| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 27 czerwca 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie uznawania organizacji producentów i zrzeszeń organizacji producentów oraz organizacji międzybranżowych funkcjonujących na rynkach rolnych innych niż rynki mleka i przetworów mlecznych oraz owoców i warzyw

Na podstawie art. 38i ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 945) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie uznawania organizacji producentów i zrzeszeń organizacji producentów oraz organizacji międzybranżowych funkcjonujących na rynkach rolnych innych niż rynki mleka i przetworów mlecznych oraz owoców i warzyw]

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie uznawania organizacji producentów i zrzeszeń organizacji producentów oraz organizacji międzybranżowych funkcjonujących na rynkach rolnych innych niż rynki mleka i przetworów mlecznych oraz owoców i warzyw (Dz. U. poz. 87) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Minimalna liczba członków organizacji producentów wynosi co najmniej dziesięciu członków będących producentami produktu lub grupy produktów, należących do jednego z sektorów wymienionych w art. 1 ust. 2 lit. a–h, l–o oraz q–x rozporządzenia nr 1308/2013, zwanych dalej „produktem lub grupą produktów”.

2. Członkowie organizacji producentów będący producentami produktu lub grupy produktów, zwani dalej „członkami organizacji producentów będący producentami”, stanowią co najmniej 80% liczby członków tej organizacji.”;

2) w § 3:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wskazanie produktu lub grupy produktów, ze względu na które organizacja producentów albo zrzeszenie organizacji producentów, albo organizacja międzybranżowa ubiega się o uznanie;”,

b) w pkt 4 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) numery identyfikacyjne nadane w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności – w przypadku członków organizacji producentów będących producentami,”;

3) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:

„§ 3a. Wniosek, o którym mowa w § 3, składa się na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwaną dalej „Agencją”.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Organizacja producentów do wniosku, o którym mowa w § 3, dołącza:

1) kopię statutu lub umowy, lub innego aktu założycielskiego organizacji producentów, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji producentów, sporządzonych zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 153 rozporządzenia nr 1308/2013;

2) oświadczenia członków organizacji producentów:

a) o członkostwie w tej organizacji i nieprzynależności do innej organizacji producentów uznanej ze względu na ten sam produkt lub grupę produktów oraz

b) o nieprzynależności do grupy producentów rolnych w rozumieniu przepisów o grupach producentów rolnych i ich związkach uznanej ze względu na ten sam co wnioskująca o uznanie organizacja producentów produkt lub grupę produktów; członkowie organizacji producentów nie dołączają oświadczenia, jeżeli organizacja ta uzyskała uznanie albo ubiega się o uznanie za grupę producentów rolnych na podstawie przepisów o grupach producentów rolnych i ich związkach ze względu na ten sam produkt lub grupę produktów;

3) plan biznesowy sporządzony na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję, który zawiera:

a) informacje dotyczące organizacji producentów:

– nazwę, siedzibę i formę prawną,

– numer identyfikacji podatkowej (NIP),

– numer w Krajowym Rejestrze Sądowym,

– wskazanie osób upoważnionych do reprezentowania organizacji producentów,

b) informacje dotyczące członków organizacji producentów:

– imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres,

– numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności – w przypadku członków organizacji producentów będących producentami,

– numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) – w przypadku osoby fizycznej, a jeżeli osoba ta nie posiada obywatelstwa polskiego – kod kraju, numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości,

– numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer identyfikacyjny krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON), numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, jeżeli został nadany – w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,

– wielkość i wartość produkcji produktu lub grupy produktów, ze względu na które organizacja producentów ubiega się o uznanie, wyprodukowanych przez poszczególnych członków organizacji producentów będących producentami w roku złożenia wniosku o uznanie organizacji producentów lub w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o uznanie organizacji producentów – w przypadku prowadzenia takiej produkcji,

c) opis struktury organizacyjnej organizacji producentów, w tym strukturę udziałów lub liczbę posiadanych akcji i głosów przysługujących poszczególnym członkom, udziałowcom lub akcjonariuszom organizacji producentów na zgromadzeniu wspólników, walnym zgromadzeniu albo walnym zebraniu członków organizacji producentów,

d) numery działek ewidencyjnych oraz łączną wielkość powierzchni, na których poszczególni członkowie organizacji producentów będący producentami prowadzą produkcję produktu lub grupy produktów, ze względu na które organizacja producentów ubiega się o uznanie – w przypadku prowadzenia produkcji roślinnej,

e) liczbę i gatunki zwierząt posiadanych przez członków organizacji producentów będących producentami, a w przypadku zwierząt gospodarskich objętych obowiązkiem zgłoszenia do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, również ze wskazaniem numerów siedzib tych stad – w przypadku prowadzenia produkcji zwierzęcej w zakresie produktu lub grupy produktów, ze względu na które organizacja producentów ubiega się o uznanie,

f) liczbę rodzin pszczelich posiadanych przez członków organizacji producentów będących producentami – w przypadku prowadzenia produkcji miodu naturalnego lub innych produktów pszczelich, jeżeli organizacja producentów ubiega się o uznanie w zakresie tego produktu lub tej grupy produktów,

g) wykaz budynków, budowli, maszyn, urządzeń i środków transportu, będących w posiadaniu organizacji producentów i poszczególnych członków organizacji producentów będących producentami, wykorzystywanych do produkcji produktu lub grupy produktów, ze względu na które organizacja producentów ubiega się o uznanie,

h) szacunkową wielkość i wartość netto produkcji produktu lub grupy produktów poszczególnych członków organizacji producentów będących producentami przewidzianej do sprzedaży przez organizację producentów, określoną na okres co najmniej 5 kolejnych lat, z podziałem na poszczególne lata realizacji planu biznesowego,

i) szacunkowe przychody i koszty prowadzenia działalności przez organizację producentów określone na okres co najmniej 5 kolejnych lat, z podziałem na poszczególne lata realizacji planu biznesowego,

j) zakres i opis działań, jakie zamierza zrealizować organizacja producentów przez okres co najmniej 5 kolejnych lat, aby osiągnąć cel albo cele, ze względu na które ubiega się o uznanie, w tym zakres i opis działań w odniesieniu do co najmniej jednego z celów, o których mowa w art. 152 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 1308/2013, wraz ze wskazaniem potrzeby realizacji planowanych działań i określeniem stanu ich wykonania w poszczególnych latach realizacji planu biznesowego oraz uzasadnieniem, w jaki sposób poszczególne działania przyczynią się do osiągnięcia celu albo celów, ze względu na które organizacja producentów ubiega się o uznanie,

k) harmonogram działań, o których mowa w lit. j, wraz z określeniem szacowanej wysokości wydatków na realizację poszczególnych działań lub ich etapów,

l) wskazanie planowanych źródeł finansowania działań, o których mowa w lit. j,

m) informację o możliwości udostępniania przez organizację producentów swoim członkom pomocy w formie zasobów ludzkich, materialnych i technicznych, niezbędnych do osiągnięcia celu albo celów, ze względu na które organizacja producentów ubiega się o uznanie,

n) informację na temat planowanych przez organizację producentów szkoleń lub korzystania z usług doradczych dotyczących realizacji celu albo celów, ze względu na które organizacja producentów ubiega się o uznanie,

o) informację na temat oczekiwań organizacji producentów związanych z prowadzoną działalnością w odniesieniu do produktu lub grupy produktów, ze względu na które organizacja producentów ubiega się o uznanie, po upływie 5 lat od dnia jej uznania,

p) informację na temat przewidywanego rozwoju organizacji producentów po upływie 5 lat od dnia jej uznania.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. d–g, podaje się według stanu z ostatniego miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o uznanie organizacji producentów ze wskazaniem dnia, z którego pochodziły te informacje.

3. W celu realizacji wymogu, o którym mowa w art. 153 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 1308/2013, statut lub umowa, lub inny akt założycielski zawiera postanowienia o dopuszczalnej, wyrażonej w procentach, wielkości posiadanych przez członków, udziałowców lub akcjonariuszy organizacji producentów będących producentami udziałów lub akcji oraz o dopuszczalnej, wyrażonej w procentach, ilości głosów przysługujących członkom, udziałowcom lub akcjonariuszom organizacji producentów będącym producentami na zgromadzeniu wspólników, walnym zgromadzeniu albo walnym zebraniu członków organizacji producentów, także pośrednio:

1) przez:

a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na walnym zgromadzeniu, zgromadzeniu wspólników albo walnym zebraniu członków organizacji producentów, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innej osoby prawnej będącej członkiem organizacji producentów, także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub

b) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej będącej członkiem organizacji producentów, także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub

c) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu innej osoby prawnej będącej członkiem organizacji producentów, także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub

d) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków organu nadzoru innej osoby prawnej będącej członkiem organizacji producentów, także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub

2) gdy członkowie zarządu osoby prawnej będącej członkiem organizacji producentów stanowią więcej niż połowę członków zarządu innej osoby prawnej będącej członkiem organizacji producentów.

4. Zrzeszenie organizacji producentów do wniosku, o którym mowa w § 3, dołącza:

1) kopię statutu lub umowy, lub innego aktu założycielskiego potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania zrzeszenia organizacji producentów;

2) oświadczenia członków tworzących zrzeszenie organizacji producentów o członkostwie w tym zrzeszeniu;

3) informacje o działaniach, jakie zrzeszenie organizacji producentów zamierza realizować w okresie 2 lat od dnia uzyskania uznania, zawierające zakres i opis tych działań oraz wskazanie źródeł ich finansowania.

5. Organizacja międzybranżowa do wniosku, o którym mowa w § 3, dołącza:

1) kopię statutu lub umowy, lub innego aktu założycielskiego potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji międzybranżowej;

2) oświadczenie potwierdzające spełnianie wymagań, o których mowa w art. 157 oraz w art. 158 ust. 1 lit. b–d rozporządzenia nr 1308/2013;

3) informacje o działaniach, jakie organizacja międzybranżowa zamierza realizować w okresie 2 lat od dnia uzyskania uznania, zawierające zakres i opis tych działań oraz wskazanie źródeł ich finansowania.”.

§ 2. [Dotychczasowe postępowania]

Do postępowań w sprawach uznawania organizacji producentów, zrzeszeń organizacji producentów oraz organizacji międzybranżowych, wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. S. Giżyński


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1250).

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Ecovis System Rewident Sp. z o.o.

Ecovis System Rewident Sp. z o.o. to niezawodny partner dostarczający kompleksowe rozwiązania z zakresu audytu, księgowości, doradztwa podatkowego oraz kadr i płac. Firma istnieje na polskim rynku od 1995 r.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »