Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2019 poz. 1584

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 13 sierpnia 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 627 oraz z 2019 r. poz. 83 i 504) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020]

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1371, z 2016 r. poz. 399 i 1617, z 2017 r. poz. 1041, z 2018 r. poz. 544 oraz z 2019 r. poz. 407) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4:

a) w ust. 1:

– w pkt 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„w obszarze nawadniania w gospodarstwie lub zapewniającą poprawę ogólnych wyników gospodarstwa w obszarze:”,

– w pkt 3 po wyrazach „w gospodarstwie” dodaje się wyrazy „oraz nawadnianiem”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W przypadku operacji w obszarze nawadniania w gospodarstwie pomoc jest przyznawana, jeżeli inwestycja objęta tą operacją spełnia warunki określone w art. 46 ust. 1–4, ust. 5 akapit pierwszy i ust. 6 akapit pierwszy rozporządzenia nr 1305/2013, z tym że współczynnik procentowy, o którym mowa w art. 46 ust. 4 akapit pierwszy i ust. 6 akapit pierwszy rozporządzenia nr 1305/2013, zwany dalej „współczynnikiem potencjalnej oszczędności wody”, wynosi co najmniej 10%.”,

c) w ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„W przypadku operacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a–d, pomoc przyznaje się, jeżeli wielkość ekonomiczna gospodarstwa jest nie mniejsza niż 13 tys. euro i nie większa niż:”,

d) w ust. 5:

– we wprowadzeniu do wyliczenia liczbę „10” zastępuje się liczbą „13”,

– w pkt 2 liczbę „10” zastępuje się liczbą „13”,

e) w ust. 6 w pkt 3 liczbę „10” zastępuje się liczbą „13”,

f) w ust. 7 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„W przypadku operacji w obszarze, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a–d, pomoc przyznaje się, jeżeli:”,

g) po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:

„7a. W przypadku operacji w obszarze nawadniania w gospodarstwie pomoc przyznaje się, jeżeli operacja będzie realizowana bez podziału na etapy, a wykonanie zakresu rzeczowego, zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową, nastąpi przed upływem 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 30 czerwca 2023 r.”,

h) w ust. 9 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„W przypadku operacji w obszarze, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a–d, obejmującej inwestycję polegającą na nabyciu rzeczy będących przedmiotem leasingu:”;

2) w § 5 po wyrazie „jeżeli” dodaje się wyrazy „dotyczy operacji w obszarze, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a–d, i”;

3) w § 7:

a) w ust. 1 po pkt 4 dodaje się pkt 4a–4c w brzmieniu:

„4a) wykonania ujęć wody;

4b) zakupu nowych maszyn i urządzeń wykorzystywanych do nawadniania w gospodarstwie;

4c) budowy albo zakupu elementów infrastruktury technicznej niezbędnych do nawadniania w gospodarstwie;”,

b) w ust. 2 uchyla się pkt 9,

c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:

„3a. W przypadku operacji realizowanej w obszarze, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. d, pomoc przyznaje się w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1–4 i 5.

3b. W przypadku operacji realizowanej w obszarze nawadniania w gospodarstwie pomoc przyznaje się w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w ust. 1 pkt 4a–5.”,

d) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Przy ustalaniu wysokości pomocy koszty ogólne uwzględnia się w wysokości nieprzekraczającej:

1) 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych – w przypadku operacji w obszarze, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a–d;

2) 20% pozostałych kosztów kwalifikowalnych – w przypadku operacji w obszarze nawadniania w gospodarstwie.”;

4) w § 8:

a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„W przypadku operacji w obszarze, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a–d, pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu, na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo, wynosi maksymalnie:”,

b) po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:

„1b. W przypadku operacji w obszarze nawadniania w gospodarstwie pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu, na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo, wynosi maksymalnie 100 tys. zł.”,

c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Przy ustalaniu limitu, o którym mowa w ust. 1b, uwzględnia się sumę kwot pomocy wypłaconej w ramach operacji zrealizowanych i kwot pomocy przyznanej w ramach operacji niezakończonych.”,

d) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Pomoc przyznaje się na operację o planowanej wysokości kosztów kwalifikowalnych powyżej:

1) 50 tys. zł – w przypadku operacji w obszarze, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a–d;

2) 15 tys. zł – w przypadku operacji w obszarze nawadniania w gospodarstwie.”;

5) w § 9:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Do kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 4a–4c, zalicza się koszty:

1) wykonania ujęć wody na potrzeby nawadniania w gospodarstwie, w tym studni lub zbiorników;

2) zakupu nowych maszyn i urządzeń, w szczególności do poboru, mierzenia poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, a także nowych instalacji do rozprowadzania wody oraz instalacji nowych systemów nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem;

3) budowy, zakupu lub instalacji elementów infrastruktury technicznej niezbędnych do nawadniania w gospodarstwie, w tym zakupu i instalacji urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych;

4) zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby nawadniania w gospodarstwie;

5) opłat za patenty lub licencje.”,

b) w ust. 3 po wyrazach „ust. 1 pkt 1–7” dodaje się wyrazy „i ust. 1a pkt 1–4”;

6) w § 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Termin składania wniosków o przyznanie pomocy nie może być krótszy niż 14 dni oraz dłuższy niż 30 dni, przy czym w przypadku naboru wniosków o przyznanie pomocy przeprowadzanego dla operacji w obszarze, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a–d, dzień rozpoczęcia terminu składania wniosków, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, powinien przypadać w pierwszym albo w drugim kwartale roku kalendarzowego.”;

7) w § 11:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W jednym roku można złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie pomocy dotyczący danego gospodarstwa na operację w obszarze, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a–d, i tylko jeden wniosek o przyznanie pomocy dotyczący danego gospodarstwa na operację w obszarze nawadniania w gospodarstwie.”,

b) w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„W przypadku złożenia w jednym roku więcej niż jednego wniosku o przyznanie pomocy dotyczącego danego gospodarstwa na operację w obszarze, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a–d, lub więcej niż jednego wniosku o przyznanie pomocy dotyczącego danego gospodarstwa na operację w obszarze nawadniania w gospodarstwie, Agencja rozpatruje wyłącznie ten wniosek o przyznanie pomocy odpowiednio na operację w obszarze, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a–d, lub w obszarze nawadniania w gospodarstwie, który pierwszy wpłynął do Agencji.”;

8) w § 12 uchyla się ust. 2a;

9) w § 13 w ust. 3:

a) w pkt 1 po wyrazach „podsumowującego biznesplan” dodaje się wyrazy „– w przypadku operacji w obszarze, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a–d”,

b) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) plan realizacji operacji opracowany na formularzu udostępnionym przez Agencję oraz informację o wielkości ekonomicznej gospodarstwa, na elektronicznym nośniku danych (CD lub DVD), opracowaną na formularzu udostępnionym przez Agencję wraz z wydrukiem arkusza podsumowującego tę informację – w przypadku operacji w obszarze nawadniania w gospodarstwie;”,

c) w pkt 5 po wyrazie „budowlami” dodaje się przecinek i wyrazy „lub operacji w obszarze nawadniania w gospodarstwie”,

d) po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzemieniu:

„5a) plan sytuacyjny z usytuowaniem ujęcia wody lub instalacji, istniejących lub planowanych do wykonania, wraz z opisem i wymiarami umożliwiającymi poprawne zweryfikowanie inwestycji ze wskazaniem powierzchni nawadnianego terenu;”,

e) po pkt 18 dodaje się pkt 18a w brzmieniu:

„18a) kopię:

a) ostatecznej decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych wraz z kopią tego projektu, wykonanego zgodnie z przepisami Prawa geologicznego i górniczego wraz z kopią decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jest wymagana zgodnie z przepisami o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – w przypadku gdy operacja obejmuje inwestycję dotyczącą wykonania ujęcia wód podziemnych wymagającą sporządzenia takiego projektu, a podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy nie posiada w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy ostatecznego pozwolenia wodnoprawnego,

b) ostatecznego pozwolenia wodnoprawnego wraz z kopią operatu wodnoprawnego, na podstawie którego wydano to pozwolenie – w przypadku gdy operacja obejmuje inwestycję dotyczącą wykonania ujęcia wód podziemnych lub powierzchniowych, na realizację której jest wymagane uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, a podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy posiada ostateczne pozwolenie wodnoprawne,

c) ostatecznego pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód powierzchniowych lub podziemnych w celu nawadniania gruntów lub upraw wraz z kopią operatu wodnoprawnego, na podstawie którego wydano to pozwolenie – w przypadku gdy operacja obejmuje inwestycję dotyczącą poboru wód powierzchniowych lub podziemnych w celu nawadniania gruntów lub upraw, na realizację której jest wymagane uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, z wyłączeniem przypadku gdy operacja obejmuje również inwestycję dotyczącą wykonania ujęcia wód podziemnych, w przypadku której podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy dołącza dokumenty, o których mowa w lit. a,

d) zgłoszenia wodnoprawnego wraz z zaświadczeniem o niezgłoszeniu sprzeciwu do zgłoszenia wodnoprawnego – w przypadku operacji w obszarze nawadniania w gospodarstwie, jeżeli operacja obejmuje inwestycję, na realizację której nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego;”;

10) w § 14 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Jeżeli do wniosku o przyznanie pomocy w przypadku operacji w obszarze nawadniania w gospodarstwie, w dniu jego złożenia, nie dołączono kopii:

1) ostatecznej decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych wraz z kopią tego projektu, wykonanego zgodnie z przepisami Prawa geologicznego i górniczego wraz z kopią decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jest wymagana zgodnie z przepisami o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – w przypadku gdy operacja obejmuje inwestycję dotyczącą wykonania ujęcia wód podziemnych wymagającą sporządzenia takiego projektu, a podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy nie posiada w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy ostatecznego pozwolenia wodnoprawnego, lub

2) ostatecznego pozwolenia wodnoprawnego wraz z kopią operatu wodnoprawnego, na podstawie którego wydano to pozwolenie – w przypadku gdy operacja obejmuje inwestycję dotyczącą wykonania ujęcia wód podziemnych lub powierzchniowych, na realizację której jest wymagane uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, a podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy posiada ostateczne pozwolenie wodnoprawne, lub

3) ostatecznego pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód powierzchniowych lub podziemnych w celu nawadniania gruntów lub upraw wraz z kopią operatu wodnoprawnego, na podstawie którego wydano to pozwolenie – w przypadku gdy operacja obejmuje inwestycję dotyczącą poboru wód powierzchniowych lub podziemnych w celu nawadniania gruntów lub upraw, na realizację której jest wymagane uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, z wyłączeniem przypadku gdy operacja obejmuje również inwestycję dotyczącą wykonania ujęcia wód podziemnych, w przypadku której podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy dołącza dokumenty, o których mowa w § 13 ust. 3 pkt 18a lit. a, lub

4) zgłoszenia wodnoprawnego wraz z zaświadczeniem o niezgłoszeniu sprzeciwu do zgłoszenia wodnoprawnego – w przypadku operacji w obszarze nawadniania w gospodarstwie, jeżeli operacja obejmuje inwestycję, na realizację której nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego

– Agencja pozostawia wniosek bez rozpatrzenia.”;

11) w § 16 dodaje się ust. 8–12 w brzmieniu:

„8. O kolejności przysługiwania pomocy na operację w obszarze nawadniania w gospodarstwie decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie następujących kryteriów wyboru:

1) jeżeli operacja dotyczy inwestycji, o której mowa w art. 46 ust. 4 akapit pierwszy rozporządzenia nr 1305/2013, a współczynnik potencjalnej oszczędności wody związany z realizacją tej inwestycji wynosi:

a) powyżej 50%, przyznaje się:

– 10 punktów – w przypadku gdy do tej inwestycji mają zastosowanie warunki określone w art. 46 ust. 4 akapit drugi rozporządzenia nr 1305/2013,

– 8 punktów – w przypadku gdy do tej inwestycji nie mają zastosowania warunki określone w art. 46 ust. 4 akapit drugi rozporządzenia nr 1305/2013,

b) powyżej 25% i nie więcej niż 50%, przyznaje się:

– 8 punktów – w przypadku gdy do tej inwestycji mają zastosowanie warunki określone w art. 46 ust. 4 akapit drugi rozporządzenia nr 1305/2013,

– 6 punktów – w przypadku gdy do tej inwestycji nie mają zastosowania warunki określone w art. 46 ust. 4 akapit drugi rozporządzenia nr 1305/2013,

c) powyżej 10% i nie więcej niż 25%, przyznaje się:

– 6 punktów – w przypadku gdy do tej inwestycji mają zastosowanie warunki określone w art. 46 ust. 4 akapit drugi rozporządzenia nr 1305/2013,

– 4 punkty – w przypadku gdy do tej inwestycji nie mają zastosowania warunki określone w art. 46 ust. 4 akapit drugi rozporządzenia nr 1305/2013;

2) jeżeli operacja dotyczy inwestycji, o której mowa w art. 46 ust. 6 akapit pierwszy rozporządzenia nr 1305/2013, a współczynnik potencjalnej oszczędności wody związany z realizacją tej inwestycji wynosi powyżej:

a) 50% – przyznaje się 8 punktów,

b) 25% i nie więcej niż 50% – przyznaje się 6 punktów,

c) 10% i nie więcej niż 25% – przyznaje się 4 punkty;

3) jeżeli operacja ma być realizowana w gminie, na obszarze której w okresie od 2007 r. do 2018 r. w każdym roku wystąpiła susza dla upraw ziemniaków, chmielu, warzyw gruntowych, krzewów owocowych, drzew owocowych, truskawek lub roślin strączkowych, przyznaje się 15 punktów, a w przypadku gdy susza dla tych upraw wystąpiła nie w każdym roku w tym okresie – punkty przyznaje się proporcjonalnie do liczby lat, w których w tym okresie na obszarze tej gminy wystąpiła taka susza;

4) jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy realizuje zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w zakresie:

a) jednego z pakietów lub wariantów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, 2, pkt 4 lit. a–g oraz pkt 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 415, z późn. zm.2)) – przyznaje się 1 punkt,

b) co najmniej dwóch z pakietów lub wariantów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, 2, pkt 4 lit. a–g oraz pkt 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – przyznaje się 2 punkty.

9. W przypadku gdy operacja dotyczy więcej niż jednej inwestycji, o której mowa w art. 46 ust. 4 akapit pierwszy rozporządzenia nr 1305/2013, lub więcej niż jednej inwestycji, o której mowa w art. 46 ust. 6 akapit pierwszy rozporządzenia nr 1305/2013, lub zarówno inwestycji, o której mowa w art. 46 ust. 4 akapit pierwszy rozporządzenia nr 1305/2013, jak i inwestycji, o której mowa w art. 46 ust. 6 akapit pierwszy rozporządzenia nr 1305/2013, punkty przyznawane na podstawie kryteriów określonych w ust. 8 pkt 1 i 2 przyznaje się, biorąc pod uwagę tylko tę inwestycję wchodzącą w skład tej operacji, która otrzymała największą liczbę punktów.

10. W przypadku gdy operacja ma być realizowana na obszarze kilku gmin, punkty przyznaje się w odniesieniu do tej gminy, na obszarze której liczba lat, w których wystąpiła susza, była wyższa.

11. Uznaje się, że podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy realizuje zobowiązanie, o którym mowa w ust. 8 pkt 4, jeżeli podmiot ten lub jego małżonek, w roku złożenia wniosku o przyznanie pomocy, wystąpił z wnioskiem o przyznanie płatności w ramach danego zobowiązania i:

1) przyznano mu tę płatność albo

2) płatność została przyznana w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy – jeżeli w danym roku nie przyznano jeszcze płatności w ramach danego zobowiązania.

12. Prezes Agencji podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, wykaz gmin, na których obszarze dla upraw ziemniaków, chmielu, warzyw gruntowych, krzewów owocowych, drzew owocowych, truskawek lub roślin strączkowych wystąpiła susza co najmniej w jednym roku w okresie od 2007 r. do 2018 r., ze wskazaniem liczby lat, w których na obszarze tych gmin wystąpiła susza.”;

12) w § 17:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kolejność przysługiwania pomocy jest ustalana na podstawie danych zawartych we wniosku o przyznanie pomocy oraz w dokumentach, o których mowa w § 13 ust. 3:

1) pkt 1, 17, 17a i 24–26, złożonych wraz z tym wnioskiem, w dniu złożenia tego wniosku – w przypadku operacji w obszarze, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a–d;

2) pkt 1a, oraz w wykazie gmin, o którym mowa w § 16 ust. 12, a także danych zawartych w zintegrowanym systemie zarządzania i kontroli, o którym mowa w art. 67 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 549, z późn. zm.3)) – w przypadku operacji w obszarze nawadniania w gospodarstwie.”,

b) w ust. 3 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) 4 punkty – w przypadku operacji w obszarze nawadniania w gospodarstwie.”,

c) w ust. 7 w zdaniu pierwszym wyrazy „W przypadku operacji o takiej samej liczbie punktów i kwocie wnioskowanej pomocy” zastępuje się wyrazami „W przypadku operacji w obszarze, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a–d, mającej taką samą liczbę punktów i w odniesieniu do której wnioskowano o taką samą kwotę pomocy”;

13) po § 18 dodaje się § 18a w brzmieniu:

„§ 18a. Prezes Agencji niezwłocznie po ustaleniu kolejności przysługiwania pomocy podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, informację o kolejności przysługiwania pomocy w województwie mazowieckim i łącznie w pozostałych województwach, w przypadku naboru wniosków o przyznanie pomocy realizowanego w obszarze nawadniania w gospodarstwie.”;

14) w § 19 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„W terminie 8 miesięcy od dnia podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w § 18 ust. 1, w przypadku operacji w obszarze, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a–d, lub w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, w przypadku operacji w obszarze nawadniania w gospodarstwie, Agencja:”;

15) w § 24:

a) w ust. 1:

– w pkt 10 po wyrazach „ust. 7 pkt 1” dodaje się przecinek i wyrazy „ust. 7a”,

– w pkt 12 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 13 i 14 w brzmieniu:

„13) wykazania faktycznego zmniejszenia zużycia wody na poziomie inwestycji w piątym roku od dnia wypłaty płatności końcowej lub na podstawie średniej liczonej z 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej, w przypadku inwestycji, o której mowa w art. 46 ust. 4 akapit drugi i ust. 6 akapit pierwszy rozporządzenia nr 1305/2013;

14) zainstalowania i utrzymywania przez 5 lat systemu pomiaru wody umożliwiającego mierzenie zużycia wody w odniesieniu do wspieranej inwestycji.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Pięcioletni okres, którego dotyczą zobowiązania, o których mowa w ust. 1 pkt 5, 6, 11, 12 i 14, liczy się od dnia:

1) przyznania pomocy, w odniesieniu do operacji obejmującej wyłącznie inwestycję polegającą na nabyciu rzeczy będącej przedmiotem leasingu;

2) wypłaty płatności końcowej, w odniesieniu do operacji innej niż wymieniona w pkt 1.”,

c) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. W przypadku gdy pięcioletni okres, którego dotyczą zobowiązania, o których mowa w ust. 1 pkt 5, 6, 11 i 12, w odniesieniu do operacji obejmującej wyłącznie inwestycję polegającą na nabyciu rzeczy będącej przedmiotem leasingu, upływa po dniu wypłaty płatności końcowej, zobowiązania te wykonuje się do dnia wypłaty płatności końcowej.”;

16) w § 26 w ust. 2 w pkt 1 w lit. a wyrazy „została zawarta umowa” zastępuje się wyrazami „został złożony wniosek o przyznanie pomocy”;

17) § 26a otrzymuje brzmienie:

„§ 26a. Agencja, na uzasadnioną prośbę beneficjenta, może wyrazić zgodę na zakończenie realizacji operacji lub złożenie wniosku o płatność po upływie terminów określonych w § 4 ust. 7 pkt 1 i 2, ust. 7a albo ust. 9 pkt 1 lit. b i d – w terminie późniejszym, nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia upływu tych terminów, z tym że w przypadku terminów określonych w § 4 ust. 7 pkt 1, ust. 7a albo ust. 9 pkt 1 lit. b i d – nie później niż do dnia 30 czerwca 2023 r. W przypadku wydłużenia terminu realizacji operacji na którymkolwiek jej etapie, czas wydłużenia realizacji operacji nie może przekroczyć łącznie 6 miesięcy.”;

18) w § 30:

a) ust. 4–6 otrzymują brzmienie:

„4. Jeżeli nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku, spadkobierca beneficjenta dołącza do wniosku następcy oświadczenie o trwającym postępowaniu sądowym o stwierdzenie nabycia spadku albo w przedmiocie wydania europejskiego poświadczenia spadkowego ze wskazaniem sądu prowadzącego sprawę i sygnatury akt sprawy.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, spadkobierca przekazuje Agencji, niezwłocznie od dnia uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku albo postanowienia w przedmiocie wydania europejskiego poświadczenia spadkowego, odpis tego postanowienia.

6. Jeżeli z prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia, albo europejskiego poświadczenia spadkowego wynika, że uprawnionych do nabycia spadku jest więcej niż jeden spadkobierca, spadkobierca, który złożył wniosek następcy, dołącza do tego wniosku oświadczenia pozostałych spadkobierców, że wyrażają zgodę na przyznanie pomocy temu spadkobiercy.”,

b) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Do wniosku następcy i trybu jego rozpatrywania stosuje się odpowiednio przepisy:

1) § 13 ust. 1 pkt 1, 2, 2a, 4, 7, 9, 10 i 12, ust. 3 pkt 1–6, 8–10, 13–23, 27 i 28 oraz ust. 4 i 5, § 14 ust. 3, § 15 oraz § 19–21 – w przypadku operacji w obszarze, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a–d;

2) § 13 ust. 1 pkt 1, 2, 2a, 4, 7, 9, 10 i 12, ust. 3 pkt 1a, 2, 4–5a, 8–10, 13, 14, 17–18a, 20–23, 27 i 28 oraz ust. 4 i 5, § 14 ust. 3, § 15 oraz § 19–21 – w przypadku operacji w obszarze nawadniania w gospodarstwie.”;

19) w § 31:

a) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Do wniosku nabywcy i trybu jego rozpatrywania stosuje się odpowiednio przepisy:

1) § 13 ust. 1 pkt 1, 2, 2a, 4, 7, 9, 10 i 12, ust. 3 pkt 1–6, 8–10, 13–23, 27 i 28 oraz ust. 4 i 5, § 14 ust. 3, § 15 oraz § 19–21 – w przypadku operacji w obszarze, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a–d;

2) § 13 ust. 1 pkt 1, 2, 2a, 4, 7, 9, 10 i 12, ust. 3 pkt 1a, 2, 4–5a, 8–10, 13, 14, 17–18a, 20–23, 27 i 28 oraz ust. 4 i 5, § 14 ust. 3, § 15 oraz § 19–21 – w przypadku operacji w obszarze nawadniania w gospodarstwie.”;

20) w § 32 w ust. 1 oraz w § 33 w ust. 1 i 2 po wyrazach „§ 8 ust. 1” dodaje się wyrazy „lub 1b”.

§ 2. [Przyznawanie pomocy finansowej na operacje typu Modernizacja gospodarstw rolnych]

Do przyznawania pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi i niezakończonymi przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. [Wypłata środków finansowych z tytułu pomocy finansowej]

Do wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, na podstawie umów o przyznaniu tej pomocy, które zostały zawarte w związku z postępowaniami w sprawach o przyznanie tej pomocy wszczętymi w terminach składania wniosków o jej przyznanie, których bieg rozpoczął się:

1) przed dniem 1 stycznia 2018 r., stosuje się przepisy dotychczasowe, z wyjątkiem § 26a rozporządzenia zmienianego w § 1, który stosuje się w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem;

2) od dnia 1 stycznia 2018 r., stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. S. Giżyński

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1250).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 765, z 2016 r. poz. 326, 589 i 1367, z 2017 r. poz. 806 i 2139, z 2018 r. poz. 584 oraz z 2019 r. poz. 495 i 1246.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 865, Dz. Urz. UE L 256 z 01.10.2015, str. 9, Dz. Urz. UE L 135 z 24.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 242 z 09.09.2016, str. 22 i Dz. Urz. UE L 350 z 29.12.2017, str. 15.

Dziennik Ustaw