REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2019 poz. 1572

USTAWA

z dnia 4 lipca 2019 r.

o systemie instytucji rozwoju1)

Tekst pierwotny

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1. [Zakres regulacji]

Ustawa określa:

1) zasady funkcjonowania systemu instytucji rozwoju i tryb współpracy między instytucjami tworzącymi system instytucji rozwoju;

2) rolę Polskiego Funduszu Rozwoju Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, zwanego dalej „Polskim Funduszem Rozwoju”, w systemie instytucji rozwoju;

3) warunki finansowania przedsiębiorców przez Polski Fundusz Rozwoju.

Art. 2. [System instytucji rozwoju]
1. System instytucji rozwoju tworzą:

1) Polski Fundusz Rozwoju,

2) Bank Gospodarstwa Krajowego,

3) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

4) Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna,

5) Polska Agencja Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna,

6) Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

– zwane dalej „instytucjami rozwoju”.

2. Instytucje rozwoju mogą posługiwać się nazwą „Grupa Polskiego Funduszu Rozwoju”, skrótem „Grupa PFR” i wspólnym znakiem identyfikującym, wskazanymi obok odpowiednio nazwy lub firmy instytucji rozwoju.

3. Instytucje rozwoju w ramach swoich zadań określonych właściwymi przepisami prawa lub postanowieniami statutów realizują w sposób skoordynowany zadania w obszarze wsparcia lub usług świadczonych przedsiębiorcom, zwane dalej „zadaniami Grupy PFR”.

Rozdział 2

Grupa Polskiego Funduszu Rozwoju

Art. 3. [Zadania Rady]

1. Rada Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju, zwana dalej „Radą”, jest ciałem koordynującym funkcjonowanie Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju.

2. Do zadań Rady należy:

1) prowadzenie uzgodnień projektu Strategii Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju, zwanej dalej „Strategią”, oraz projektu jej aktualizacji;

2) przyjmowanie Strategii oraz jej aktualizacji;

3) monitorowanie realizacji Strategii;

4) przyjmowanie sprawozdania z realizacji Strategii;

5) określanie sposobu koordynacji zadań instytucji rozwoju w ramach Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju.

3. Koordynacja, o której mowa w ust. 2 pkt 5, polega w szczególności na:

1) uzgadnianiu sposobu realizacji zadań Grupy PFR, w szczególności w zakresie:

a) oferowania instrumentów finansowych i doradztwa przedsiębiorcom, w szczególności mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom, osobom zamierzającym podjąć wykonywanie działalności gospodarczej oraz jednostkom samorządu terytorialnego i osobom fizycznym,

b) realizacji przedsięwzięć sprzyjających wzrostowi konkurencyjności oraz rozwojowi innowacyjności i kapitału ludzkiego,

c) doradztwa w zakresie eksportu i polskich inwestycji za granicą oraz napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych,

d) programów służących upowszechnianiu wiedzy ekonomicznej, promocji przedsięwzięć gospodarczych oraz rozwojowi rynku finansowego,

e) współpracy z organizacjami, instytucjami i funduszami międzynarodowymi oraz współpracy w ramach programów międzynarodowych;

2) zbieraniu informacji o realizacji zadań Grupy PFR, ocenie ich realizacji oraz wydawaniu rekomendacji w zakresie sposobu ich realizacji;

3) zapewnianiu spójnej i pełnej informacji o instytucjach rozwoju i oferowanych przez nie instrumentach finansowych oraz o doradztwie.

4. Rada przestrzega zakresu działania instytucji rozwoju określonego w przepisach odrębnych oraz statutach instytucji rozwoju.

5. Instytucje rozwoju przekazują, na żądanie przewodniczącego Rady, informacje dotyczące realizacji zadań Grupy PFR, w zakresie i w terminie wskazanych przez przewodniczącego Rady, z uwzględnieniem przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz innych tajemnic prawnie chronionych.

Art. 4. [Skład Rady]
1. W skład Rady wchodzą:

1) przewodniczący Rady – prezes zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju;

2) wiceprzewodniczący Rady – prezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego;

3) pozostali członkowie:

a) Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,

b) prezes zarządu Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółki Akcyjnej,

c) prezes zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Spółki Akcyjnej,

d) prezes zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu Spółki Akcyjnej.

2. Rada podejmuje uchwały większością 2/3 głosów ustawowego składu Rady, z wyjątkiem uchwały, o której mowa w art. 7 ust. 5.

3. Członkowie Rady dysponują każdy po jednym głosie.

4. Obsługę Rady zapewnia Polski Fundusz Rozwoju.

Art. 5. [Tryb pracy Rady]
1. Szczegółowy tryb pracy Rady określa regulamin przyjęty przez Radę w drodze uchwały.

2. Rada odbywa posiedzenia nie rzadziej niż raz w miesiącu.

3. Przewodniczący Rady organizuje prace Rady i kieruje nimi, w szczególności zwołuje jej posiedzenia.

4. W przypadku gdy osobisty udział członka Rady w posiedzeniu nie jest możliwy, nieobecnego członka Rady zastępuje upoważniony przez niego członek zarządu właściwej instytucji rozwoju, a w przypadku Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – jego zastępca, którym przysługują uprawnienia członka Rady.

Art. 6. [Strategia]
1. Strategia jest dokumentem określającym sposób koordynacji wykonywania zadań Grupy PFR.

2. Strategia zawiera ponadto:

1) analizę sytuacji rynkowej w zakresie:

a) występowania luk rynkowych,

b) umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorców,

c) realizacji inwestycji,

d) rozwoju innowacji,

e) poziomu rozwoju przedsiębiorczości,

f) wykorzystywania instrumentów finansowych przez przedsiębiorców,

g) rynku pracy,

h) współpracy międzynarodowej z przedsiębiorcami zagranicznymi,

i) trendów rozwojowych gospodarek światowych;

2) wskaźniki osiągnięcia celów w zakresie zadań Grupy PFR;

3) wskazanie możliwych źródeł finansowania zadań Grupy PFR;

4) określenie sposobu monitorowania i oceny wykonania Strategii.

3. Strategia uwzględnia postanowienia przepisów odrębnych, programów przyjętych przez Radę Ministrów lub właściwego ministra oraz dokumentów programowych instytucji rozwoju.

4. Strategia jest opracowywana na okres 5 lat kalendarzowych i może być aktualizowana.

5. Do Strategii nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295).

Art. 7. [Procedowanie projektu Strategii]
1. Przewodniczący Rady opracowuje projekt Strategii w uzgodnieniu z pozostałymi członkami Rady. W toku uzgodnień członkowie Rady mogą przedstawiać propozycje postanowień Strategii.

2. Członek Rady może także wskazać części projektu Strategii, które wymagają zmiany ze względu na przepisy odrębne lub inne regulacje wiążące reprezentowaną przez niego instytucję rozwoju. Jeżeli przewodniczący Rady nie uwzględni wskazania członka Rady, jest obowiązany pisemnie uzasadnić swoje stanowisko.

3. Do dnia 30 czerwca ostatniego roku obowiązywania Strategii przewodniczący Rady przedkłada projekt nowej Strategii do zaopiniowania:

1) ministrowi właściwemu do spraw gospodarki;

2) ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego – w zakresie zgodności ze średniookresową strategią rozwoju kraju w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

4. Minister właściwy do spraw gospodarki oraz minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego opiniują projekt Strategii w terminie 45 dni od dnia jego otrzymania, a następnie przekazują opinie przewodniczącemu Rady. Przewodniczący Rady może zmienić projekt Strategii, biorąc pod uwagę opinie ministra właściwego do spraw gospodarki lub ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego. W przypadku nieuwzględnienia opinii w całości albo w części przewodniczący Rady pisemnie informuje ministra właściwego do spraw gospodarki lub ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego o przyczynach nieuwzględnienia opinii w całości albo w części, w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania.

5. Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie Rady w celu przyjęcia Strategii w terminie 30 dni od dnia otrzymania ostatniej z opinii, o których mowa w ust. 4. Do ważności uchwały w sprawie przyjęcia Strategii jest wymagana jednomyślność. Głosowanie jest jawne.

6. W przypadku braku jednomyślności członek Rady głosujący przeciwko przyjęciu Strategii przedstawia Radzie pisemne uzasadnienie w terminie 7 dni od dnia zakończenia posiedzenia, o którym mowa w ust. 5. Przewodniczący Rady, po zapoznaniu się z uzasadnieniem, może odpowiednio zmienić projekt Strategii.

7. W przypadku braku jednomyślności przewodniczący Rady, w terminie 30 dni od dnia zakończenia posiedzenia, o którym mowa w ust. 5, zwołuje kolejne posiedzenie Rady w celu przyjęcia Strategii. Do ważności ponownej uchwały w sprawie przyjęcia Strategii jest wymagana większość 2/3 głosów ustawowego składu Rady.

8. Do aktualizacji Strategii przepisy ust. 1–7 stosuje się odpowiednio, z tym że projekt aktualizacji Strategii przewodniczący Rady może przedłożyć do zaopiniowania w każdym czasie.

Art. 8. [Projekt sprawozdania z wykonania Strategii]
1. Przewodniczący Rady przygotowuje projekt sprawozdania z wykonania Strategii w danym roku kalendarzowym do dnia 31 marca kolejnego roku.

2. Rada przyjmuje sprawozdanie z wykonania Strategii w danym roku kalendarzowym do dnia 30 kwietnia kolejnego roku.

3. Przewodniczący Rady niezwłocznie przedstawia sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2, do wiadomości ministrowi właściwemu do spraw gospodarki oraz podmiotom uprawionym do wykonywania w instytucjach rozwoju praw z akcji należących do Skarbu Państwa.

4. Jeżeli Rada nie przyjmie sprawozdania w terminie, o którym mowa w ust. 2, przewodniczący Rady przedstawia ministrowi właściwemu do spraw gospodarki projekt sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, wraz z informacją o okolicznościach nieprzyjęcia sprawozdania przez Radę.

Art. 9. [Aktualizacja Strategii]
1. Instytucje rozwoju, opracowując swoje plany strategiczne, plany finansowe, plany operacyjne lub inne podobne dokumenty, uwzględniają postanowienia Strategii.

2. W przypadku gdy z przepisów odrębnych, orzeczenia sądu, programu rozwoju lub decyzji właściwego organu władzy publicznej wynika konieczność zmiany Strategii, instytucja rozwoju niezwłocznie zwraca się do Rady o aktualizację Strategii.

Art. 10. [Portal Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju]
1. Polski Fundusz Rozwoju prowadzi i obsługuje portal internetowy Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju, zwany dalej „portalem Grupy PFR”, za pomocą którego instytucje rozwoju upowszechniają informacje o swojej działalności oraz mogą wykonywać zadania.

2. Instytucje rozwoju uczestniczą w pokrywaniu kosztów funkcjonowania portalu Grupy PFR.

3. Zasady prowadzenia portalu Grupy PFR, w tym pokrywania kosztów funkcjonowania, określają umowy zawierane przez Polski Fundusz Rozwoju.

Rozdział 3

Polski Fundusz Rozwoju

Art. 11. [Zadania Polskiego Funduszu Rozwoju]

1. Polski Fundusz Rozwoju wykonuje działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, zgodnie z zasadami dobrej praktyki handlowej, dążąc w długim terminie do osiągnięcia rynkowej stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału.

2. Do zadań Polskiego Funduszu Rozwoju należy ponadto:

1) wykonywanie zadań powierzonych przez organy administracji rządowej, inne jednostki wykonujące zadania publiczne lub jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie inwestycji kapitałowych;

2) obsługa Rady;

3) prowadzenie i obsługa portalu Grupy PFR;

4) udzielanie finansowania przedsiębiorcom;

5) wykonywanie zadań związanych z pracowniczymi planami kapitałowymi, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074).

3. Organizację Polskiego Funduszu Rozwoju określa statut.

4. Polski Fundusz Rozwoju prowadzi wyodrębnioną ewidencję dla zadań finansowanych ze środków publicznych oraz dla zadań realizowanych w ramach wykonywanej działalności gospodarczej, w tym jest obowiązany do prawidłowego przypisywania przychodów i kosztów na podstawie metod mających obiektywne uzasadnienie.

5. Zasady prowadzenia wyodrębnionej ewidencji oraz metody przypisywania przychodów i kosztów zgodnie z podziałem środków, o którym mowa w ust. 4, Polski Fundusz Rozwoju określa w dokumentacji, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495 i 1571).

6. Polski Fundusz Rozwoju może powierzyć wykonywanie zadań, o których mowa w ust. 2 pkt 4, swojej spółce zależnej w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505 i 1543). W takim przypadku przepisy dotyczące wykonywania tych zadań przez Polski Fundusz Rozwoju stosuje się do tej spółki zależnej.

Art. 12. [Cele finansowane przez Polski Fundusz Rozwoju]
1. Polski Fundusz Rozwoju udziela finansowania przedsiębiorcom, w szczególności mikroprzedsiębiorcom oraz małym i średnim przedsiębiorcom spełniającym warunki określone w załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.2)), z przeznaczeniem na:

1) realizację inwestycji kapitałowych;

2) wspieranie przedsiębiorców;

3) ochronę środowiska naturalnego;

4) badania, rozwój oraz innowacje;

5) szkolenia i doradztwo;

6) rekrutację i zatrudnienie pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i pracowników niepełnosprawnych;

7) naprawienie szkód spowodowanych niektórymi klęskami żywiołowymi;

8) przedsięwzięcia o charakterze społecznym w zakresie transportu na rzecz mieszkańców regionów oddalonych;

9) infrastrukturę szerokopasmową;

10) kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego;

11) infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną;

12) infrastrukturę lokalną.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wynagrodzenie Polskiego Funduszu Rozwoju nie może przekraczać stawek rynkowych.

3. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowe:

1) przeznaczenie i warunki udzielania finansowania, o którym mowa w ust. 1,

2) warunki wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2

– mając na uwadze dopuszczalność i warunki udzielania pomocy państwa określone przez właściwe organy Unii Europejskiej.

Art. 13. [Sposoby finansowania]
1. Polski Fundusz Rozwoju udziela finansowania, o którym mowa w art. 12 ust. 1, przez:

1) obejmowanie emitowanych przez przedsiębiorców udziałów lub akcji, warrantów subskrypcyjnych oraz przystępowanie do spółek osobowych;

2) nabywanie obligacji i udzielanie pożyczek, gwarancji oraz poręczeń.

2. Polski Fundusz Rozwoju może udzielać finansowania przedsiębiorcom bezpośrednio lub za pośrednictwem osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1355, z późn. zm.3)), których wyłącznym przedmiotem działalności jest dokonywanie czynności, o których mowa w ust. 1, zwanych dalej „funduszami kapitałowymi”.

3. Polski Fundusz Rozwoju może tworzyć i współtworzyć fundusze kapitałowe oraz przystępować do funduszy kapitałowych.

Art. 14. [Pośrednictwo funduszy kapitałowych]
Polski Fundusz Rozwoju udziela finansowania przedsiębiorcom za pośrednictwem funduszy kapitałowych w formie:

1) obejmowania lub nabywania udziałów lub akcji funduszy kapitałowych;

2) uczestnictwa w funduszach kapitałowych działających w formie spółek komandytowych, komandytowo-akcyjnych lub innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi;

3) nabywania certyfikatów inwestycyjnych lub jednostek uczestnictwa funduszy kapitałowych;

4) nabywania emitowanych przez fundusze kapitałowe obligacji, obligacji zamiennych na akcje, obligacji z prawem pierwszeństwa i warrantów subskrypcyjnych.

Art. 15. [Konkurs ofert]
1. Polski Fundusz Rozwoju wybiera fundusz kapitałowy, podmiot zarządzający funduszem kapitałowym albo osoby zarządzające funduszem kapitałowym lub osoby zarządzające takim podmiotem, w drodze otwartego konkursu ofert.

2. Fundusz kapitałowy może być utworzony po rozstrzygnięciu konkursu, o którym mowa w ust. 1.

3. Oferty w konkursie, o którym mowa w ust. 1, może składać fundusz kapitałowy albo podmiot lub osoby, które będą zarządzały funduszem kapitałowym albo takim podmiotem.

4. Przeprowadzając konkurs, o którym mowa w ust. 1, Polski Fundusz Rozwoju przestrzega zasad przejrzystości, konkurencyjności, proporcjonalności i niedyskryminacyjnego traktowania składających oferty, a także nie dopuszcza do powstania konfliktu interesów.

5. Polski Fundusz Rozwoju ogłasza konkurs, o którym mowa w ust. 1, na portalu Grupy PFR, określając co najmniej:

1) termin składania ofert nie krótszy niż 30 dni;

2) formy i warunki przekazania finansowania;

3) termin i tryb wyboru oferty oraz kryteria stosowane przy wyborze oferty;

4) dokumenty i oświadczenia, które należy dołączyć do oferty.

6. Wyniki konkursu, o którym mowa w ust. 1, wraz z uzasadnieniem, zamieszcza się na portalu Grupy PFR.

Art. 16. [Podstawa udzielenia finansowania]
1. Polski Fundusz Rozwoju udziela finansowania na podstawie umowy zawartej z wybranym funduszem kapitałowym albo wybranym podmiotem lub osobami zarządzającymi funduszem kapitałowym albo takim podmiotem.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, określa w szczególności:

1) przeznaczenie, wysokość i formę udzielanego finansowania;

2) skutki niewykonania lub nienależytego wykonania umowy;

3) szczegółowe warunki oraz tryb zwrotu i rozliczenia wsparcia finansowego.

Art. 17. [Dotacja]
1. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, na uzasadniony wniosek Prezesa Polskiego Funduszu Rozwoju, może udzielić Polskiemu Funduszowi Rozwoju dotacji na realizację zadań, o których mowa w art. 11 ust. 2 pkt 1, związanych z przygotowaniem lub realizacją przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1445).

2. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, udzielając dotacji celowej, zawiera z Polskim Funduszem Rozwoju umowę, o której mowa w art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869).

Art. 18. [Przychody Polskiego Funduszu Rozwoju]
1. Przychodami Polskiego Funduszu Rozwoju mogą być dotacje celowe z budżetu państwa i środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, oraz odsetki od nich, o ile odrębne przepisy lub umowy dotyczące przekazania lub wykorzystania tych środków nie stanowią inaczej.

2. Dotacje, o których mowa w ust. 1, mogą być przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów administracyjnych finansowania przedsiębiorców z wykorzystaniem środków publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

3. Dotacje, o których mowa w ust. 1, nie mogą:

1) przewyższać koniecznych, rzeczywistych kosztów bezpośrednich i pośrednich poniesionych przez Polski Fundusz Rozwoju;

2) obejmować dofinansowania działalności gospodarczej Polskiego Funduszu Rozwoju.

4. Polski Fundusz Rozwoju prowadzi wyodrębnioną ewidencję dla zadań finansowanych ze środków, o których mowa w ust. 1, oraz dla działalności gospodarczej, w tym jest obowiązany do prawidłowego przypisywania przychodów i kosztów na podstawie metod mających obiektywne uzasadnienie.

5. Zasady prowadzenia wyodrębnionej ewidencji oraz metody przypisywania przychodów i kosztów zgodnie z podziałem środków, o którym mowa w ust. 4, Polski Fundusz Rozwoju określa w dokumentacji, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

6. W zakresie nieuregulowanym w ust. 1–4 stosuje się odpowiednio przepisy art. 150–152 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Art. 19. [Przekazanie skarbowych papierów wartościowych na podwyższenie kapitału zakładowego Polskiego Funduszu Rozwoju]
1. Minister właściwy do spraw budżetu, na uzasadniony wniosek Polskiego Funduszu Rozwoju, może przekazać skarbowe papiery wartościowe na podwyższenie kapitału zakładowego Polskiego Funduszu Rozwoju, jeżeli jest to niezbędne do realizacji zadań Polskiego Funduszu Rozwoju.

2. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, wskazuje się w szczególności:

1) łączną wartość nominalną skarbowych papierów wartościowych;

2) maksymalną wysokość podwyższenia kapitału zakładowego Polskiego Funduszu Rozwoju;

3) projekt uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy o podwyższeniu kapitału zakładowego Polskiego Funduszu Rozwoju;

4) określenie przeznaczenia środków pochodzących z podwyższenia kapitału zakładowego Polskiego Funduszu Rozwoju wraz ze wskazaniem sposobu ich wykorzystania;

5) analizę alternatywnych źródeł finansowania zamierzenia, które ma być sfinansowane ze środków pochodzących z podwyższenia kapitału zakładowego Polskiego Funduszu Rozwoju;

6) pozytywną opinię podmiotu wykonującego prawa z akcji w Polskim Funduszu Rozwoju należących do Skarbu Państwa.

3. Minister właściwy do spraw budżetu określi, przez wydanie listu emisyjnego, warunki emisji skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, oraz sposób realizacji świadczeń z nich wynikających.

4. List emisyjny zawiera w szczególności:

1) datę emisji;

2) powołanie podstawy prawnej emisji;

3) jednostkową wartość nominalną;

4) walutę, w której może następować emisja, lub sposób określenia waluty emisji;

5) cenę lub sposób jej ustalenia;

6) stopę procentową lub sposób jej obliczania;

7) określenie sposobu i terminów wypłaty należności głównej oraz należności ubocznych;

8) datę, od której nalicza się oprocentowanie skarbowych papierów wartościowych tej emisji;

9) termin wykupu oraz zastrzeżenia w przedmiocie możliwości wcześniejszego wykupu.

5. Emisja skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, następuje z dniem zarejestrowania skarbowych papierów wartościowych w depozycie papierów wartościowych oraz w kwocie równej wartości nominalnej wyemitowanych papierów wartościowych.

6. Do emisji skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów art. 98 i art. 102 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz przepisów wydanych na podstawie art. 97 tej ustawy.

Art. 20. [Środki pochodzące z emisji obligacji lub kredytów]
1. Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw finansów publicznych, może udzielać w imieniu Skarbu Państwa poręczenia lub gwarancji spłaty zobowiązań wynikających z kredytów zaciągniętych lub obligacji wyemitowanych przez Polski Fundusz Rozwoju.

2. Środki pochodzące z emisji obligacji lub kredytów, o których mowa w ust. 1, mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych podejmowanych w celu realizacji zadań Polskiego Funduszu Rozwoju.

3. Do poręczeń i gwarancji, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2018 r. poz. 1808 oraz z 2019 r. poz. 492 i 504), z wyjątkiem przepisów art. 3, art. 7, art. 12 ust. 1 oraz art. 14 tej ustawy.

4. W przypadku przedsięwzięć inwestycyjnych o charakterze publicznym, o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej, poręczenia i gwarancje, o których mowa w ust. 1, mogą być udzielane do wysokości 100% kwoty zobowiązań wynikających z emisji obligacji lub kredytu, objętych poręczeniem albo gwarancją, oraz do wysokości 100% odsetek od tej kwoty wraz z innymi kosztami bezpośrednio związanymi z tymi obligacjami lub kredytem, a zabezpieczenie ustanowione na rzecz Skarbu Państwa na wypadek roszczeń z tytułu wykonania obowiązków poręczyciela lub gwaranta może być częściowe. W tym przypadku nie stosuje się także przepisów art. 5 i art. 16 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne.

Art. 21. [Przeznaczenie finansowania uzyskanego na skutek przekazania skarbowych papierów wartościowych]
1. Finansowanie uzyskane na skutek przekazania skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w art. 19 ust. 1, lub udzielenia poręczeń lub gwarancji, o których mowa w art. 20 ust. 1, może być przeznaczone wyłącznie na:

1) realizację inwestycji kapitałowych;

2) wspieranie przedsiębiorców;

3) ochronę środowiska naturalnego;

4) badania, rozwój oraz innowacje;

5) szkolenia i doradztwo;

6) rekrutację i zatrudnienie pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i pracowników niepełnosprawnych;

7) naprawienie szkód spowodowanych niektórymi klęskami żywiołowymi;

8) przedsięwzięcia o charakterze społecznym w zakresie transportu na rzecz mieszkańców regionów oddalonych;

9) infrastrukturę szerokopasmową;

10) kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego;

11) infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną;

12) infrastrukturę lokalną.

2. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowe przeznaczenie i warunki udzielania finansowania, o którym mowa w ust. 1, które stanowi pomoc publiczną, mając na uwadze dopuszczalność i warunki udzielania pomocy państwa określone przez właściwe organy Unii Europejskiej.

Rozdział 4

Zmiany w przepisach

Art. 22. [Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych]

W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, 1018, 1309, 1358, 1495 i 1571) w art. 17 w ust. 1 uchyla się pkt 41.
Art. 23. [Ustawa o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych]
W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1378) w art. 5 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Korporacja należy do systemu instytucji rozwoju, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju (Dz. U. poz. 1572).”.

Art. 24. [Ustawa o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości]
W ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310 i 836) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Agencja należy do systemu instytucji rozwoju, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju (Dz. U. poz. 1572).”;

2) po art. 6f dodaje się art. 6g w brzmieniu:

„Art. 6g. Agencja uczestniczy w pokrywaniu kosztów prowadzenia portalu internetowego Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju.”.

Art. 25. [Ustawa o Banku Gospodarstwa Krajowego]
W ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1543 oraz z 2019 r. poz. 492 i 823) w art. 2 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. BGK należy do systemu instytucji rozwoju, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju (Dz. U. poz. 1572).”.

Art. 26. [Ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi]
W ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1355, z późn. zm.4)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w dziale IIIa uchyla się rozdział 4;

2) w art. 238b w ust. 4 uchyla się pkt 3;

3) w art. 281 w ust. 1 pkt 14 otrzymuje brzmienie:

„14) Polskiego Funduszu Rozwoju Spółki Akcyjnej, o którym mowa w art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju (Dz. U. poz. 1572), lub Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, jeżeli są niezbędne do monitorowania i kontrolowania prawidłowości wydawania przez fundusz kapitałowy będący funduszem inwestycyjnym, alternatywną spółką inwestycyjną, zarządzającym ASI lub zarządzającym z państwa trzeciego środków pochodzących z finansowania udzielonego przez Polski Fundusz Rozwoju Spółkę Akcyjną lub Krajowy Fundusz Kapitałowy Spółkę Akcyjną;”.

Art. 27. [Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym]
W ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1445) w art. 16a dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Organ właściwy może, w drodze umowy, powierzyć Polskiemu Funduszowi Rozwoju Spółce Akcyjnej, o którym mowa w art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju (Dz. U. poz. 1572), wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem lub realizacją przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.”.

Art. 28. [Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020]
W ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 i 1544 oraz z 2019 r. poz. 60 i 730) w art. 28 w ust. 2 skreśla się wyrazy „Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A.,”.
Art. 29. [Ustawa o obligacjach]
W ustawie z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 483 i 2243) w art. 25 w ust. 1:

1) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) Polski Fundusz Rozwoju Spółka Akcyjna, o którym mowa w art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju (Dz. U. poz. 1572);”;

2) po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) spółka zależna, o której mowa w art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju;”.

Art. 30. [Ustawa o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna]
W ustawie z dnia 7 lipca 2017 r. o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna (Dz. U. poz. 1491 i 2161) po art. 3 dodaje się art. 3a w brzmieniu:

„Art. 3a. Agencja należy do systemu instytucji rozwoju, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju (Dz. U. poz. 1572).”.

Art. 31. [Ustawa o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego]
W ustawie z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego (Dz. U. poz. 1130) w art. 2 w ust. 1:

1) pkt 32 otrzymuje brzmienie:

„32) Polski Fundusz Rozwoju Spółka Akcyjna, o którym mowa w art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju (Dz. U. poz. 1572);”;

2) po pkt 32 dodaje się pkt 32a w brzmieniu:

„32a) spółka zależna, o której mowa w art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju;”.

Art. 32. [Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych]
W ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074) w art. 135 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Zamawiający uwzględnia odpowiednią zmianę wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1, obejmującą sumę wzrostu kosztów związanych bezpośrednio z realizacją zamówienia publicznego wynikającą z wpłat do PPK dokonywanych przez podmioty zatrudniające uczestniczące w wykonywaniu zamówienia publicznego, w zakresie obciążającym podmiot zatrudniający.

3. Wykonawca przedstawia sposób i podstawę wyliczenia odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia dodatkowych dokumentów lub udzielenia informacji potwierdzających wzrost kosztów związanych bezpośrednio z realizacją zamówienia publicznego.”.

Rozdział 5

Przepisy dostosowujące, przejściowe i końcowe

Art. 33. [Krajowy Fundusz Kapitałowy Spółka Akcyjna i spółka zależna Polskiego Funduszu Rozwoju]

1. Krajowy Fundusz Kapitałowy Spółka Akcyjna i spółka zależna Polskiego Funduszu Rozwoju, zwana dalej „spółką zależną”, łączą się przez przeniesienie całego majątku Krajowego Funduszu Kapitałowego Spółki Akcyjnej na spółkę zależną.

2. Spółka zależna, z dniem połączenia w rozumieniu art. 493 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505 i 1543), zwanym dalej „dniem połączenia”, staje się stroną umów zawartych przez Krajowy Fundusz Kapitałowy Spółkę Akcyjną oraz innych umów bezpośrednio związanych z tymi umowami.

3. W sprawach sądowych, sądowo-administracyjnych, administracyjnych, arbitrażowych i egzekucyjnych, w których stroną lub uczestnikiem jest Krajowy Fundusz Kapitałowy Spółka Akcyjna, stroną lub uczestnikiem, z dniem połączenia, staje się spółka zależna.

4. W zakresie nieuregulowanym ustawą do łączenia, o którym mowa w ust. 1, stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych.

Art. 34. [Zadania Krajowego Funduszu Kapitałowego Spółki Akcyjnej]
Zadania Krajowego Funduszu Kapitałowego Spółki Akcyjnej niezakończone do dnia połączenia dokończy spółka zależna.
Art. 35. [Ważność dokumentów wydanych przez Krajowy Fundusz Kapitałowy Spółkę Akcyjną]
1. Dokumenty wydane przez Krajowy Fundusz Kapitałowy Spółkę Akcyjną w związku z udzielonym wsparciem, w tym: zaświadczenia, upoważnienia, opinie, zatwierdzenia oraz inne dokumenty, z których wynikają prawa lub obowiązki innego podmiotu, pozostają w mocy przez okres, na który zostały wydane, i na warunkach, na jakich zostały wydane.

2. Przepis ust. 1 nie wyłącza żadnej czynności spółki zależnej, do której na mocy przepisów dotychczasowych upoważniony był Krajowy Fundusz Kapitałowy Spółka Akcyjna.

Art. 36. [Utworzenie Rady]
Tworzy się Radę.
Art. 37. [Termin pierwszego posiedzenia Rady i podjęcia uchwały w sprawie projektu pierwszej Strategii]
W terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy:

1) przewodniczący Rady zwołuje pierwsze posiedzenie Rady;

2) Rada podejmuje uchwałę w sprawie projektu pierwszej Strategii, która obejmuje okres do zakończenia 5 pełnych lat kalendarzowych następujących po dniu jej przyjęcia.

Art. 38. [Przyjęcie regulamiu przez Radę]
1. Rada przyjmuje swój regulamin na pierwszym posiedzeniu.

2. Rada przyjmuje pierwsze sprawozdanie, o którym mowa w art. 8 ust. 2, do dnia 30 kwietnia 2020 r.

Art. 39. [Dostosowanie statutów instytucji rozwoju]
Statuty instytucji rozwoju dostosowuje się do przepisów ustawy w terminie 9 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
Art. 40. [Plan połączenia Krajowego Funduszu Kapitałowego Spółki Akcyjnej i spółki zależnej]
W terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy zarządy Krajowego Funduszu Kapitałowego Spółki Akcyjnej i spółki zależnej uzgadniają plan połączenia, o którym mowa w art. 498 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych.
Art. 41. [Działanie na podstawie przepisów dotychczasowych]
1. Do dnia połączenia Krajowy Fundusz Kapitałowy Spółka Akcyjna działa na podstawie przepisów dotychczasowych.

2. Od dnia połączenia do wsparcia finansowego udzielonego przez Krajowy Fundusz Kapitałowy Spółkę Akcyjną przed dniem połączenia stosuje się przepisy dotychczasowe, z tym że uprawnienia Krajowego Funduszu Kapitałowego Spółki Akcyjnej wykonuje spółka zależna.

3. Do przychodów Krajowego Funduszu Kapitałowego Spółki Akcyjnej, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–2a ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o Krajowym Funduszu Kapitałowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 892), uzyskanych od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepis art. 17 ust. 1 pkt 41 ustawy zmienianej w art. 22 w brzmieniu dotychczasowym.

4. Zezwolenia na wykonywanie działalności zarządzającego ASI udzielone spółkom z siedzibą w państwie trzecim innym niż państwo członkowskie lub państwo należące do EEA, w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1355, z późn. zm.5)), które są zarządzającymi z państwa trzeciego w rozumieniu art. 70zh ust. 2 tej ustawy, w brzmieniu dotychczasowym, i wpisy tych spółek do rejestru zarządzających ASI pozostają w mocy.

Art. 42. [Skutki finansowe ustawy]
1. W latach 2019–2028 maksymalny limit wydatków budżetu państwa będących skutkiem finansowym ustawy wynosi 300 000 000 zł, w tym w:

1) 2019 r. – 0 zł;

2) 2020 r. – 0 zł;

3) 2021 r. – 0 zł;

4) 2022 r. – 0 zł;

5) 2023 r. – 0 zł;

6) 2024 r. – 0 zł;

7) 2025 r. – 0 zł;

8) 2026 r. – 50 000 000 zł;

9) 2027 r. – 100 000 000 zł;

10) 2028 r. – 150 000 000 zł.

2. W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczeniem przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, zostanie zastosowany mechanizm korygujący, polegający na ograniczeniu wysokości poręczeń i gwarancji Skarbu Państwa udzielanych Polskiemu Funduszowi Rozwoju oraz emisji obligacji w celu podwyższenia kapitału zakładowego Polskiego Funduszu Rozwoju.

3. Organem właściwym do monitorowania wykorzystania limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, oraz wdrożenia mechanizmu korygującego, o którym mowa w ust. 2, jest minister właściwy do spraw budżetu.

Art. 43. [Przepisy uchylone]
Traci moc ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o Krajowym Funduszu Kapitałowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 892).
Art. 44. [Wejście w życie]
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda


1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych, ustawę z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, ustawę z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego, ustawę z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawę z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, ustawę z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, ustawę z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, ustawę z dnia 7 lipca 2017 r. o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna, ustawę z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego oraz ustawę z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, a także uchyla się ustawę z dnia 4 marca 2005 r. o Krajowym Funduszu Kapitałowym.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 329 z 15.12.2015, str. 28, Dz. Urz. UE L 149 z 07.06.2016, str. 10, Dz. Urz. UE L 156 z 20.06.2017, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 236 z 14.09.2017, str. 28.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2215, 2243 i 2244 oraz z 2019 r. poz. 730, 875 i 1495.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2215, 2243 i 2244 oraz z 2019 r. poz. 730, 875 i 1495.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2215, 2243 i 2244 oraz z 2019 r. poz. 730, 875 i 1495.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA