów ruchu.

A,

B, B+E,

C1, C1+E, C, C+E,

D1, D1+E, D, D+E,

T

16

Przejazd przez skrzyżowania równorzędne.

A,

B, B+E,

C1, C1+E, C, C+E,

D1, D1+E, D, D+E,

T

17

Przejazd przez skrzyżowania oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu (znak A-7, B-20, D-1 oraz w połączeniu z tabliczkami T-6a i T-6c), określonymi w przepisach w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

A,

B, B+E,

C1, C1+E, C, C+E,

D1, D1+E, D, D+E,

T

18

Przejazd przez skrzyżowania z sygnalizacją świetlną.

A,

B, B+E,

C1, C1+E, C, C+E,

D1, D1+E, D, D+E,

T

19

Przejazd przez skrzyżowania, na których ruch odbywa się wokół wyspy.

A,

B, B+E,

C1, C1+E, C, C+E,

D1, D1+E, D, D+E,

T

20

Przejazd przez skrzyżowania dwupoziomowe (wjazd i zjazd)*).

A,

B, B+E,

C1, C1+E, C, C+E,

D1, D1+E, D, D+E,

T

21

Przejazd przez przejścia dla pieszych.

A,

B, B+E,

C1, C1+E, C, C+E,

D1, D1+E, D, D+E,

T

22

Wykonanie jednego z następujących manewrów parkowania:

B

– prostopadłe – wjazd przodem – wyjazd tyłem; po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu),

– skośne – wjazd przodem – wyjazd tyłem; po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu),

– równoległe – pomiędzy dwoma pojazdami (manewr jest wykonywany, jeżeli jest możliwe wyznaczenie miejsca do parkowania) – wjazd tyłem – wyjazd przodem; długość miejsca do parkowania pomiędzy pojazdami stanowi około dwukrotność długości pojazdu egzaminacyjnego; w trakcie wykonywania manewru jest możliwa jedna korekta toru jazdy; po zaparkowaniu pojazd nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego; w przypadku gdy pojazd parkuje równolegle do krawężnika, w trakcie wykonywania manewru nie może najechać na krawężnik.

23

Wykonanie manewru zawracania na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej:

B

– możliwość wykonania manewru przy wykorzystaniu infrastruktury drogowej (bramy, wjazdy, podjazdy, zatoczki itp.),

– zawracanie musi odbyć się przy użyciu biegu wstecznego.

24

Przejazd przez torowisko tramwajowe**) i kolejowe*).

A,

B, B+E,

C1, C1+E, C, C+E,

D1, D1+E, D, D+E,

T

25

Przejazd przez tunel*).

A,

B, B+E,

C1, C1+E, C, C+E,

D1, D1+E, D, D+E,

T

26

Przejazd obok przystanku tramwajowego**) i autobusowego.

A,

B, B+E,

C1, C1+E, C, C+E,

D1, D1+E, D, D+E,

T

27

Wykonanie manewru wyprzedzania.

A,

B, B+E,

C1, C1+E, C, C+E,

D1, D1+E, D, D+E,

T

28

Wykonanie manewru omijania.

A,

B, B+E,

C1, C1+E, C, C+E,

D1, D1+E, D, D+E,

T

29

Wykonanie manewru wymijania (dla kategorii A przy prędkości co najmniej 50 km/h).

A,

B, B+E,

C1, C1+E, C, C+E,

D1, D1+E, D, D+E,

T

30

Wykonanie manewru zmiany pasa ruchu.

A,

B, B+E,

C1, C1+E, C, C+E,

D1, D1+E, D, D+E,

T

31

Wykonanie manewru zmiany kierunku jazdy w prawo.

A,

B, B+E,

C1, C1+E, C, C+E,

D1, D1+E, D, D+E,

T

32

Wykonanie manewru zmiany kierunku jazdy w lewo.

A,

B, B+E,

C1, C1+E, C, C+E,

D1, D1+E, D, D+E,

T

33

Wykonanie manewru zawracania na skrzyżowaniu.

A,

B, B+E,

C1, C1+E, C, C+E,

D1, D1+E, D, D+E,

T

34

Hamowanie do zatrzymania we wskazanym miejscu (manewr może być wykonany na placu manewrowym).

A,

B, B+E,

C1, C1+E, C, C+E,

D1, D1+E, D, D+E

35

Hamowanie wykonywane w sytuacjach awaryjnych:

A,

B

– w przypadku prawa jazdy kategorii A hamowanie awaryjne musi być wykonane przy prędkości minimum 50 km/h przy użyciu przedniego i tylnego hamulca motocykla;

– manewr może być wykonany na placu manewrowym.

 

36

Rozprzęganie pojazdu z przyczepą – zadanie realizowane po powrocie na plac manewrowy lub po wykonaniu zadań na placu manewrowym – na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 10 minut. Sposób wykonania czynności podczas rozprzęgania:

B+E,

C1+E, C+E,

D1+E, D+E,

T

– osoba egzaminowana przekazuje wiedzę o zaciągnięciu hamulca postojowego pojazdu silnikowego i unieruchomienie silnika,

– osoba egzaminowana informuje o zabezpieczeniu pojazdu silnikowego i przyczepy przed samoczynnym przemieszczeniem się (użycie klinów lub hamulca postojowego przyczepy),

– osoba egzaminowana przekazuje wiedzę o odłączeniu przewodów elektrycznych i hamulcowych we właściwej kolejności (zabezpieczenie ich przed zabrudzeniem poprzez umieszczenie ich we właściwym miejscu),

– osoba egzaminowana informuje o wysunięciu podpory, jeżeli zaczep przyczepy jest wyposażony w podporę,

– osoba egzaminowana przekazuje wiedzę o rozłączeniu pojazdu z przyczepą (odjechanie pojazdem),

– osoba egzaminowana informuje o ustawieniu pojazdu obok przyczepy.

37

Zmiana biegów właściwa dla energooszczędnej jazdy; w zakresie prawa jazdy kategorii В i B+E osoba egzaminowana informuje o dokonywaniu zmiany biegu na wyższy w momencie, kiedy silnik osiągnie od 1800 do 2600 obrotów na minutę, a pierwsze cztery biegi powinny być włączone, zanim pojazd osiągnie 50 km/h; w zakresie pozostałych kategorii prawa jazdy osoba egzaminowana przekazuje wiedzę o utrzymywaniu prędkości obrotowej silnika w zakresie zielonego pola pracy oznaczonego na obrotomierzu pojazdu egzaminacyjnego.

B, B+E,

C1, C1+E, C, C+E,

D1, D1+E, D, D+E

38

Korzystanie z momentu obrotowego silnika podczas hamowania – stosowanie hamowania silnikiem.

B, B+E,

C1, C1+E, C, C+E,

D1, D1+E, D, D+E

*) Jeżeli są dostępne. Ocenę dostępności przejazdu przez torowisko kolejowe, skrzyżowanie dwupoziomowe lub tunel, położone w odległości większej niż 2,5 km od placu manewrowego miejsca przeprowadzenia egzaminu, dokonuje egzaminator, biorąc pod uwagę w szczególności przeciętny czas trwania jazdy w ruchu drogowym, ograniczenia w ruchu, natężenie ruchu, zdarzenia drogowe.

**) Dotyczy miast z komunikacją tramwajową.

 

Tabela nr 2

Poz.

Pozycja
zadania
z tabeli nr 1

Treści, które podlegają ocenie w trakcie wykonywania zadania egzaminacyjnego dla egzaminu przeprowadzanego w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy

1

1

1) sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów zapewniających bezpieczeństwo ruchu drogowego – osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić:

a) poziom oleju w silniku,

b) poziom płynu chłodzącego,

c) poziom płynu hamulcowego,

d) obecność płynu w zbiorniku spryskiwaczy,

e) działanie sygnału dźwiękowego,

f) działanie świateł pozycyjnych,

g) działanie świateł mijania,

h) działanie świateł drogowych,

i) działanie świateł hamowania „STOP”,

j) działanie świateł cofania,

k) działanie świateł kierunkowskazów,

l) działanie świateł awaryjnych,

m) działanie świateł przeciwmgłowych tylnych

– jeżeli występuje.

Sposób wykonania części zadania, o której mowa w pkt 1:

– osoba egzaminowana przekazuje, że wykonanie czynności następuje w czasie nie dłuższym niż 5 minut,

– osoba egzaminowana co najmniej przekazuje, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów w pojeździe,

– w przypadku dokonania sprawdzenia świateł, o których mowa w lit. i lub j, osoba egzaminowana musi przekazać wiedzę, że można poprosić egzaminatora o potwierdzenie działania światła zewnętrznego;

2) właściwe ustawienie fotela, lusterek, zagłówków i zapięcie pasów bezpieczeństwa (jeżeli pojazd jest w nie wyposażony), upewnienie się czy drzwi pojazdu są zamknięte.

Osoba egzaminowana musi w trakcie zajęć przekazać, że:

– w lewym lusterku kierowca powinien widzieć lewy bok pojazdu i lewy obszar przestrzeni za pojazdem,

– w prawym lusterku kierowca powinien widzieć prawy bok pojazdu i prawy obszar przestrzeni za pojazdem,

– w wewnętrznym lusterku kierowca powinien widzieć przez tylną szybę obszar przestrzeni za pojazdem,

– zagłówki powinny być ustawione blisko za głową na wysokości głowy;

3) dodatkowo dla prawa jazdy kategorii A osoba egzaminowana musi w trakcie zajęć przekazać wiedzę o:

a) wykorzystaniu odpowiedniego stroju ochronnego, takiego jak kamizelka, odpowiedni kask ochronny, ochraniacze na kolana i łokcie, obuwie pełne, zakrywające stopę, wiązane lub zapinane na klamry, rzepy lub zatrzaski lub obuwie typu motocyklowego, spodnie z długimi nogawkami, kurtka z długimi rękawami zapinana na suwak, guziki lub zatrzaski, rękawice zakrywające całe dłonie,

b) sprawdzeniu stanu łańcucha (w przypadku gdy pojazd jest w niego wyposażony),

c) zdjęciu pojazdu z podpórki i przemieszczeniu go przy unieruchomionym silniku,

d) podparciu pojazdu na podpórce.

Sposób wykonania części zadania określonego w pkt 3:

– osoba egzaminowana przekazuje wiedzę o zdjęciu z podpórki i przemieszczeniu pojazdu z poz. 1 do poz. 2 w wyznaczonym stanowisku przy unieruchomionym silniku,

– osoba egzaminowana informuje o nienajeżdżaniu na linie ograniczające stanowisko,

– osoba egzaminowana przekazuje wiedzę o maksymalnie 3 zmianach kierunku ruchu (do tyłu, do przodu, do tyłu);

4) dodatkowo dla kategorii B+E, C1+E, C+E, D1+E, D+E, T osoba egzaminowana przekazuje wiedzę o:

a) sprawdzeniu mechanizmu sprzęgającego (w tym przewodów hamulcowych i elektrycznych), elementów przyczepy związanych z jej załadunkiem, sposobu zabezpieczenia ładunku,

b) tym, że w sytuacji wyjściowej przy sprzęganiu przyczepy z pojazdem silnikowym pojazd silnikowy znajduje się obok przyczepy, a czas na wykonanie zadania jest nie dłuższy niż 15 minut.

Sposób wykonania części zadania określonego w pkt 4 lit. b:

– osoba egzaminowana przekazuje wiedzę, że należy podjechać pojazdem silnikowym przed przyczepę,

– odbezpieczenie (otwarcie) mechanizmu sprzęgającego w pojeździe,

– osoba egzaminowana informuje, że należy cofnąć pojazdem silnikowym w kierunku przyczepy w sposób umożliwiający dokonanie sprzęgnięcia,

– osoba egzaminowana przekazuje wiedzę o regulacji wysokości zaczepu przyczepy (w przypadku gdy konstrukcja przyczepy to umożliwia),

– osoba egzaminowana informuje o dokonaniu połączenia zaczepu przyczepy z hakiem lub zaczepem pojazdu silnikowego oraz zabezpieczeniu przed rozłączeniem,

– osoba egzaminowana przekazuje wiedzę o podłączeniu do pojazdu silnikowego przewodów elektrycznych przyczepy (silnik pojazdu wyłączony), przewodów hamulcowych przyczepy, sprawdzeniu działania świateł przyczepy, zwolnieniu hamulca postojowego, jeżeli przyczepa jest wyposażona w hamulec postojowy;

5) dodatkowo dla prawa jazdy kategorii D1, D1+E, D, D+E osoba egzaminowana musi w trakcie zajęć przekazać wiedzę o sprawdzeniu nadwozia, drzwi, wyjść awaryjnych oraz wymaganego wyposażenia.

2

2

1) uruchomienie silnika pojazdu;

2) włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym;

3) upewnienie się o możliwości jazdy:

a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,

b) ocena sytuacji wokół pojazdu;

4) płynne ruszenie:

a) zwolnienie hamulca postojowego – w przypadku gdy jest uruchomiony,

b) łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

5) dla prawa jazdy kategorii B, C1 i C – płynna jazda pasem ruchu do przodu i tyłu (w przypadku prawa jazdy kategorii B w trakcie jazdy do tyłu obserwacja toru jazdy pojazdu zgodnie z techniką kierowania przez tylną szybę pojazdu i lusterka);

6) dla prawa jazdy kategorii B+E, C1+E, C+E, D1, D1+E, D, D+E i T:

a) płynna jazda do przodu pasem ruchu,

b) cofanie po prostej i łuku, z możliwością zatrzymywania się i ponawiania jazdy do przodu, w czasie nie dłuższym niż 5 minut;

7) nienajeżdżanie kołem na linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk (w przypadku prawa jazdy kategorii B nie dotyczy linii wewnętrznych ograniczających i wyznaczających pole zatrzymania pojazdu);

8) nienajeżdżanie na pachołki i tyczki oraz niepotrącanie ich;

9) zatrzymanie pojazdu przed końcem i początkiem pasa ruchu:

a) w przypadku prawa jazdy kategorii B w wyznaczonym polu zatrzymania pojazdu,

b) w przypadku pozostałych kategorii w odległości nie większej niż 1 m od linii ograniczającej pas.

W przypadku egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii B+E, C1+E, C+E, D1, D1+E, D, D+E i T dopuszcza się jedno opuszczenie miejsca kierowcy i pojazdu w czasie wykonywania zadania.

3

3–5

Właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy. Sposób wykonania zadania:

1) osoba egzaminowana przekazuje wiedzę, że pojazd nie może:

a) wyjechać poza określony obszar wjazdu,

b) naruszyć (najechać kołem lub wyjechać obrysem pojazdu nad linię) linii ograniczających stanowisko,

c) potrącić pachołków lub tyczek;

2) osoba egzaminowana informuje, że pozycja pojazdu na stanowisku jest wewnątrz stanowiska.

4

6

Właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy.

Sposób wykonania zadania:

1) osoba egzaminowana przekazuje wiedzę, że pojazd nie może:

a) potrącić pachołków lub tyczek oraz

b) najechać na krawężnik;

2) osoba egzaminowana informuje, że pozycja pojazdu na stanowisku jest wewnątrz stanowiska.

5

7

Osoba egzaminowana informuje, że przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć. Dodatkowo przekazuje, że w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu należy zaciągnąć/uruchomić hamulec postojowy, a następnie ruszać do przodu zwalniając go – nie dotyczy prawa jazdy kategorii A.

6

8

1) upewnienie się o możliwości jazdy:

a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,

b) ocena sytuacji wokół pojazdu,

c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

2) dwukrotny przejazd pomiędzy pięcioma bramkami.

Sposób wykonania zadania:

– osoba egzaminowana informuje o niepodpieraniu się nogami,

– osoba egzaminowana przekazuje wiedzę o niepotrącaniu pachołków.

7

9

1) upewnienie się o możliwości jazdy:

a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,

b) ocena sytuacji wokół pojazdu,

c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

2) przejazd przez bramkę początkową, slalom między trzema pachołkami i wyjazd przez bramkę końcową.

Sposób wykonania zadania:

– osoba egzaminowana informuje, że średnia prędkość przejazdu nie może być mniejsza niż 30 km/h,

– osoba egzaminowana przekazuje wiedzę, że przejazd musi odbywać się na 2 lub 3 biegu,

– osoba egzaminowana informuje o niepodpieraniu się nogami,

– osoba egzaminowana przekazuje wiedzę o niepotrącaniu pachołków.

8

10

1) upewnienie się o możliwości jazdy:

a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,

b) ocena sytuacji wokół pojazdu,

c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

2) dwukrotny przejazd pasem ruchu, na którym jest ustawiona przeszkoda.

Sposób wykonania zadania:

– osoba egzaminowana przekazuje wiedzę, że prędkość najazdu mierzona w wyznaczonym miejscu (wyłącznie od strony najazdu) nie może być mniejsza niż 50 km/h,

– osoba egzaminowana przekazuje wiedzę, że przeszkodę omija się raz z prawej, raz z lewej strony tak, aby zaprezentować umiejętność wykonania przeciwskrętu w prawo i w lewo,

– osoba egzaminowana informuje o niepodpieraniu się nogami,

– osoba egzaminowana przekazuje wiedzę o niepotrącaniu pachołków.

9

11

1) upewnienie się o możliwości jazdy:

a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,

b) ocena sytuacji wokół pojazdu,

c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

2) pięciokrotny przejazd po łukach w kształcie cyfry osiem.

Sposób wykonania zadania:

– osoba egzaminowana informuje o niepodpieraniu się nogami,

– osoba egzaminowana przekazuje wiedzę o nienajeżdżaniu na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne,

– osoba egzaminowana informuje o niepotrącaniu pachołków.

 

Tabela nr 3

Poz.

Zadania egzaminacyjne stosowane podczas części trzeciej egzaminu dla egzaminu przeprowadzanego w zakresie pozwolenia

1

Załączenie wagonu, sprawdzenia stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy.

2

Jazda do przodu i do tyłu (do tyłu – o ile tramwaj wyposażony jest w pulpit do cofania).

3

Dojazd do zwrotnicy i ustawienie jej na pożądany kierunek oraz przejazd.

4

Jazda awaryjna jednym wagonem lub przy wykorzystaniu jednej z grup silników.

5

Wjazd na stanowisko postojowe (rozłączenie wagonu).

6

Dojazd do zwrotnicy i ustawienie jej na pożądany kierunek oraz przejazd.

7

Przejazd pod izolatorem sekcyjnym.

8

Włączanie się do ruchu z pętli/zajezdni.

9

Jazda torowiskiem wydzielonym i niewydzielonym.

10

Przejazd przez skrzyżowania równorzędne.

11

Przejazd przez skrzyżowania oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu (znak A-7, В-20, D-1 oraz w połączeniu z tabliczkami T-6a i T-6c), określonymi w przepisach w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

12

Przejazd przez skrzyżowania z sygnalizacją świetlną.

13

Przejazd przez skrzyżowania, na których ruch odbywa się wokół wyspy.

14

Przejazd przez przejścia dla pieszych.

15

Przejazd przez torowisko tramwajowe*) i kolejowe*).

16

Przejazd przez tunel*).

17

Przejazd obok przystanku tramwajowego i autobusowego.

18

Wykonanie manewru wyprzedzania – jeżeli jest możliwe.

19

Wykonanie manewru omijania.

20

Wykonanie manewru wymijania.

21

Wykonanie manewru zmiany pasa ruchu lub przejazd na skos (przecinanie) jezdni.

22

Wykonanie manewru zmiany kierunku jazdy w lewo i prawo.

23

Hamowanie od prędkości co najmniej 35 km/h do zatrzymania we wskazanym przez egzaminatora miejscu.

24

Jazda energooszczędna.

*) Jeżeli są dostępne. Ocenę dostępności przejazdu przez torowisko kolejowe, skrzyżowanie dwupoziomowe lub tunel, położone w odległości większej niż 2,5 km od placu manewrowego miejsca przeprowadzenia egzaminu, dokonuje egzaminator, biorąc pod uwagę w szczególności przeciętny czas trwania jazdy w ruchu drogowym, ograniczenia w ruchu, natężenie ruchu, zdarzenia drogowe.

 

Tabela nr 4

Poz.

Poz. zadania
z tabeli nr 3

Treści, które podlegają ocenie w trakcie wykonywania zadania egzaminacyjnego dla egzaminu przeprowadzanego w zakresie pozwolenia

1

1

1) załączenie wagonu;

2) sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego – osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić działanie:

a) hamulców elektrodynamicznych,

b) hamulców szynowych,

c) hamulców postojowych,

d) sygnału dźwiękowego,

e) przetwornicy,

f) pantografu,

g) piasecznicy,

h) drzwi, w tym blokady jazdy,

i) połączenia międzywagonowego,

j) świateł pozycyjnych,

k) świateł mijania,

l) świateł drogowych,

m) świateł hamowania „STOP”,

n) świateł cofania,

o) świateł kierunkowskazów,

p) świateł awaryjnych,

r) oświetlenia wnętrza wagonu.

Sposób wykonania części zadania określonej w pkt 1 i 2:

– osoba egzaminowana powinna przekazać, że wykonanie czynności następuje w czasie nie dłuższym niż 5 minut,

– osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się działanie odpowiedniego elementu;

3) właściwe ustawienie fotela i lusterek.

2

2

Osoba egzaminowana powinna przekazać, że należy płynnie ruszać i jechać do przodu i do tyłu oraz zatrzymać wagon w określonych miejscach, w odległości nie większej niż 0,5 m od pachołka lub tyczki. Dodatkowo należy wskazać, że cofanie wykonuje się wyłącznie wtedy, gdy tramwaj wyposażony jest w pulpit do cofania lub jest dwukierunkowy.

3

3

Osoba egzaminowana powinna przekazać wiedzę dotyczącą tego, że:

1) zatrzymanie wagonu następuje przed zwrotnicą w odległości nie mniejszej niż 0,5 m;

2) należy właściwie ustawić zwrotnicę i odpowiednio najechać na iglicę zwrotnic.

4

4

Osoba egzaminowana powinna przekazać wiedzę o właściwej kolejności wykonywania czynności umożliwiających jazdę jednym sprawnym wagonem lub przy wykorzystaniu jednej z grup silników.

5

5

Osoba egzaminowana powinna przekazać wiedzę o zatrzymaniu wagonu w odpowiednim miejscu na stanowisku postojowym oraz jego zabezpieczeniu na okres postoju.

 

Załącznik 3. [WZÓR ZAŚWIADCZENIA O UKOŃCZENIU KURSU DLA KANDYDATÓW NA INSTRUKTORÓW ALBO WYKŁADOWCÓW ALBO ZAŚWIADCZENIA O UKOŃCZENIU KURSU UZUPEŁNIAJĄCEGO DLA INSTRUKTORÓW ALBO WYKŁADOWCÓW]

Załącznik nr 3

WZÓR ZAŚWIADCZENIA O UKOŃCZENIU KURSU DLA KANDYDATÓW NA INSTRUKTORÓW ALBO WYKŁADOWCÓW ALBO ZAŚWIADCZENIA O UKOŃCZENIU KURSU UZUPEŁNIAJĄCEGO DLA INSTRUKTORÓW ALBO WYKŁADOWCÓW

Układ pionowy, format A5.

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR LEGITYMACJI INSTRUKTORA]

Załącznik nr 4

WZÓR LEGITYMACJI INSTRUKTORA

Barwa tła: szara – strony 4, 1, biała – strony 2, 3.

Barwa napisów: czarna.

Strony: 4, 1, 2, 3 – format A6.

Data ważności legitymacji oraz zdjęcie potwierdza się pieczątką okrągłą o średnicy 15 mm, która zawiera:

a) nazwę organu – umieszczoną przy jej obwodzie zewnętrznym i ograniczoną obwodem wewnętrznym,

b) godło Rzeczypospolitej Polskiej – umieszczone wewnątrz obszaru ograniczonego obwodem wewnętrznym.

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 5. [WZÓR ZAŚWIADCZENIA O WPISIE DO EWIDENCJI WYKŁADOWCÓW]

Załącznik nr 5

WZÓR ZAŚWIADCZENIA O WPISIE DO EWIDENCJI WYKŁADOWCÓW

Układ pionowy, format A6.

infoRgrafika

Załącznik 6. [WZÓR ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO UCZESTNICTWO W WARSZTATACH DOSKONALENIA ZAWODOWEGO DLA INSTRUKTORÓW LUB WYKŁADOWCÓW]

Załącznik nr 6

WZÓR ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO UCZESTNICTWO W WARSZTATACH DOSKONALENIA ZAWODOWEGO DLA INSTRUKTORÓW LUB WYKŁADOWCÓW

Układ pionowy, format A5.

infoRgrafika

Załącznik 7. [Wysokość opłaty za przeprowadzenie egzaminu i wysokość stawek wynagrodzenia członków komisji]

Załącznik nr 7

Tabela nr 1. Wysokość opłaty za przeprowadzenie egzaminu

Poz.

Zakres egzaminu

Opłata (w zł)

Część pierwsza

Część druga

Część trzecia

1

Prawo jazdy kategorii B lub T

50

50

240

2

Prawo jazdy kategorii A, C1, C1+E, C, D1, D1+E, D

50

50

260

3

Prawo jazdy kategorii B+E, C+E, D+E

50

260

4

Pozwolenie

50

50

160

 

Tabela nr 2. Wysokość stawek wynagrodzenia członków komisji

Poz.

Pełniona funkcja

Wynagrodzenie za jedną osobę egzaminowaną (w zł)

Część pierwsza

Część druga

Część trzecia

1

Przewodniczący komisji

10

10

15

2

Członek komisji

9,50

9,50

15

3

Sekretarz komisji

9,50

9,50

10

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Odszkodowania Campter

Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama