reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 24 lipca 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowych kontroli żywności

Na podstawie art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1252) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie opłat za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowych kontroli żywności (Dz. U. poz. 2012) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) czynności kontrolnych w ramach granicznej kontroli sanitarnej środków spożywczych lub materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.",

b) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, obejmują również inne uzasadnione wydatki poniesione w związku z:";

2) w § 4 uchyla się ust. 2 i 3;

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Stawki opłat za wykonanie czynności, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, wynoszą:

1) kontrola dokumentacji towaru zgłoszonego do granicznej kontroli sanitarnej - 17 zł;

2) oględziny towaru o masie:

a) do 500 kg - 17 zł,

b) powyżej 500 kg do 1 tony - 40 zł,

c) powyżej 1 tony do 10 ton - 100 zł,

d) powyżej 10 ton do 25 ton - 200 zł,

e) powyżej 25 ton do 60 ton - 300 zł,

f) powyżej 60 ton - 500 zł;

3) kontrola środka transportu:

a) którym towar jest przewożony - 41 zł,

b) w przypadku przewozu w jednym środku transportu towaru przez kilku importerów, każdy z nich ponosi opłatę - 20 zł;

4) proste pobranie próbek - 17 zł;

5) złożone pobranie próbek - 52 zł;

6) przewóz próbek do laboratorium:

a) samochodem służbowym lub samochodem prywatnym wykorzystywanym do celów służbowych:

- do 25 km - 20 zł,

- powyżej 25 km - w wysokości kosztów przewozu stanowiących iloczyn przejechanych kilometrów i maksymalnej stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 58, z późn. zm.2)),

b) za pośrednictwem firmy świadczącej usługi kurierskie - w wysokości kosztów przewozu określonych przez firmę;

7) wykonanie badań laboratoryjnych - zgodnie ze stawkami opłat, o których mowa w § 5;

8) w przypadku świadectwa stwierdzającego spełnienie wymagań zdrowotnych przez środek spożywczy lub materiał i wyrób przeznaczony do kontaktu z żywnością za:

a) jego sporządzenie - 35 zł,

b) każdy dodatkowy, żądany przez stronę, egzemplarz świadectwa - 5 zł;

9) w przypadku wspólnotowego dokumentu wejścia (CED - Common Entry Document) lub innego dokumentu wydanego na podstawie przepisów prawa unijnego dotyczących przywozu żywności lub materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością z państwa trzeciego za:

a) jego sporządzenie - 35 zł,

b) każdy dodatkowy, żądany przez stronę, egzemplarz CED lub innego dokumentu - 5 zł;

10) w przypadku dokumentu eksportowego wydawanego na podstawie przepisów państwa trzeciego za:

a) jego sporządzenie - 35 zł,

b) każdy dodatkowy, żądany przez stronę, egzemplarz tego dokumentu - 5 zł.";

4) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:

"§ 6a. 1. Czynność, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 3 i § 6 pkt 4, obejmuje pobranie próbki bez konieczności dzielenia lub mieszania poszczególnych składników środka spożywczego.

2. Czynność, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 4 i § 6 pkt 5, obejmuje, wymagające użycia sterylnego sprzętu i opakowania, wydzielenie określonej części reprezentatywnej z całej partii lub pobranie kilku części lub składników środka spożywczego i ich wymieszanie w celu uzyskania próbki reprezentatywnej dla danego środka spożywczego.";

5) w załączniku do rozporządzenia:

a) w części I w tabeli:

- wiersz oznaczony lp. 64 otrzymuje brzmienie:

64

Pestycydy - związki polarne: technika LC/MS/MS

375

 

- w wierszu oznaczonym lp. 66 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

"7) HPLC/UV/FL 472",

- uchyla się wiersz oznaczony lp. 67,

- w wierszu oznaczonym lp. 91 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) do 95% alkoholu etylowego 597",

b) część II otrzymuje brzmienie:

"II. Badania mikrobiologiczne

Lp.

Rodzaj oznaczenia

Stawka w zł

 

1

2

3

 

1

Wykrywanie obecności Salmonella spp.:

 

 

1) wykrywanie obecności - metoda klasyczna

80

 

2) wykrywanie obecności - metoda klasyczna PCR

110

 

3) wykrywanie obecności - metoda testowa Mini Vidas

99

 

4) wykrywanie obecności - metoda Real-Time PCR

311 (jedna próbka)

 

5) wykrywanie obecności - metoda Real-Time PCR, analiza 5 próbek w jednej serii

175 (każda próbka)

 

6) identyfikacja - metoda klasyczna

165

 

2

Badanie w kierunku bakterii z grupy coli:

 

 

1) wykrywanie obecności

35

 

2) oznaczanie liczby - metoda płytkowa:

46

 

a) potwierdzenie 1 kolonii

4

 

3) oznaczanie liczby - metoda NPL:

70

 

a) potwierdzenie 1 probówki

4

 

3

Badanie w kierunku Escherichia coli:

 

 

1) wykrywanie obecności

35

 

2) wykrywanie obecności - metoda klasyczna PCR

110

 

3) wykrywanie obecności - metoda Real-Time PCR

110

 

4) oznaczanie liczby - metoda płytkowa

46

 

5) oznaczanie liczby - metoda NPL:

70

 

a) potwierdzenie 1 probówki

4

 

6) identyfikacja izolatów bakteryjnych - metoda klasyczna PCR

110

 

7) identyfikacja izolatów bakteryjnych - metoda Real-Time PCR

110

 

4

Badanie w kierunku Escherichia coli O157:

 

 

1) wykrywanie obecności - metoda klasyczna PCR

110

 

2) wykrywanie obecności - metoda testowa Mini Vidas

139

 

3) wykrywanie obecności - metoda Real-Time PCR

329 (jedna próbka)

 

4) wykrywanie obecności - metoda Real-Time PCR, analiza 5 próbek w jednej serii

175 (każda próbka)

 

5) wykrywanie obecności - metoda z użyciem separatora wg PN ISO

122

 

6) potwierdzenie kolonii

93

 

5

Badanie w kierunku Enterobacteriaceae:

 

 

1) wykrywanie obecności

35

 

2) wykrywanie obecności - metoda Real-Time PCR

295 (jedna próbka)

 

3) wykrywanie obecności - metoda Real-Time PCR, analiza 5 próbek w jednej serii

143 (każda próbka)

 

4) oznaczanie liczby - metoda płytkowa

46

 

5) oznaczanie liczby - metoda NPL

70

 

6) identyfikacja 1 kolonii

6

 

6

Badanie w kierunku Cronobacter spp. (Enterobacter sakazakii):

 

 

1) wykrywanie obecności - metoda klasyczna

35

 

2) wykrywanie obecności - metoda Real-Time PCR

295 (jedna próbka)

 

3) wykrywanie obecności - metoda Real-Time PCR, analiza 5 próbek w jednej serii

143 (każda próbka)

 

4) identyfikacja

33

 

7

Badanie w kierunku Bacillus cereus:

 

 

1) oznaczanie liczby - metoda płytkowa

64

 

2) identyfikacja

29

 

8

Badanie w kierunku gronkowców koagulazo-dodatnich:

 

 

1) wykrywanie obecności

35

 

2) oznaczanie liczby - metoda płytkowa

62

 

3) oznaczanie liczby - metoda NPL:

60

 

a) potwierdzenie 1 probówki

7

 

4) identyfikacja 1 kolonii

7

 

9

Badanie w kierunku enterotoksyny gronkowcowej: metoda testowa Mini Vidas:

 

 

1) bez zagęszczenia

121

 

2) z zagęszczeniem

176

 

10

Badanie w kierunku Listeria monocytogenes:

 

 

1) wykrywanie obecności w 25 g

93

 

2) wykrywanie obecności w 1 g

63

 

3) wykrywanie obecności - metoda klasyczna PCR

110

 

4) wykrywanie obecności - metoda testowa Mini Vidas

127

 

5) oznaczanie liczby - metoda płytkowa

89

 

6) identyfikacja

232

 

11

Badanie w kierunku Yersinia enterocolitica:

 

 

1) wykrywanie obecności w 1 g

75

 

2) wykrywanie obecności w 25 g

290

 

3) wykrywanie obecności - metoda klasyczna PCR

110

 

4) identyfikacja

116

 

12

Badanie w kierunku Campylobacter spp.:

 

 

1) wykrywanie obecności - metoda klasyczna PCR

110

 

2) wykrywanie obecności - metoda testowa Mini Vidas

139

 

3) wykrywanie obecności - metoda referencyjna wg PN ISO

116

 

4) identyfikacja

107

 

13

Pleśnie i drożdże - oznaczanie liczby - metoda płytkowa

70

 

14

Drobnoustroje tlenowe mezofilne - oznaczanie liczby - metoda płytkowa

58

 

15

Badanie w kierunku bakterii beztlenowych przetrwalnikujących:

 

 

1) wykrywanie obecności

23

 

2) wykrywanie obecności beztlenowców redukujących siarczany

23

 

3) wykrywanie najbardziej prawdopodobnej liczby przetrwalników bakterii beztlenowych redukujących siarczany - metoda NPL

99

 

4) oznaczanie liczby - metoda płytkowa

77

 

5) identyfikacja

72

 

16

Badanie naturalnej wody mineralnej, wody źródlanej i wody stołowej:

 

 

1) ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22+/-2°C - metoda płytkowa

40

 

2) ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 36+/-2°C - metoda płytkowa

40

 

3) badanie bakterii grupy coli:

 

 

a) oznaczanie liczby - metoda filtracji membranowej

39

 

b) potwierdzenie 1 kolonii

10

 

4) badanie Escherichia coli:

 

 

a) oznaczanie liczby - metoda filtracji membranowej

39

 

b) potwierdzenie 1 kolonii

14

 

5) badanie enterokoków kałowych:

 

 

a) oznaczanie liczby - metoda filtracji membranowej

39

 

b) potwierdzenie 1 płytki

10

 

6) badanie Pseudomonas aeruginosa:

 

 

a) oznaczanie liczby - metoda filtracji membranowej

39

 

b) potwierdzenie 1 kolonii - pierwszy etap

11

 

c) potwierdzenie 1 kolonii - drugi etap

30

 

7) badanie Clostridiów redukujących siarczyny (łącznie z przetrwalnikami):

 

 

a) oznaczanie liczby - metoda filtracji membranowej

59

 

8) badanie Clostridium perfringens (łącznie ze sporami):

 

 

a) oznaczanie liczby - metoda filtracji membranowej

55

 

17

Wykonanie próby szczelności - metoda wizualna

12

 

18

Wykonanie próby termostatowej - metoda wizualna

12

 

19

Badanie bakterioskopowe

17

 

20

Oznaczanie toksyn T2 i HT-2 - metoda HPLC:

 

 

1) pierwsza próbka

347

 

2) następna próbka w serii

171

 

21

Identyfikacja poszczególnych kolonii (10 kolonii)

180

 

22

Badanie w kierunku obecności szczepów Escherichia coli wytwarzających toksyny Shiga (STEC):

 

 

1) wykrywanie obecności genetycznych markerów STEC we wstępnie namnożonej próbce - metoda Real-Time PCR

329 (jedna próbka)

 

2) wykrywanie obecności genetycznych markerów STEC we wstępnie namnożonej próbce - metoda Real-Time PCR, analiza 5 próbek w jednej serii

179 (każda próbka)

 

3) izolacja STEC (w przypadku wyniku dodatniego)

1512

 

23

Badanie zanieczyszczenia mikrobiologicznego powierzchni kontaktujących się z żywnością - metoda wymazów:

 

 

1) wykrywanie obecności Salmonella spp.:

 

 

a) wykrywanie obecności - metoda klasyczna

72

 

b) identyfikacja - metoda klasyczna

165

 

2) badanie w kierunku gronkowców koagulazo-dodatnich:

 

 

a) wykrywanie obecności

12

 

b) oznaczanie liczby - metoda płytkowa

62

 

c) potwierdzenie 1 probówki

7

 

d) identyfikacja 1 kolonii

7

 

3) badanie w kierunku bakterii z grupy coli:

 

 

a) wykrywanie obecności

12

 

b) potwierdzenie 1 probówki

4

 

4) wykrywanie obecności Listeria monocytogenes:

 

 

a) wykrywanie obecności - metoda klasyczna

93

 

b) oznaczanie liczby - metoda płytkowa

89

 

c) identyfikacja

232

 

5) drobnoustroje tlenowe mezofilne:

 

 

a) oznaczanie liczby - metoda płytkowa

58

 

6) badanie w kierunku Enterobacteriaceae:

 

 

a) oznaczanie liczby - metoda płytkowa

46

 

b) identyfikacja

6

".

 

§ 2.

Do postępowań w sprawie wysokości opłat za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowych kontroli żywności, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia: wz. J. Szczurek-Żelazko


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 60, 125, 690, 730, 1123, 1180, 1466 i 1495.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Wisławski

Adwokat, Kancelaria Brysiewicz i Wspólnicy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama