reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

USTAWA

z dnia 31 lipca 2019 r.

o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej

Art. 1. [Ustawa o ochronie przeciwpożarowej]
W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1372) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 19 ust. 1a otrzymuje brzmienie:

„1a. Ochotnicza straż pożarna jest jednostką umundurowaną, wyposażoną w specjalistyczny sprzęt. Do zadań ochotniczych straży pożarnych należy w szczególności:

1) walka z pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami;

2) organizowanie przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych;

3) organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej;

4) upowszechnianie i wspieranie form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej;

5) propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.”;

2) po art. 33 dodaje się art. 33a w brzmieniu:

„Art. 33a. 1. Koszty realizacji zadań, o których mowa w art. 19 ust. 1a pkt 2–5, mogą być pokrywane z:

1) budżetu państwa;

2) budżetów jednostek samorządu terytorialnego;

3) środków przekazywanych przez jednostki organizacyjne, w szczególności stowarzyszenia, fundacje i instytucje ubezpieczeniowe.

2. Wysokość środków finansowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jest określana corocznie przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych dokonuje rozdziału środków finansowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na podstawie wniosków złożonych przez ochotnicze straże pożarne za pośrednictwem komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej właściwego ze względu na teren działania tej straży.

4. We wniosku wskazuje się cel realizowanego zadania zgodny z art. 19 ust. 1a pkt 2–5. Do wniosku dołącza się opinię komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej właściwego ze względu na teren działania tej straży.

5. Jednostki samorządu terytorialnego mogą przekazywać ochotniczym strażom pożarnym środki pieniężne w formie dotacji.”.

Art. 2. [Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych]
W celu wykonania przepisów niniejszej ustawy Prezes Rady Ministrów w 2019 r. może dokonać, w drodze rozporządzenia, przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, między częściami, działami i rozdziałami budżetu państwa, z zachowaniem przeznaczenia środków publicznych wynikającego z ustawy budżetowej.
Art. 3. [Zmiana przeznaczenia rezerw celowych]
1. W celu realizacji zadań, o których mowa w art. 19 ust. 1a pkt 2–5 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, finansowanych z budżetu państwa, minister właściwy do spraw finansów publicznych może dokonać zmiany przeznaczenia rezerw celowych.

2. W 2019 r. podziału rezerw celowych, o których mowa w ust. 1, dokonuje minister właściwy do spraw finansów publicznych w terminie do dnia 15 września 2019 r. na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

3. W 2019 r. do rezerw celowych, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się terminów określonych w art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869).

Art. 4. [Wejście w życie]
Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

EESTI CONSULTING OÜ

Consulting, doradztwo prawno-podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama